від 24 квітня 2003 року № 205-р

Про затвердження обласної програми

відпочинку та оздоровлення дітей

на період до 2008 року та заходи щодо

її виконання у 2003 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 33 "Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року":

1. Затвердити обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року та заходи щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків на 2003 рік (додаються).

2. Затвердити склад обласної міжвідомчої координаційної ради з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей згідно з додатком.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам розробити регіональні програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року та заходи по її виконанню у 2003 році, передбачивши конкретні механізми, що забезпечать приведення в належний стан оздоровчої бази, її раціональне використання та щорічне збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку.

4. Головному фінансовому управлінню, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, задіяним у виконанні обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей до 2008 року та заходів щодо її виконання у 2003 році, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам під час формування відповідних бюджетів передбачати видатки на її виконання, а також залучати позабюджетні кошти, не заборонені чинним законодавством.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, територіальним органам міністерств та відомств України, зазначеним у програмі, забезпечити її реалізацію та щороку надавати службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації до 20 травня інформацію про стан підготовки до літнього оздоровлення та відпочинку дітей і до 20 жовтня - про підсумки його проведення.

6. Координацію дій щодо підготовки, проведення оздоровлення та відпочинку дітей в області покласти на службу у справах неповнолітніх облдержадміністрації.

7. Службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання розпорядження надавати щороку до
5 листопада заступнику голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 квітня 2003 року № 205-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року

Загальна частина

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Особливо вразливою категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління. Тому покращення здоров"я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час.

В Кіровоградській області приділяється певна увага літньому відпочинку та оздоровленню дітей та юнацтва. Вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази оздоровчих закладів, покращення фінансування відпочинку та оздоровлення дітей. Все це дало можливість збільшити кількість дітей, охоплених організованим відпочинком та оздоровленням. Так, з 2000 по 2002 рік кількість таких дітей зросла з 24511 до 33731 дитини, що складає
25 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку. Закріплення позитивної тенденції в регіоні щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей спонукало поставити на порядок денний органами виконавчої влади всіх рівнів прийняття перспективної програми оздоровлення та відпочинку дітей в Кіровоградській області до 2008 року.

Мета і основні завдання програми

Головна мета програми - забезпечення нагальних, життєво важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні, змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні, координація зусиль всіх зацікавлених в цьому організацій, створення в Кіровоградській області всеохоплюючої системи повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля, ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним середовищем рідного краю та всієї країни.

Основні завдання програми:

створення умов для повноцінного літнього відпочинку та оздоровлення всіх школярів області, особливо дітей з малозабезпечених , соціально незахищених сімей за рахунок запровадження нових недорогих форм активного відпочинку;

запровадження та більш широке використання нових недорогих форм активного відпочинку - стаціонарні, профільні табори, туристсько-краєзнавчі походи та екскурсії, еколого-туристичні акції тощо;

удосконалення та розширення мережі дитячих оздоровчих закладів;

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

організація спеціалізованих обмінів дитячими та молодіжними групами між районами області, з іншими областями України, а в перспективі - розвиток міжнародних зв'язків із зарубіжними молодіжними та студентськими об'єднаннями;

пом"якшення криміногенної ситуації серед неповнолітніх;

розширення меж і можливостей відпочинку та оздоровлення школярів області за рахунок осінніх, зимових та весняних канікул, організації змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року тощо.

Фінансове забезпечення виконання програми

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування;

дітей-інвалідів;

дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

дітей з девіантною поведінкою;

дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

дітей загиблих шахтарів;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей;

зміцнити матеріально-технічну базу діючих оздоровчих закладів та збільшити їх кількість, зокрема спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів для дітей:

за медичними показаннями;

інвалідів;

за інтересами;

соціально незахищених категорій;

які потребують особливих умов виховання;

урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг;

знизити рівень злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх.

ЗАХОДИ

щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку

та оздоровлення дітей і підлітків до 2008 року

1. Розширити мережу дитячих літніх оздоровчих таборів, туристичних баз, будинків відпочинку в Кіровоградській області за рахунок використання існуючих оздоровчих закладів підприємств області. З метою визначення придатності їх для оздоровлення дітей провести перереєстрацію цих закладів. Вирішити питання про часткову дотацію з місцевих бюджетів дитячих оздоровчих закладів, які тимчасово знаходяться в складних економічних умовах.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

2. Забезпечити фінансову підтримку розвитку дитячо-юнацького відпочинку і оздоровлення шляхом збільшення частки державного фінансування, шляхом цільового виділення коштів на розвиток цієї справи, залучення коштів державних, громадських та благодійних організацій, приватних фірм, іноземних інвестицій тощо.

Управління з питань фізичної культури, спорту

і туризму, у справах сім"ї та молоді, служба

у справах неповнолітніх облдержадміністрації

2003-2008 роки

3. Передбачати в обласному та місцевих бюджетах окремим рядком кошти на організацію оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають в екстремальних ситуаціях.

Головне фінансове управління, управління

освіти і науки, служба у справах неповнолітніх

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

4. Провести конкурс на кращу туристсько-оздоровчу та туристсько-екскурсійну програму для дітей та юнацтва в літніх оздоровчих закладах для зацікавлених організацій Кіровоградської області з метою відбору кращих.

Управління освіти і науки, з питань фізичної

культури, спорту і туризму, у справах сім"ї

та молоді, служба у справах неповнолітніх

облдержадміністрації

Друге півріччя 2004 року

5. Запровадити практику спеціалізованих обмінів дитячими та молодіжними групами між районами області, з іншими областями України, а в перспективі -розвиток міжнародних зв"язків із зарубіжними молодіжними та студентськими об"єднаннями.

Управління з питань фізичної культури, спорту

і туризму, управління у справах сім"ї та молоді

облдержадміністрації

Протягом 2004-2006 років

6. Запроваджувати в практику досвід роботи наметових таборів, створювати на базі позашкільних навчальних закладів профільні оздоровчі заклади (екологів, географів, туристів, краєзнавців тощо), зокрема на базі Світловодської школи юних моряків та обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

Світловодський міськвиконком, райдержадміні-

страції, міськвиконкоми

2003-2008 роки

7. Практикувати організацію відпочинку та оздоровлення школярів області під час осінніх, зимових та весняних канікул, проведення протягом навчального року змістовних екскурсій тощо.

Управління освіти і науки, служба у справах

неповнолітніх облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

8. Забезпечити організацію оздоровлення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в оздоровчих закладах області.

Управління освіти і науки, у справах сім"ї та

молоді, служба у справах неповнолітніх обл-

держадміністрації, райдержадміністрації, міськ-

виконкоми

Протягом 2003-2008 років

9. Організувати постійний контроль за діяльністю суб"єктів господарювання щодо направлення ними дітей на відпочинок, оздоровлення та лікування за межі України. Взяти до відома, що оздоровлення дітей за кордоном здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року
№ 263 "Про положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном".

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-

мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

10. Сприяти участі організацій, установ та підприємств області у Всеукраїнському ярмарку послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей.

Управління з питань фізичної культури, спорту

та туризму, зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-

мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

11. Поновити роботу дитячих стаціонарних оздоровчих закладів, які розташовані на території міста Кіровограда.

Кіровоградський міськвиконком

Протягом 2003-2004 років

12. Організувати на базі одного із стаціонарних оздоровчих закладів області реабілітаційно-оздоровчий центр для дітей з ослабленим здоров"ям.

Управління охорони здоров"я, служба у справах

неповнолітніх облдержадміністрації

Протягом 2003-2008 років

13. Проводити щорічні обласні селекторні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

Служба у справах неповнолітніх, управління

освіти і науки, у справах сім"ї та молоді,

з питань фізичної культури, спорту і туризму

облдержадміністрації, обласна санітарно-

епідеміологічна служба, Федерація профспілок

області

Протягом 2003-2008 років

14. Організувати в дитячих оздоровчих закладах роботу виїзних консультативних пунктів для надання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги.

Обласний центр соціальних служб для молоді

Протягом 2003-2008 років

15. Практикувати проведення в оздоровчих закладах тематичних змін для обдарованих дітей, залучити до роботи висококваліфікованих спеціалістів в галузі освіти, науки, спорту, культури, діячів мистецтв тощо.

Управління освіти і науки, культури, з питань

фізичної культури, спорту та туризму, сім"ї

та молоді облдержадміністрації

Протягом 2003-2008 років

16. Урізноманітнити форми і зміст виховної роботи з дітьми в оздоровчих закладах. Ширше залучати до співпраці громадські дитячі молодіжні та жіночі організації.

Управління культури, у справах сім"ї та молоді

облдержадміністрації

Протягом 2003-2008 років

17. Забезпечувати методичну та організаційну допомогу оздоровчим закладам у проведенні культурно-масових і спортивних заходів, гурткової роботи, організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Управління культури, освіти і науки, з питань

фізичної культури, спорту і туризму облдерж-

адміністрації, райдержадміністрації, міськ-

виконкоми

Протягом 2003-2008 років

18. Сприяти включенню до харчування дітей в дитячих оздоровчих закладах біологічно активних харчових добавок, вітамінів, продуктів радіопроекторної дії.

Управління охорони здоров"я облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

19. Запровадити обов"язкове введення йодованої кухонної солі в раціон дитячого харчування в оздоровчих закладах для дітей та учнівської молоді.

Управління охорони доров"я облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

20. Запровадити в позаміських дитячих оздоровчих закладах медичні профілактичні огляди, обов"язкове стоматологічне обслуговування дітей.

Управління охорони здоров"я облдержадмініст-

рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2003-2008 років

21. Висвітлювати в засобах масової інформації підготовку і організацію відпочинку та оздоровлення дітей.

Обласна державна телерадіокомпанія,

управління у справах преси та інформації

облдержадміністрації

Протягом 2003-2008 років

__________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 квітня 2003 року № 205-р

ЗАХОДИ

щодо підготовки оздоровчих закладів, організації відпочинку

та оздоровлення дітей і підлітків на 2003 рік

1. Провести обласну селекторну нараду з питання підготовки до оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2003 року.

Служба у справах неповнолітніх, управління

освіти і науки, у справах сім"ї та молоді, з питань

фізичної культури, спорту і туризму облдерж-

адміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна

служба, Федерація профспілок області

До 15 травня 2003 року

2. Розробити робочі плани щодо своєчасної підготовки й організації відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків, забезпечити їх виконання.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Травень

3. Вишукати можливість для надання пільг дитячим оздоровчим закладам щодо оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів з метою здешевлення путівок.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

4. Забезпечити готовність дитячих оздоровчих закладів до роботи у літній період, не допускати відкриття їх без дозволу органів санітарно-епідеміологічної служби та державного пожежного нагляду.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 25 травня

5. Забезпечити за рахунок коштів обласного бюджету оздоровлення:

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, вихованців шкіл-інтернатів, що фінансуються з обласного бюджету;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом року

учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

Управління з питань фізичної культури, спорту

і туризму облдержадміністрації

Червень-серпень

дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неблагополучних сімей.

Служба у справах неповнолітних облдерж-

адміністрації

Червень-серпень

6. Забезпечити фінансування видатків, передбачених в обласному бюджеті на 2003 рік на оздоровлення дітей у сумі 923 тис.грн. відповідно до графіка згідно з додатком 1.

Головне фінансове упраівління облдерж-

адміністрації

7. Вивчити стан матеріально-технічної бази дитячих оздоровчих закладів та вжити заходів щодо її зміцнення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 25 травня

8. Погодити з обласною санітарно-епідеміологічною службою дислокацію закладів для оздоровлення дітей та підлітків, а також закладів, які будуть використовуватись для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей і підлітків. Відкриття закладів проводити в установленому чинним законодавством порядку.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, служба

у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Травень

9. Забезпечити проведення єдиного тендеру на закупівлю путівок на оздоровлення дітей за рахунок коштів обласного бюджету, довести райдержадміністраціям, міськвиконкомам мережу стаціонарних оздоровчих та санаторно-лікувальних закладів, що працюватимуть у літній період на території області.

Служба у справах неповнолітніх, управління

освіти і науки облдержадміністрації

До 23 травня

10. Створити рейдову групу по перевірці готовності оздоровчих закладів до прийому дітей на відпочинок та оздоровлення.

Служба у справах неповнолітніх, управління

освіти і науки облдержадміністрації, обласна

санітарно-епідеміологічна служба

До 8 травня

11. Перевести у літній період (90 днів) дитячі дошкільні заклади на санаторний режим роботи.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

12. Організувати літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, які перебувають під опікою громадян, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей в оздоровчих закладах області (з тривалістю зміни не менше як 16 діб).

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

13. Організувати відпочинок та оздоровлення учнів 1-10 класів у таборах з денним перебуванням при школах з тривалістю змін не менше ніж 14 днів з обов"язковим харчуванням дітей згідно з додатком 2.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень

14. Організувати для поєднання відпочинку підлітків із суспільно корисною працею:

роботу одного стаціонарного табору праці та відпочинку в кожному районі, місті області з денним або цілодобовим перебуванням у них старшокласників з тривалістю зміни не менше ніж 14 днів;

роботу навчально-виробничих бригад старшокласників з обов"язковим одноразовим харчуванням дітей протягом робочого дня.

Роботу старшокласників на полях узгоджувати з органами державного санітарного нагляду в кожному конкретному випадку.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

15. Сприяти своєчасному та якісному підбору педагогічних та медичних кадрів для роботи в оздоровчих закладах. Створити умови для дострокового складання іспитів студентами та учнями, направляти їх на роботу в оздоровчі заклади.

Управління освіти і науки, охорони здоров"я

облдержадміністрації

До 1 червня 2003 року

16. Забезпечити підготовку і функціонування існуючих ігрових майданчиків у загальноосвітніх закладах, мікрорайонах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. Вжити відповідних заходів щодо розширення їх мережі, благоустрою та використання за призначенням.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 червня 2003 року

17. Забезпечити організацію і відправлення на оздоровлення дітей в Міжнародний дитячий центр "Артек" згідно з рознарядкою Державного комітету України у справах сім"ї та молоді.

Управління у справах сім"ї та молоді

облдержадміністрації

Протягом року

18. Проводити на базі дитячих оздоровчих закладів області:

тренінгову роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, статевого виховання;

психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості;

консультативні та тренінгові роботи щодо поширення знань Конвенції ООН про права дитини, з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Обласний центр соціальних служб для молоді,

служба у справах неповнолітніх облдерж-

адміністрації

Протягом оздоровчого періоду

19. Організувати оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, максимально використати для цієї мети лікувально-оздоровчу базу дитячих санаторіїв області.

Головне управління з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж-

адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміні-

страції

Протягом року

20. Провести оздоровлення дітей Новомиргородського дитячого будинку-інтернату ІІ профілю за рахунок коштів, передбачених для утримання вищезазначеного закладу.

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації

Протягом оздоровчого періоду

21. Забезпечити своєчасне обстеження дітей, які направляються на відпочинок, забезпечити оздоровчі заклади кадрами медичних працівників.

Управління охорони здоров"я облдержадмініст-

рації, обласна санітарно-епідеміологічна служба,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

22. Забезпечити контроль за дотриманням в оздоровчих закладах санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Управління охорони здоров"я облдержадмініст-

рації, обласна санітарно-епідеміологічна служба,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом оздоровчого періоду

23. Забезпечити безпечне перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямі, а також перебування їх у дитячих оздоровчих закладах, посилити персональну відповідальність керівників і працівників зазначених закладів і туристичних організацій за дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій і купання дітей у водоймищах.

Райдержадміністрації, місьвиконкоми, управління

МВС України в області, управління з питань

фізичної культури, спорту і туризму облдерж-

адміністрації

Протягом оздоровчого періоду

______________________


Додаток 1

до заходів щодо підготовки оздоровчих закладів,

організації відпочинку та оздоровлення дітей

і підлітків на 2003 рік, затверджених

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 квітня 2003 року № 205-р

ГРАФІК

фінансування видатків, передбачених в обласному бюджеті

на 2003 рік на оздоровлення дітей у розрізі головних

розпорядників коштів

(тис.грн.)

п/п

Розпорядник коштів

Загальна сума коштів

Лютий

Березень

Червень

Липень

1.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

823

27

20

298

478

2.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміні-страції

40

-

-

20

20

3.

Служба у справах неповнолітніх облдерж-адміністрації

60

-

-

42

18

УСЬОГО

923

27

20

360

516

_________________________


Додаток 2

до заходів щодо підготовки оздоровчих закладів,

організації відпочинку та оздоровлення дітей

і підлітків на 2003 рік, затверджених

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 квітня 2003 року № 205-р

МЕРЕЖА

оздоровчих закладів та кількість дітей, яких необхідно охопити

організованим відпочинком та оздоровленням у 2003 році

п/п

Райони і міста області

Усього оздоровчих закладів на базі шкіл, позашкільних закладів

Кількість дітей, яких необхідно в них оздоровити

Кількість дітей, яких потрібно охопити іншими організованими формами відпочинку та оздоровлення

Райони:

1.

Бобринецький

12

1200

2500

2.

Вільшанський

10

500

450

3.

Гайворонський

5

750

2500

4.

Голованівський

20

1100

1178

5.

Добровеличківський

24

1450

2900

6.

Долинський

24

2000

1460

7.

Знам"янський

15

1200

1000

8.

Кіровоградський

30

2000

1500

9.

Компаніївський

18

1300

800

10.

Маловисківський

22

1500

1760

11.

Новгородківський

14

900

1000

12.

Новоархангельський

20

1400

525

13.

Новомиргородський

20

1500

1250

14.

Новоукраїнський

25

2100

1600

15.

Олександрівський

20

700

1500

16.

Олександрійський

28

1700

1360

17.

Онуфріївський

7

1030

770

18.

Петрівський

20

660

990

19.

Світловодський

12

800

510

20.

Ульяновський

15

900

940

21.

Устинівський

20

1000

900

Міста:

1.

Знам"янка

4

400

900

2.

Кіровоград

16

2000

4500

3.

Олександрія

12

700

2000

4.

Світловодськ

6

900

800

УСЬОГО

419

29690

35593

______________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 квітня 2003 року № 205-р

С К Л А Д

обласної міжвідомчої координаційної ради з питань організації

оздоровлення та відпочинку дітей

Голова координаційної ради

НЕГОДА

Світлана Дмитрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційної ради

ПОГИНАЙКО

Петро Миколайович

-

начальник служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров"я облдержадміністрації

ВОЛОК

Микола Микитович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ГАРНИК

Наталія Леонідівна

-

заступник начальника обласного управління статистики

ДІХТЯР

Олександр Васильович

-

заступник директора виконавчої дирекції Кіровоградського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасо-вої втрати працездатності (за згодою)

ДРОЗД

Юрій Васильович

-

перший заступник начальника управління МВС України в області

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміні-страції

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

СЕРПОКРИЛОВ

Віктор Миколайович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

5

2

Продовження додатка