від 21 липня 2003 року № 369-р

Про обласну міжвідомчу

координаційно-методичну раду

з правової освіти населення

1. У зв"язку із кадровими змінами у структурних підрозділах та методичними рекомендаціями з організації та діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення (лист Міністерства юстиції України від 18 березня 2003 року № 31-9/372) затвердити нову редакцію Положення про Кіровоградську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення (додається) та новий склад обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про Кіровоградську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2000 року № 277-р, та додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2001 року № 418-р "Про склад міжвідомчої обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення".

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 липня 2003 року № 369-р

ПОЛОЖЕННЯ

про Кіровоградську обласну міжвідомчу координаційно-методичну

раду з правової освіти населення

1. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - МКМР) є консультативно-дорадчим міжвідомчим органом, створеним з метою координації та організаційно-методичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій з питань правової освіти населення області.

2. До складу МКМР входять керівники обласного управління юстиції, управління МВС України в області, управління культури, освіти і науки, головного управління праці та соціального захисту населення, управління у справах сім"ї та молоді, у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласного управління у справах захисту прав споживачів, головний редактор обласної газети, представник навчального закладу.

У разі необхідності до складу МКМР її головою можуть бути включені представники інших відділів, організацій за їх згодою.

3. У своїй діяльності МКМР керується Конституцією України, нормативно-правовими актами, наказами та постановами колегії Мін"юсту, рекомендаціями Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення, рішеннями міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

4. Основні завдання МКМР:

реалізація державної політики у сфері організації методичного забезпечення правової освіти населення області, виховання у нього поваги до права;

координація зусиль зацікавлених структур у вирішенні питань формування у населення області належного рівня правової культури та правової свідомості;

вивчення та аналіз пріоритетних напрямків роботи щодо правового інформування населення, поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти населення інших регіонів України;

участь у підготовці проектів нормативних актів, обласних програм з питань правової освіти;

надання методичної допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, установам, організаціям, навчальним закладам, засобам масової інформації у підвищенні правосвідомості та правової культури населення;

розробка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової освітньо-виховної роботи.

5. МКМР відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та узагальнює стан роботи з питань правової освіти населення в області;

вносить пропозиції до проектів освітніх програм;

заслуховує на засіданнях ради актуальні питання реалізації Національної та місцевих програм правової освіти населення;

проводить підсумки ознайомлень, аналізів, соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін тощо;

надає всебічну допомогу в організаціях роботи відповідних міських, районних МКМР, заслуховує їх звіти про здійснену роботу;

заслуховує звіти про виконану роботу, організовує та проводить навчально-методичні семінари та навчально-виховні заходи з метою підвищення кваліфікації керівників та членів міських, районних МКМР.

6. МКМР має право:

залучати відповідних спеціалістів до розробки і розгляду питань, що належать до її компетенції;

безкоштовно одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію та матеріали;

заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників та відповідальних працівників державних підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, засобів масової інформації з питань правової освіти населення.

7. Керівництво МКМР здійснюється головою, який за посадою є заступником голови обласної державної адміністрації. Заступником голови МКМР є перший заступник начальника обласного управління юстиції.

8. Персональний склад МКМР формується її головою за погодженням з керівниками відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, навчальних закладів, засобів масової інформації.

9. Голова, заступник, члени ради працюють на громадських засадах.

10. Секретар МКМР (провідний спеціаліст з правової освіти обласного управління юстиції) спільно із заступником голови ради розробляє проекти рекомендацій, постанов та інших документів, необхідних для засідань і діяльності ради, залучає до цієї роботи членів МКМР та інших осіб, контролює хід реалізації прийнятих радою документів.

11. Основною формою роботи МКМР є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал, що затверджується головою МКМР.

12. Засідання МКМР є правомочними за наявності не менше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем. Рішення приймаються у формі методичних рекомендацій та інформаційних листів. Її засідання висвітлюються у пресі, по телебаченню та радіо.

13. Голова, заступник, секретар, члени МКМР працюють на громадських засадах. Посада секретаря передбачається штатним розписом управління юстиції.

14. Організаційне та методичне забезпечення діяльності МКМР здійснює обласне управління юстиції.

15. Матеріально-технічне забезпечення ради здійснюється, як правило, обласною державною адміністрацією.

________________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 липня 2003 року № 369-р

С К Л А Д

обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради

з правової освіти населення

Голова ради

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови ради

ЧУДНИЙ

Олександр Васильович

-

перший заступник начальника обласного управління юстиції

Секретар ради

ДАЙДАКУЛОВА

Раїса Олександрівна

-

провідний спеціаліст обласного управління юстиції

Члени ради:

БЕРЕГОВИЙ

Вячеслав Володимирович

-

заступник начальника штабу управління МВС України в області

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдерж-адміністрації

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

ДАВИДЯК

Сергій Валентинович

-

директор обласного центру соціальних служб для молоді

ЖИВОТОВСЬКА

Валентина Григорівна

-

заступник директора обласної наукової універсальної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

КРАВЧЕНКО

Юлія Вікторівна

-

завідуюча методичним кабінетом історії та правознавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

МЕЛЬНИК

Петро Петрович

-

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

М"ЯТОВИЧ

Валерій Павлович

-

головний редактор газети "Народне слово"

НИРКО

Василь Михайлович

-

завідуючий кафедрою заочного відділення Харківського національного університету внутрішніх справ (за згодою)

ОВЧАРЕНКО

Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

ПОГИНАЙКО

Петро Миколайович

-

начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації

РОДІОНОВА

Марина Олексіївна

-

директор обласного центру зайнятості

РОМІЦИНА

Олена Миколаївна

-

редактор телеканалу "Право" обласної державної телерадіокомпанії

РЕВЕНКО

Анатолій Дмитрович

-

голова обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою)

РУДЕНКО

Василь Сергійович

-

голова державної податкової адміністрації в області (за згодою)

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

3

2

Продовження додатка