від 30 травня 2003 року № 267-р

Про схвалення обласної програми

підготовки кваліфікованих

робітників на 2003-2008 роки

На виконання Указу Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 "Про Національну доктрину розвитку освіти", постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1223 “Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки” та постанови Верховної Ради України від 3 квітня 2003 року № 699-ІV “Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні”:

1. Схвалити обласну програму підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2008 роки у Кіровоградській області (додається) та подати її для затвердження на черговій сесії обласної ради.

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласний центр зайнятості населення та рекомендувати міським головам після затвердження обласною радою обласної програми підготовки кваліфікованих робітників на
2003-2008 роки забезпечити її виконання та інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації про стан виконання заходів програми щороку до
1 жовтня;

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання заходів програми щороку до
25 жовтня.

4. Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2002 року № 350-р "Про затвердження обласної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2004 роки” зняти з контролю та вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 травня 2003 року № 267-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2008 роки

І. Загальні положення

Обласна Програма підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2008 роки (далі - програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 17 квітня 2002 року № 347 “Про Національну доктрину розвитку освіти”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1223 “Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки” та постанови Верховної Ради від 3 квітня 2003 року № 699-ІV “Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні” і спрямована на задоволення запитів населення у професійному навчанні з урахуванням потреб ринку праці.

Сьогодення вимагає такої системи підготовки робітників, яка б гнучко реагувала на кон'юнктуру ринку праці і, разом з тим, була економічно стійкою, соціально захищеною та конкурентоспроможною.

Основою виробничої стабільності у нових економічних умовах стала підготовка робітників широкого профілю, здатних до постійних змін видів професійної діяльності.

Чільне місце у цьому займають такі характеристики робітника, як кваліфікація, багатопрофільність, адаптація до змін виробничо-технічних умов і змісту праці.

Пріоритетний розвиток в останні роки одержала професійна освіта у сфері обслуговування, комерційної, фінансової діяльності.

Ключовими проблемами підготовки кваліфікованих робітників області є:

недостатня координація зусиль державних структур з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності у чіткому визначенні якісної та кількісної потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках;

недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів новітньою технікою та технологіями підготовки робітничих кадрів для пріоритетних галузей, господарств області (АПК, машинобудування);

недостатній рівень забезпечення професійно-технічних навчальних закладів засобами навчання, обладнанням, наочними посібниками, сучасною комп'ютерною технікою;

не повною мірою вирішуються питання щодо оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, заміни систем тепло-, водо-, електропостачання;

система підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не повною мірою відповідає змінам в економічному розвитку області;

невирішеними залишаються питання щодо прогнозування потреби в педагогічних кадрах, визначення обсягів державного замовлення та їх раціонального розміщення у вищих навчальних закладах;

недостатньо ефективно працює механізм цільової підготовки сільської молоді та здійснюється підготовка педагогічних кадрів на основі міжрегіональних договорів для задоволення фахівцями гостродефіцитних професій.

ІІ. Мета та основні завдання програми

Метою програми є поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників з впровадженням особистісно зорієнтованого підходу до професійної підготовки та врахуванням потреб ринку праці.

Основними завданнями програми є:

надання можливості безоплатної первинної професійної підготовки у державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладах;

забезпечення якісної підготовки та працевлаштування кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, конкурентоспроможних в умовах сучасних ринкових відносин;

розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку праці;

поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії;

створення умов для надання професійно-технічними закладами освітніх та інших послуг населенню, зокрема, здобуття або підвищення робітничої кваліфікації, а також підготовки та перепідготовки незайнятого населення;

розвиток співпраці з підприємствами, установами, організаціями-замовниками підготовки робітників обласною, міськими та районними службами зайнятості;

впровадження нових освітніх технологій, пов'язаних із комп'ютеризацією навчального процесу;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

ІІІ. Заходи з реалізації обласної програми підготовки кваліфікованих робітників на 2003-2008 роки з урахуванням потреб ринку праці

1. Продовжити практику проведення набору учнів за тристоронніми угодами (учень - навчальний заклад - замовник робітничих кадрів).

Управління освіти і науки облдержадміністраціїї

2003-2008 роки

2. Провести організаційну роботу щодо створення:

на базі філії ПТУ № 14 смт Олександрівки - професійно-технічного училища;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Олександрівська райдержадміністрація

2004-2005 роки

на базі Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства - навчально-науково-виробничого комплексу "ПТУ сільськогосподарського профілю - Кіровоградський технікум механізації сільського господарства” для продовження навчання випускників професійно-технічних училищ сільськогосподарського профілю;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2005 роки

на базі училища-агрофірми с. Піщаний Брід Добровеличківського району - навчально-практичного центру;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

3. Розширити перелік професій з підготовки та перепідготовки робітничих кадрів на замовлення служб зайнятості, юридичних та фізичних осіб на комерційній основі.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості населення

2003-2008 роки

4. Розширити мережу професійної підготовки кваліфікованих робітників з будівельно-художніх і реставраційних професій та народних ремесел (ПТУ № 8 м.Кіровограда, ПТУ № 11 м.Ульяновки, ПТУ № 38 м.Голованівська).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2008 роки

5. Забезпечити надання професійної підготовки учням спеціалізованих загальноосвітніх шкіл, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, з попереднім отриманням відповідних ліцензій.

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2003-2008 роки

6. Запровадити комплекси сучасних виробничих технологій для підготовки фахівців за професіями: штукатур, маляр-штукатур, майстер будівельних робіт, монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем та обладнання (ПТУ № 8 м.Кіровограда), верстатник широкого профілю (ВПУ № 4 м.Кіровограда).

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

7. З метою підвищення конкурентоспроможності випускників запровадити у професійно-технічних навчальних закладах (Знам'янський та Олександрійський професійні ліцеї, ВПУ № 4, ПТУ № 2 та навчальний центр "Освіта-2” м. Кіровограда) підготовку робітників на основі міжнародного Українсько-Датського експерименту.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2006 роки

8. Створити банк даних з переліком професій та спеціальностей, які надають професійно-технічні навчальні заклади області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2005 роки

9. Відпрацювати та узгодити систему стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Вересень 2003-2008 роки

10. Підготувати каталог послуг професійно-технічних навчальних закладів для населення міста.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2005 роки

11. Розробити систему професійної орієнтації молоді для здобуття робітничих професій, у тому числі через мережу Інтернет.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004 рік

12. Передбачити в установленому порядку запровадження на обласному радіо та телебаченні професійно-орієнтованих, культурно-просвітніх передач для учнівської молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласна телерадіокомпанія

2003-2008 роки

13. З метою поліпшення соціального захисту учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування професійно-технічних училищ відповідних територій, вжити заходів щодо залучення гуманітарної, благодійної та спонсорської допомоги.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

2003-2008 роки

14. Вжити заходів щодо надання практичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам в частині організації оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, а також дітей-інвалідів під час літніх канікул.

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

2003-2008 роки

15. Забезпечити:

реорганізацію ПТУ № 2, 18, 14 м.Кіровограда, ПТУ № 10 с.Капітанівки Новомиргородського району, ПТУ № 35 м.Гайворона та училища-агрофірми с.Піщаний Брід Добровеличківського району у професійні ліцеї;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004-2008 роки

гарантоване надання оплачуваних робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з державного бюджету;

Райдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-

адміністрації

2003-2008 роки

установку гідродинамічних нагрівачів ТЕК з метою дотримання оптимального температурного режиму в учбових корпусах та гуртожитках ПТУ № 11 м.Ульяновки та ПТУ № 16 м.Малої Виски;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

встановлення міні-котелень у навчальному корпусі та гуртожитку ПТУ № 40 м.Новоукраїнки;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

переведення на газове опалення котельні ПТУ № 31 м.Олександрії;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Олександрійський міськвиконком

2004 -2005 роки

спорудження огорожі та упорядкування прилеглої території ПТУ № 30 с.Торговиці Новоархангельського району;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

спорудження огорожі території училища-агрофірми, будівництво вагової, критого току, асфальтування дороги від училища-агрофірми с.Піщаний Брід Добровеличківського району до учбового господарства у с.Коколово;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2004 роки

організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах та організаціях;

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

впровадження новітніх освітянських комп'ютерних технологій у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

оновлення фондів училищних бібліотек та поповнення їх сучасними інформаційними засобами (комп'ютерною технікою, наочними посібниками, довідковою та навчальною літературою);

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

збільшення обсягів підготовки робітників та впровадження інноваційних і модульних технологій професійного навчання незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах на замовлення служб зайнятості;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості населення

2003-2008 роки

надання професійної підготовки особам, позбавленим волі, в установі виконання покарань ВК 305/6.

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Кіровоградській області, управління освіти і науки облдержадміністрації

2003-2008 роки

ІV. Фінансове забезпечення програми

Фінансування обласних заходів здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів державного бюджету виходячи з його можливостей та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Прогноз результатів виконання програми

Виконання програми дасть можливість:

забезпечити якісну підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці області;

удосконалити систему ступеневої освіти професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

змінити і вдосконалити форми і напрямки роботи учбових комбінатів;

забезпечити ґрунтовну курсову перепідготовку педагогічних працівників на базі вищих навчальних закладів області;

створити сучасну матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів.

________________________

8