від 4 лирня 2003 року № 335-р

Про активізацію інвестиційної

діяльності в області

Відповідно до пунктів 4 і 6 окремого доручення Прем'єр-міністра України від 27 травня 2003 року №31831:

1. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації:

до 10 липня 2003 року розробити механізм сприяння місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування суб'єктам інвестиційної діяльності щодо забезпечення розвитку регіонів;

протягом другого півріччя 2003 року вивчити стан справ і підготувати рекомендації райдержадміністраціям і міськвиконкомам з питань виконання законодавчих і нормативно-правових актів та делегованих повноважень у сфері інвестиційної діяльності;

у липні 2003 року підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо внесення змін до складу ради з питань залучення іноземних інвестицій при обласній державній адміністрації з урахуванням необхідності включення до неї іноземних інвесторів та уповноважених ними осіб;

щокварталу готувати матеріали для заслуховування звітів голів райдержадміністрацій про стан роботи з формування інвестиційного іміджу територій на засіданні ради з питань залучення іноземних інвестицій при обласній державній адміністрації відповідно до розробленого графіка;

до 1 вересня 2003 р. створити необхідні умови для функціонування обласного комунального підприємства “Інвест Інформ Центр”, яке надаватиме допомогу суб'єктам господарювання в розробці і впровадженні інноваційно-інвестиційних проектів;

щокварталу проводити за участю голів райдержадміністрацій, міських голів, іноземних інвесторів та місцевих підприємців прес-конференції, брифінги та інших заходи з актуальних питань інвестування в регіонах;

у ІІІ кварталі 2003 року підготувати Звернення обласної державної адміністрації до іноземних інвесторів, у якому викласти основні заходи області щодо заохочення та реалізації іноземних інвестицій та довести його до дипломатичного корпусу, іноземних офіційних ділових кіл, що мають представництва в області;

протягом другого півріччя 2003 року організувати рекламну кампанію по висвітленню у засобах масової інформації інвестиційної привабливості області та ходу реалізації інвестиційних проектів;

у жовтні-грудні 2003 року підготувати та провести науково-практичний семінар для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, райдержадміністрацій, міськвиконкомів з питань роботи з іноземними інвесторами;

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

з липня 2003 року ввести в практику роботи опитування інвесторів щодо шляхів поліпшення інвестиційного клімату відповідних територій з використанням власних Інтернет-сторінок;

щомісяця до 20 числа інформувати управління інвестиційної політики облдержадміністрації з даних питань.

3. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації за участю зацікавлених структурних підрозділів облдержадміністрації, Кіровоградського міськвиконкому після надходження типового положення створити регіональне агентство сприяння інвестиціям, яке сприятиме започаткуванню та впровадженню інвестиційної діяльності в області.

4. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації у липні-серпні 2003 року розробити програму навчання працівників місцевих державних адміністрацій безпосередній роботі з іноземними інвесторами щодо залучення капіталу та забезпечити контроль за її виконанням.

5. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації, раді з питань залучення іноземних інвестицій при обласній державній адміністрації забезпечити оперативне реагування на звернення інвесторів про ускладнення їх діяльності в області.

6. Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення апарату облдержадміністрації, головним управлінням економіки, сільського господарства і продовольства, управлінням інвестиційної політики, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, обласному управлінню статистики, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам постійно розміщувати та оперативно оновлювати на веб-сайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації, у тому числі англійською мовою:

нормативно-правові акти, які впливають на умови інвестиційної діяльності;

вичерпну інформацію про перелік та умови отримання інвесторами послуг, які надаються місцевими органами;

відповіді на запитання інвесторів та підприємців стосовно умов провадження інвестиційної діяльності;

статистичну інформацію щодо економічної ситуації в регіонах;

форми та зразки документів, подання яких необхідне для започаткування і провадження інвестиційної діяльності;

відомості щодо стану виконання регіональних програм розвитку інвестиційної діяльності, планів та порядку роботи місцевих рад з питань залучення іноземних інвестицій.

7. Управлінню інвестиційної політики, відділу інформаційно-аналітичного забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам протягом ІІІ кварталу 2003 року запровадити комп'ютерну систему інформаційно-консультаційного супроводження інвестиційної діяльності відповідно до п.15 Програми “Інвестиційний імідж України”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №477-р.

8. Головному управлінню сільського господарства і продовольства, управлінням промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечувати участь суб'єктів господарської діяльності територій в роботі форуму “Інвестиційні можливості в Україні”, галузевих виставок, інвестиційних ярмарків та форумів у регіонах із залученням іноземних інвесторів, які успішно працюють в Україні, тематичних публічних заходах за кордоном, на яких Україна має змогу популяризувати свої інвестиційні можливості, зокрема тих, що здійснюються в рамках Програми “Інвестиційний імідж України”.

9. Управлінню інвестиційної політики, головному управлінню економіки облдержадміністрації, рекомендувати Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті у другому півріччі 2003 року підготувати рекламно-інформаційний бюлетень під умовною назвою “Кіровоградщина інвестиційна”, налагодити його випуск та регулярне оновлення.

10. Обласному комунальному підприємству “Інвест Інформ Центр”:

протягом другого півріччя 2003 року підготувати тексти та налагодити випуск буклетів, листівок, проспектів рекламного характеру (по області і окремих проектах) для поширення їх серед іноземних ділових кіл в Україні та за її межами (через дипломатичні та торгівельно-економічні місії, виставки, ярмарки, відрядження, участь у переговорах, конференціях тощо);

у ІІІ кварталі 2003 року створити інформаційний банк даних потенційних об'єктів інвестицій відповідно до міжнародних стандартів;

у ІV кварталі 2003 року створити інформаційний банк даних інвесторів на основі проведення постійного моніторингу їх фінансової спроможності та ділової репутації;

протягом жовтня-грудня 2003 р. розробити перелік завдань маркетингових досліджень ринку інвестицій, виходячи з тих проблем, для вирішення яких недостатньо наявної поточної інформації;

постійно проводити маркетингові дослідження ринку інвестицій на замовлення відповідних структурних підрозділів згідно з затвердженим переліком завдань.

11. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам щокварталу до 20 числа останнього місяця надавати управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації інформацію про потенційні об'єкти інвестицій у вигляді заповнених типових анкет.

12. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації до кінця 2003 року скласти перелік конкурентоспроможної продукції, що виготовляється підприємствами області, і внести пропозиції щодо збільшення її виробництва шляхом залучення іноземних інвестицій.

13. Головному управлінню економіки, головному фінансовому управлінню, управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації:

протягом ІІІ кварталу 2003 року підготувати пропозиції щодо підтримки і стимулювання фінансово-кредитних структур, що беруть пайову участь у реалізації проектів з іноземними інвесторами;

до 20 грудня 2003 року підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації “Про фінансування комплексу передінвестиційних робіт”.

14. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації та рекомендувати міськвиконкомам надавати інформацію про хід виконання даного розпорядження управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації щороку до 5 січня.

15. Управлінню інвестиційної політики облдержадміністрації аналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію надавати голові обласної державної адміністрації щороку до 20 січня.

16. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ

4