від 7 лютого 2003 року № 50-р

Про затвердження Тимчасового

положення про управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської

обласної державної адміністрації

1. Відповідно до указів Президента України від 16 березня 2002 року
№ 259 "Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України" та від 19 серпня 2002 року № 723 "Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства" затвердити Тимчасове положення про управління житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 лютого 2002 року № 56-р "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації та складу колегії цього управління".

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 лютого 2003 року № 50-р

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлово-комунального господарства

Кіровоградської обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом облдерж-адміністрації, що утворюється її головою. Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також даним Положенням.

Управління організовує виконання законодавчих актів, програми розвитку, реформування житлово-комунального господарства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, координує діяльність підприємств та організацій галузі.

3. Основними завданнями управління є:

реалізація державної житлової політики, державної науково-технічної, економічної політики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

регулювання діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства області;

2) бере участь у розробленні проектів: обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку області та цільових програм з енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища;

3) як головний розпорядник коштів здійснює операції по окремих видатках обласного бюджету на житлово-комунальне господарство;

4) організовує в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію обласних та регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства, цільових програм;

5) забезпечує відповідно до законодавства реформування житлово-комунального господарства області;

6) регулює діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

7) готує пропозиції щодо переліків об'єктів реконструкції та будівництва житлово-комунального господарства області, які фінансуються за рахунок коштів державних централізованих капітальних вкладень, інших видатків державного та обласного бюджетів;

8) бере участь у розробці та реалізації заходів щодо інженерного захисту території від небезпечних геологічних процесів, забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

9) аналізує рівень цін і тарифів на роботи і послуги житлово-комунального господарства та проїзд у міському електротранспорті, готує пропозиції щодо їх удосконалення;

10) бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на демонополізацію у сфері житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг;

11) сприяє використанню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері житлово-комунального господарства;

12) координує роботу щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання, засобів обліку і регулювання споживання води та теплової енергії на об'єктах житлово-комунального господарства;

13) сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, а також міського електротранспорту;

14) здійснює відповідно до чинного законодавства функції з управління об'єктами комунальної та спільної власності, що належать до сфери його управління;

15) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових ресурсів житлово-комунального господарства;

16) проводить організаційно-методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

17) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

18) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

19) надає методичну допомогу при передачі об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій, у комунальну власність;

20) реалізує разом з відповідними органами державну політику з питань охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів;

21) здійснює разом з відповідними органами контроль за організацією та якістю обслуговування населення;

22) проводить організаційно-методичну роботу, спрямовану на поліпшення умов охорони праці на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

23) вносить у встановленому порядку пропозиції про вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

24) організовує разом з місцевими фінансовими органами впровадження в області Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів;

25) виконує інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

5. Управління має право:

здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій міст і селищ міського типу;

вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог чинного законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства.

Начальник управління має заступників, які за його поданням, погодженим з Держжитлокомунгоспом, призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, а також інших працівників управління;

затверджує структуру управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про відділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

погоджує контракти з керівниками підприємств, заснованих на спільній власності територіальних громад області, погоджує призначення на посаду та звільнення з посад начальників управлінь (відділів) житлово-комунального господарства міськвиконкомів і райдержадміністрацій.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального господарства та міського електротранспорту області в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.

Склад колегії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань, кошторис доходів і видатків, штатний розпис затверджується головою облдержадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства в області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________________

4

5