від 10 січня 2003 року № 9-р

Про обласну узгоджувальну

комісію з питань координації

міжгалузевих відносин на ринку

продукції тваринного походження

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1964 "Деякі питання координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження", з метою посилення боротьби з монопольними проявами та забезпечення проведення моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію і прозорості розрахунків між переробними підприємствами та сільськогосподарськими товаровиробниками за продані ними молоко та м'ясо у живій вазі:

1. Утворити обласну узгоджувальну комісію з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження у складі згідно з додатком.

Надати голові обласної узгоджувальної комісії право вносити у разі потреби зміни до її складу та залучати до роботи в установленому порядку працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України, а також установ та організацій, представників професійних об'єднань агропромислового комплексу на ринку продукції тваринного походження (за їх згодою);

2. Затвердити Положення про обласну узгоджувальну комісію з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження, що додається.

3. Обласній узгоджувальній комісії:

вжити конкретних заходів щодо стабілізації ситуації на ринку продукції тваринного походження;

забезпечити доведення до райдержадміністрацій результатів моніторингу та рекомендацій щодо цінової ситуації на ринку продукції тваринного походження.

4. Районним державним адміністраціям:

разом з професійними об'єднаннями агропромислового комплексу на ринку продукції тваринного походження здійснювати заходи щодо недопущення заготівельними та переробними підприємствами проявів монополізму та антиконкурентних дій під час закупівлі молока та м'яса у живій вазі;

забезпечити доведення до сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності і господарювання, включаючи особисті підсобні господарства громадян, результатів моніторингу та рекомендацій щодо цінової ситуації на ринку продукції тваринного походження;

щомісяця, до 3 числа, інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про рівень цін на продукцію тваринного походження.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 січня 2003 року № 9-р

С К Л А Д

обласної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих

відносин на ринку продукції тваринного походження

Голова комісії

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар комісії

БУРАГА

Тетяна Вікторівна

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Члени комісії:

АРДЕЛЯН

Юрій Васильович

-

директор ВАТ "Новоархангельський сирзавод" (за згодою)

БАРДІЯН

Олег Анатолійович

-

заступник начальника Кіровоградської митниці (за згодою)

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БОЙКО

Михайло Сергійович

-

заступник голови Олександрійської райдерж-адміністрації

БОЛЮК

Анатолій Васильович

-

керівник СВК "Колос", Компаніївський район (за згодою)

ГАРНИК

Наталія Леонідівна

-

перший заступник начальника обласного управління статистики

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ДАВИДА

Микола Григорович

-

голова обласної організації Всеукраїнського об"єднання "Українська аграрна конфеде-рація" (за згодою)

ДЕМЧЕНКО

Віктор Миколайович

-

керівник приватного підприємства "Влад", Кіровоградський район (за згодою)

ІВАНОВ

Віктор Георгійович

-

начальник управління промисловості, енергетики, транспорту та зв"язку облдерж-адміністрації

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, начальник управління регіональної економічної політики

КОЗАРЧУК

Валентин Валентинович

-

директор малого підприємства "Світ-Ро-К", м.Світловодськ (за згодою)

КРИВИЙ

Василь Семенович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

КУЦ

Вікторія Григорівна

-

керівник СВК "Колос", Знам"янський район (за згодою)

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадмі-ністрації

МИКОЕЛЯН

Авган Сержаєвич

-

директор ВАТ "Долинський птахокомбінат" (за згодою)

МОІСЕЄВ

Михайло Михайлович

-

заступник начальника відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в області (за згодою)

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

-

начальник управління державної ветеринарної медицини в області (за згодою)

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, начальник управління регіональної аграрної політики

РАЙКОВИЧ

Андрій Павлович

-

голова правління ВАТ "Кіровоградський птахокомбінат" (за згодою)

САВРАНЧУК

Володимир Вікторович

-

директор Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції (за згодою)

САРДІНА

Галина Григорівна

-

заступник голови державної податкової адміністрації у Кіровоградській області

СЕЛЕЦЬКИЙ

Владислав Петрович

-

директор ВАТ "Добровеличківський молокозавод" (за згодою)

СЕМЕНЕЦЬ

Петро Степанович

-

голова Добровеличківської райдерж-адміністрації

СЕРГАТИЙ

Олександр Михайлович

-

начальник державної інспекції з контролю за цінами в Кіровоградській області

СІДЯКІН

Юрій Володимирович

-

генеральний директор ТОВ "Молкомцентр"

(за згодою)

ХАРЧЕНКО

Любов Михайлівна

-

голова Кіровоградської обласної ради сільськогосподарських підприємств (за згодою)

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

ЧУЙКО

Микола Борисович

-

голова обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України (за згодою)

ШИНКАРЕНКО

Анатолій Іванович

-

керівник ТОВ "Олто", Олександрівський район (за згодою)

ЮРЧЕНКО

Леонід Петрович

-

директор ЗАТ "Ульяновський молокозавод" (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 січня 2003 року № 9-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну узгоджувальну комісію з питань координації

міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження

Обласна узгоджувальна комісія з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним на період до законодавчого врегулювання питань щодо стабілізації ситуації на ринку продукції тваринного походження.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

підготовка та подання обласній державній адміністрації пропозицій щодо координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері регулювання відносин на ринку продукції тваринного походження;

вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду щодо формування та розвитку конкурентного середовища на ринку продукції тваринного походження;

розроблення рекомендацій щодо створення паритетних умов діяльності сільськогосподарських товаровиробників та товаровиробників інших галузей економіки;

створення умов для прибуткової діяльності сільськогосподарських виробників м'ясо-молочної сировини, виходячи з моніторингу цін, який складається на внутрішньому та зовнішньому ринках;

відстеження процесів, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією, контрабандою на ринку продукції тваринного походження, та розробка пропозицій щодо їх недопущення;

подання Міжвідомчій комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань формування ринку продукції тваринного походження та захисту сільгоспвиробника.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати згідно із законодавством від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області необхідну інформацію та статистичні дані;

утворювати в установленому порядку тимчасові робочі групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення наукових досліджень та експертних оцінок, залучати до їх роботи працівників місцевих органів виконавчої влади, а також фахівців наукових та інших установ ( за згодою їх керівників );

заслуховувати інформацію місцевих органів виконавчої влади.

5. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади.

6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії у міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Проводить засідання голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом і підписується головуючим та секретарем.

7. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює відповідний підрозділ головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації.

________________

1

2

2

Продовження додатка

2