від 3 березня 2003 року № 97-р

Про ліквідацію колективних

сільськогосподарських підприємств,

що припинили свою діяльність

Відповідно до абзацу 3 статті 3 Указу Президента України від 27 серпня
2002 року № 774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення", з урахуванням листа Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2002 року № 37-25-1-11/12293, з метою прискорення здійснення заходів щодо ліквідації колективних сільськогосподарських підприємств (далі - КСП), що припинили свою діяльність, а також сприяння поліпшенню статистичної звітності обліку підприємств, зміцненню фінансової дисципліни і виключення можливості зловживань з боку керівників вищезгаданих КСП:

1. Затвердити склад обласної комісії з організації вирішення питання ліквідації колективних сільськогосподарських підприємств, що припинили свою діяльність, згідно з додатком та Положення про обласну комісію (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій:

утворити відповідні районні комісії з числа фахівців управлінь сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій за участю представників контролюючих і правоохоронних органів (державних податкових інспекцій, відділів Пенсійного фонду України та відділів по боротьбі з економічними злочинами органів Міністерства внутрішніх справ України), які повинні здійснити суцільні перевірки наявних у районі КСП, що припинили свою діяльність, і затвердити положення про ці комісії;

забезпечити подання комісіями матеріалів до районних контролюючих, правоохоронних органів або органів прокуратури у разі виявлення зловживань посадовими особами та інших порушень чинного законодавства у процесі утворення КСП, які припинили свою діяльність, у тому числі фактів неналежного ведення та збереження бухгалтерської документації, незбереження у належному стані основних засобів підприємства відповідно до даних бухгалтерського обліку, несвоєчасного виконання або невиконання посадовими особами КСП, що припинили свою діяльність, вимог ст.7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

забезпечити подання комісіями регіональним податковим органам матеріалів для проведення списання боргу по податках та обов"язкових платежах відповідно до Закону України "Про порядок погашення податкових зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

забезпечити надання комісіями посадовим особам КСП, що припинили свою діяльність, рекомендацій щодо практичного застосування ст.ст.31-33 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство",
ст.ст.34-36 Закону України "Про підприємства в Україні", п.п.33-35, 37, 38 Положення про державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року
№ 740, ст.ст.6, 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

у разі необхідності ініціювання процедури банкрутства вищезгаданих господарств іменем держави, у випадку, коли безспірні вимоги кредитора (держави) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку (згідно з п.3 ст.6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності (згідно з п.1 ст.52 раніше згаданого Закону) дане питання внести на розгляд постійно діючої комісії з питань санації, реструктуризації та банкрутства, протокольним рішенням якої зобов"язати місцеву державну податкову службу від імені держави подати до господарського суду заяву щодо порушення справи про банкрутство на боржника (КСП, що припинили свою діяльність);

здійснити весь комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію КСП, що припинили свою діяльність, та інформувати головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про виконання даного розпорядження щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації про стан виконання розпорядження інформувати облдержадміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, абзац 6 п.2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2002 року № 385-р "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення".

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 березня 2003 року № 97-р

С К Л А Д

обласної комісії з організації вирішення питання ліквідації

колективних сільськогосподарських підприємств,

що припинили свою діяльність

Голова комісії

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Секретар комісії

КУЧКО

Олег Володимирович

-

в.о.заступника начальника головного управ-ління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Члени комісії:

ГАРНИК

Наталія Леонідівна

-

заступник начальника обласного управління статистики (за згодою)

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

КОЛОТУХА

Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області (за згодою)

КОРОТИЧ

Вадим Анатолійович

-

головний спеціаліст обласного управління юстиції (за згодою)

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

МАЛЬОВАНА

Раїса Михайлівна

-

заступник начальника управління праці та зайнятості головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

ПІДОПРИГОРА

Володимир Іванович

-

начальник відділу управління МВС України в області (за згодою)

ПОЛІЩУК

Людмила Петрівна

-

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області (за згодою)

СОЛОМАТІНА

Ганна Жоржівна

-

начальник регіонального управління з питань банкрутства (за згодою)

СТЕБЛОВСЬКА

Людмила Миколаївна

-

заступник начальника територіальної державної інспекції в області (за згодою)

СТЕПАНЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 3 березня 2003 року № 97-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію з організації вирішення питання ліквідації

колективних сільськогосподарських підприємств, що припинили

свою діяльність

1. Загальна частина

1.1. Обласна комісія з організації вирішення питання ліквідації колективних сілськогосподарських підприємств, що припинили свою діяльність (далі - Комісія) створена на виконання абз.3 ст.3 Указу Президента України від 27 серпня
2002 року № 774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення".

1.2. Комісія створюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації і у своїй діяльності підзвітна йому.

1.3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією, законами України, нормативними актами Президента України, цим Положенням та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

2. Завдання та повноваження Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

підготовка та подання обласній державній адміністрації пропозицій по координації роботи місцевих органів виконавчої влади у питанні ліквідації КСП, що припинили свою діяльність;

вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду зняття з обліку вищезгаданих господарств;

розроблення рекомендацій щодо ліквідації КСП, що припинили свою діяльність;

координація роботи районних комісій;

вирішення проблемних питань на обласному рівні;

забезпечення подання матеріалів до контролюючих та правоохоронних органів або органів прокуратури у разі виявленні зловживань та порушень чинного законодавства України у процесі реорганізації КСП.

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати згідно із законодавством від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій області необхідну інформацію та статистичні дані;

утворювати в установленому порядку тимчасові групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення наукових досліджень та експертних оцінок, залучати до роботи працівників місцевих органів виконавчої влади, а також фахівців наукових та інших установ (за згодою їх керівників);

заслуховувати інформацію місцевих органів виконавчої влади.

3. Порядок роботи Комісії

3.1. Голова Комісії, її склад затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Голова Комісії організовує діяльність Комісії і головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов"язки виконує заступник.

3.2. Члени Комісії мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії;

ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до Комісії;

у випадках незгоди з прийнятим Комісією рішенням письмово викласти свої заперечення, обгрунтувати їх і додати до протоколу засідання Комісії.

3.3. Порядок денний засідання Комісії встановлюється з урахуванням пропозицій членів Комісії.

3.4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар.

3.5. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності.

3.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому взяли участь більше половини членів Комісії.

3.7. Рішення на засіданнях Комісії приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини від загального складу Комісії. У разі, якщо голоси розділились порівну, голова має право вирішального голосу.

3.8. Засідання Комісії оформляються протоколом. Протокол підписується головою і секретарем Комісії. Копія протоколу надсилається до обласної державної адміністрації.

3.9. Пропозиції Комісії затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством, і є обов"язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади.

3.10. У разі неможливості члена Комісії виконувати обов"язки через хворобу або з інших причин орган, який створив Комісію, замість нього призначає нового члена Комісії.

4. Припинення діяльності Комісії

4.1. Діяльність Комісії припиняється після закінчення повноважень рішенням органу, який її створив.

4.2. Протоколи та інші матеріали Комісія передає обласній державній адміністрації, яка забезпечує їх зберігання протягом п"яти років.

___________________

2

2

Продовження додатка

3