від 17 червня 2003 року № 298-р

Про затвердження Правил надання

довгострокових кредитів індивідуальним

забудовникам житла на селі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
1998 року № 1597 ”Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” з змінами та доповненнями, внесеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 145 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597”, постанови Кабінету Міністрів України від
25 жовтня 2002 року № 1588 ”Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” та з метою підвищення ефективності використання коштів обласного фонду підтримки житлового будівництва на селі :

1. Затвердити Правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі у новій редакції (додаються).

2. Затвердити новий склад обласної координаційної ради з контролю за правильністю та ефективністю використання коштів фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 липня 2001 року № 284-р "Про затвердження правил та Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків".

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 червня 2003 року № 298-р

ПРАВИЛА

надання в області довгострокових кредитів

індивідуальним забудовникам житла на селі

1. Правила надання в області довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (далі - правила) визначають відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 ”Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 ”Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, від 14 лютого 2001 року № 145 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597” та від 25 жовтня 2002 року
№ 1588 ”Про внесення змін до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” умови і порядок надання фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - фонд) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання обласної програми ”Власний дім”.

І. Загальні положення

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення :

Кредит - сума коштів або матеріальні ресурси у грошовому виразі, що надаються індивідуальним забудовникам за рахунок кредитних ресурсів фонду для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, інженерних мереж (газо-, водо-, електропостачання) у межах підключення їх до існуючих комунікацій населеного пункту, а також придбання незавершеного будівництвом, готового житла та квартир з коштів, виділених обласним, державним та районними бюджетами відповідно до експертної оцінки, з проведенням його добудови та реконструкції (далі - індивідуальне житло).

Кредитна угода - угода, укладена відповідно до цих Правил між фондом та індивідуальним забудовником (позичальником), яка визначає умови надання кредиту позичальникові, погашення позичальником заборгованості за кредит та внесення плати за користування ним.

Кошти на обслуговування кредиту - частина коштів з перерахованих на рахунок фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для кредитування індивідуальних сільських забудовників, що спрямовуються на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту банківськими установами, та на витрати, пов'язані з утриманням фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Відділення фонду - представник фонду або його структурний підрозділ, якому фонд делегує частину своїх повноважень і прав у відносинах з юридичними і фізичними особами у процесі формування та використання кредитних ресурсів фонду.

3. Кредитування фондом будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фонду.

4. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фонду можуть бути громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу незалежно від форм власності, в інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості та районних центрах, а також у соціальній сфері села та в органах місцевого самоврядування на селі, районних центрах та містах і будують індивідуальне житло в сільській місцевості та районних центрах (далі - індивідуальні забудовники).

Право одержання кредиту відповідно до цих правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз. Відзначені у цих правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, у тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів відповідно до інших нормативно-правових актів.

ІІ. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам

5. Фондом може здійснюватися страхування коштів кредитів відповідно до чинного законодавства.

6. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін від 1 до
10 років з внесенням за користування ним плати у розмірі 3 відсотків річних. Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

7. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

8. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондом за поданням його відділень на підставі відповідних списків, затверджених органами місцевого самоврядування. У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла.

9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку загальною площею не більше 125 кв. метрів та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі 50 тис. гривень. Сума кредиту може змінюватись відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв'язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитної угоди.

ІІІ. Порядок оформлення і видачі кредиту

10. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на одержання суми кредиту.

11. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає до фонду такі документи:

заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

паспорт громадянина України (для перевірки особи);

довідку про склад сім'ї (форма № 3);

документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його сім'ї із зазначенням розміру доходу, одержаного за попередні 12 місяців тощо);

довідку, видану бюро технічної інвентаризації про наявність або відсутність приватного житла;

витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;

довідку органу місцевого самоврядування про наявність (або відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір;

проектно-кошторисну документацію на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджену з архітектором району, вартість виготовлення якої за згодою позичальника може входити до суми кредиту.

12. Рішення про надання або відмову у надані індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих відповідно до пункту 11 цих Правил документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника. У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови. Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитної угоди.

13. Кредитна угода укладається відповідно до законодавства з урахуванням вимог цих правил. Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід'ємною частиною кредитної угоди.

14. Зобов'язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватись такими способами :

договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

інші види майна і майнові права, на які відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення;

договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також про іпотеку земельної ділянки;

договором застави іншого майна та майнових прав, у тому числі земельного паю або договором страхування фінансового ризику.

15. Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

перший етап - земляні роботи. Спорудження фундаменту та цокольної частини будинку ( з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.

За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначенням терміну виконання етапів є складовою кредитної угоди.

16. Кредит може надаватися позичальникові матеріальними ресурсами, необхідними для житлового будівництва, або коштами у безготівковій формі залежно від умов кредитної угоди.

Під час укладання кредитної угоди з індивідуальним забудовником на умовах повернення кредиту лише коштами в угоді передбачається індексація цих коштів з урахуванням рівня інфляції з початку їх повернення до моменту повного погашення. Індексація не застосовується до позичальника, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей.

17. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно з актами про завершені етапи будівництва, складеними позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а у разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відділенням фонду. Під час кожної частини кредиту переоформляється попереднє строкове зобов'язання позичальника за його підписом та вносяться зміни до графіка. Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання в розмірі до 25 відсотків суми кредиту, якщо це обумовлюється кредитною угодою.

18. Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати двох років з дня одержання першої його частини.

19. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів ведеться згідно з чинним законодавством.

ІV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів,

які мають передбачатися у кредитних угодах

20. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в пункті 18 цих правил.

21. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися коштами та/або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитною угодою, рівними частинами щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту. За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту, та відсотків за користування цим кредитом приймається 1 кг великої рогатої худоби у живій вазі в межах середніх цін, що сформувалися у даному регіоні на час складання кредитної угоди, і уточнюється в подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту. Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію використовується фондом згідно з ціновою інформацією обласної державної адміністрації на час укладання кредитних угод.

22. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та/або внесення плати за користування ним. Фонд, у тому числі його відділення, не мають права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права. Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом, починаючи з першого року його отримання, якщо це обумовлено кредитною угодою.

23. У разі порушення умов кредитних угод, у тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими угодами.

24. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів ведеться згідно з чинним законодавством.

25. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов'язань за кредитною угодою оформляється відповідним актом сторін кредитної угоди.

26. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди фонд відповідно до чинного законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди.

V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

27. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах для отримання кредиту, передбачених цими правилами, до нього застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.

28. Позичальники повинні надавати представнику фонду безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, а також актів приймальних комісій або виданих бюро технічної інвентаризації довідок про реєстрацію будов із зазначенням їх оцінної вартості або виправдних документів (рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо). Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформлюється актом, який підписується працівником фонду та позичальником.

29. Місцеві фінансові органи в межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням фондом вимог чинного законодавства щодо використання ним коштів місцевих бюджетів.

30. Посадові особи, які допустили порушення умов цих правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

VІ. Визначення джерел і обсягів бюджетних коштів для надання

кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

31. Джерелами формування кредитних ресурсів фонду є:

бюджетні кошти - кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів для підтримки індивідуального будівництва на селі;

кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам;

цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян;

пасивні доходи - кошти, які нараховуються банківською установою за збереження тимчасово вільних коштів фонду на рахунок фонду у банківських установах.

32. Кошти, що передбачаються у місцевих бюджетах, використовуються згідно з бюджетними призначеннями на кредитування індивідуального будівництва на селі згідно з затвердженими місцевими програмами підтримки індивідуального будівництва на селі на відповідних територіях територіальних громад у сільській місцевості та таких, що мають спільні інтереси об'єднань територіальних громад, через фонд на договірних умовах відповідно до чинного законодавства України.

Порядок надходження та використання коштів місцевих бюджетів обумовлюється умовами конкретних договорів з додержанням напрямків фінансового забезпечення заходів місцевих програм і проектів.

33. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів фонд в установленому порядку визначає і подає потребу у коштах для пільгового кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

Пропозиції фонду щодо обсягу коштів, необхідних для цього виду кредитування у державному бюджеті, в установленому порядку подаються Мінагрополітики, а стосовно місцевих бюджетів - місцевим державним адміністраціям.

34. Кошти, передбачені на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, а також кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам Державним казначейством у процесі виконання державного бюджету, перераховуються за розподілом головного розпорядника бюджетних коштів на реєстраційні рахунки, відкриті фондом у територіальному органі Державного казначейства як одержувачам коштів державного бюджету. Розподіл річних обсягів коштів державного бюджету між регіонами головний розпорядник погоджує з обласною координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Кошти з інших джерел фінансування перераховуються безпосередньо на рахунки фонду у встановленому порядку.

35. Видача коштів позичальнику здійснюється шляхом їх перерахування з рахунка № 2523 ”Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України” за цільовим призначенням.

36. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти фонду, які не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

37. Кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету, зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державного казначейства, з подальшим спрямуванням їх на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі згідно з кошторисом.

38. Витрати фонду для надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам та за іншими напрямами діяльності, передбаченими
пунктом 7 Положення про порядок формування і використання коштів фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211, фінансуються відповідно до затверджених головним розпорядником кошторисів за рахунок коштів, одержаних фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами за рахунок державного бюджету, та за рахунок інших джерел фінансування, крім коштів державного бюджету.

___________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 червня 2003 року № 298-р

С К Л А Д

обласної координаційної ради з контролю за правильністю

та ефективністю використання коштів фонду підтримки

індивідуального житлового будівництва на селі

Голова координаційної ради

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови координаційної ради:

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар координаційної ради

ЛОМАКІН

Ігор Анатолійович

-

голова обласного фонду підтримки індивіду-ального житлового будівництва на селі

Члени координаційної ради:

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

КАБОВ

Юрій Володимирович

-

начальник управління інвестиційної політики облдержадміністрації

КОЛОТУХА

Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області по аудиту та валютному контролю

КОШОВЕНКО

Валерій Леонтійович

-

начальник управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛИПОВЕЦЬ

Тетяна Іванівна

-

начальник управління з питань власності облдержадміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

8

2

Продовження додатка