від 25 березня 2003 року № 142-р

Про врегулювання земельних та

майнових відносин в умовах

проведення аграрної реформи в області

На виконання указів Президента України від 13 вересня 2002 року
№ 830 “Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 2 лютого
2002 року № 92 “, від 27 серпня 2002 року №774 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення” та інших нормативно-правових актів, що регламентують реформи на селі, з метою забезпечення надання зацікавленим організаціям та особам (пайовикам) методичної та консультативної допомоги з питань, що виникають у процесі реформування земельних та майнових відносин, запобігання порушенням при подальшому реформуванні земельних та майнових відносин, а також проведення перевірок правильності реформування аграрного сектора економіки:

1. Утворити обласну комісію по врегулюванню земельних та майнових відносин в умовах проведення аграрної реформи в області у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї ( додається ).

2. Головам районних державних адміністрацій:

утворити відповідні районні комісії і затвердити положення про ці комісії;

сприяти діяльності районних комісій по врегулюванню земельних та майнових відносин в умовах проведення аграрної реформи ;

у разі виявлення комісією зловживань посадовими особами та інших порушень чинного законодавства України в процесі реформування земельних та майнових відносин забезпечити подання комісіями матеріалів до районних контролюючих , правоохоронних органів або органів прокуратури;

забезпечити надання комісіями методичної та консультативної допомоги з питань, що виникають у процесі реформування земельних та майнових відносин зацікавленим особам та організаціям;

про роботу комісії інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та обласне управління земельних ресурсів щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації та управлінню земельних ресурсів про стан виконання розпорядження інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 січня 2002 року № 7-р “Про новий склад обласної комісії з організації вирішення майнових питань”.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф. І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 березня 2003 року № 142-р

С К Л А Д

обласної комісії по врегулюванню земельних та майнових відносин

в умовах проведення аграрної реформи в області

Голова комісії

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного управління земельних ресурсів

Секретарі комісії:

СТЕПАНЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ЧЕРЕВКО

Євген Миколайович

-

начальник юридичного відділу обласного управління земельних ресурсів

Члени комісії:

ГАРНИК

Наталія Леонідівна

-

заступник начальника обласного управління статистики (за згодою)

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

КОЛОТУХА

Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області (за згодою)

КОРОТИЧ

Вадим Анатолійович

-

головний спеціаліст обласного управління юстиції (за згодою)

КРИВИЙ

Володимир Васильович

-

заступник начальника обласного управління земельних ресурсів - начальник відділу організації інспекторської діяльності Кіровоградської області

КУЧКО

Олег Володимирович

-

в.о.заступника начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ЛИТВИНЕНКО

Григорій Миколайович

-

заступник директора Кіровоградського філіалу Інституту землеустрою УААН (за згодою)

МАЛЬОВАНА

Раїса Михайлівна

-

заступник начальника управління праці та зайнятості головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції (за згодою)

ПАЛИВОДА

Лариса Василівна

-

заступник начальника відділу регіонального відділення Фонду державного майна України в області (за згодою)

ПІДОПРИГОРА

Володимир Іванович

-

начальник відділу управління МВС України в області (за згодою)

ПОЛІЩУК

Людмила Петрівна

-

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою)

САМОЙЛЕНКО

Володимир Петрович

-

начальник інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації

СОЛОМАТІНА

Ганна Жоржівна

-

начальник регіонального управління з питань банкрутства (за згодою)

СТЕБЛОВСЬКА

Людмила Миколаївна

-

заступник начальника територіальної державної інспекції праці в Кіровоградській області (за згодою)

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

-

начальник обласного виробничого управління меліорації та водного господарства (за згодою)

ТОРЯНИК

Василь Єгорович

-

в.о.начальника Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області (за згодою)

ХОМІЧ

Анатолій Володимирович

-

генеральний директор Державного лісогоспо-дарського об"єднання "Кіровоградліс" (за згодою)

ЧУЙКО

Микола Борисович

-

голова обласного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу (за згодою)

ШАПОВАЛОВ

Олексій Іванович

-

директор товариства з обмеженою відповідаль-ністю "Кіровоградське міжгосподарське управління капітального будівництва" (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 березня 2003 року № 142-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію по врегулюванню земельних та майнових відносин

в умовах проведення аграрної реформи в області

І.Загальна частина

1. Обласна комісія по врегулюванню земельних та майнових відносин в умовах проведення аграрної реформи в області (далі - комісія) створюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації і у своїй діяльності підзвітна йому.

2. У своїй роботі комісія керується Конституцією, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

ІІ. Завдання та повноваження комісії

1. Основними завданнями комісії є:

1.1. У галузі земельних відносин:

реалізація державної політики у проведенні земельної реформи, використанні та охороні земель, створенні умов для рівноправного розвитку різних форм власності та господарювання на землі;

виявлення допущених недоліків при паюванні земель, орендних відносинах, наданні й використанні землі та прийняття заходів по їх ліквідації, усуненню порушень земельного законодавства;

розгляд звернень, пропозицій районних координаційних комісій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власників землі та землекористувачів щодо прискорення проведення земельної реформи, реформування земельних відносин згідно з земельним законодавством;

внесення на розгляд відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування рекомендацій щодо зупинення рішень (їх дій або бездіяльності) з питань регулювання земельних відносин;

перевірка здійснення Програми розвитку земельних відносин в області на 2001-2010 роки, регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища;

1.2. У галузі майнових відносин:

створення умов для викупу паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств (далі - майнові паї) приватними сільськогосподарськими підприємствами , що орендують ці паї;

забезпечення безперешкодної реалізації права на відчуження майнових паїв їх власникам та розширити практику продажу цих паїв на конкурентних засадах;

сприяння власникам майнових паїв у формуванні на основі цих паїв майнових комплексів з метою створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів господарювання, а також передачі таких комплексів в оренду сільськогосподарським товаровиробникам;

забезпечення завершення документального оформлення права власності на майно, що перебуває у спільній частковій власності колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств.

1.3. Вирішення проблематичних питань, що виникають в умовах проведення аграрної реформи.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати згідно із законодавством від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області необхідну інформацію та статистичні дані;

утворювати в установленому порядку тимчасові групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення наукових досліджень та експертних оцінок, залучати до роботи працівників місцевих органів виконавчої влади, а також фахівців наукових та інших установ (за згодою їх керівників);

заслуховувати інформацію місцевих органів виконавчої влади.

ІІІ. Порядок роботи комісії

1. Голова комісії, її склад затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Голова комісії організовує діяльність комісії і головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов"язки виконує заступник.

2. Члени комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії;

ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до комісії;

у випадках незгоди з прийнятим комісією рішенням письмово викласти свої заперечення, обгрунтувати їх і додати до протоколу засідання комісії.

3. Порядок денний засідання комісії встановлюється з урахуванням пропозицій членів комісії.

4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюють секретарі.

5. Засідання комісії проводяться в міру необхідності.

6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому взяли участь більше половини членів Комісії.

7. Рішення на засіданнях комісії приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини від загального складу комісії. У разі , якщо голоси розділились порівну, голова має право вирішального голосу.

8. Засідання комісії оформляються протоколом. Протокол підписується головою і секретарями комісії. Копія протоколу надсилається до обласної державної адміністрації.

9. Пропозиції комісії затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством, і є обов'яковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади.

10. У разі неможливості члена комісії виконувати обов'язки через хворобу або з інших причин розпорядженням голови обласної державної адміністрації замість нього призначається новий член комісії.

ІV. Припинення діяльності комісії

1. Діяльність комісії припиняється після закінчення повноважень розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

2. Протоколи та інші матеріали комісія передає обласній державній адміністрації, яка забезпечує їх зберігання протягом п'яти років.

__________________

1

2

3

Продовження додатка

4