від 30 травня 2003 року № 269-р

Про додаткові заходи щодо забезпечення

реалізації державної політики з питань

комплексного розвитку територій

На виконання Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій" та доручення Прем'єр-міністра України від 6 травня 2003 року
№ 27588 з метою усунення недоліків та поліпшення реального стану соціально-економічного розвитку області:

1. Затвердити робочий план організації виконання Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 "Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій" та доручення Прем'єр-міністра України від
6 травня 2003 року № 27588.

2. Організаційне забезпечення виконання робочого плану покласти на головне управління економіки облдержадміністрації.

3. Попередити заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, голів райдержадміністрацій, міських голів про персональну відповідальність за безумовне виконання робочого плану, розв'язання гострих питань, які стримують розвиток галузей економіки та соціальної сфери міст і районів області.

4. Питання про хід виконання робочого плану заслухати на засіданні колегії облдержадміністрації у липні п.р.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 травня 2003 року № 269-р

РОБОЧИЙ ПЛАН

організації виконання Указу Президента України від 24 квітня 2003 року № 365

"Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики

щодо комплексного розвитку територій" та доручення Прем'єр-міністра України від 6 травня 2003 року № 27588

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Хто здійснює контроль

1

2

3

4

5

1.

Проаналізувати виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань розвитку відповідних галузей та сфер діяльності в області

До 30 травня 2003 року

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністрації

2.

Провести комплексні перевірки Новгородківської та Ульяновської районних державних адміністрацій, головам яких було оголошено догани Указом Президента України від 24 квітня 2003 року № 365 щодо вжиття заходів по виправленню недоліків в управлінні соціально-економічним розвитком територій

До 30 травня 2003 року

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, відділи апарату облдержадмініст-рації

Осадчий Є.Б.

3.

Опрацювати проблемні питання, вирішення яких потребує допомоги центральних органів виконавчої влади, та підготувати пропозиції Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України

Травень

2003 року

Головне управління економіки облдержадміністрації (узагальнення), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

Заступники голови облдержадміністрації

4.

Розглянути питання соціально-економічного розвитку області за січень-квітень 2003 року на засіданні колегії облдержадміністрації, вжити дієвих заходів для надання практичної допомоги керівництву районних державних адміністрацій щодо усунення недоліків та реального поліпшення стану справ

Травень

2003 року

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністрації

5.

Запросити в обласну державну адміністрацію керівників окремих міністерств і відомств України для опрацювання спільних дій щодо вирішення проблемних питань розвитку галузей матеріального виробництва і соціальної сфери

Червень - липень 2003 року і постійно

Заступники голови облдержадмі-ністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України

Перший заступник голови облдержадмі-ністрації

6.

Запровадити практику проведення колегій облдержадміністрації з питань соціального і економічного розвитку територій з опрацюванням комплексних заходів щодо підвищення рівня управління цими процесами з боку місцевих органів виконавчої влади

Протягом 2003 року

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

Заступники голови облдержадміністрації

7.

Включити до плану роботи колегії облдержадміністрації питання про стан розвитку галузей економіки і соціальної сфери області у руслі вимог актів і доручень Президента України і Уряду, виконання обласних програм і заходів з цих питань

ІІ квартал 2003 року

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Заступники голови облдержадміністрації

8.

Запровадити практику участі у засіданнях колегій районних державних адміністрацій, сесіях районних та міських рад заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України з метою поглибленого вивчення проблем, які стримують соціально-економічний розвиток територій та надання практичної допомоги у їх вирішенні

Протягом 2003 року

Заступники голови облдержадмі-ністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України

Осадчий Є.Б.

9.

Розробити стратегію соціально-економічного розвитку на період до 2011 року із урахуванням зауважень і пропозицій, викладених у матеріалах перевірки області робочою групою Адміністрації Президента України у жовтні 2002 року

ІІІ квартал 2003 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Заступники голови облдержадміністрації

10.

Провести організаційну роботу щодо прискорення соціально-економічного розвитку області у 2003 році з метою досягнення таких показників у першому півріччі 2003 року:

у промисловості вийти на темпи зростання обсягів виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року не менше 20 відс.;

досягти середніх по Україні темпів виробництва товарів народного споживання;

забезпечити частку інноваційно активних підприємств у загальній кількості не менше 20 відс.

зменшити частку збиткових підприємств у загальній кількості до 37 відс., у тому числі:

1 липня

2003 року

1 липня

2003 року

1 липня

2003 року

1 липня

2003 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Головне управління економіки облдержадміністрації

Перший заступник голови облдержадміністрації

Перший заступник голови облдержадміністрації

Заступники голови облдержадміністрації

Заступники голови облдержадміністрації

промислових - до 39 відс.

транспортних - до 30 відс.

будівельних - до 40 відс.

торговельних - до 30 відс.

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

управління капітального будівництва облдержадміністрації,

управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації,

сільськогосподарських - до 40 відс.

житлово-комунальних - до 42 відс.

головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління житлово-комунального господар-ства облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми

в торгівлі по темпах росту роздрібного товарообороту вийти на середні показники по Україні

1 липня

2003 року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

забезпечити темпи зростання обсягів інвестицій в основний капітал не менше 23 відс., темпи приросту іноземних інвестицій збільшити в 1,5 раза

1 липня

2003 року

Управління з питань інвестиційної політики облдержадміністрації

Ковальчук М.М.

досягти зростання валової продукції сільського господарства не менше 3 відс.

1 липня

2003 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Згривець Ф.І.

забезпечити скорочення заборгованості із виплати заробітної плати в галузях матеріального виробництва та соціальній сфері у травні - червні 2003 року на
4,8 млн.грн., у тому числі:

Перший заступник голови облдержадміністрації

у промисловості - 4 млн. грн.;

у транспорті - 0,1 млн. грн.;

у будівництві - 0,2 млн. грн.;

у житлово-комунальному господарстві - 0,5 млн. грн.

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку,

управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

11.

Забезпечити виконання прогнозних завдань по мобілізації податків і зборів до державного бюджету:

травень - 20,7 млн. грн.;

червень - 15,0 млн. грн..

Досягти зменшення податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів у першому півріччі п.р. порівняно з початком року на 10 відс.

До 1 липня 2003 року

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Ковальчук М.М.

12.

Забезпечити виконання формування доходної частини бюджетів по власних і закріплених доходах у розмірах, затверджених місцевими радами

До 1 липня 2003 року

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Ковальчук М.М.

13.

Підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про підготовку житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2003/2004 років, розробити заходи щодо скорочення наявної заборгованості населення за спожиті комунальні послуги у травні та червні - відповідно на 5 відс.

До 1 червня та до 1 липня 2003 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перевозник А.В.

14.

За рахунок поліпшення лікувально-профілактичної роботи забезпечити скорочення у першому півріччі п.р. порівняно з відповідним періодом 2002 року смертності немовлят на 2,8 відс., материнської смертності - на 10 відс.

До 1 липня 2003 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Негода С.Д.

15.

Завершити реконструкцію протитуберкульозного центру “Лісова поляна”

До 1 жовтня 2003 року

Управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації, управ-ління інвестиційної політики обл-держадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадмі-ністрації, Кіровоградська райдержадміністрація

Заступники голови облдержадміністрації

16.

Забезпечити оздоровлення дітей і підлітків у таборах відпочинку та лікувально-профілактичних закладах у літній оздоровчий період

До 1 вересня 2003 року

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління освіти і науки, служба у справах неповнолітніх облдерж-адміністрації

Негода С.Д.

17.

Підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року. Забезпечити учнів підручниками, досягти реалізації програм “Вчитель” та “Шкільний автобус”.

До 1 червня 2003 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Негода С.Д.

18.

Внести пропозиції щодо прискорення фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету та будівництва пускових об'єктів соціальної сфери: Ганнівської загально-освітньої школи (Новоукраїнський район), Бузникуватської загальноосвітньої школи (Вільшанський район), Піщано-брідської дільничної лікарні (Добровеличківський район), першої черги Вільшанської центральної районної лікарні, акушерського відділення Долинської центральної районної лікарні.

Травень - червень

2003 року

Управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації, управ-ління інвестиційної політики облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміні-страції, управління науки і освіти облдержадміністрації, Вільшан-ська, Добровеличківська, Долин-ська, Новоукраїнська райдерж-адміністрації

Заступники голови облдержадміністрації

19.

Забезпечити зростання обсягів будівництва житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з першим півріччям 2002 року на 4,8 відс.

До 1 липня 2003 року

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Перший заступник голови облдерж-адміністрації

20.

Вирішити в Міністерстві надзвичайних ситуацій України питання щодо фінансування завершення будівництва радіологічного корпусу обласного онкологічного диспансера (м.Кіровоград), громадського центра та молокопереробного підприємства (с.Несваткове Олександрівський район).

Травень-червень

2003 року

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноби-льської катастрофи, управління охорони здоров'я, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдерж-адміністрації, Олександрівська райдержадміністрація

Перший заступник голови облдерж-адміністрації

21.

Розробити та здійснити заходи щодо скорочення офіційного безробіття до 5,5 відс.

До 1 липня 2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

Негода С.Д.

22.

З метою подальшого узагальнення матеріалів, надати інформацію про виконання заходів робочого плану відповідним структурним підрозділам облдержадмініст-рації, територіальним органам міністерств і відомств України, відповідальним за їх виконання

Не пізніше терміну, вста-новленого робочим планом

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

Структурні підроз-діли облдержадмі-ністрації, територі-альні органи мініс-терств і відомств України

23.

Надати узагальнену інформацію про стан виконання заходів головному управлінню економіки облдержадміністрації

У триденний термін до терміну, уста-новленого робочим планом

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України

Головне управління економіки облдерж-адміністраціїї

24.

Надати заступникам голови облдержадміністрації довідки про виконання заходів робочого плану облдержадміністрації

У тижневий

термін до тер-міну, уста-новленого робочим планом

Головне управління економіки облдержадміністраціїї

Заступники голови облдержадміністрації

25.

Забезпечити підготовку головним управлінням економіки облдержадміністрації підсумкових матеріалів щодо виконання робочого плану на засідання колегії облдержадміністрації у липні 2003 року

Відповідно до плану роботи облдержадмі-ністрації на липень
2003 року

Заступники голови обласної державної адміністрації

Перший заступник голови облдерж-адміністрації

_____________________________

7

1

2

3

4

5