від 24 березня 2003 року № 138-р

Про затвердження Положення

про управління у справах сім'ї

та молоді обласної державної

адміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 245 “Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї та молоді обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї та молоді районної, районної у м.Севастополі державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2001 року № 24-р “Про затвердження Положення про управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації”.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 березня 2003 року № 138-р

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах сім'ї та молоді

обласної державної адміністрації

1. Управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Держкомсім'ямолоді.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомсім'ямолоді, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї;

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;

сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує за участю об'єднань громадян пропозиції до проектів державних, національних, галузевих, міжгалузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і в установленому порядку вносить їх на розгяд обласної державної адміністрації та Держкомсім'ямолоді;

3) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї;

4) готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;

5) сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і благодійних фондів;

6) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді, жінок і сім'ї;

7) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів дітей, молоді, жінок і сім'ї;

8) сприяє впровадженню прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо);

9) удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

10) організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

11) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації у межах своєї компетенції з організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді;

12) координує діяльність відділів у справах сім'ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді райдержадміністрацій та обласного центру соціальних служб для молоді у питаннях, що належать до його компетенції, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників;

13) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

14) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Управління має право:

1) залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Держкомсім'ямолоддю.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління та за погодженням з Держкомсім'ямолоддю.

8.Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління та виконання соціальних програм.

9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників (за посадою), керівників структурних підрозділів управління, начальника служби у справах неповнолітніх, директора центру соціальних служб для молоді. До її складу можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники громадських організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Засідання колегії проводиться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів і положення про них затверджує начальник управління.

11.Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова обласної державної адміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

________________

1

1

2