від 21 лютого 2003 року № 80-р

Про обласні заходи по виконанню плану

дій щодо реалізації пріоритетних

положень Програми інтеграції України

до Європейського Союзу в 2003 році

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2002 року № 744-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році”:

1. Затвердити обласні заходи щодо виконання плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити виконання зазначених заходів;

інформувати управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації до 1 липня 2003 року та 1 січня 2004 року про стан виконання заходів.

3.Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації:

разом з центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації у першому півріччі 2003 року провести семінар на тему: ”Євроінтеграція. Входження в НАТО”;

проаналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію подавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. до 15 липня 2003 року та 15 січня 2004 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 лютого 2003 року № 80-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо виконання плану дій щодо реалізації пріоритетних положень

Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році

Підрозділи Програми

Пріоритетні положення Програми

Зміст заходу щодо реалізації пріоритетних положень Програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

5

4.5. Суспільна інформованість

Підготовка та розпов-сюдження інформаційних матеріалів про стратегіч-не партнерство України і ЄС

розробити план заходів щодо інформування населення області з питань інтеграції України до ЄС на 2003 рік

забезпечити публікацію у ЗМІ матеріалів, спрямованих на забезпечення громадської підтримки курсу України на інтеграцію до ЄС

продовжити висвітлення на каналах обласного телебачення та обласного радіо циклу передач та інформаційних матеріалів про хід співпраці підприємств області з фірмами та компаніями держав - членів ЄС, розкриваючи проблеми і перспективи їх розвитку

підготувати пропозиції до проекту Загальнодержавної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

- " -

Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія

Управління у справах преси та інформації облдержадмініст-рації, Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія

Лютий

Щомісяця

Протягом року

IV квартал

6.2.3. Стандарти-зація, оцінка відповідності та акредитація

Перегляд правил серти-фікації продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації з урахуван-ням положень європей-ських директив

підготувати пропозиції по перегляду правил сертифікації продукції, яка підлягає обов'яз-ковій сертифікації в Україні, відповідно до плану поетапного впровадження технічних регламентів із підтвердження відповідності, розроблених з урахуванням директив Нового підходу ЄС

провести аналіз переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, з метою його оптимізації та подальшого скорочення та внести відповідні пропозиції Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики

Кіровоградський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації

-"-

Протягом року

-"-

7.1. Економічний і монетарний союз

7.1.2. Монетарна політика

Збільшення обсягів валютних резервів, перегляд та визначення їх адекватної структури для підвищення купівель-ної спроможності націо-нальної валюти до рівня, який дав би можливість збалансувати інтереси суб'єктів зовнішньоеко-номічної діяльності, включаючи державні

забезпечити надходження коштів від приватизації, у тому числі від нерезидентів

Регіональне відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області, головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

8.3. Енергетика

Продовження реструктуризації вугільної промисловості

продовжити реалізацію в області Програми "Українське вугілля” у частині реконструкції розрізів "Костянтинівський” та "Морозівський” ДХК "Олександріявугілля”

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Олександрійський міськви-конком, ДХК "Олександрія-вугілля”

Протягом року

9.1.Загальні питання

9.1.1. Зайнятість

9.1.3.Соціальний захист

Запровадження системи підтримки розвитку

самозайнятості

Забезпечення цільового характеру соціальної допомоги

продовжити виконання заходів щодо реалізації Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки

сприяти розвитку самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних

підвищити якість надання адресної соціальної допомоги, розпочати роботу з надання всіх видів допомоги за однією заявою

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр зайнятості

-"-

-"-

Протягом року

-"-

-"-

10.1.Регіональна політика

10.2. Регіональне співробітництво

Продовження реалізації державних регіональних програм і програм соціально-економічного розвитку регіонів

Організація та коорди-нація дій, спрямованих на підтримку економічної, наукової, екологічної, культурної та освітньої співпраці регіонів України та держав-членів і кандидатів у члени ЄС, сприяння у налагодженні контактів з міжнародними європейськими організа-ціями та інституціями

запровадити систему стратегічного планування та прогнозування за принципами ЄС

забезпечити подальший розвиток регіонального співробітництва та участі Кіровоградської області в угрупуваннях ЄС регіонального рівня

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управління інвестиційної політики облдержадміністрації, Кіровоградська ТПП,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

-"-

провести семінари, конференції тощо з питань регіонального співробітництва

активізувати роботу з розвитку в Кіровоградській області туристичних і культурних центрів європейського рівня

сприяти створенню інвестиційної інфраструктури на території області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльно-сті та торгівлі, центр перепід-готовки та підвищення кваліфі-кації працівників органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-нов та організацій облдерж-адміністрації

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, управління культури облдерж-адміністрації

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

До

2010 року

Протягом року

12. Інновації

Інформаційне та науково-організаційне сприяння започаткуванню спільних українсько-європейських науково-технічних програм

опрацювати питання щодо проведення у рамках спільної українсько-європейської науково-технічної програми на базі Державної льотної академії України:

досліджень стану Європейських науково-технологічних досягнень та оцінки їх ефективного використання у національних інтересах України та Кіровоградської області;

досліджень, спрямованих на удосконалення організаційно-економічного механізму міжнародного трансферту інноваційних технологій та на пошук методів їх ефективного впровадження

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Державна льотна академія України

-"-

Протягом року

-"-

налагодити співробітництво з ЄС з підтримки підприємств України щодо техно-логічного переобладнання і структурної перебудови виробництва на основі використання сучасних технологій та обладнання країн ЄС

сприяти підприємствам України в опануван-ні науковими знаннями, їх практичному застосуванню шляхом обміну науковою і технічною інформацією, науковцями та технічним персоналом, розробки інновацій-них проектів та підвищенні кваліфікації фахівців українських підприємств

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Державна льотна академія України

-"-

Протягом року

-"-

13. Інформаційне суспільство

Проведення семінарів і конференцій та інформу-вання з питань політики і підходів ЄС щодо розвит-ку інформаційного суспільства

забезпечити проведення в області тематичних семінарів, конференцій, "круглих столів”

Управління у справах преси та інформації, центр перепідго-товки та підвищення кваліфіка-ції працівників органів держав-ної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-нов та організацій облдерж-адміністрації

II квартал

14. Освіта, навчання та молодь

Співробітництво України з ЄС в освітній галузі та у сфері роботи з молоддю

сприяти розвитку молодіжної міжнародної діяльності та молодіжного туризму

у співпраці з польським партнером - Балтійською вищою гуманістичною школою в Кошаліні взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, присвяче-ній проблемам європейської інтеграції (Польща, 2003р.). За підсумками конферен-ції провести цикл "круглих столів", виступів

та семінарів з європейської тематики та надати їм статус постійно діючих

здійснити заходи щодо співробітництва з освітніми закладами держав - членів ЄС та держав - кандидатів на вступ до ЄС

Управління у справах сім'ї та молоді, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Кіровоградський інститут регіонального управління

Управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Протягом року

III квартал

Протягом року

17. Зовнішня і безпекова політика

Досягнення єдності позицій між Україною та ЄС з питань міжнарод-ного співробітництва

підготувати узгоджені пропозиції щодо участі підприємств області у виконанні Угоди між Україною та ЄС про використання Європейським Союзом авіаційно-транспортних ресурсів України

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації разом із заінтересованими підприємствами

Протягом року

18.2. Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

Удосконалення загально-національної системи підготовки, перепідго-товки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до Концепції адміністратив-ної реформи та Стратегії реформування системи державної служби

здійснити заходи щодо забезпечення навчання та стажування спеціалістів у країнах-членах ЄС та країнах-кандидатах на вступ до ЄС

провести аналіз реалізації коротко- та середньострокових пріоритетів Програми інтеграції України до ЄС

провести за участю громадськості науково-методичні та науково-практичні конференції, семінари, "круглі столи” та інші публічні заходи з питань європейської інтеграції

Міськвиконкоми, райдержадміністрації

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльно-сті та торгівлі, центр перепід-готовки та підвищення кваліфі-кації працівників органів дер-жавної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-нов та організацій облдерж-адміністрації

Протягом року

IV квартал

Протягом року

__________________________________

6

1

2

3

4

5