від 15 січня 2003 року № 17-р

Про порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ на 2003 рік

На виконання статті 42 Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік” та відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів України від 28 грудня 2002 року №022-04/207:

1. Затвердити Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ на 2003 рік (далі - Порядок ) (додається).

2. Райдержадміністраціям відповідно до Порядку затвердити коефіцієнти впливу факторів по галузях та провести розрахунок трансфертів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ на 2003 рік.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на головне фінансове управління облдержадміністрації.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 січня 2003 року № 17-р

ПОРЯДОК

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним

бюджетом та бюджетами міст районного значення, селищ та сіл на 2003 рік

І. Загальні положення

1. Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, селищ та сіл на 2003 рік (далі - Порядок) розроблено згідно зі статтею 42 Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

2. В Порядку застосовано такі позначення та скорочення:

“і” - для бюджету міста районного значення, селища, села

“r”- для зведеного бюджету району

Показник кількості жителів для визначення видаткової частини бюджету (II, III розділи) застосовується за даними станом на 1 січня 2002 року.

3. Обсяг міжбюджетного трансферту (дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та коштів, що передаються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл до районного бюджету) визначається як різниця між розрахунковим обсягом видатків (Vi) та розрахунковим обсягом доходів (Di) за єдиним типом формули:

Ті = Vi - Di

4. Обсяги міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та коштів, що передаються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл до районного бюджету) та нормативи щоденних відрахувань цих трансфертів затверджуються рішенням районної ради про бюджет.

5. Нормативи щоденних відрахувань дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл визначаються як відношення затвердженого обсягу дотації вирівнювання до обсягу загального фонду доходів районного бюджету з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл до районного бюджету.

6. Нормативи щоденних відрахувань коштів, що передаються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл до районного бюджету, визначаються як відношення затвердженого обсягу цих коштів до розрахункового обсягу доходів відповідного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

ІІ. Розрахунок обсягу доходів загального фонду бюджетів району,

що враховуються при розрахунку трансфертів

1. Сумарний розрахунковий обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, не може перевищувати розрахункового обсягу доходів, який розрахований для бюджету району Міністерством фінансів України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 № 1382 та врахований у Законі України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.

2. Прогнозний обсяг дохідної частини бюджету міста районного значення, селища, села (“і”) та районного бюджету формується з надходжень загальнодержавних податків та зборів, закріплених за бюджетами міст районного значення, селищ та сіл, районним бюджетом відповідно до статей 64, 66 Бюджетного Кодексу України, які враховуються при розрахунку трансфертів.

3. Розрахунковий обсяг доходів кожної адміністративно-територіальної одиниці (АТО) визначається шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної АО, що обраховується на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та районного бюджету за 1999, 2000 та 2001 роки. При цьому враховуються втрати доходів відповідних бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних рад. Надходження від прибуткового податку з громадян перераховуються в розрахунку на нормативи його розмежування відповідно до вимог статті 65, 66 Бюджетного Кодексу України.

4. Розрахунок обсягу доходів, закріплених за бюджетами міст районного значення, селищ, сіл, районним бюджетом, здійснюється на підставі прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 14 вересня 2002 року №1382 за такою формулою:

Di=Dr*Ki*(Ni1+Ni2+Ni3)/(Nr1+Nr2+Nr3), де

Ki=(Di1/ (Dr1/Nr1)+Di2/ (Dr2/Nr2)+Di3/ (Dr3/Nr3))/(Ni1+Ni2+Ni3);

Ki - індекс відносної податкоспроможності АТО, визначається з чотирма знаками після коми;

Dr - прогнозний показник доходів для району на 2003 рік, розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 №1382;

Dr1, Dr2, Dr3, Di1, Di2, Di3 - доходи, закріплені за районом в цілому відповідно до статей 64, 65, 66 Бюджетного Кодексу України, та доходи відповідного “і-го” бюджету за звітними даними про фактичні надходження за 1999, 2000 та 2001 роки;

Nr1, Nr2, Nr3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення району та АТО на 1 січня відповідного року.

5. У разі зміни порядку сплати доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, здійснюється відповідне коригування фактичних надходжень податків і зборів у відповідному бюджетному періоді.

ІІІ. Розрахунок обсягу видатків загального фонду бюджетів міст

районного значення, селищ, сіл, що враховуються при розрахунку трансфертів

1. Видатки бюджетів міст районного значення, селищ та сіл, які беруться до розрахунків трансфертів, визначаються відповідно до розмежування видів видатків між рівнями бюджетів відповідно до статті 88 Бюджетного кодексу України.

2. Розрахунковий обсяг видатків загального фонду бюджетів міст районного значення, селищ та сіл в цілому по району визначається як сума розрахункових показників

V=Vy+Vz+Vo+Vk+Vr, де

Vy - обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування,

Vz - обсяг видатків на охорону здоров'я,

Vo - обсяг видатків на освіту,

Vk - обсяг видатків на культуру,

Vr - обсяг нерозподіленого фонду коштів

3. Загальний обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл в цілому по району визначається за формулою:

Vy = Hу*Nr, де

Hу - норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування

На 2003 рік Hy = 6,89 грн./чол.;

Nr - кількість жителів району.

4. Загальний обсяг видатків на первинну охорону здоров'я, що здійснюються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл в цілому по району визначається за формулою:

Vz=Hz*(Nr-Nrz)+Vzd, де

Hz - норматив бюджетної забезпеченості видатків на надання первинної медичної допомоги

На 2003 рік Hz = 15,0 грн./чол.;

Nr - кількість жителів району;

Vzd - обсяг видатків на фінансування дільничних лікарень, обраховується окремо;

Nrz - кількість населення в містах районного значення, селищах, селах, первинна медична допомога якому надається районними та дільничними лікарнями.

5. Загальний обсяг видатків на освіту, що здійснюються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл в цілому по району визначається за формулою:

Vo= Vod +Ho*(Umr*Kmr+Us*Ks), де

Vod - обсяг видатків на дошкільну освіту, визначений Міністерством фінансів України в розрахунках трансфертів з державного бюджету для бюджету району на 2003 рік;

Ho - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року №1382 (820,95 грн.);

Umr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості;

Kmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості районів до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. На 2003 рік K(mr) дорівнює 0,926;

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості;

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України, що має 5 значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України на 2003 рік

Середня наповнюваність класів

і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах сільської місцевості, учнів

Коефіцієнт приведення

K(s))

Понад 22,2

1,01

17,8-22,2

1,178

14,8-17,8

1,305

11,7-14,8

1,431

до 11,7

1,684

6. Загальний обсяг видатків на культуру, що здійснюються з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл в цілому по району визначається за формулою:

Vk=Hk*Nr, де

Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво для міст районного значення, селищ, сіл

На 2003 рік Hk= 2,95 грн./чол.;

Nr - кількість жителів району.

7. Обсяг нерозподіленого фонду коштів для перерозподілу між бюджетами міст районного значення, селищ, сіл, встановлюється у розмірі 10 % від обсягу нерозподіленого фонду видатків, що був врахований Міністерством фінансів України при розрахунку трансфертів з державного бюджету для бюджету району на 2003 рік. Кошти цього фонду перерозподіляються між бюджетами міст районного значення, селищ і сіл за індивідуальним розрахунком.

8. Районні державні адміністрації можуть збільшувати фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та обсяг нерозподіленого фонду коштів для перерозподілу між бюджетами міст районного значення, селищ, сіл.

IV. Розрахунок обсягу видатків по кожній з функцій для кожного

з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл

1. Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування для і-го міста (селища, села) визначається за формулою:

Vyi= Vy*(1-Ky)*Lyi/Lyr +Ky*Hy*Ni, де

Lyi - нормативна кількість працівників виконавчого органу відповідної міської (селищної, сільської) ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1999 року №758;

Lyr - загальна по району нормативна чисельність працівників виконавчих органів місцевих рад міст районного значення, селищ, сіл;

Ni - кількість жителів і-го міста, селища, села;

Ky - коефіцієнт застосування показника нормативної кількості працівників (встановлюється райдержадміністрацією в межах від 0 до 1).

2. Розрахунок обсягу видатків на охорону здоров'я для і-го міста (селища, села) визначається за формулою:

Vzi= Hz*((Nr-Nrz)*(1-Kz)*Lzi/Lzr+Kz(Ni+Nj))+Vzdi, де

Lzi - кількість штатних працівників охорони здоров'я в і-му місті (селищі, селі);

Lzr - кількість штатних працівників охорони здоров'я в містах, селищах, селах в цілому по району (без дільничних лікарень);

Lzr=SUMi (Lzi);

Kz - коефіцієнт застосування показника кількості штатних працівників охорони здоров'я (встановлюється райдержадміністрацією в межах від 0 до 1);

Nj - чисельність жителів сусідніх сіл, селищ, які не мають установ первинної медичної допомоги і обслуговуються ФАП даного і-го міста, селища, села;

Vzdi - обсяг видатків на фінансування дільничної лікарні, обраховується окремо.

3. Розрахунок обсягу видатків на освіту для і-го міста (селища, села) визначається за формулою:

Voi= Vod*(Kо*Mi/Mr +(1-Ko)*Gi/Gr) + Ho*(Umri*Kmr+Usi*Ks), де

Mi - кількість дітей, що відвідують дитячі садки в і-му місті, селищі, селі (інший варіант: кількість дітей віком від 3 до 6 років);

Mr - кількість дітей, що відвідують дитячі садки в районі (інший варіант: кількість дітей віком від 3 до 6 років);

Gi - кількість груп в дитячих садках в і-му місті, селищі, селі;

Gr - кількість груп в дитячих садках в цілому в районі;

Ko - коефіцієнт співвідношення факторів кількості дітей та груп (встановлюється райдержадміністрацією в межах від 0 до 1);

Umri - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості;

Usi - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості;

4. Розрахунок обсягу видатків на культуру для і-го міста (селища, села) визначається за формулою:

Vki=Vk*(1-Kk)*Lki/Lkr+Kk*Hk*Ni, де

Lki - кількість штатних працівників культури в і-му місті, селищі, селі;

Lkr - кількість штатних працівників культури в містах, селищах та селах в цілому в районі;

Lkr=SUMi (Lki);

Kk - коефіцієнт застосування показника кількості штатних працівників культури та сіл (встановлюється райдержадміністрацією в межах від 0 до 1).

___________________

7

1

7