від 28 лютого 2003 року № 90-р

Про обласну програму підготовки

та залучення молоді до державної

служби, створення умов для її

професійного зростання та

просування по службі

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з указами Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035 "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій", від 29 березня 2001 року № 221 "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики", на виконання доручення Прем"єр-міністра України від 28 січня 2003 року № 3797 та з метою підготовки та залучення молоді до державної служби:

1. Затвердити обласну програму підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі (далі - програма) (додається).

2. Зобов"язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам розробити районні, міські програми до 1 травня 2003 року.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдерж-адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам здійснювати фінансування видатків на виконання обласної програми підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі у межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах на реалізацію молодіжних програм і заходів.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам, Кіровоградській обласній організації Всеукраїнської спілки молодих державних службовців України забезпечити виконання заходів обласної програми підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі, про що інформувати управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації до
5 січня щороку.

5. Управлінню у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про стан виконання програми до 25 січня щороку заступникам голови обласної державної адміністрації Негоді С.Д. та
Осадчому Є.Б.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д. та Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 лютого 2003 року № 90-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

підготовки та залучення молоді до державної служби,

створення умов для її професійного зростання та просування

по службі

Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової, соціальної держави, ефективне проведення адміністративної реформи, формування нової управлінської еліти обумовлює негайну необхідність створення чіткої системної роботи по залученню молоді до державної служби, підвищення професійного рівня молодих державних службовців та молоді, яка перебуває в кадровому резерві, створення умов для їх кар"єрного росту.

Національно-громадянське виховання студентської молоді в сучасний період повинно спрямовуватися за такими важливими орієнтирами, як відповідальність за долю українського суспільства, готовність до ефективних демократичних перетворень, формування активної позиції молоді у державотворчих процесах, впровадження різних форм самоврядування, вирішення проблем соціального захисту молоді.

Адміністративна реформа є складовою частиною політичної та державно-правової реформи в Україні. Кадрова політика стає ключовим фактором у справі комплексного здійснення реформ в Україні - економічних, правових, соціальних. Державотворча діяльність в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки вимагає приведення у відповідність до нових сучасних змін системи державного управління, реформування регіональної кадрової політики, відновлення престижу органів державного управління, омолодження персоналу державного управління. При цьому кадрова політика виступає організаційною ланкою, яка пов'язує в єдине ціле всі інші ланки організаційно-кадрової роботи і державного управління в регіоні.

Основним завданням реформування регіональної кадрової політики є забезпечення органів державного управління висококваліфікованими кадрами, здатними успішно вирішувати сучасні соціально-економічні проблеми демократичних реформ.

Станом на 1 січня 2003 року по області в державних органах виконавчої влади працює 401 особа з числа молоді до 28 років, що в 1,4 раза більше ніж в минулому році, з них 113 - молоді чоловіки. У кадровому резерві на керівні посади знаходиться 26 осіб з числа молоді. Серед них 2 мають ступінь магістра державної служби, 2 є слухачами Української Академії державного управління при Президентові України.

Програма підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі в Кіровоградській області (далі - програма) передбачає створення умов для безпосередньої участі молоді у реалізації державної політики у Кіровоградській області, залучення молоді на державну службу та забезпечення її професійного та кар'єрного росту.

Мета та основні завдання програми

Головною метою програми є реалізація державної молодіжної політики в частині вирішення питання щодо підготовки та залучення талановитої молоді до державної служби та використання її управлінського потенціалу.

Основними завданнями програми є:

популяризація та підняття престижу напрямку державного управління та державної служби, формування у молоді інтересу до діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заохочення до безпосередньої участі у цьому процесі;

донесення до молоді інформації про тенденції та напрямки, за якими розвивається державна служба та державне управління;

позширення просвіти широких верств молоді з питань державного будівництва, державного управління, державної служби, важливості й необхідності підготовки високопрофесійних державних службовців;

запровадження системи відбору талановитої молоді до навчальних закладів, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування;

розширення у вищих навчальних закладах курсів і модулів, які пов'язані із науковим напрямом “Державне управління”;

залучення молодих людей, які мають відповідний рівень освіти, беруть активну участь у громадському житті та мають намір вступити на державну службу, до стажування в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з наступним зарахуванням осіб, які засвідчили відповідний професійний рівень і ділові якості, до кадрового резерву цих установ;

створення умов для діяльності молодіжним організаціям державницького спрямування, які ведуть роботу з молодими державними службовцями та з молоддю, що цікавиться сферою державного управління та державної служби;

організація і відбір на навчання та підвищення кваліфікації молодих державних службовців, лідерів молодіжного руху, талановитої молоді;

вивчення та застосування передових форм та методів роботи з молодими державними службовцями.

Джерела фінансування

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати у межах коштів місцевих бюджетів, передбачених на реалізацію молодіжних програм і заходів, із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати

Виконання програми сприятиме:

активізації процесу залучення талановитої молоді на державну службу, зміцнення кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області;

підвищенню інтересу молоді до вивчення питань державного управління та державної служби;

зростанню професійного рівня молоді, яка перебуває на державній службі та в кадровому резерві.

створенню умов для активної участі молодих державних службовців у громадському житті області, розвитку її лідерських якостей, підвищення інтелектуального та творчого потенціалу.

посиленню уваги керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до створення якісного та реального кадрового резерву з числа молодих осіб та створення умов для її професійного зростання та просування по службі.

Організаційні заходи щодо виконання програми

1. Розробити та затвердити в установленому порядку районні та міські програми відбору та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 травня 2003 року

2. Сприяти створенню осередків обласної спілки молодих державних службовців та інших громадських молодіжних організацій, діяльність яких пов'язана з підготовкою та залученням молоді до державної служби в області. Надавати їм організаційну, методичну та консультативну допомогу.

Управління у справах сім'ї та молоді, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації, обласна спілка молодих державних службовців (за згодою)

Перше півріччя 2003 року

3. Створити та підтримувати банк даних стосовно молодих державних службовців та молоді, яка бажає працювати на державній службі та має відповідні особисті, професійні та інтелектуальні якості.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

Постійно, починаючи з квітня 2003 року

4. Проводити соціологічні дослідження громадської думки у молодіжному середовищі щодо ставлення молоді до тенденцій та проблем, що існують в сфері державного управління. Аналізувати отримані результати та надавати відповідні наукові рекомендації.

Управління у справах сім'ї та молоді, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Постійно

5. Проводити семінари, "круглі столи", науково-практичні конференції стосовно ролі та місця молоді у процесі державного управління.

Управління у справах сім'ї та молоді, з питань внутрішньої політики, освіти і науки облдержадмініст-рації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації, обласна організація Всеукраїнської спілки молодих державних службовців (за згодою)

Постійно

6. Проводити навчання студентів випускних курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації міста Кіровограда за програмою підготовки кадрового резерву для державної служби у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

Щороку

7. Рекомендувати на навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України, регіональних інститутах державного управління, магістратурах вищих навчальних закладів, визначених Головдержслужбою України, випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації міста Кіровограда, які пройшли навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за програмою підготовки кадрового резерву для державної служби, показали високі знання, здібності до управлінської діяльності, успішно пройшли стажування в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

8. Рекомендувати райдержадміністраціям, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців при рівності інших об'єктивних показників, віддавати перевагу випускникам вищих навчальних закладів, які пройшли навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації.

Райдержадміністрації, структурні підрозділи

облдержадміністрації

Постійно

9. Проводити обласний конкурс робіт серед учнівської та студентської молоді “Мій вибір - державна служба”.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, обласна організація Всеукраїнської спілки молодих державних службовців (за згодою)

Щороку

10. Здійснювати видання серії друкованих просвітницьких матеріалів з питань державного управління та державної служби.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміні-страції, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, обласна організація Всеукраїнської спілки молодих державних службовців (за згодою)

Постійно

11. Створити групу лекторів та провести їх навчання з метою залучення до просвітницької діяльності з питань державного управління та державної служби.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, обласна організація Всеукраїнської спілки молодих державних службовців (за згодою)

Перше півріччя 2003 року

12. Висвітлювати проблеми державного управління та державної служби в обласних та місцевих засобах масової інформації шляхом запровадження циклів передач, тематичних сторінок, рубрик тощо.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, Кіровоградська державна обласна телерадіокомпанія, засоби масової інформації

Постійно

13. Щороку готувати та друкувати публікації в газеті “Народне слово” про умови навчання талановитої молоді у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку магістрів за освітніми програмами “Державне управління” та “Державна служба”.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, засоби масової інформації

Постійно

14. Проводити стажування молоді на посадах державних службовців в органах державної влади.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

15. Проводити обласні форуми молодих державних службовців Кіровоградщини: “Нова генерація державних службовців - професіоналізм на службі народові України”.

Управління у справах сім'ї та молоді, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

2003, 2005 роки

16. З метою заохочення найбільш активних та перспективних молодих державних службовців започаткувати щорічний обласний конкурс на здобуття премії обласної державної адміністрації та обласної ради імені Володимира Винниченка за внесок молоді у підвищення статусу системи державного управління.

Управління у справах сім'ї та молоді облдерж-адміністрації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Починаючи з 2003 року

17. Розробити положення про радника голови облдержадміністрації з питань молодіжної політики та підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації з даного питання.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, обласна організація Всеукраїнської спілки молодих державних службовців (за згодою)

Перше півріччя 2003 року

18. Формувати молодіжний кадровий резерв на посади державних службовців.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Постійно

19. З метою формування кадрового резерву на керівні посади в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях здійснювати навчально - методичний супровід молодих державних службовців протягом їх перших п'яти років роботи.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Починаючи з 2003 року

20. Сприяти розвитку прогресивних форм студентського самоврядування та вжити заходів щодо оновлення діяльності або створення молодіжних клубів “Молодь і право” на базі вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади усіх рівнів акредитації та форм власності

Починаючи з 2003 року

______________________

2

8