від 19 вересня 2003 року № 495-р

Про нову редакцію Положення

про службу у справах неповнолітніх

Кіровоградської обласної державної

адміністрації та склад її колегії

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 року № 1299 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”:

1. Затвердити нову редакцію Положення про службу у справах неповнолітніх обласної державної адміністрації (додається) та склад її колегії згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 грудня 1999 року № 587-р “Про затвердження Положення про службу у справах неповнолітніх Кіровоградської обласної державної адміністрації та складу її колегії”.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 вересня 2003 року № 495-р

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах неповнолітніх Кіровоградської обласної

державної адміністрації

1. Служба у справах неповнолітніх Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації, який утворюється її головою, підзвітний і підконтрольний йому та Держкомсім”ямолоді.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомсім”ямолоді, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та іншими законодавчими актами .

3. Основними завданнями служби є :

реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх;

визначення пріоритетних на території області напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об”єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища неповнолітніх, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з усуненням причин, що породжують ці явища; контроль за виконанням цих заходів;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;

формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань :

організовує розроблення і здійснення на території області заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;

забезпечує здійснення на території області профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих неповнолітніх у сім”ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

контролює і координує діяльність служб у справах неповнолітніх районних державних адміністрацій, надає практичну і методичну допомогу, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи служб у справах неповнолітніх, їх працівників;

подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав і свобод, законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень;

забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх і запобігання вчиненню ними правопорушень, дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

здійснює контроль за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

бере участь у правовому вихованні неповнолітніх, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами сприяє їх працевлаштуванню;

разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення неповнолітніми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту неповнолітніх, їх прав та інтересів;

утворює, реорганізовує і ліквідує притулки для неповнолітніх , погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;

аналізує стан справ у сфері соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам , підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з неповнолітніми;

організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрацій, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактику правопорушень серед неповнолітніх;

бере участь у створенні разом з управлінням охорони здоров”я центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх;

розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованих їй закладів;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до міжнародних стандартів;

забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

проводить інформаційно-роз”яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до чинного законодавства.

5. Служба має право:

приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов”язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

отримувати у визначений термін повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють неповнолітні;

перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;

брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів;

порушувати перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах неповнолітніх;

визначати потребу у створенні та функціонуванні спеціальних установ для неповнолітніх на відповідній території та подавати в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об”єднаннями громадян і благодійними організаціями;

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

залучати до рогляду питань, що належать до її компетенції , спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації , підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об”єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень;

порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх;

відвідувати неповнолітніх, які опинилися у складних життєвтих умовах, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об”єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Держкомсім”ямолоддю.

8. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов”язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, утворюється колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників за посадою, керівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів внурішніх справ, відділів у справах сім”ї та молоді і служб у справах неповнолітніх райдержадміністрацій, директора обласного центру соціальних служб для молоді, представників підприємств, установ, організацій, об”єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника служби.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих комісій та положення про них затверджує начальник служби.

11. Служба утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою обласної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює обласна державна адміністрація.

Кошторис видатків і доходів та штатний розпис служби затверджуються головою обласної державної адміністрації в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників після експертизи в головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

______________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 вересня 2003 року № 495-р

С К Л А Д

колегії служби у справах неповнолітніх

обласної державної адміністрації

Голова колегії

ПОГИНАЙКО

Петро Миколайович

-

начальник служби у справах неповнолітніх

облдержадміністрації

Заступник голови колегії

ЧЕРНЯВСЬКА

Наталія Сергіївна

-

головний спеціаліст служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Секретар колегії

ЯКИМЕНКО

Тетяна Вікторівна

-

провідний спеціаліст служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Члени колегії:

АЛЄКСЄЄВА

Наталія Михайлівна

-

завідуюча міжрайонним притулком для неповнолітніх м.Кіровограда

БАБИЧ

Ірина Костянтинівна

-

начальник служби у справах неповнолітніх Кіровського району м.Кіровограда

ДАВИДЯК

Сергій Валентинович

-

начальник обласного центру соціальних служб для молоді

ДРОЗД

Юрій Васильович

-

перший заступник начальника управління МВС України в Кіровоградській області

КИЗИМА

Сергій Васильович

-

заступник начальника управління охорони здоров”я облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації

ЛЯШЕНКО

Євгеній Васильович

-

начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами апарату облдержадміністрації

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

РОДІОНОВА

Марина Олексіївна

-

директор обласного центру зайнятості

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України

ЧОРНИЙ

Геннадій Юрійович

-

керуючий обласним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів (за згодою)

ЧУДНИЙ

Олександр Васильович

-

перший заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

6

2

Продовження додатка