від 26 березня 2003 року № 145-р

Про обласну програму захисту прав

споживачів на 2003-2005 роки

На виконання Указу Президента України від 11 грудня 2002 року № 1148 "Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки", з метою удосконалення захисту прав споживачів, створення їм на території області належних умов для реалізації законних інтересів і прав:

1. Затвердити обласну програму захисту прав споживачів на
2003-2005 роки (далі - обласна програма) (додається).

2. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам розробити і затвердити районні і міські програми захисту прав споживачів на 2003-2005 роки та відповідно до чинного законодавства під час формування показників місцевих бюджетів передбачити видатки на їх реалізацію.

3. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати територіальним органам міністерств і відомств України, що визначені виконавцями обласної програми, забезпечити її виконання і надавати інформацію щодо виконання даної програми обласному управлінню у справах захисту прав споживачів щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. Обласному управлінню у справах захисту прав споживачів узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 26 березня 2003 року № 145-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

захисту прав споживачів на 2003-2005 роки

І. Загальні положення

Обласна програма захисту прав споживачів на 2003-2005 роки (далі - програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 11 грудня 2002 року №1148 “Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки” обласним управлінням у справах захисту прав споживачів з урахуванням пропозицій головного управління економіки, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації, державного центру стандартизації, метрології і сертифікації, обласної санітарно-епідеміологічної станції, державної інспекції по контролю за цінами в області, відділу пожежної безпеки Державного департаменту безпеки МНС України в області та членів секції “Торгівля, товари народного споживання та послуги” обласної координаційної наукової ради.

ІІ. Головна мета і основні завдання програми

Метою програми є створення належних умов для реалізації прав та інтересів споживачів, забезпечення насичення споживчого ринку якісними і безпечними товарами, роботами, послугами, проведення правової освіти і інформованості споживачів, налагодження співпраці і взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями у сфері захисту прав споживачів, забезпечення міжгалузевої координації органів державного контролю та нагляду з питань захисту прав споживачів, створення структурних підрозділів по захисту прав споживачів в органах місцевого самоврядування області та забезпечення дотримання чинного законодавства, яке встановлює правові гарантії прав споживачів.

ІІІ. Основні напрямки програми

Програма спрямована на забезпечення пріоритетності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та виконання основних завдань по підвищенню ефективності захисту інтересів і прав споживачів.

Основними напрямками програми є:

реалізація в області засад єдиної державної політики у сфері захисту прав споживачів;

підвищення рівня захисту споживчого ринку області від неякісних товарів, робіт, послуг;

створення умов для позитивних змін в ефективності захисту прав споживачів.

ІV. Фінансове забезпечення програми

Здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування у межах чинного законодавства у сумі
121,0 тис.грн.

V. Очікувані результати виконання обласної програми

захисту прав споживачів на 2003-2005 роки

Очікуваним результатом реалізації програми є:

створення дієвого механізму захисту прав та інтересів споживачів;

створення ради з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів при голові облдержадміністрації;

створення обласного центру захисту прав споживачів і міжвідомчих комісій з питань захисту прав споживачів;

створення в органах місцевого самоврядування підрозділів або визначення фахівців, на яких буде покладено обов'язки з питань забезпечення державного захисту прав споживачів;

забезпечення дієвого контролю за діяльністю підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг;

поліпшення стану торговельного і інших видів обслуговування та надання населенню житлово-комунальних послуг.

VI. Організація контролю за виконанням програми

Основними напрямками контролю за реалізацією заходів та досягненням показників програми будуть:

щоквартальна звітність обласному управлінню у справах захисту прав споживачів структурних підрозділів міськвиконкомів, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств і відомств про стан виконання відповідних заходів програми до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

здійснення аналізу ходу виконання програми та розроблення додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

періодична перевірка реального стану виконання заходів та показників програми і надання узагальненої інформації обласним управлінням у справах захисту прав споживачів облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

п/п

Вхідні дані на початок дії програми

Очікувані результати

1.

Кількість структурних підрозділів по захисту прав споживачів в регіонах області (одиниць)

7

25

2.

Кількість міжвідомчих комісій з питань захисту прав споживачів

2

25

3.

Кількість консультативних пунктів на ринках області

-

60

4.

Наявність пересувної лабораторії для проведення експрес-досліджень

-

1

5.

Кількість проведених семінарів-нарад правової освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку області

-

6

6.

Наявність громадських об'єднань по захисту прав споживачів

2

25

VІІ. Основні заходи по реалізації обласної програми

захисту прав споживачів на 2003-2005 роки

№ п/п

Захід

Виконавці

Термін

1

2

3

4

1.

Шляхом об'єднання зусиль органів виконавчої влади з органами держав-ного контролю та нагляду, правоохо-ронними органами, громадськими організаціями забезпечити дієвий контроль за станом споживчого ринку.

Утворити міжвідомчі комісії з питань захисту прав споживачів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне управління у справах захисту прав споживачів, Кіровоградський держав-ний центр стандартизації, метрології та сертифікації

Постійно

До 1 червня

2003 р.

2.

З метою створення належних умов для реалізації прав і інтересів споживачів, забезпечення ринку якісними товара-ми, роботами, послугами, налагоджен-ня співпраці і взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, громад-ськими організаціями захисту прав споживачів та міжгалузевої координації органів державного контролю і нагляду з питань захисту прав споживачів створити раду з питань координації діяльності у сфері захисту прав спожи-вачів при голові обласної державної адміністрації, до складу якої ввести представників контролюючих органів в області

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, управління зовнішніх зносин, зовніш-ньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміні-страції

Перше півріччя

2003 р.

1

2

3

4

3.

З метою забезпечення пріоритетності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів відповідно до ст. 10-1 Закону України “Про захист прав споживачів” та на виконання Указу Президента України від 12 січня 2002 р. № 16/2002 “Про заходи щодо посилен-ня державного захисту прав спожива-чів” продовжувати роботу по створенню в органах місцевого самоврядування підрозділів або визначенню фахівців, на яких буде покладено обов'язки з питань забезпечення державного захисту прав споживачів

Міські ради

Перше півріччя

2003 р.

4.

Глибоко проаналізувати стан торгі-вельного, побутового, транспортного обслуговування населення в районі, місті.

Результати обговорити на засіданнях колегій райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад. Прийняти відповідні рішення

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріччя

2003 р.

5.

Для визначення питань, які найбільше зачіпають інтереси населення і вирішуються не належним чином, проводити моніторинги звернень споживачів. За його результатами вжити заходи по усуненню недоліків

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне управління у справах захисту прав споживачів, головне управління еконо-міки, житлово-комуналь-ного господарства, про-мисловості, енергети-ки,транспорту та зв'язку, охорони здоров'я обл-держадміністрації

1 раз на півріччя протягом 2003-2005 років

6.

Проводити моніторинги цін на товари та послуги і не допускати необґрунтов-аного підвищення цін.

Здійснювати постійний контроль за формуванням цін та тарифів, особливо в житлово-комунальній сфері, торгівлі ліками, дитячими товарами

Головне управління еко-номіки облдержадмініст-рації, Державна інспекція з контролю за цінами в області, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

Постійно

7.

Здійснювати контроль за дотриманням Указу Президента України від 27 грудня 2002 року № 1234 "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" та вимог чинного законодавства України з даного питання. Здійснювати заходи по виявленню підпільних цехів, що виробляють фальсифіковані напої, та каналів надходження контрабандних виробів

Державна податкова адміністрація в області, управління МВС України в області, Кіровоградська митниця, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

1

2

3

4

8.

З метою недопущення на споживчий ринок неякісних та фальсифікованих товарів, контрабандних алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводити рейди-перевірки на митній території області

Кіровоградська митниця, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

9.

Забезпечити дієвий контроль за діяльністю аптечних закладів, якістю лікарських засобів та дотриманням правил торгівлі ними.

Здійснення контролю за якістю товарів дитячого асортименту, в тому числі продуктів дитячого харчування, під час виробництва та реалізації

Державна інспекція контролю якості лікарських засобів в області, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

10.

Забезпечити контроль за роботою міні-цехів, якістю продукції, що вони виробляють. Створити реєстр діючих в області міні-виробництв. Припиняти діяльність незаконно діючих цехів, матеріали передавати слідчим органам

Кіровоградський держав-ний центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласна санепідемстанція, головне управління сіль-ського господарства і продовольства, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

Друге півріччя

2003 р.

11.

З метою запобігання надходженню на споживчий ринок неякісної, небезпечної продукції тваринного походження проводити спільні рейди-перевірки. Їх результати розглядати на засіданнях обласної робочої групи по координації та контролю ситуації на споживчому ринку області, приймати відповідні рішення

Управління державної ветеринарної медицини в області, Кіровоградська митниця, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

12.

З метою поліпшення стану надання населенню житлово-комунальних послуг:

розробити та затвердити механізм відшкодування витрат споживачам, що здійснили усунення наявних несправностей елементів житлових будівель за власні кошти;

розробити та затвердити методику перерахунків розміру квартирної плати у випадку недотримання умов договору або надання послуг не в повному обсязі та неналежної якості;

Управління житлово-комунального господарст-ва облдержадміністрації

- " -

ІІ квартал

2003 р.

1

2

3

4

переглянути та затвердити реальні показники якості послуг тепло-, водопостачання та передбачити зменшення плати за них, якщо вони надаються неякісно, та затвердити показники, при яких нарахування не здійснюється;

розробити та затвердити порядок відключення окремих квартир багато-поверхових будинків від системи центрального опалення при встанов-ленні індивідуальних систем;

не допускати випадків відмови спожи-вачам у відключенні від системи централізованого опалення;

вжити заходів по забезпеченню постій-ної та безпечної роботи ліфтового господарства відповідно до вимог нормативних документів

райдержадміністрації, міськвиконкоми

- " -

управління житлово-комунального господарст-ва облдержадміністрації

райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІІ квартал

2003 р.

2003 рік

Постійно

13.

Проаналізувати стан забезпечення населення області автоперевезеннями з урахуванням потреб у районах, містах, сільській місцевості. Розробити схему розвитку транспортної мережі області. Організувати диспетчерські пункти для контролю за виходом на лінію перевізників усіх форм власності. Забезпечити контроль за дотриманням перевізниками Правил надання насе-ленню послуг перевезень автомобіль-ним транспортом

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

ІV квартал 2003 року

ІІІ-ІV квартал 2003 року

14.

З метою поліпшення якості послуг зв'язку господарюючим суб'єктам, що надають послуги електрозв'язку, забезпечити запобігання розкраданню технічного обладнання та фактів сторонніх підключень до абонентів, безпідставних нарахувань за ненадані послуги та надання споживачам повної і достовірної інформації про їх вартість

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації

2003 р.

15.

Для ефективної реалізації прав споживачів на вирішення їх звернень у судовому порядку провести семінари із суддями місцевих судів по практиці розгляду таких позовів

Територіальне управління Державної судової адміні-страції в області

1 раз на півріччя 2003-2005 рр.

1

2

3

4

16.

Вживати заходи по збільшенню обсягів та поліпшенню якості товарів народного споживання, проводити виставки продажу продукції місцевих товаровиробників за участю суб'єктів малого та середнього бізнесу. Під час проведення ярмарок та виставок продажу організовувати виставки неякісних та фальсифікованих товарів, вилучених із торгівлі, та тих, що не пройшли сертифікацію

Головне управління еконо-міки, управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв"язку, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, райдержадміні-страції, міськвиконкоми, Кіровоградський держав-ний центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

17.

З метою вивчення соціально-економіч-ної ефективності діяльності ринків з продажу продовольчих і непродоволь-чих товарів та шляхів їх подальшого розвитку провести обстеження ринків. Результати обговорити на спільній нараді. На ринках області утворити консультативні пункти для надання методичної допомоги споживачам в захисті порушених прав

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управ-ління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, головне управління економіки облдержадміні-страції, облспоживспілка

Перше півріччя 2003 року

18.

Сприяти створенню мережі об'єктів побуту, забезпечити надання у кожному райцентрі, місті соціально необхідних видів послуг: послуги перукарень, ремонту взуття, одягу, складно-побутової техніки, радіо-телеапаратури, хімічного чищення одягу, послуги фото

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управ-ління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Постійно

19.

Для забезпечення належних умов для реалізації громадянами-споживачами своїх законних прав та інтересів створити обласний центр захисту прав та інтересів споживачів з метою:

проведення досліджень якості та безпеки товарів, вивчення їх споживчих властивостей;

підготовки громадських експертів для проведення експертних робіт, послуг, товарів;

придбання експрес-приладів для здійснення оперативного контролю за якістю та безпекою товарів експрес-методами вартістю до 18,0 тис.грн. (продовольча, непродовольча групи товарів, паливно-мастильні матеріали для проведення експрес-досліджень);

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, Кіровоград-ський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації

2003-2004 рр.

1

2

3

4

придбання пересувної лабораторії вартістю до 98,0 тис.грн.;

правового захисту споживачів у судах;

створення системи оповіщення про товари, роботи, послуги на споживчому ринку

20.

Для забезпечення можливості доступу споживачів до корисної для них інформації, підвищення рівня споживацьких знань:

у засобах масової інформації під рубрикою “Довідник споживача” публікувати матеріали про стан споживчого ринку, результати роботи органів державного контролю. Організувати в області передплату журналу “Споживач і ринок”, збірника нормативно-правових актів “Вісник захисту прав споживачів”;

включити до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів основи споживацьких знань;

проводити семінари-наради право-вої освіти підприємців, які працюють на споживчому ринку області;

забезпечити систематичне поповнення інформації про стан споживчого ринку області через Інтернет (можливість правової освіти) та створити систему збору інформації з проблемних питань шляхом придбання комп'ютера, монітора та модема вартістю до 5,0 тис.грн.;

у регіонах області проводити роботу по створенню та активізації діючих громадських об'єднань споживачів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне управління у справах захисту прав споживачів, Кіровоградський держав-ний центр стандартизації, метрології та сертифікації

управління освіти і науки облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів

райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональ-не представництво Держ-підприємництва в області

обласне управління у справах захисту прав споживачів, Кіровоград-ський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації

райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна громадська організація захисту прав споживачів, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Постійно

2003-2004 рр.

1 раз в півріччя

Постійно

Постійно

1

2

3

4

21.

Активізувати роботу щодо безумовного виконання пункту 2 статті 15 Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від
23 вересня 1998 р. № 1514 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Протягом 2003 року.

22

Створити цикл телепередач у прямому ефірі під рубрикою “ Детектор якості”

Кіровоградський держав-ний центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласне управління у справах захисту прав спо-живачів, обласна держав-на телерадіокомпанія

Протягом 2003 року

____________________________

1

2