від 6 червня 2003 року № 280-р

Про обласну робочу групу

по координації і контролю

ситуації на споживчому

ринку області

На підставі ст.39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та у зв"язку з кадровими змінами:

1. Затвердити загальний склад обласної робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області згідно з додатком.

Надати керівнику обласної робочої групи повноваження щодо внесення змін до складу групи у разі необхідності.

2. Затвердити Положення про обласну робочу групу по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 1999 року № 181-р, від 11 серпня 2000 року № 405-р, від 13 березня 2001 року № 89-р, від 1 листопада 2001 року № 438-р, від 15 квітня 2002 року № 137-р та зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2003 року № 28-р.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 6 червня 2003 року № 280-р

ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД

обласної робочої групи по координації

і контролю ситуації на споживчому ринку області

Заступник голови обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Головний спеціаліст управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Начальник управління державної ветеринарної медицини в області

Начальник відділу пожежної безпеки Державного департаменту пожежної безпеки МНС України в області

Начальник Державної служби по боротьбі з економічними злочинами управління МВС України в області

Заступник голови державної податкової адміністрації України в області

Начальник державної інспекції з контролю за цінами в області

Начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів

Директор Державного центру стандартизації, метрології і сертифікації

Головний державний санітарний лікар області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 6 червня 2003 року № 280-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну робочу групу по координації і контролю ситуації

на споживчому ринку області

І. Загальні положення

1. Обласна робоча група по координації і контролю ситуації на споживчому ринку області (далі - робоча група) утворена з метою оперативного вирішення питань, пов"язаних із впорядкуванням торговельного і побутового обслуговування населення, розвитком споживчого ринку області.

2. Керівником обласної робочої групи є заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку внутрішнього ринку області.

3. Персональний склад обласної робочої групи затверджується заступником голови обласної державної адміністрації - керівником робочої групи.

4. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами, розпорядженнями і дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання і права робочої групи

5. Основними завданнями робочої групи є:

розроблення заходів та пропозицій щодо впорядкування торговельної діяльності і надання побутових послуг населенню, стабілізації ситуації на споживчому ринку області, насичення його соціально необхідними товарами та послугами, посилення захисту прав споживачів;

координація діяльності зацікавлених структурних підрозділів облдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій з питань вирішення проблем у сфері торгівлі і побутового обслуговування населення;

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють розвиток внутрішньої торгівлі і побутового обслуговування населення;

вивчення та оцінка стану торговельного і побутового обслуговування населення, дотримання вимог чинного законодавства, що регулює розвиток цих сфер;

контроль за дотриманням суб"єктами підприємницької діяльності вимог чинних законодавчих актів України, що регулюють діяльність торгівлі і побутового обслуговування населення.

6. Робоча група має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо впорядкування торговельної діяльності та надання побутових послуг, посилення захисту прав споживачів;

одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням;

звертатися до місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій з пропозиціями щодо вдосконалення державного регулювання відносин у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів, поліпшення діяльності цих сфер.

Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими об"єднаннями і організаціями.

ІІІ. Організація діяльності робочої групи

7. Члени робочої групи виконують свої обов"язки на громадських засадах.

8. Робоча група здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи.

Засідання робочої групи проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Засідання робочої групи визнається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів робочої групи.

9. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх її членів.

Рішення робочої групи оформлюються у вигляді доручень, пропозицій, рекомендацій та підписуються керівником робочої групи, у разі його
відсутності - заступником керівника робочої групи.

10. Організацію роботи робочої групи забезпечує секретар робочої групи, який за дорученням керівника робочої групи веде протокол засідання, здійснює аналіз виконання протокольних рішень та подає їх на розгляд керівнику робочої групи.

___________________

1

2