від 21 лютого 2003 року № 74-р

Про виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 11 квітня 2002р. №483 “Про порядок

затверження інвестиційних програм і проектів

будівництва та проведення їх комплексної

державної експертизи”

На підставі Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про архітектурну діяльність”, на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 “Про порядок затверження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної екпертизи”, враховуючи рекомендації Держбуду України щодо спрощення процедури проведення комплексної державної експертизи та скорочення термінів її виконання з метою створення привабливого інвестиційного клімату:

1. Затвердити Процедуру проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва (додається).

2. Кіровоградській обласній службі Укрінвестекспертизи разом з відділом пожежної безпеки управління МВС України в Кіровоградській області, Кіровоградською обласною санітарно-епідеміологічною станцією, Кіровоградським експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці, державним управлінням екології та природних ресурсів по Кіровоградскій області, територіальним управлінням державної інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області, з урахуванням законодавчих та нормативних документів України, визначити перелік об'єктів та питань, які розглядаються кожною із служб при виконанні комплексної державної експертизи проектів будівництва.

3. Рекомендувати Кіровоградському обласному управлінню Національного банку України в області, управлінню Державного казначейства в області довести до відома своїх філій та акціонерно-комерційних банків, які фінансують будівництво об'єктів (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічне переосна-щення підприємств), що їх фінансування можливо лише за наявності позитив-ного комплексного висновку державної експертизи.

4. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам вжити відповідні заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002р. №483 “Про порядок затверження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” та даного розпорядження.

5. Зобов'язати управління та відділи облдержадміністрації надавати Кіровоградській обласній службі Укрінвестекспертизи інформацію щодо прийнятих рішень з питань фінансування будівництва та розробки інвестиційних програм і проектів будівництва.

6. Редакції газети “Народне слово” у місячний термін надрукувати в газеті дане розпорядження з відповідними коментарями фахівців до нього.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Лавренка М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 лютого 2003 року № 74-р

ПРОЦЕДУРА

проведення комплексної державної експертизи інвестиційних

програм і проектів будівництва

1. Державна експертиза всіх інвестиційних програм і проектів будівництва, незалежно від джерел фінансування, проводиться комплексно, за виключенням проектів будівництва, визначених Держбудом України згідно із ст.7 Закону України "Про архітектурну діяльність" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, самостійною спеціалізованою державною організацією - Кіровоградською обласною службою Укрінвестекспертизи, яка має право юридичної особи, здійснює свою діяльність на госпрозрахунковій основі згідно з Законом України "Про підприємства в Україні" та знаходиться у сфері функціонального управління облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства України та нормативних документів з цього питання.

2. Усі інвестиційні програми, що складаються на обласному, районному та міському рівнях, до їх затвердження підлягають комплексній державній експертизі і реалізуються на території області за наявності позитивної оцінки відповідального виконавця комплексної державної експертизи у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року
№ 483 "Про порядок затверження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи".

3. Затвердження проектів будівництва (передпроектна документація: техніко-економічні обгрунтування, техніко-економічні розрахунки, ескізні проекти; проектно-кошторисна документація: проекти, робочі проекти) на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт існуючих будинків і споруд та інших об"єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств здійснюється замовниками (інвесторами) у встановленому порядку за наявності позитивного комплексного висновку державної експертизи, виданого відповідальним виконавцем комплексної державної експертизи.

4. По всіх проектах будівництва, які не підлягають комплексній державній експертизі, що визначені Держбудом України згідно із ст.7 Закону України "Про архітектурну діяльність", замовники зобов"язані одержати довідку Кіровоградської обласної служби Укрінвестекспертизи з цього питання.

5. Для проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, замовники укладають угоди на її проведення виключно з Кіровоградською обласною службою Укрінвестекспертизи, яку визначено Держбудом України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 відповідальним виконавцем комплексної державної експертизи.

На проведення державної експертизи з окремих питань уповноваженими юридичними особами: відділом пожежної безпеки УМВС України у Кіровоградській області, Державним управлінням екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласною санітарно-епідеміологічною станцією, територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області, Кіровоградським експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці укладаються довгострокові угоди з обласною службою Укрінвестекспертизи. Проведення державної експертизи по конкретних проектах будівництва здійснюється на підставі заявок, що подаються Кіровоградською обласною службою Укрінвестекспертизи кожній уповноваженій особі, як додатки до довгострокових угод. Форма заявок встановлюється сторонами.

6. Замовник для проведення комплексної державної експертизи направляє Кіровоградській обласній службі Укрінвестекспертизи інвестиційну програму або проект будівництва в одному примірнику. Тиражування необхідної кількості примірників інвестиційної програми або проекту будівництва або окремих розділів для проведення комплексної державної експертизи кожним із її виконавців здійснює Кіровоградська обласна служба Укрінвестекспертизи за рахунок коштів замовника, що визначається у договорі на проведення комплексної державної експертизи або за окремим рахунком.

7. Комплексна державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться експертною комісією, яку формує відповідальний виконавець комплексної державної експертизи - Кіровоградська обласна служба Укрінвестекспертизи і до її складу входять представники служби Укрінвестекспертизи та уповноважені юридичні особи, а саме: відділ пожежної безпеки УМВС України у Кіровоградській області, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласна санітарно-епідеміологічна станція, територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області, Кіровоградського експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці (з урахуванням призначення будов та необхідності участі у комплексній державній експертизі згідно із законодавством та нормативними документами), які делегують у склад експертної комісії для проведення комплексної державної експертизи своїх представників.

8. Коплексна державна експертиза проектів будівництва об'єктів, визначених у підпункті а) ст.16 цієї Процедури, виконується у спрощеному порядку експертною комісією за участю представників уповноважених юридичних осіб: відділу пожежної безпеки УМВС України у Кіровоградській області, державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласної санітарно-епідеміологічної станції, територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області, Кіровоградського експертно-технічного центру (з урахуванням призначення будов та необхідності їх участі у комплексній державній експертизі згідно із законодавством та нормативними документами), безпосередньо у обласній службі Укрінвестекспертизи як сумісниками. Головою експертної комісії призначається відповідальна особа Кіровоградської обласної служби Укрінвестекспертизи.

9. Висновки державної експертизи по інвестиційних програмах і проектах будівництва уповноваженими юридичними особами або їх представниками, за участі їх у експертній комісії, видаються відповідальному виконавцю у двох примірниках згідно з порядком, встановленим законодавством та нормативними документами у терміни, визначені цим розпорядженням.

10. Результатом роботи служби Укрінвестекспертизи відповідно до угоди з замовником є узагальнений комплексний висновок, який може бути:

позитивний з рекомендацією до затвердження з встановленням відповідних техніко-економічних показників;

з рекомендацією щодо доопрацювання і подання на повторний розгляд після усунення недоліків та зауважень відповідних виконавців комплексної державної експертизи;

з висновком щодо неможливості реалізації такого проекту будівництва.

Надання в позитивному комплексному висновку рекомендацій щодо необхідності врахування окремих пропозицій та умов, після виконання яких можливо затвердження проекту будівництва, є неприпустимими.

11. При негативній оцінці інвестиційної програми або проекту будівництва експертною комісією, за офіційним зверненням замовника та в установлений ним в угоді на розробку інвестиційних програм або проектів будівництва терміни, проектні організації забезпечують виконання обгрунтованих вимог експертів, експертних комісій, викладених у комплексному висновку державної експертизи та видають замовнику:

відкоригований проект будівництва, інвестиційну програму будівництва у повному обсязі з внесенням змін згідно з вимогами державних стандартів, нормами і правилами або окремий том проектних рішень за результатами внесення змін у попередні рішення;

протокол врегулювання обгрунтованих вимог комплексного експертного висновку та здійснюють обо'вязково згідно з вимогами нормативних документів їх захист у експертних органах.

12. При виявленні в результаті проведення комплексної державної експертизи в проектах будівництва, що експертуються, грубих порушень чинних стандартів та державних будівельних норм і правил або неякісного проектування служба Укрінвестекспертизи може вносити пропозиції щодо призупинення дії ліцензії, виданої юридичним або фізичним особам - проектувальникам.

13. За результатами проведення комплексної державної експертизи замовнику по розглянутому проекту будівництва служба Укрінвестекспертизи обов"язково надає комплексний висновок державної експертизи (позитивний або негативний) у термін, встановлений в угоді на проведення комплексної державної експертизи з урахуванням рішень Уряду з цього питання та цієї Процедури.

14. Повторна комплексна державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва, які раніше одержали негативну експертну оцінку експертної комісії, після їх доопрацювання проводиться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 483 після оплати вартості повторної експертизи.

15. Комплексний висновок державної експертизи видається замовнику у двох примірниках та направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на будівництво або на території якого планується реалізація інвестиційної програми або проекту будівництва.

16. Загальний термін проведення комплексної державної експертизи за умов виконання договірних зобовзань замовником становить:

а) по технічно нескладних проектах будівництва (I та II категорій складності) або таких, що мають масове застосування на території області - до 15 календарних днів;

б) інші проекти будівництва - від 15 до 45 календарних днів.

Термін надання уповноваженими юридичними особами висновків державної експертизи з питань: пожежної безпеки, охорони праці, екології, санітарно-епідемічного благополуччя населення, енергозбереження Кіровоградській обласній службі Укрінвестекспертизи для складання зведеного комплексного висновку по проектах будівництва, зазначених в п. б) цієї статті, не повинен перевищувати 10 календарних днів.

17. Розробка інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться замовником через установи або проектні організації, які мають відповідні ліцензії, тільки на підставі нормативних документів згідно з переліком, встановленим законодавством України. Погодження інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться замовником самостійно до направлення їх на комплексну державну експертизу.

18. Вартість комплексної державної експертизи визначається за показниками, встановленими Держбудом України. У разі відсутності у замовника, що здійснює будівництво за рахунок недержавних коштів, кошторису для визначення вартості комплексної державної експертизи, її вартість визначається за згодою сторін, на підставі проектів об'єктів-аналогів або відповідних розрахунків по фомі 3-т тощо.

19. Розподіл вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва між виконавцями її складових частин провадиться відповідно до рекомендацій Держбуду України з урахуванням питомої ваги розділів, які розглядаються кожним співвиконавцем комплексної державної експертизи, а також складності, функціонального призначення та особливостей конкретних проектів будівництва, по яких проводиться комплексна державна експертиза.

20. Повторна експертиза (повторний розгляд) проводиться лише за офіційним зверненням замовника та поданням Кіровоградській обласній службі Укрінвестекспертизи відкоригованої документації, протоколів обгрунтованого врегулювання поставлених у експертних висновках по всіх складових комплексної державної експертизи питань і оформленням відповідного замовлення (укладання угоди або одержання рахунку тощо).

21. Повторна експертиза (повторний розгляд) відкоригованих інвестиційних програм, проектів будівництва з питань пожежної безпеки, санітарії, екології, охорони праці, енергозбереження здійснюється уповноваженими представниками: відділом пожежної безпеки УМВС України у Кіровоградській області, державним управлінням екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласною санітарно-епідеміологічною станцією, Кіровоградським експертно-технічним центром, територіальним управлінням державної інспекції з енергозбереження у Кіровоградській області у порядку, визначеному для попередньої комплексної державної експертизи, тобто безпосередньо через Кіровоградську обласну службу Укрінвестекспертизи.

22. За результатами повторної експертизи (повторного розгляду) інвестиційної програми, проекту будівництва замовнику надається позитивний висновок комплексної державної експертизи або інший документ, що обгрунтовує неможливість його видання.

23. Для виконання комплексної державної експертизи, крім штатних працівників, залучаються висококваліфіковані фахівці, незалежно від місця основної роботи, як позаштатні експерти (працівники підприємств і організацій різних форм власності, державні службовці, інші фахівці).

___________________

1

2

5