від 2 червня 2003 року № 272-р

Про утворення координаційного

комітету по боротьбі з корупцією

і організованою злочинністю при

обласній державній адміністрації

На виконання Указу Президента України від 13 травня 2003 року № 402 “Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинностю”, доручення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 16 травня 2003 року № 12/13-24 вих-03, на підставі ст.25, п.9) ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Утворити координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при обласній державній адміністрації (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В. МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 2 червня 2003 року № 272-р

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційний комітет по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при обласній державній адміністрації

1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при обласній державній адміністрації (далі - координаційний комітет) - спеціально утворений орган для здійснення координації діяльності державних органів, на які відповідно до законодавства України покладено обов'язки щодо здійснення боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

2. У своїй діяльності координаційний комітет керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, цим Положенням, а також власними рішеннями.

3. Взаємодія координаційного комітету з органами прокуратури і судом грунтується виключно на засадах, передбачених Конституцією України, законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій" та іншим чинним законодавством.

4. Координаційний комітет очолює голова обласної державної адміністрації.

5. Основними завданнями координаційного комітету є:

координація діяльності державних органів області, на які законами України покладено обов'язки вести боротьбу з корупцією, злочинністю та її організованими формами (крім прокуратури);

комплексний аналіз, оцінка і прогнозування криміногенної ситуації, виявлення тенденцій її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності, вжиття заходів щодо їх усунення і запобігання та зміцнення законності і правопорядку;

розроблення заходів щодо створення відповідних умов запобігання встановленню корумпованих зв'язків кримінальних елементів з державними службовцями та іншими посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;

інформування населення про заходи, які вживаються щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

6. Відповідно до покладених на нього завдань координаційний комітет:

об'єднує зусилля державних органів та громадськості у здійсненні спільних скоординованих заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють злочинності, та запобігання цим проявам;

контролює виконання правоохоронними (крім прокуратури), іншими місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установаим та організаціями всіх форм власності законодавства України, рішень Координаційного комітету по боротбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, власних рішень щодо захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб, вживає заходів щодо недопущення паралелізму у роботі цих органів;

накопичує та аналізує інформацію з питань боротьби зі злочинністю, у тому числі з її організованими формами, і корупцією, створює робочі групи для розробки пропозицій з питань, що входять до його компетенції, залучає фахівців правоохоронних органів, запрошує працівників прокуратури та суду, наукових установ і навчальних закладів;

готує щорічні та спеціальні доповіді і інформації про стан та результати боротьби з корупцією та організованою злочинністю, які вносяться на розгляд сесій обласної ради;

взаємодіє з постійними комісіями обласної ради, органами прокуратури, судами та іншими зацікавленими органами у вирішенні завдань щодо забезпечення законності та правопорядку на території області.

7. Для виконання покладених на нього завдань і функцій координаційний комітет має право:

заслуховувати доповіді керівників місцевих органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів (крім прокурорів, а також голів судів) щодо стану боротьби з корупцією та організованою злочинністю, приймати рішення з цих питань;

вимагати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також посадових осіб, керівників підприємств, установ (крім прокуратури та суду) і організацій усіх форм власності усунення причин і умов, які сприяють злочинним проявам;

утворювати робочі групи для розробки пропозицій з питань, що входять до його компетенції, залучати фахівців правоохоронних та інших органів виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів, запрошувати представників прокуратури та суду;

одержувати безкоштовно від державних органів, а також установ, організацій та підприємств усіх форм власності необхідну інформацію, статистичні дані та документи з питань, що входять до його компетенції. Вивчати документи, інші матеріали, організацію роботи державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (крім прокуратури);

брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади питань, що спрямовані на боротьбу зі злочинністю;

доручати відповідним державним органам (крім прокуратури) або створюваним координаційним комітетом комісіям проведення перевірок щодо додержання органами державної виконавчої влади, установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності вимог чинного законодавства, фінансово-кредитної дисципліни, повноти сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів до бюджету;

порушувати у встановленому порядку питання щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків щодо запобігання корупції і організованій злочинності в установах (крім прокуратури), організаціях та на підприємствах, у т.ч. і звільнення із займаних посад.

8. Координаційний комітет не втручається в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів та проведення досудового слідства у кримінальних справах, діяльність прокурорів і суддів.

9. Координаційний комітет утворюється у складі голови, його заступника, членів комітету та секретаря. Персональний склад комітету та положення про нього затверджує голова обласної державної адміністрації.

Членами координаційного комітету є начальник управління Служби безпеки України в області, начальник управління МВС України в області, начальник управління Національного банку України в області, начальник Кіровоградської митниці, голова державної податкової адміністрації в області, начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області, керівники інших відомств та установ, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

10. У засіданнях координаційного комітету беруть участь голови відповідних комісій обласної ради. Можуть бути запрошені керівники інших державних органів, підприємств, установ і організацій та інші особи, діяльність яких пов'язана з питаннями боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також мають право брати участь прокурор області, його заступники та при необхідності інші працівники прокуратури.

11. Основною організаційною формою діяльності координаційного комітету є його засідання, які проводяться згідно з планом роботи, який розробляється на півріччя. Плани затверджує голова після розгляду їх проектів на засіданні координаційного комітету. Нагальні питання до порядку денного засідання можуть бути включені незалежно від планових заходів.

Про день і місце засідання координаційного комітету його члени та запрошені повинні бути повідомлені і ознайомлені з матеріалами та проектами рішень щодо питань, які вносяться на розгляд комітету, не пізніше ніж за три дні.

Засідання координаційного комітету є правомочним за наявності на ньому не менше 2/3 його членів. Засідання веде голова координаційного комітету, а у разі його відсутності - заступник голови.

Присутність членів координаційного комітету на його засіданнях є обов'язковою. Делегування ними своїх повноважень іншим посадовим особам не допускається.

Керівники органів державної виконавчої влади та інші особи, запрошені на розгляд окремих питань, можуть брати участь у їх обговоренні.

12. Рішення координаційного комітету приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, які беруть участь у засіданні. Рішення, прийняті у межах компетенції координаційного комітету, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади і посадовими особами, до яких вони звернені.

13. Для підготовки матеріалів до засідань та проектів рішень координаційного комітету і здійснення контролю за реалізацією прийнятих рішень створюється група організаційного забезпечення діяльності координаційного комітету, структура та положення про неї затверджуються головою координаційного комітету.

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності групи здійснюється обласною державною адміністрацією.

14. Координаційний комітет використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням та реквізитами.

________________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 2 червня 2003 року № 272-р

С К Л А Д

координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю при обласній державній адміністрації

Голова координаційного комітету

МОЦНИЙ

Василь Кузьмович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційного комітету

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар координаційного комітету

ЛЯШЕНКО

Євген Васильович

-

начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами апарату облдержадміністрації

Члени координаційного комітету:

ГУМЕНЮК

Сергій Миколайович

-

перший заступник - начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю управління МВС України в області

ДЗЕРКАЛЬ

Таліна Василівна

-

начальник контрольно-ревізійного управління в області

ДРОК

Григорій Миколайович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації в області

КОНОХ

Іван Петрович

-

начальник управління Служби безпеки України в області

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції

МИХАЛЬОВ

Олександр Петрович

-

начальник управління Державного деперта-менту України з питань виконання покарань в області

НІКІТЕНКО

Станіслав Володимирович

-

начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області

ОЗЕРНИЙ

Віктор Іванович

-

перший заступник голови державної податко-вої адміністрації в області - начальник управління податкової міліції

ПЄТКОВ

Валерій Петрович

-

начальник Кіровоградської філії Національ-ного університету внутрішніх справ

РУДЕНКО

Василь Сергійович

-

голова державної податкової адміністрації в області

СЕДЕЛЬ

Сергій Євгенович

-

начальник Кіровоградської митниці

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

СМУТЧАК

Василь Андрійович

-

начальник відділу управління Служби безпеки України в області

ЦАРЕНКО

Леонід Юхимович

-

начальник управління Національного банку України в області

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату обласної державної адміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

4

2

Продовження додатка