від 21 липня 2003 року № 367-р

Про обласну комплексну програму

державної підтримки ветеранського

підприємництва на 2003-2005 роки

Відповідно до пункту 5 ст.19 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” та з метою залучення ветеранів Збройних Сил, воїнів-афганців, учасників збройних конфліктів до вирішення проблем соціально-економічного розвитку області, забезпечення конституційних прав колишніх військовослужбовців на працю та підвищення матеріального благополуччя їх сімей:

1. Схвалити обласну комплексну програму державної підтримки ветеранського підприємництва на 2003-2005 роки (далі - програма) (додається).

2. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити та здійснити заходи по безумовному виконанню завдань програми, створенню сприятливих умов для розвитку ветеранського підприємництва.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям і міськвиконкомам інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про хід виконання програми до 1 лютого наступного за звітним періодом року.

4. Головному управлінню економіки разом з відділом з питань оборонної і мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації забезпечити організаційно-методичне супроводження реалізації програми та інформувати заступників голови облдержадміністрації до 15 лютого щороку.

5. Контроль за ходом реалізації завдань і заходів програми покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 липня 2003 року № 367-р

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

державної підтримки ветеранського підприємництва

на 2003-2005 роки

І. Вступ

Обласна комплексна програма державної підтримки ветеранського підприємництва на 2003-2004 роки (далі - програма) розроблена на виконання:

доручення голови обласної державної адміністрації від 12 березня
2003 року № 16-144/1 за результатами зустрічі з ветеранами афганського руху в облдержадміністрації;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2003 року № 124-р "Про конверсію колишніх військових об"єктів, які знаходяться на території області".

ІІ. Мета програми

Основною метою програми є створення ефективної системи державної підтримки ветеранського підприємництва в Кіровоградській області, спрямування підприємницької ініціативи на повніше забезпечення потреб внутрішнього споживчого ринку на товари та послуги, вирішення проблеми безробіття за рахунок утворення робочих місць, запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку малих підприємств для посилення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту.

Для досягнення мети програми передбачається об'єднати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій ветеранів для створення сприятливого клімату функціонування малого бізнесу, започаткованого колишніми військовослужбовцями, надання малим підприємствам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності організаційної, інформаційно-правової та фінансової допомоги.

Як пріоритетний напрямок реалізації програми є захист законних прав та інтересів підприємців-ветеранів, усунення перешкод для доступу на ринки збуту продукції, товарів та послуг, проведення сприятливої регуляторної політики, створення умов для повнішого задоволення соціальних потреб ветеранів та членів їх сімей.

ІІІ. Основні завдання програми

Основними завданнями програми є:

широке залучення до роботи у малому бізнесі ветеранів Збройних Сил, колишніх воїнів-афганців, учасників збройних конфліктів, надання ветеранському підприємницькому руху організаційної виразності, налагодження тісного співробітництва з громадськими та профспілковими організаціями підприємців області і країни;

створення необхідної інфраструктури підтримки ветеранського підприємництва, у тому числі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, кредитних спілок, інформаційно-консультаційних пунктів;

налагодження чіткої системи нормативно-правового забезпечення, створення, функціонування та ефективного розвитку малих підприємств, заснованих ветеранами та членами їх сімей, забезпечення юридичного захисту законних прав та інтересів ветеранів-підприємців;

активне сприяння самозайнятості ветеранів за рахунок створення власної справи, у тому числі надання на пільгових умовах тимчасово вільних виробничих приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад, зменшення податкового навантаження, залучення малих підприємств до виконання державних та регіональних замовлень;

сприяння розвитку експортного потенціалу ветеранських підприємств, встановленню довгострокових зовнішньоекономічних зв'язків з бізнесовими структурами країн СНД та далекого зарубіжжя;

забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів з числа ветеранів і членів їх сімей для роботи в малому бізнесі;

залучення ветеранських підприємницьких структур для участі у виставках, ярмарках з метою розширення ринків збуту продукції, робіт, послуг;

забезпечення висвітлення проблем ветеранського підприємництва в засобах масової інформації;

забезпечення фінансової підтримки пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів за рахунок обласного та місцевих фондів підтримки підприємництва, сприяння кредитуванню банківськими установами підприємств малого бізнесу, заснованих ветеранами.

ІV. Джерела фінансування програми

Основними джерелами фінансування заходів програми є:

кошти обласного, міських і районних фондів підтримки підприємництва;

кошти кредитних спілок;

кредити банківських установ;

кошти вітчизняних та іноземних інвесторів;

кошти благодійних фондів;

спонсорська допомога комерційних структур;

власні кошти ветеранських підприємств малого бізнесу.

V. Організаційно-економічні заходи програми

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати

1

2

3

4

5

1.

Проаналізувати стан залучення ветеранів до підприємницької діяльності в містах і районах та створити банк даних підпри-ємств малого бізнесу, заснованих ветеранами

Друге півріччя

2003 року

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації, відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації, громад-ські організації вете-ранів Збройних Сил

Визначення проблем роз-витку ветеран-ського підприєм-ництва

2.

Визначити ветеранів, що виявили бажання започаткувати власну справу, та надати їм необхідну методичну та організаційно-правову допомогу по створенню малих підприємств або реєстрації

як фізичних осіб-суб”єктів підприємницької діяльності

Друге півріччя

2003 року

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації, відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації, громад-ські організації вете-ранів Збройних Сил

Збільшення чисельності підприємців з числа вете-ранів, поліп-шення матері-ального благо-получчя їх сімей

3.

Забезпечити захист ветеранів-підприємців від проявів корупції з боку посадових осіб, незаконних поборів та посягань кримінальних елементів

Постійно

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Створення сприятливих умов для розвитку під-приємницької діяльності

4.

Посилити контроль за прийняттям органами місцевої виконавчої влади регуляторних актів з метою недопущення порушень прав структур малого бізнесу, заснованих ветеранами

2003 рік і постійно

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області

Створення сприятливої нормативно-правової бази для розвитку підприємницт-ва

1

2

3

4

5

5.

Включати заходи з розвитку ветеранського малого бізнесу в програми соціально-економічного розвитку міст, районів і області

Щороку до 1 січня

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації

Підвищення ролі підпри-ємств малого бізнесу, засно-ваних вете-ранами, у вирі-шенні проблем соціально-еко-номічного роз-витку області

6.

Скласти список ветеранів Збройних Сил, учасників збройних конфліктів, які шукають роботу, та сприяти залученню їх до підприєм-ницької діяльності в порядку самозайнятості

Друге півріччя 2003 року і щороку

Обласний центр зайнятості, відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдерж-адміністрації, громад-ські організації вете-ранів Збройних Сил

Поліпшення соціально-побутових умов ветеранів і членів їх сімей

7.

Сприяти ветеранським підприємствам в питаннях підвищення якості продукції, робіт, послуг, запровадження нормативно-технічних вимог, адаптованих до вимог європейських та світових стандартів

2003-2005 роки

Кіровоградський державний центр стандартизації, метрології і сертифікації

Підвищення конкуренто-спроможності продукції, робіт, послуг

8.

Налагодити систему консуль-тативно-методичної допомоги з питань оподаткування ветеранам-підприємцям

2003 рік і постійно

Державна податкова адміністрація в області

Запобігання фінансовим витратам внаслідок порушень податкового законодавства

9.

Забезпечити надання ветеран-ським організаціям в оренду на пільгових умовах тимчасово вільні приміщення, що перебувають у комунальній власності територіальних громад

2003-2005 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення обсягів вироб-ництва проду-кції, робіт, пос-луг, підвищен-ня прибутко-вості ветеран-ських підпри-ємств

10.

Сприяти наданню податкових пільг ветеранським підприємствам з місцевих податків

2003-2005 роки

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські організації ветеранів Збройних Сил

Забезпечення прискореного розвитку вете-ранського під-приємництва

1

2

3

4

5

11.

Забезпечити підготовку та перепідготовку кадрів для ветеранського підприємництва на базі існуючої системи курсів, семінарів, тренінгів

2003-2005 роки

Обласний центр зайнятості, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації

Підвищення професійного рівня підпри-ємців-ветера-нів

12.

Систематично проводити засі-дання "круглих столів", науково-практичні конференції з обміну досвідом роботи ветеранських підприємств, запровадження сучасних форм бізнесової діяльності

2003-2005 роки

Головне управління економіки облдерж-

адміністрації, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації

Підвищення ефективності роботи вете-ранських підприємств

13.

Залучати провідних спеціалістів і науковців для надання мето-дичної допомоги ветеранам у розробці бізнес-планів, інвести-ційних та інноваційних проектів

2003-2005 роки

Регіональний фонд підтримки підприємни-цтва у Кіровоградській області, головне управ-ління економіки, управ-ління інвести-ційної політики облдержадмі-ністрації, міськвикон-коми, райдержадмініст-рації

Залучення ветеранського підприємницт-ва до вирішен-ня проблем соціально-економічного розвитку територій

14.

Забезпечити спрямування коштів обласного, міських і районних фондів підтримки підприємництва на фінансу-вання бізнес-планів ветеран-ських підприємств

2004-2005 роки

Регіональний фонд підтримки підприєм-ництва у Кіровоград-ській області, міськ-виконкоми, райдерж-

адміністрації

Фінансова підтримка ветеранських підприємств

15.

Сприяти розширенню кредиту-вання розвитку ветеранських підприємств банківськими установами, кредитними спілками

2003-2004 роки

Головне управління економіки, міськвикон-коми, райдержадмініст-рації, управління Національного банку України у Кіровоград-ській області

Полегшення доступу вете-ранських під-приємницьких структур до кредитних ресурсів

16.

Забезпечити участь ветеран-ських підприємств в реалізації державних програм в різних галузях діяльності з відповідним фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету

2004-2005 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Залучення фінансових

потоків з державного бюджету для розвитку ветеранських підприємств

1

2

3

4

5

17.

Надавати систематичну допомогу ветеранам-підприємцям в розробці бізнес-планів інвестиційних проектів для залучення іноземних інвестицій

2003-2005 роки

Управління інвести-ційної політики облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Залучення недержавних коштів для роз-витку підпри-ємництва, реалізації пріоритетних проектів

18.

Залучати ветеранів-підприємців до участі в переговорах з іноземними делегаціями для розширення зовнішньоеконо-мічних зв'язків, розширення зовнішніх ринків збуту продукції, робіт і послуг

2003-2005 роки

Управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації

Розширення обсягів вироб-ництва продук-ції, робіт і пос-луг за рахунок розвитку експорту

19.

Забезпечити систематичне висвітлення проблем розвитку ветеранського підприємництва в засобах масової інформації

2003-2005 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Створення позитивної громадської думки щодо підприєм-ницького руху ветеранів

____________________________

5

4