від 1 липня 2003 року № 328-р

Про обласну програму сприяння

підвищенню якості та конкуренто-

спроможності продукції

на 2003-2005 роки

Відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001 року № 113 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)" та з метою поліпшення роботи щодо підвищення якості і конкурентоспроможності продукції підприємств області, створення необхідних економічних та організаційних умов, визначення стратегічних напрямків, пріоритетів, а також соціально-економічних і техніко-технологічних засад реалізації державної політики у сфері управління якістю:

1. Схвалити обласну програму сприяння підвищенню якості та конкуренто-спроможності продукції на 2003-2005 роки (далі - програма) (додається).

2. Зобов"язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України, міським головам забезпечити безумовне виконання програмних заходів у встановлені терміни, розробити та затвердити плани конкретних дій, визначити відповідальних осіб.

3. Рекомендувати міськвиконкомам та зобов"язати райдержадміністрації сприяти створенню необхідних економічних та організаційних умов для реалізації в області державної політики у сфері управління якістю продукції (робіт, послуг).

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії забезпечити широке висвітлення проблематики якості продукції та ефективності впровадження обласної програми.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, міськвиконкомам і райдержадміністраціям щороку до 5 січня та 5 липня надавати облдержадміністрації інформацію про хід виконання даної програми.

6. Кіровоградському державному центру стандартизації, метрології та сертифікації аналізувати стан виконання обласної програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції на 2003-2005 роки та щороку до 15 січня та 15 липня надавати узагальнену інформацію облдержадміністрації.

7. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 квітня 2003 року № 166-р "Про розроблення програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Кіровоградській області на 2003-2005 роки".

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 1 липня 2003 року № 328-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції

на 2003-2005 роки

І. Вступ

Обласна програма сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції на 2003-2005 роки (далі - програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001року № 113 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р “Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”.

Для збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення асортименту продукції, спонукання товаровиробників регіону щодо задоволення потреб внутрішнього та зовнішнього ринків в якісних товарах і послугах у програмі визначені шляхи подолання проблем та ризиків у сфері якості. Програма є складовою частиною формування і реалізації державної політики у сфері управління якістю продукції та підвищення рівня ділової досконалості, які базуються на загальновизнаних принципах всеохоплюючого управління якістю.

Програма включає оцінку поточної ситуації в області, на підставі якої визначаються цілі, пріоритетні завдання, напрями та засоби її реалізації.

Програма націлена на виконання завдань, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”.

Методологічною основою формування програми на 2003 рік є Методичні рекомендації, затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 1 листопада 2002 року № 316 “Про розроблення і реалізацію регіональних програм сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції”.

У програмі враховані показники програм соціально-економічного розвитку міст і районів області, пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, а також заходи щодо реалізації цільових та галузевих програм.

Обласна програма сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції на 2003-2005 роки побудована на принципах цілісності, об'єктивності, варіативності і самостійності.

ІІ. Мета і основні завдання програми

Головною метою програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції є створення необхідних економічних та організаційних умов, визначення стратегічних напрямків, пріоритетів, а також соціально-економічних і техніко-технологічних засад реалізації державної політики у сфері управління якістю, забезпеченні підвищення добробуту населення на основі динамічного розвитку економіки, активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, нарощування експортного потенціалу області.

Програма повинна розв'язати питання підвищення конкурентоспроможності продукції, запровадження високоефективних технологій та обладнання, збільшення обсягів виробництва якісної та безпечної продукції, впровадження систем управління якістю та довкіллям на підприємствах всіх форм власності і господарювання.

Основні завдання програми:

визначення стратегічних напрямків, методів і механізмів реалізації державної політики у сфері управління якістю;

збільшення доходів бюджету за рахунок інтенсифікації розвитку економіки;

створення умов для впровадження систем управління якістю та довкіллям;

залучення органів державного управління і громадських організації до діяльності із забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

пропагування заходів з управління якістю та підвищення інформованості населення щодо них, поширення передового досвіду у сфері управління якістю;

постійне підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

збереження та відновлення безпеки довкілля;

пропагування та впровадження принципів всеохоплюючого управління якістю (ТQМ);

виробництво якісної продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринку, формування позитивного ділового іміджу регіону;

сприяння впровадженню нових прогресивних технологій та матеріалів у виробництво;

здійснення моніторингу впровадження систем управління якістю та довкіллям на підприємствах (організаціях) області;

забезпечення оперативного надання консультаційних послуг з розробки та запровадження на підприємствах області систем управління якістю, в тому числі за міжнародними стандартами ISO серії 9000 та 14000;

забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

організація проведення регіональних конкурсів кращих товарів (робіт, послуг).

Шляхи та засоби реалізації програми:

безумовне виконання галузевими управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами, підприємствами та організаціями заходів, передбачених даною програмою;

висвітлення в обласних засобах масової інформації досвіду роботи підприємств, що впровадили системи якості;

забезпечення функціонування міжгалузевого консультаційного центру з метою створення інформаційної бази та проведення консультацій з проблем якості;

спрощення доступу до ділової інформації;

надання кредитів комерційними банками на розробку та впровадження систем управління якістю;

удосконалення правових засад та нормативної бази щодо запровадження концепції всеохоплюючого управління якістю (TQM).

ІІІ. Аналіз стану якості та напрямки підвищення якості продукції

1. Якість, стандартизація, метрологія та підтвердження відповідності

В області проводяться ефективні заходи щодо підвищення якості продукції товаровиробників, стандартизації, метрології та сертифікації.

Вже запровадили системи управління якістю на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001-2000 5 підприємств Кіровоградської області. Розробляють та впроваджують системи управління якістю 4 підприємства області.

Продовжено роботу щодо розширення мережі методично-консультаційних пунктів з питань інформаційного забезпечення підприємств у сфері управління якістю та навколишнім середовищем. Протягом 2002 року методично-консультаційним пунктом, створеним на базі Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології та сертифікації (КДЦСМС), надано понад
70 консультацій з питань управління якістю та навколишнім середовищем. Взагалі з питань стандартизації, метрології та сертифікації у КДЦСМС в
2002 році було надано більше двох тисяч консультацій та роз'яснень.

Протягом 2002 року в області перевірено та зареєстровано 43 технічні умови на нові види продукції, сертифіковано 284 партії продукції, що на
26 більше ніж у 2001 році, у т.ч. 47 імпортної, видано 359 сертифікатів відповідності, 197 свідоцтв про визнання іноземних сертифікатів, майже у
2 рази порівняно з попереднім роком зросли обсяги добровільної сертифікації. Але не вся продукція відповідає вимогам нормативних документів. Зареєстровано 14 випадків відмов у видачі сертифікатів відповідності, анульовано 8 та призупинено 7 сертифікатів відповідності.

У промисловості області забезпечено зростання обсягів випуску продукції. У 2002 році темпи приросту виробництва склали 3,9% порівняно з 2001 роком. Більш високі темпи приросту досягнуті у таких пріоритетних галузях промисловості області, як харчова - 16,3%, легка - 14,1%, хімічна та нафтохімічна - 30,3%. Підвищилась інноваційна активність підприємств. За 2002 рік впроваджено 51 новий технологічний процес, освоєно випуск
184 найменувань нових видів пр
одукції.

Головні проблеми у сфері якості

Основною особливістю розвитку області на найближчу перспективу є вичерпання резервів, зростання обсягів матеріального виробництва на старій виробничій базі, що вимагає пошуку нових шляхів і методів забезпечення розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції.

Недостатність інвестиційних ресурсів є головним чинником значного зносу основних виробничих фондів, який становить в цілому по економіці області близько 50%, у промисловості - 53,3%, будівництві - 47,9%, сільському господарстві - 52,2%, транспорті (включаючи зв"язок) - 55,4%.

Продовжує залишатись низькою споживча якість великої кількості товарів. Як свідчать перевірки продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції, продукції виробничо-технічного призначення, харчової промисловості та іншої, 58% продукції виробляється в області з порушенням вимог діючих стандартів та нормативних документів.

У 2002 році перевірена продукція на загальну суму понад 2,5 млн.грн., у т.ч. продукція, що не відповідає вимогам нормативної документації, - на 108 тис.грн.

Практично кожен другий із суб'єктів господарювання не проводить перевірок продукції та сировини за показниками безпеки. Не дотримуються вимоги щодо проведення лабораторного контролю кожної партії продукції, що випускається серійно.

Серед чинників неякісної продукції домінують:

несвоєчасність проведення повірки засобів вимірювальної техніки, атестації випробувального обладнання;

низький рівень контролю за випуском та умовами зберігання і реалізації продукції;

несвоєчасність проведення перевірки контрольно-вимірювальних засобів;

відсутність аналізу та встановлення причин випуску суб'єктами господарювання неякісної продукції.

незабезпеченість підприємств необхідною кількістю фахівців, задіяних при виготовленні продукції;

відсутність нормативної та технологічної документації при постановці продукції на виробництво та її виготовленні;

відсутність контролю сировини та готової продукції за показниками якості та безпеки;

недостатня забезпеченість виробництва технологічним обладнанням.

На якість продукції, яка виробляється підприємствами області, також впливають:

слабкий розвиток інноваційної інфраструктури, нерозвиненість інноваційних структур ринкового типу;

відсутність системи довго і середньострокового науково-технологічного прогнозування (технологічного передбачення як основи стратегії розвитку пріоритетних галузей економіки області);

незначна питома вага інноваційно активних підприємств.

Для забезпечення виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції у сфері стандартизації, метрології та підтвердженні відповідності передбачаються заходи, які наведені у таблиці 1.

Табл.1

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерело фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Акредитувати орган сертифікації Кіровоградського ДЦСМС на право проведення робіт із сертифікації системи управління якістю за стандартами ISO 9000

КДЦСМС

2003 р.

6,0

Кошти КДЦСМС

2.

Акредитувати орган сертифікації Кіровоградського ДЦСМС на право робіт з сертифікації за вимогами ISO 14000

КДЦСМС

2004 р.

4,5

Кошти КДЦСМС

1

2

3

4

5

6

3.

Розробити та забезпечити функціо-нування системи управління якістю Кіровоградського ДЦСМС

КДЦСМС

2003 р.

6,0

Кошти КДЦСМС

4.

Організувати надання послуг по розробці нормативної документації та постановці продукції на виробництво суб'єктам господарювання всіх форм власності

КДЦСМС

Постійно

2,0

Кошти під-приємств

5.

Організувати методичну, технічну і юридичну допомогу регіональним акредитованим випробувальним лабораторіям

КДЦСМС

Постійно

-

-

6.

Впровадити нові методи та методики випробувань харчової, сільськогосподарської, промислової продукції та контролю за навколишнім середовищем, гармонізовані з вимогами міжнародних стандартів

КДЦСМС

2003 -2005 рр.

6,5

Кошти КДЦСМС

7.

Організувати оперативне консультування фахівців підприємств по поточних робочих питаннях впровадження і забезпечення функціонування систем якості

КДЦСМС

Постійно

-

-

8.

Провести анкетне опитування організацій області по визначенню потреби в допомозі по навчанню, розробці, впровадженню та сертифікації систем якості

Кіровоградський ДЦСМС, райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління економіки облдержадміністрації, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

2003 р.

-

-

9.

Організувати проведення обласного конкурсу якості та впровадити з 2004 р. конкурс “Кращі товари Кіровоградщини”

Кіровоградський ДЦСМС, райдержадміністрації, міськвиконкоми, управ-ління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, головне управління економіки облдержадміні-страції, обласне управ-ління у справах захисту прав споживачів, обласна санепідемстанція

Щороку

3,5

Кошти учасників

10.

Забезпечити невідворотне притягнення до юридичної відповідальності тих виробників і постачальників, які реалізують небезпечну, фальсифіковану чи невідповідну заявленій якості продукцію, посилити державний контроль у цій сфері

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Постійно

-

-

1

2

3

4

5

6

11.

Створення дієвої системи державного і громадського контролю за безпекою і відповідністю якості продукції параметрам, задекларованим у товарній документації та рекламі

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, обласна санепідемстанція,

Кіровоградський ДЦСМС

Постійно

-

-

12.

Забезпечити розробку та затвердження міськвиконкомами, райдержадміністраціями, за участю галузевих управлінь облдержадміністрації щорічних планів впровадження систем управління якістю, передбачивши заходи щодо заохочення та підтримки впровадження систем управління якістю та довкіллям

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Кірово-градський ДЦСМС, голов-не управління економіки облдержадміністрації, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Постійно

-

-

13.

Організовувати проведення науково-практичних конференцій, присвячених Всесвітньому дню якості, Всесвітньому дню захисту прав споживачів, Всесвітньому дню стандартизації з організацією виставок якісних та неякісних товарів

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, Кіровоградська торгово-промислова палата, Кіровоградський ДЦСМС, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми, головне управління економіки, управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку, головне управ-ління сільського госпо-дарства і продовольства облдержадміністрації, обласне управління у справах захисту прав споживачів, обласна санепідемстанція

Щороку

4,0

Кошти КДЦСМС та учасників

14.

Запровадити практику проведення презентацій товаровиробників області на виставках-ярмарках за межами області та держави, сприяти розширенню ринків збуту якісної та конкурентоспроможної продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, Кіровоградська торгово-промислова палата та Кіровоград-ський ДЦСМС

Постійно

15.

Забезпечити виконання заходів з недопущення реалізації в роздрібній торговельній мережі та на ринках області товарів низької якості, не сертифікованої продукції

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, обласна санепідем-станція

Постійно

-

-

1

2

3

4

5

6

16.

Опрацювати основні шляхи і мето-ди роботи з керівниками державних та комунальних підприємств, формування кадрового резерву, критерії оцінки менеджменту підприємств

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

-

-

17.

Удосконалити систему інформацій-ного, у тому числі статистичного, кадрового та методичного забезпе-чення галузевих та територіальних органів управління та органів місцевого самоврядування для ефективної реалізації регіональної політики

Обласне управління статистики, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Постійно

-

-

18.

Розглядати на засіданнях обласної координаційної наукової ради питання конкурентоспроможності і якості продукції та підготувати відповідні пропозиції щодо усунен-ня наявних недоліків і диспропорцій у виробництві

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації

Щороку

-

-

19.

Запровадити практику регіональних ярмарків (виставок) інноваційних технологій і продукції та сприяти щодо участі підприємств, установ та організацій області у щорічних Всеукраїнських конкурсах інноваційних проектів

Управління інвестиційної політики облдержадмі-ністрації, Кіровоградська торгово-промислова палата

Щороку

3,0

Кошти учасників

20.

Запровадити механізм постійного моніторингу інноваційної активності підприємств області, оцінки інновацій та їх рейтингу, економічної ефективності впровадження інновацій

Головне управління економіки, управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Щороку

-

-

21.

Спрямувати на активне впровад-ження інновацій роботу обласної координаційної наукової ради

Обласна координаційна наукова рада

Постійно

-

-

2. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів,

інформаційно-консультативне забезпечення

Головною метою підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері управління якістю та довкіллям є залучення до цього процесу якнайбільше керівників, спеціалістів, молоді та всіх бажаючих, а також зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення галузей.

Виконанню визначених цілей програми стосовно підготовки кадрів і науково-освітнього забезпечення повинні сприяти такі заходи:

організація правової, управлінської й економічної підготовки та перепідготовки керівного складу органів виконавчої влади, підприємств, менеджерів, банківських працівників, молоді;

залучення до цієї роботи державних і приватних навчальних закладів та підприємств;

пропаганда переваг для підприємств і організацій, пов'язаних з діяльністю по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції;

організація навчання керівників і фахівців підприємств з питань управління якістю та довкіллям;

створення системи фахових консультативних послуг з питань вдосконалення систем управління якістю та довкіллям;

залучення до підготовки учнів та студентів навчальних закладів регіону за програмою впровадження сучасних методів управління якістю та довкіллям.

започаткувати фундаментальні розробки у вищих навчальних закладах та прикладні розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів, спрямовані на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

За даними програми соціально-економічного розвитку регіону на 2003 рік кількість загальноосвітніх навчальних закладів у 2003 році залишається на рівні 2002 року і складає 632 заклади, чисельність учнів - 147,3 тис. чоловік.

Проводиться робота по виконанню заходів програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та комп'ютеризації сільських навчальних закладів, згідно з якими передбачається обладнати комп'ютерами
11 загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Продовжується реформування системи професійно-технічної освіти, яка налічує 25 навчальних закладів, де навчаються 11,2 тис. учнів. Передбачається підготовка близько 6,7 тис. кваліфікованих робітників.

Заплановано створення регіонального навчально-виробничого комплексу неперервної освіти на базі технікуму механізації сільського господарства та професійно-технічних училищ сільськогосподарського профілю.

Проводиться підготовча робота по створенню двох технічних ліцеїв.

У системі вищої освіти функціонують 23 вищі навчальні заклади, які відвідують близько 32 тис. студентів.

У 2003 навчальному році здійснювався набір студентів на нові спеціальності: “міжнародна економіка”, “економічна кібернетика”, “редагування освітніх видань та українознавство”, “соціально-педагогічна робота з сім'єю та дозвілля”.

Здійснюються фундаментальні розробки у вищих навчальних закладах та прикладні розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих закладів, що спрямовані на поліпшення навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу у вищій школі та створення зразків нової сільськогосподарської техніки.

Але у існуючій системі освіти молодих спеціалістів та перепідготовки вже працюючих фахівців різних галузей промисловості не приділяється достатньої уваги питанням, що стосуються використання сучасних методів управління якістю та довкіллям, інших методів підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.

Для активізації робіт з підготовки кадрів та максимального поширення світового досвіду в області управління якістю продукції та довкіллям передбачено реалізувати такі заходи (таблиця 2):

Табл. 2

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерело фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Створення на базі Кіровоградського ДЦСМС міжгалузевого консульта-ційного центру з розробки та впровадження на підприємствах області систем управління якістю, що відповідають вимогам міжна-родних стандартів ISO серії 9000 та 14000

КДЦСМС

2003 р.

-

-

2.

Забезпечення оперативного надання міжгалузевим центром консультаційних послуг для спеціалістів підприємств щодо впровадження і функціонування системи управління якістю, концепції всеохоплюючого управління якістю TQM

КДЦСМС

Постій-но з моменту ство-рення

-

-

3.

Проведення циклу семінарів по практиці розробки і впровадження систем якості відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000 та 14000; системи НАССР (аналіз ризиків та критичні контрольні точки), що являє собою модель управління якістю та безпекою харчових продуктів

КДЦСМС

2 рази на рік

-

-

4.

Організувати проведення семінарів для керівників і фахівців підприємств з питань управління якістю та довкіллям

Кіровоградська торгово-промислова палата

2003-2005 рр.

4,0

Кошти учасників

5.

Організація щорічного проведення “Європейського тижня якості” в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, Кіровоградська торгово-промислова палата, Кіровоградський ДЦСМС, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Щороку

2,0

Кошти учасників

1

2

3

4

5

6

6.

Організувати проведення семінару з проблем якості для керівників галузевих управлінь облдержадміністрації

Кіровоградський ДЦСМС, обласне управління у справах захисту прав споживачів

Щороку

-

-

7.

Провести семінари-практикуми:

щодо проведення добровільної сертифікації в галузях надання туристичних, готельних послуг та послуг ресторанного бізнесу;

щодо впровадження систем якості у випробувальних лабора-торіях підприємств та організацій області

КДЦСМС

2 рази на рік

2,0

Кошти учасників

8.

Опрацювати питання щодо ство-рення на базі Кіровоградського державного технічного університету спеціальностей з підготовки фахів-ців з управління якістю, стандарти-зації, метрології та сертифікації

Кіровоградський державний технічний університет

2003 р.

-

-

9.

Отримати ліцензію зі спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності”

Державна льотна академія України

ІІІ кв. 2003 р.

-

-

10.

Забезпечити якісне викладання курсу лекцій з дисципліни “ВСТІ” та “Метрологія та технічні вимірювання”

Кіровоградський державний технічний університет

2003-2005 рр.

-

-

11.

Рекомендувати вищим навчальним закладам всіх рівнів акредитації Кіровоградської області ввести в навчальні дисципліни питання стандартизації продукції та управління якістю

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

вищі навчальні заклади області

2003-2005 рр.

-

-

Перераховані заходи повинні сприяти зростанню кількості фахівців обізнаних з питань сучасних методів управління якістю та довкіллям, поглибленню їх знань в цій галузі та отриманню практичних навичок із застосування цих методів на виробництві.

Головною метою інформаційно-консультативного забезпечення є спрощення доступу і можливостей гарантованого отримання своєчасної, достовірної та повної нормативно-довідкової, науково-технологічної, фінансової, комерційної, маркетингової та іншої інформації.

Виконанню визначених цілей програми стосовно інформаційно-консультативного забезпечення повинні сприяти такі заходи (таблиця 3):

Табл.3

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерело фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Відкрити постійну тематичну рубрику з проблем якості в газетах “Народне слово”, “Кіровоградська правда”

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, редакції газет

З ІІІ кв. 2003 р.

-

-

1

2

3

4

5

6

2.

Організувати на обласному телебаченні та радіо передачі з проблем якості, висвітлення ефективності роботи підприємств, що впровадили системи якості

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Постійно

-

-

3.

Створити на базі міжгалузевого консультаційного центру інформаційну базу і проводити консультації з проблем якості

КДЦСМС

ІІІ кв. 2003 р.

1,0

Кошти учасників

4.

Здійснювати моніторинг рівня забезпеченості споживачів регіону якісною продукцією, побутовими послугами та якісним торговельним обслуговуванням з періодичним висвітленням його результатів у засобах масової інформації

Міськвиконкоми, райдерж-адміністрації, управління зовнішніх зносин, зовніш-ньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміні-страції, обласне управ-ління у справах захисту прав споживачів

Постійно

-

-

5.

Забезпечити інформаційну підтримку реалізації регіональної програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції в області

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Постійно

-

-

6.

Започаткувати відповідні рубрики у комунальних ЗМІ (“Коли приходить хазяїн”, “Визнано кращим”, “Кращий товаровиробник Кіровоградщини”, “Інвестиційна політика області”, “Зайнятість”)

Управління у справах преси та інформації Кіровоградської обласної державної адміністрації

Постійно

-

-

7.

Висвітлення через газету торгово-промислової палати “Зовнішсервіс” переваг діяльності підприємств і організацій, де впроваджено систему управління якістю та довкіллям

Кіровоградська ТПП

Постійно

-

Кошти ТПП

Запропоновані заходи повинні сприяти спрощенню доступу підприємств та організацій до різних видів ділової інформації, оперативного забезпечення інформаційними ресурсами та поширенню даних щодо сучасних методів управління якістю і довкіллям.

3. Інвестиційна та фінансова політика у сфері якості

Головною метою інвестиційної та фінансової політики у сфері якості є створення ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів з усіх можливих джерел для забезпечення концентрації сил і засобів на збільшенні обсягів виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції.

У результаті здійснення організаційних заходів у 2001-2002 роках забезпечено зростання обсягів інвестицій в економічний розвиток області. У 2002 році залучено 506,7 млн. грн. 57,5% із загальної суми інвестицій спрямовано на приріст основного капіталу суб'єктів господарської діяльності.

Здійснювались заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій в структурну перебудову економіки області. Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець 2002 року склав 38,0 млн. дол. США, що на 5,6% більше ніж на цю дату в 2001 році. У 6,2 раза збільшились обсяги іноземних інвестицій в сільське господарство, на 4,1% - у легку промисловість, у 2,9 раза - у будівництво та
3,5 раза - у сферу о
птової та роздрібної торгівлі, реалізації послуг населенню. Разом з тим, обсяг інвестицій в розвиток освіти, охорони здоров'я, діяльність з підвищення конкурентоспроможності та просування продукції області на ринки збуту склав незначну частку від загальної суми інвестованих коштів.

Основні проблеми в розвитку інвестування:

недостатній розвиток фінансово-інвестиційної інфраструктури області;

зволікання із розробкою ефективних інвестиційних проектів для забезпечення виходу з кризи стратегічно важливих підприємств;

недостатність бюджетних інвестиційних ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку територій;

низький рівень капіталізації прибутків підприємств всіх форм власності, нецільове використання амортизаційних фондів;

наявність значної кількості недобудованих об'єктів із застарілими проектними і технологічними рішеннями.

З метою забезпечення збільшення інвестиційної активності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарської діяльності, фінансово-банківських структур у сфері управління якістю передбачається здійснити такі заходи (таблиця 4):

Табл. 4

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерело фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Направити механізм підтримки малого бізнесу на забезпечення виробництва якісної та конкуренто-спроможної продукції, впровад-ження розвитку підприємництва в малих містах і селищах, в сільській місцевості;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління економіки,

управління промисловос-ті, енергетики, транспорту та зв'язку, головне управ-ління сільського господар-ства і продовольства, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадміні-страції, обласне управ-ління у справах захисту прав споживачів, Кірово-градська торгово-промис-лова палата, КДЦСМС

Постійно

-

-

-

1

2

3

4

5

6

2.

Запровадити практику залучення цільових інвестицій, пілотних проектів з розроблення та впровадження систем управління якістю та навколишнім середовищем

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління інвестиційної політики облдержадміні-страції, державне управ-ління екології та природ-них ресурсів в області

Постійно

-

Цільові інвестиції

3.

Розробити та забезпечити затвердження пільг підприємствам, які активно займаються впровад-женням систем управління якістю та довкіллям й продукція яких орієнтована на експорт

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003р.

-

-

4.

Створити базу даних наявних інвестиційних проектів

Управління інвестиційної політики, управління зовнішніх зносин, зовніш-ньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадмі-ністрації

2003р.

-

-

5.

Надання кредитів для фінансу-вання впровадження систем управ-ління якістю та навчання фахівців

Кредитна спілка “Взаємна довіра”, КДЦСМС, Кірово-градська торгово-промис-лова палата

Постійно

-

-

У системі закупівель продукції, робіт і послуг, що здійснюються за державні кошти:

1.

Удосконалити систему планування закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного і місцевих бюджетів

Головне управління економіки облдержадміністрації

Постійно

-

-

2.

Забезпечити навчання та підви-щення кваліфікації спеціалістів, які вирішують питання планування, організації та проведення процедур закупівель за державні кошти

Головне управління економіки облдержадміністрації

2003р.

-

-

3.

Підвищити відповідальність керів-ників галузевих управлінь, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування за не-ухильне дотримання законодавства у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти

Головне управління економіки облдержадміністрації

Постійно

-

-

4.

Створити регіональне агентство сприяння інвестиціям

Управління інвестиційної політики облдержадміні-страції

2003 р.

-

-

4. Напрямки підвищення якості у галузях виробництва продукції

4.1. Промислова продукція

Головне завдання у галузі промисловості полягає в ефективному використанні та нарощуванні промислово-технологічного потенціалу регіону, переорієнтації галузей промисловості на виробництво якісної та конкурентоспроможної продукції.

Основними проблемами і ризиками у 2003 році в галузі промисловості будуть:

вичерпання резервів екстенсивного розвитку виробництва та необхідність переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств;

висока зношеність основних виробничих фондів та застарілість технологій;

значна собівартість та енергомісткість промислової продукції;

нерозвиненість ринку технологій, ліцензій, патентів, наукових досліджень, дизайн-проектів та іншої інтелектуальної продукції;

недосконалість системи визнання з іноземними державами процедур підтвердження відповідності продукції;

низька інвестиційна привабливість підприємств, відсутність відпрацьованої системи залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів банків у структурну і технологічну перебудову промислового комплексу області;

розрив інтеграційних і технологічних зв'язків між переробними та сільськогосподарськими підприємствами.

Основними напрямками реалізації завдань у галузі промисловості у
2003 році будуть:

забезпечення випереджаючих темпів випуску наукоємної продукції високого технологічного рівня;

опрацювання шляхів і методів стимулювання оновлення основних фондів і технічного переоснащення промислового виробництва;

підвищення конкурентоспроможності промислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

стимулювання процесів спеціалізації, кооперації підприємств з метою забезпечення випуску якісної продукції, опрацювання підходів до створення кластерів у пріоритетних галузях промисловості;

впровадження досягнень науки і, насамперед розробок вчених області, у промислове виробництво.

Для реалізації перерахованих вище завдань у галузі промисловості передбачено реалізувати такі заходи (таблиця 5).

Табл. 5

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерела фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечити організацію розробки систем управління якістю на ТОВ “Компанія "Хімпрогрес”, ВАТ “Олек-сандрійська фабрика діаграмних паперів”, НВО “Етал”, ПП “ВІСМА”

КДЦСМС, управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв”язку облдержадмініст-рації, підприємства

2003-2005 рр.

-

Кошти підпри-ємств

1

2

3

4

5

6

2.

Модернізувати прес для налагодження виробництва особливо тонких пластівців;

встановити лінію з переробки сої

Новоукраїнський КХП, управління промисло-вості, енергетики, тран-спорту та зв”язку облдержадміністрації

І кв.

2004 р.

2004-2005 р.

300,0

-

Різні джерела

3.

Створити цех з виробництва “Піптона”

ЗАТ “Агродар”,

управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

2004-2005р.

1000,0

Різні джерела

4.

Впровадити технологію поперечно-клинової прокатки шестерень

ВАТ “Гідросила”,

управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

2004 р.

2000,0

Кошти підприєм-ства

5.

Освоїти виробництво цифрових радіорелейних та тропосферних станцій;

модернізувати магнітолу “Олімпія-РМ30”;

впровадити технологію виготовлення плат з поверхневим монтажем;

впровадити технологію електроерозійної обробки деталей.

ВАТ “Олімп” , управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв”язку облдержадмі-ністрації

2006 р.

2003 р.

2004 р.

2004 р.

24400,0

12,0

19,0

711,0

Різні джерела

6.

Розробити, впровадити та підготувати до сертифікації систему управління якістю;

придбати та впровадити у виробництво два імпортні стрічкопильні верстати замість діючих механічних ножівок та дискових пил;

здійснити технологічні перепланування дільниць для нових умов виробництва, реконструювати 2 складальні дільниці, три малярно-сушильні агрегати, придбати нові верстати і виконати модернізацію 20 діючих;

ВАТ “Червона зірка”, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації,

КДЦСМС

2003 р.

2003 р.

2004 р.

2003 р.

100,0

196,8

2863,2

1250,0

Різні джерела

здійснити заходи з створення системи автоматизованого проекту-вання та автоматизованої системи управління виробництвом у запланованих обсягах;

провести модернізацію сівалки з метою висіву сої та овочевих культур;

розробити конструкторську доку-ментацію на нові види посівної техніки;

провести сертифікацію виробленої продукції

ІІІ кв. 2003 р.

2004 р.

Щороку

15,0

120,0

-

4.2. Продовольчі товари та сировина

У 2002 році зафіксоване зростання обсягів виробництва у харчовій промисловості. Найбільший приріст досягнуто по випуску таких соціально важливих товарів, як м'ясо і субпродукти - майже у 1,9 раза, ковбасні вироби на чверть, крупи та борошна - майже на третину, хліба і хлібобулочних виробів - на 10,7%.

У ВАТ “Птахокомбінат” розпочнеться реконструкція холодильника, м'ясожирового та ковбасних цехів із встановленням сучасного імпортного обладнання. Враховуючи вихід на проектні потужності ВАТ “Долинський птахокомбінат” та незначне зростання обсягів виробництва на Світловодському малому підприємстві - багатопрофільній фірмі “Світ-РО-К”, в цілому по м'ясопереробній галузі слід очікувати подальше зростання випуску товарної продукції.

У виробництві напоїв більш високими темпами буде зростати виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, у тому числі мінерально-столових вод. Розпочнеться виробництво лікеро-горілчаних виробів у ВАТ “Імперія-С”. Зросте виробництво спирту.

У 2003 році передбачається посилити ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції тваринного і рослинного походження. На здійснення протиепізоотичних заходів передбачається залучити з державного бюджету асигнування у сумі 1408 тис. грн.

Головними завданнями програми в аграрному секторі будуть:

забезпечення потреб населення в продовольчих товарах високої якості;

завершення становлення нових організаційно-правових форм господарювання та перехід до технічного та технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств;

впровадження заходів по комплексному розвитку сільського господарства на основі ефективного використання земель;

підтримка та сприяння розвитку присадибних сільських господарств населення шляхом поетапного створення розгалуженої системи заготівель сільськогосподарської продукції;

удосконалення діючої системи та впровадження нових форм надання фінансово-кредитних і страхових послуг, іпотечних відносин;

здійснення заходів щодо забезпечення прозорості та регулювання ринків зерна, соняшнику та іншої сільськогосподарської продукції, стимулювання експорту;

створення ефективних механізмів стимулювання агропромислової інтеграції сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств;

підвищення рівня матеріального добробуту сільського населення, реалізація регіональних програм і заходів щодо прискорення соціального розвитку села, розвитку житлового будівництва та газифікації сільської місцевості.

Основні проблеми і ризики:

зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних, меліоративних та агротехнічних заходів в землекористуванні;

деградація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, недостатні темпи оновлення машинно-тракторного парку;

обмеженість власних обігових коштів сільськогосподарських підприємств, недостатність кредитного забезпечення, особливо середньо- та довгострокових вкладень в розвиток основних фондів аграрного сектора;

низька інвестиційна привабливість сільського господарства та відсутність іноземних інвестицій;

низький рівень оплати праці в сільському господарстві, недостатнє матеріальне стимулювання підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції;

нерозвиненість ринкової (збутової, обслуговуючої, експортної) та спеціалізованої фінансової інфраструктури, складна демографічна ситуація.

Для реалізації перерахованих вище завдань в аграрному секторі та з метою забезпечення регіону якісними продовольчими товарами та сировиною передбачено реалізувати такі заходи (таблиця 6):

Табл. 6

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерела фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Організувати та провести навчання районних інспекторів якості в обласному центрі післядипломного навчання працівників АПК

Інспекція якості та форму-вання ресурсів сільсько-господарської продукції облдержадміністрації, КДЦСМС

Щороку

-

-

2.

На хлібоприймальних та зернопере-робних підприємствах області зміцнити матеріально-технічну базу лабораторій новими приладами для визначення показників якості зерна згідно з діючими ДСТУ та міжнародними стандартами

КДЦСМС, підприємства хлібопекарської промисловості,

2004-2005 рр.

-

Кошти підпри-ємств

4.3. Надання послуг

Головною метою у галузях торгівлі та побутового обслуговування населення є поетапне впровадження прогресивних форм і методів торговельно-побутового обслуговування громадян, повніше задоволення платоспроможного попиту населення на ці послуги.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

відсутність реальних програм впровадження прогресивних технологій, енерго- і ресурсозбереження, невиконання програмних завдань щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і тепла;

наявність значного тіньового сектора в торгівлі та побутовому обслуговуванні населення;

неподоланність проявів неорганізованої торгівлі в населених пунктах області;

кризовий стан та деградація матеріально-технічної бази системи споживчої кооперації;

значна питома вага на внутрішньому споживчому ринку торговельних організацій-нерезидентів;

невідпрацьованість системи контролю за якістю товарів і послуг, недостатній обсяг роботи по сертифікації продукції, яка надходить у торговельну мережу області;

недостатні темпи створення прозорої системи оптової торгівлі товарами народного споживання.

Головними завданнями програми в галузі надання послуг у 2003 році будуть:

забезпечення реалізації завдань програми розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у населених пунктах Кіровоградської області на 2001-2004 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 грудня
2001 року № 511-р;

посилення контролю за дотриманням правил і норм розміщення об'єктів торгівлі в населених пунктах області та недопущенням неорганізованої торгівлі;

сприяння розвитку спеціалізованих форм торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, фірмової торгівлі із застосуванням сучасних технологій;

здійснення поетапного переходу до формування розгалуженої системи оптової торгівлі товарами народного споживання, у першу чергу в системі споживчої кооперації області (створення 6 оптово-роздрібних розподільчих магазинів-складів та активізація роботи міжрайбаз у містах Кіровограді, Новоукраїнці, Олександрії та Ульяновському районі);

удосконалення системи контролю за сертифікацією та якістю товарів народного споживання, достовірністю засобів вимірювання в стаціонарній мережі та мережі ринкової торгівлі;

опрацювання шляхів і методів маркетингових досліджень місткості споживчого ринку області, каналів надходження товарної маси, удосконалення статистичного обліку продажу та ін.;

створення сприятливих умов для реалізації в торговельній мережі області товарів власного виробництва;

посилення боротьби з “тіньовим” обігом товарів у торговельній мережі області.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів у 2003 році прогнозується забезпечити зростання обсягів роздрібного товарообігу порівняно з попереднім роком на 3,2%.

5. Захист від недоброякісної і фальсифікованої продукції

Головне завдання у галузі захисту від недоброякісної і фальсифікованої продукції - негайна протидія насиченню ринку неякісними, небезпечними для здоров'я і життя товарами, створення ефективної системи нагляду і контролю, яка б гарантувала споживачам придбання лише якісних товарів, а також систем інформування громадян про їхні права і реальний стан на споживчому ринку.

Головні проблеми у сфері захисту від недоброякісної і фальсифікованої продукції - відсутність системи нагляду і контролю за недопущенням на ринок недоброякісної і фальсифікованої продукції, відсутність національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, порушення вимог законодавства та нормативних документів.

Спільними діями Кіровоградського ДЦСМС, обласного управління захисту прав споживачів, Кіровоградської митниці, державної податкової адміністрації в області, обласної санітарно-епідеміологічної станції постійно проводяться перевірки за додержанням законів України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, “Про захист прав споживачів”, стандартів норм і правил з метою запобігання надходження на ринок недоброякісної і фальсифікованої продукції.

Для забезпечення захисту від недоброякісної і фальсифікованої продукції споживчого ринку області передбачаються такі заходи (таблиця 7):.

Табл. № 7

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис.грн.)

Джерело фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Провести експертизу технічних умов на алкогольні напої та тютю-нові вироби з метою приведення зареєстрованих технічних умов у відповідність до вимог чинного законодавства та національних стандартів

КДЦСМС

ІІІ кв. 2003 р.

-

-

2.

Вжити необхідні заходи щодо безумовного забезпечення потреб суб'єктів підприємницької діяльно-сті сертифікатами відповідності, свідоцтвами про визнання та їх копіями на захищених бланках

КДЦСМС

постійно

10,0

Кошти КДЦСМС та замовників

3.

Провести робочу нараду з керівни-цтвом підприємств області, що виробляють спирт та алкогольні напої, з питань якості продукції та їх захисту від підробок.

КДЦСМС

липень 2003 р.

-

-

4.

Вжити заходи щодо посилення державного нагляду та контролю за якістю продукції та послуг

КДЦСМС, обласне управління у справах захисту прав споживачів

З ІІІ кв. 2003 р. постійно

-

-

5.

Вжити заходи на регіональному рівні щодо інформування населен-ня про запровадження нової форми захищеного бланку сертифіката відповідності, свідоцтва про визнан-ня та їх копій з голографічними захисними елементами та з пере-ліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

КДЦСМС, обласне управління у справах захисту прав споживачів

З ІІІ кв. 2003 р. постійно

-

6.

Провести спільні семінари-наради з залученням представників підпри-ємств-виробників з питань недопу-щення на ринок недоброякісної і фальсифікованої продукції

КДЦСМС, обласне управління у справах захисту прав споживачів, обласна санепідем-станція

З ІІІ кв. 2003 р. постійно

-

-

7.

Започаткувати тестування однойменної продукції різних товаровиробників

Обласне управління у справах захисту прав споживачів

З ІІІ кв. 2003 р.

-

-

8.

Розробити єдину систему інформування споживачів про вітчизняних виробників і якісних товарів та надавати населенню таку інформацію

Обласне управління у справах захисту прав споживачів

З ІІІ кв. 2003 р.

-

-

6. Охорона навколишнього середовища

Основною метою у сфері природоохоронної діяльності є поліпшення системи природокористування, зменшення забруднення довкілля, збереження різноманіття флори і фауни регіону, розвиток заповідної справи.

У 2003 році буде продовжено виконання обласної програми “Ліс”. Державне лісогосподарське об'єднання “Кіровоградліс” передбачає створити 800 га лісових насаджень. На розвиток та утримання лісового господарства і мисливської діяльності передбачається залучити 1,2 млн.грн. коштів з державного бюджету, на створення захисних насаджень відповідно -
0,3 млн.грн. та з місцевих бюджетів - 150 тис. грн. На збереження природно-заповідного фонду заплановано спрямувати 206 тис. грн., у тому числі
186 тис.грн. з державного та 20 тис.грн. з місцевих бюджетів.

У сфері меліорації і водного господарства у 2003 році будуть реалізовуватись заходи таких державних та регіональних програм:

Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

Комплексної регіональної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь.

У рамках реалізації цих програм передбачається провести берегоукріплення Кременчуцького водосховища в с.Велика Андрусівка Світловодського району.

На здійснення заходів Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів сільськогосподарських угідь передбачається спрямувати 270,8 тис. грн., у тому числі 120,8 тис. грн. з державного бюджету та 150 тис. грн. з місцевих бюджетів. Будуть визначені зони можливого підтоплення сільськогосподарських угідь, винесені в прибережні захисні смуги, виконані роботи по запобіганню руйнуванню гідротехнічних споруд.

За рахунок коштів державного бюджету в сумі 2,2 млн. грн. передбачається підготувати до роботи 25,7 тис. га зрошуваних земель.

Основні проблеми і ризики:

незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних ресурсів;

невирішення питань по збору та утилізації побутових відходів;

зволікання із визначенням меж прибережних захисних смуг річок та водоймищ;

низька екологічна культура суб'єктів господарювання і населення;

відсутність державної підтримки виконання заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води.

недотримання суб'єктами господарювання та населенням норм та правил техногенної та природної безпеки;

недостатні обсяги фінансування попереджувальних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та зміцнення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних служб;

висока концентрація зношених основних фондів в галузях економіки, застосування застарілих технологій.

З метою забезпечення комплексного підходу до екологічного оздоровлення території області, переходу до сучасних форм і методів природокористування у 2003 році передбачається спрямувати кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення природоохоронних заходів, будівництво природоохоронних об'єктів та проведення організаційних природоохоронних заходів, що наведені у таблиці 8.

Табл. 8

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Вартість (тис. грн.)

Джерела фінансу-вання

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечити фінансування робіт на пусковому комплексі природо-охоронних заходів щодо очищення водосховища на р.Омельничок в смт Павлиш Онуфріївського району

Головне управління економіки облдержадмі-ністрації

2003 р.

24,0

Обласний фонд охо-рони нав-колишньо-го природ-ного сере-довища

2.

Здійснити розробку та оновлення проектно-кошторисної документації по створенню меж прибережних захисних смуг річок, водоймищ, при цьому спрямувати 10% коштів обласного фонду охорони навко-лишнього природного середовища та забезпечити реалізацію робочих проектів

Обласне виробниче управління меліорації та водного господарства

2003-2005 рр.

100,0

- " -

3.

Провести роботу по створенню захисних лісових насаджень на території області на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 червня 2001 року № 253-р

Обласне виробниче об'єднання “Кіровоград-ліс”

2003-2005 рр.

60,0

- " -

4.

Розробити робочий проект санації існуючого звалища сміття в м.Кіровограді

Кіровоградський міськвиконком

2003-2004 рр.

50,0

Міський бюджет

5.

Здійснити реконструкцію очисних споруд в м.Бобренець та

смт Новгородка

Управління житлово-комунального господар-ства облдержадміністрації

2003-2005 рр.

130,0

Обласний фонд охо-рони нав-колишньо-го природ-ного сере-довища

1

2

3

4

5

6

6.

Продовжити берегоукріплювальні роботи на Кременчуцькому водосховищі в межах села Велика Андрусівка Світловодського району та м. Світловодськ загальною довжиною 200 метрів

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

2003-2005 рр.

Згідно з Націо-нальною програ-мою оз-доров-лення басейну Дніпра

Державний бюджет

7.

Організувати проведення Дня довкілля

Державне управління екології та природних ресурсівв області

Щороку

5,1

Обласний фонд охо-рони нав-колишньо-го природ-ного сере-довища

8.

Провести екологічні аудити території підприємств

Державне управління екології та природних ресурсів

2003-2005 рр.

86,0

Кошти об'єктів аудиту

9.

Провести експертизу проектів будівництва народногосподарських об'єктів

Державне управління екології та природних ресурсів

2003-2005 рр.

18,0

Кошти замовників

З метою підвищення екологічної культури населення і суб'єктів господарювання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування буде активізовано проведення масових заходів природоохоронної тематики.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів передбачається стабілізувати екологічну ситуацію в області, не допустити збільшення викидів забруднюючих речовин та скиду забруднених стоків у поверхневі води, а також створити умови для збереження та відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття області, приступити до поетапного формування територіально єдиної системи.

V. Очікувані результати

Практичне виконання заходів, визначених програмою, сприятиме підвищенню рівня якості та конкурентоспроможності продукції, захисту власних товаровиробників та захисту прав споживачів, забезпечить широке впровадження систем управління якістю, підвищить кваліфікаційний рівень спеціалістів, сприятиме нарощуванню промислового потенціалу підприємств області, дозволить ефективно протидіяти надходженню на ринок неякісних товарів.

В цілому виконання програми повинно забезпечити приріст обсягів продукції орієнтовно на 10-20%, забезпечити створення близько 1 тис. робочих місць, збільшити надходження до бюджету на 5-8%.

________________________

1

2

47

24