Обласна програма розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки

 

З М І С Т

1. Загальні положення 3

2. Характеристика програми 4

3. Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва в області 8

3.1. Стан розвитку та місце малого підприємництва в економіці області 8

3.2. Результати виконання Програми за 2001-2002 роки, аналіз проблем та обгрунтування завдань на наступні 2 роки 13

4. Головна мета і основні завдання Програми 14

5. Основні напрямки Програми 15

5.1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності 15

5.2. Реалізація засад єдиної державної регуляторної політики 16

5.3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 17

5.4. Формування інфраструктури розвитку малого підприємництва 19

5.5. Інформаційне, ресурсне забезпечення та підготовка кадрів 21

6. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва, пілотні програми та проекти 23

7. Очікувані результати виконання Програми 26

8. Організація контролю за виконанням Програми 29

9. Основні заходи по реалізації Програми 1-40

 

3

1. Загальні положення

Обласна програма розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки (далі - Програма) розроблена на виконання:

Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”;

Закону України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні";

Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”;

Указу Президента України від 25 травня 2001 року №341 “Про концепцію державної регіональної політики”.

З урахуванням завдань:

рішення Всеукраїнської наради з питань розвитку малого і середнього бізнесу від 15 липня 2002 року;

Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки;

Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності;

Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки;

Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки;

Державної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки та інших державних програм, а також на виконання Робочого плану облдержадміністрації та розпорядження голови облдержадміністрації від 3 грудня 2002 року №489 “Про стан виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України щодо розвитку малого і середнього бізнесу”.

Зміст та структура Програми розроблені відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених Міністерством економіки України 25 липня 2000 року та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва 26 червня 2000 року.

У розробці Програми разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування брали участь громадські і профспілкові об’єднання підприємців, асоціації підприємницьких структур, науковці, представники малого бізнесу.

2. Характеристика Обласної програми

розвитку малого підприємництва

на 2003-2004 роки

1. Загальна характеристика області:

1.1. Площа території Кіровоградської області 24,6 тис.кв.км.

1.2. Чисельність населення 1133 тис.осіб.

1.3. За структурою економіки область є аграрно-індустріальною.

1.4. Відсоток безробітних до усього працездатного населення 4,52

 

2. Дата затвердження Програми.

Рішення обласної ради від “____”___________ 2003 року №____

 

3. Головний розробник Програми

Головне управління економіки облдержадміністрації

Співрозробники:

1. Структурні підрозділи облдержадміністрації

2. Територіальні органи міністерств і відомств України

3. Міськвиконкоми та райдержадміністрації

4. Громадські та профспілкові об’єднання підприємців, асоціації

5. Науковці

6. Представники малого бізнесу

4. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян області, подолання проблем безробіття, посилення ролі малого підприємництва у зміцненні економіки області та формуванні середнього класу.

5. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані результати

5.1. Кількість діючих малих підприємств (одиниць)

5203

5550

5.2. Кількість малих підприємств на 10 тис.чол. населення (одиниць)

46

50

5.3. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

37537

38219

5.4. Кількість підприємців - фізичних осіб

32327

35817

5.5. Кількість фермерських госпо-дарств (одиниць)

2512

2596

5.6. Площа сільгоспугідь фер-мерських господарств (з ураху-ванням орендованих земель), (тис.га)

267,3

287,7

5.7. Питома вага малого підприємництва у загальному обсязі виробленої продукції та виконаних робіт і послуг (%)

14,0

14,5

5.8. Надходження до бюджетів усіх рівнів (млн.грн.)

89,9

125,0

5.9. Кількість об’єктів інфраструк-тури підтримки малого підприєм-ництва (одиниць):

   

бізнес-центри, центри підтримки підприємництва

5

26

бізнес-інкубатори

1

2

лізингові центри,

2

2

фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

20

33

фонди (представництва фондів) підтримки підприємництва

6

11

інвестиційні, інноваційні компа- нії і фонди

2

3

біржі та їх філії

13

15

інформаційно-консультативні установи

35

56

страхові компанії та філії

8

9

аудиторські фірми та філії

31

31

5.10. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідго-товку та підвищення кваліфікації (осіб)

2265

3966

5.11. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

3990

5884

5.12. Розміщення державних замовлень серед суб’єктів під-приємницької діяльності кількість /обсяги (тис.грн.)

37 13,2

41 14,8

 

6. Термін реалізації Програми з 01.01.2003 року по 31.12.2004 року

7. Перелік проектів і підпрограм: обласні заходи щодо реалізації Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки, затверджені розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 20 травня 2002 року №189-р; програма розвитку туризму у Кіровоградській області на 2002-2010 роки, затверджена рішенням обласної ради від 6 вересня 2002 року №65; програма розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в населених пунктах Кіровоградської області на 2002-2004 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 18 грудня 2001 року №511-р; обласні заходи щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2003 рік; основні напрямки реалізації в області у 2002 році Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки, затверджені розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 28 листопада 2001 року №475-р; комплексна програма розвитку і удосконалення сфери побутового обслуговування населення області на 1998-2005 роки та доповнення до заходів, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 24 грудня 2001 року №529-р; заходи щодо розвитку кооперативного руху у 2001-2003 роках, затверджені розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 13 березня 2001 року №84-р; обласна програма подолання бідності, затверджена розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 18 лютого 2002 року №65-р; заходи розроблені на виконання Міжгалузевої програми “Сільська жінка”; програма реформування житлово-комунального господарства Кіровоградської області, затверджена розпорядженням голови облдержад-міністрації від 12 квітня 2001 року №142-р; обласна програма розвитку внутрішнього ринку на період до 2005 року, затверджена розпорядженням голови Кіровоградської облдержадміністрації від 24 грудня 2001 року №528-р.

8. Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів - 17779,3 тис.грн., у тому числі: кошти державного бюджету 13728,2 тис. грн. кошти місцевих бюджетів 775,0 тис. грн. інші кошти 3296,1 тис. грн.

9. Основні джерела фінансування кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти кредитних установ; іноземні та вітчизняні інвестиції; кошти підприємців; спонсорська допомога; бюджетні асигнування на утримання відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств і відомств України.

10. Система організації контролю за виконанням Програми відображена в окремому розділі Програми (стор. 29)

 

8

3. Стан розвитку і аналіз проблем малого

підприємництва області

У переліку пріоритетних завдань нового коаліційного Уряду головним напрямком визначено розвиток малого і середнього бізнесу. Базою розробки заходів по підвищенню ефективності цього сектора економіки області у 2003-2004 роках є дані грунтовного аналізу динаміки розвитку і сучасного стану малого бізнесу у розрізі галузей економіки і територій області, вивчення проблем і недоліків, які заважають підвищенню його ефективності.

 

3.1. Стан розвитку та місце малого

підприємництва в економіці області

Важливою складовою частиною економіки області є мале підприємництво. У 2002 році питома вага малих підприємств у загальній кількості підприємств області складала 83,5 проц. У будівельній галузі питома вага малих підприємств становить 92,1 проц., оптовій торгівлі - 89,8 проц., освіті - 90,0 проц., охороні здоров’я та соціальній допомозі - 97,7 проц.

У малому підприємництві області зайнято 90,1 тис.чоловік, або 20 проц. працюючого населення.

Питома вага малого підприємництва у загальному обсязі виробленої продукції та виконаних робіт і послуг складає 14,0 проц.

Надходження до бюджетів всіх рівнів у 2002 році становлять майже 90,0 млн.грн., або 21,6 проц. всіх доходів.

Динаміка розвитку малого підприємництва в області у 1998-2002 роках

№ п/п

Назва показника

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2001 рік

2002 рік (очікув.)

1.

Кількість малих підпри-ємств (одиниць)

4055

4215

4369

5042

5203

2.

Середньооблікова чисельність працюючих (тис.осіб)

35,8

35,4

34,5

37,1

37,5

3.

Обсяг виробленої продукції (млн.грн.)

224,3

284,0

282,7

415,8

428,3

4.

Кількість підприємців-фізичних осіб

20666

21434

25413

29801

32327

5.

Кількість фермерських господарств (одиниць)

1984

1996

2216

2451

2512

У 2001 - 2002 роках кількість малих підприємств зросла на 19 проц.. середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах на 8,7 проц., обсяг виробленої продукції збільшився у 1,5 раза, кількість підприємців-фізичних осіб зросла на 30 проц., а фермерських господарств - на 13,4 проц.

9

Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис.

наявного населення станом на 1 січня 2002 року (одиниць)

 

в Україні в області

Малі підприємства 48 45

Підприємці-фізичні особи 217 263

Фермерські господарства 9 22

Загальна кількість суб’єктів

малого підприємництва 274 330

Найбільша кількість суб’єктів малого бізнесу області - підприємці-фізичні особи. Це пов’язано з особливостями структури економіки області, найбільшу питому вагу у якій займають підприємства агропромислового комплексу, та з малочисельністю населених пунктів, у яких економічно вигідніше функціонування саме цієї форми малого бізнесу. Високі темпи зростання кількості підприємців-фізичних осіб зумовило і створення найбільш сприятливих умов розвитку, у тому числі введення системи спрощеного оподаткування.

За 2001-2002 роки кількість малих підприємств збільшилась на 834 одиниці.

Найбільше зросла кількість малих підприємств у торгівлі - на 356 підприємств, сільському господарстві - на 171, будівництві - на 94, транспорті - на 37.

Кількість малих підприємств у промисловості зросла лише на 21 під-приємство, а у галузях охорони здоров’я і освіти - відповідно на 12 і 7 підприємств.

Середньооблікова чисельність працюючих за два останніх роки збільшилась на 3,0 тис.осіб. Але спостерігається тенденція зменшення чисельності працюючих на одному підприємстві. Так, у 2001 році на одному підприємстві працювало 7,4 працівника, а у 2002 році - вже 7,2 працівника проти 7,9 у 2000 році.

Значно збільшився обсяг продукції, виробленої малими підприємствами. У 2002 році очікується на суму 428,3 млн.грн., що у 1,5 раза більше ніж у 2000 році.

На 296 одиниць зросла кількість фермерських господарств. Швидкому зростанню сприяло проведення реформи в агропромисловому комплексі і прийняття нового земельного законодавства. На кінець 2002 року у користуванні фермерів знаходилось близько 267,3 тис.га землі, або 106,4 га у розрахунку на одне господарство.

Структура малого бізнесу за видами економічної діяльності в останні три роки практично не змінювалась.

 

10

Кількість малих підприємств

за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності

2000 рік

2001 рік

2002 рік (очікуване)

 

усього, один.

питома вага до загальної кількості малих підпри-ємств, %

усього, один.

питома вага до загальної кількості малих підпри-ємств, %

усього, один.

питома вага до загальної кількості малих підпри-ємств, %

Усього по області

4369

100,0

5042

100,0

5203

100,0

Сільське господарство

404

9,2

551

10,9

575

11,0

Промисловість

830

19,0

846

16,8

851

16,4

Будівництво

369

8,4

446

8,9

463

8,9

Оптова і роздрібна торгівля

1803

41,3

2094

41,5

2159

41,5

Транспорт (включаючи зв’язок)

130

3,0

165

3,3

167

3,2

Операції з нерухо-містю, здавання під найм та послуги користувачам

431

9,9

495

9,8

530

10,2

Освіта

30

0,7

36

0,7

37

0,7

Охорона здоров’я та соціальна допомога

35

0,8

43

0,9

47

0,9

Колективні, громадські та особисті послуги

194

4,4

206

4,1

213

4,1

Інші

143

3,3

160

3,2

161

3,1

Найбільша кількість підприємств працює у сфері торгівлі - 41,5 проц., промисловості - 16,4 проц., сільському господарстві - 10,9 проц., будівництві - 8,9 проц.

Кількість малих підприємств, діяльність яких спрямована на соціально-побутове, комунальне обслуговування населення, невелика. Практично не розвивається малий бізнес у таких пріоритетних напрямках, як інноваційна та наукова діяльність.

Поліпшились економічні показники роботи малого бізнесу. На 11,1 проц. пункта зменшилась питома вага збиткових підприємств.

 

11

Позитивні тенденції відбувались в усіх галузях:

№ п/п

Види економічної діяльності

Питома вага прибуткових і збиткових підприємств, %

   

2000 рік

2001 рік

   

Прибуткові

Збиткові

Прибуткові

Збиткові

 

Усього

57,2

42,8

68,3

31,7

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

60,5

39,5

74,5

25,5

 

Промисловість

51,1

48,9

61,8

38,2

 

Будівництво

54,5

45,5

68,8

31,3

 

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

60,2

39,8

70,3

29,7

 

Транспорт (включаючи зв”язок)

33,6

66,4

58,4

41,6

 

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам

47,5

52,5

69,4

30,6

 

Освіта

26,7

73,3

84,2

15,8

 

Охорона здоров”я та соціальна допомога

57,6

42,4

61,7

38,3

 

Колективні, громадські та особисті послуги

-

-

66,2

33,8

 

Збільшилась частка надходжень до бюджету від малого підприємництва, якщо у 2000 році вона становила 16 проц., то у 2001 році - 19,7 проц.

Більше половини надходжень отримано від малих підприємств - 57 проц., 34 проц. - від підприємців-фізичних осіб і 9 проц. - від фермерських господарств.

Інвестиції в основний капітал залучили 10 проц. підприємств малого бізнесу, на загальну суму 52,8 млн.грн., серед них найбільше підприємств обробної промисловості, сільського господарства і підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Іноземних інвестицій малими підприємствами залучено у 2002 році на суму 2,0 млн.дол.США.

Статистичні показники розвитку малого підприємництва у розрізі територій свідчать про наявність значних коливань. Якщо у середньому по області на 10 тис. населення припадає 330 суб’єктів малого бізнесу, то у районах лише 239.

12

Дані про розвиток малого підприємництва

у розрізі міст і районів області

 

Кількість суб’єктів малого бізнесу на 10 тис.населення

Міста,

усього

у тому числі

райони

 

малі під-приємства

підприємці-фізичні особи

фермерські господарства

Міста

       

м.Кіровоград

522

86

436

-

м.Олександрія

387

45

342

-

м.Знам"янка

366

39

327

-

м.Світловодськ

377

67

310

-

У середньому по містах

461

71

390

-

Райони

       

Бобринецький

294

20

217

57

Вільшанський

208

27

152

29

Гайворонський

257

33

203

21

Голованівський

191

29

137

25

Добровеличківський

229

20

182

27

Долинський

250

32

177

41

Знам"янський

152

17

99

36

Кіровоградський

249

49

142

58

Компаніївський

247

26

153

68

Маловисківський

207

26

141

40

Новгородківський

223

34

122

67

Новоархангельський

168

20

104

44

Новомиргородський

241

29

189

23

Новоукраїнський

283

28

215

40

Олександрівський

183

15

153

15

Олександрійський

373

26

305

42

Онуфріївський

166

29

108

29

Петрівський

170

23

115

32

Світловодський

417

21

359

37

Ульяновський

315

30

256

29

Устинівський

158

19

116

23

         

У середньому по районах

239

27

176

36

         

У середньому по області

330

45

263

22

Показники розвитку малого підприємництва області свідчать про наявність недоліків і проблем, які потребують вирішення. Враховуючи результати виконання попередньої Програми, необхідно визначити програмні напрями роботи щодо сприяння розвитку малого підприємництва.

13

3.2. Результати виконання Програми за

2001-2002 роки, аналіз проблем та обгрунтування

завдань на наступні 2 роки

Завдяки реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва в області на 2001 - 2002 роки були отримані відповідні результати і виконані основні цільові показники. Найбільших успіхів вдалося досягти у виконанні кількісних показників. Так, фактичні темпи зростання кількості діючих малих підприємств за 2 роки становлять 22,4 проц. проти 5,9 проц. запланованих Програмою, кількість підприємців-фізичних осіб збільшилась на 30,0 проц. проти 4,7 проц., передбачених Програмою, площа сільгоспугідь фермерських господарств складає 267,3 тис.га проти 238,7 тис.га. Надходження від малого бізнесу всіх рівнів у 2002 році склали 89,9 млн.грн. проти 83,0 млн., визначених завданням Програми. Зменшилась кількість збиткових підприємств на 11,1 проц., зросла середня заробітна плата, знижено рівень безробіття.

За сприяння місцевих органів виконавчої влади для ведення підприємницької діяльності виділено і передано в оренду 386 тис.кв.метрів приміщень, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад області. Створено і функціонує Фонд підтримки підприємництва в області, який за рік своєї роботи надав на пільговій та безповоротній основі грошової допомоги на реалізацію бізнес-проектів на суму більше 150 тис.грн. Фінансова підтримка на рівні міст і районів склала 58,8 тис.грн. Банківські установи області довели загальний обсяг кредитування господарських операцій підприємницьких структур до 180 млн.грн. на рік.

Але, поряд з досягненнями є проблеми, які потребують розв”язання і відповідної роботи по їх подоланню.

По-перше. Потребує подальшого вдосконалення нормативно-правова база у сфері підприємницької діяльності. Необхідне забезпечення безумовного виконання чинного законодавства владними структурами і посилення відповідальності посадових осіб за порушення прав підприємців.

Залишається великою чисельність адміністративних бар”єрів - реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики тощо.

Недостатнім аспектом регуляторної політики є робота по дерегулюванню і перегляду діючої нормативно-правової бази на відповідність ринковим умовам.

По-друге. Відсутність сучасної державної системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва, недостатність розвитку небанківського кредитування, відсутність розгалуженої мережі кредитних спілок стримує розвиток найбільш перспективного для області сектора малого бізнесу - підприємців-фізичних осіб і фермерських господарств.

По-третє. Потребує вдосконалення і підвищення ефективності інфраструктура підтримки підприємництва. У сільській місцевості практично неможливо отримати інформацію з питань щодо відкриття власної справи, і це є причиною нерівномірності розвитку малого бізнесу по територіях. Діяльність бізнес-центрів ще не задовольняє потреби представників підприємницьких структур.

 

14

По-четверте. Спостерігається дефіцит кваліфікованих фахівців для малого підприємництва. Керівні кадри малих підприємств потребують набуття сучасних знань, у тому числі з менеджменту, маркетингу тощо.

По-п”яте. Недостатня увага приділяється розвитку молодіжного підприємництва, створенню умов для залучення до малого бізнесу жінок.

Недостатньою є робота у напрямку підтримки пріоритетних, або проблемних для області галузей економіки.

Практично не ведеться робота по створенню баз даних про інвестиційні та інноваційні проекти малих підприємств, не розповсюджуються експортні пропозиції малих підприємств за кордоном через торгово-економічні місії.

Виходячи з необхідності подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в області, сформульовані головна мета і основні завдання Програми, намічені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб”єктів підприємницької діяльності, громадських і профспілкових об”єднань підприємців на наступні 2 роки.

 

4. Головна мета і основні завдання Програми

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян області, подолання проблем безробіття, посилення ролі малого підприємництва у зміцненні економіки області та формуванні середнього класу.

Основними завданнями Програми є:

створення в області системи державного забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва;

забезпечення належних умов для розвитку малого підприємництва в області;

сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

посилення ролі малого підприємництва в оптимізації структури економіки області, підвищення його економічної ефективності;

підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів, інвалідів та інших верств населення;

активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, запровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств, та використання вільних потужностей.

15

5. Основні напрямки Програми

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері розвитку малого підприємництва та виконання основних завдань по підвищенню економічної ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Основними напрямами Програми є:

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

реалізація в області засад єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва;

формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва;

інформаційне та ресурсне забезпечення, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;

залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, поставок продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб;

створення умов для позитивних структурних змін в економіці області;

підтримка пілотних програм та проектів, пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва.

 

5.1. Вдосконалення нормативно-правової

бази у сфері підприємницької діяльності

Першочерговим завданням для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є - забезпечення дотримання чинного законодавства, яке встановлює правові гарантії свободи та захисту підприємницької діяльності.

Передбачається посилення відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади за стан виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, які регламентують підприємницьку діяльність.

Буде посилена робота по боротьбі з проявами бюрократизму, свавілля місцевих органів виконавчої влади, корупцією серед державних службовців.

З метою створення сприятливого правового поля для розвитку малого бізнесу публічно обговорюватимуться проекти нових законодавчих актів, які спрямовані на:

удосконалення порядку видачі дозволів органами виконавчої влади;

розробку основних засад здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання;

мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціалізованими установами;

удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва і подальше врахування цих норм в Податковому кодексі України;

16

 

удосконалення системи сплати внесків у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування суб’єктами малого підприємництва, які працюють за спрощеним режимом оподаткування;

запровадження заявочного принципу на започаткування безліцензійної діяльності.

З метою створення сприятливих умов для започаткування підприємницької діяльності буде проводитись робота по удосконаленню механізмів видачі дозволів органами виконавчої влади, скороченню і спрощенню процедур реєстрації. Буде впроваджено досвід Миколаївської та Івано-Франківської областей щодо реєстрації в “Єдиному офісі”, спрямований на спрощення процедур організації і здійснення підприємницької діяльності, забезпечення відкритості та рівності умов при узгодженні документів для одержання дозволів та початку роботи суб’єктів малого бізнесу.

 

5.2. Реалізація засад єдиної державної

регуляторної політики

Головним завданням реалізації єдиної державної регуляторної політики буде забезпечення роботи механізмів, які б перешкоджали появі економічно неефективних та недоцільних нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності ще до їх видання, тобто на стадії підготовки проектів.

Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних та правових заходів, які передбачатимуть:

планування підготовки проектів регуляторних актів;

забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів шляхом залучення об’єднань підприємців, громадян області до розроблення та їх публічного обговорення;

визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;

висвітлення проблем реалізації регуляторної політики у засобах масової інформації.

До оцінки ефективності дії регуляторних актів активніше залучатимуться громадські організації. Буде запроваджено заслуховування звітів керівників місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань стану реалізації єдиної державної регуляторної політики на відповідних територіях.

Буде продовжена робота по дерегулюванню, яка спрямована на систематичний перегляд діючої нормативно-правової бази на відповідність вимогам ринкових відносин.

У 2003-2004 роках буде комплексно вивчатись практика застосування в районах і містах області законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність у галузях:

автомобільного транспорту;

ринкової торгівлі;

сфери побутових послуг;

житлово-комунального господарства.

Здійснюватиметься навчання працівників місцевих органів виконавчої влади основним принципам та методам підготовки регуляторних актів,

17

 

створення необхідної бази даних. Буде впроваджений моніторинг місцевих регуляторних актів, контролюватиметься стан реалізації державної регуляторної політики в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування.

 

5.3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Розбудова розгалуженої та сучасної системи фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу в області повинна допомогти усунути об’єктивні перешкоди для його розвитку, серед яких основними є - відсутність майна, яке може бути прийняте як ліквідна застава для забезпечення гарантій повернення кредиту, регулярна потреба в малих кредитах для поповнення оборотних коштів, потреба в фінансових ресурсах для започаткування власної справи тощо.

Враховуючи те, що банківські установи області не готові повною мірою вирішити проблеми фінансування малого бізнесу, а особливо підприємців-фізичних осіб, Програмою передбачено залучення широкого кола джерел фінансування та інвестування.

Основними напрямками фінансово-кредитної підтримки визначені:

розвиток небанківського кредитування - кредитних спілок, інвестиційних, лізингових фондів, венчурного, страхового капіталу тощо;

залучення коштів місцевих бюджетів усіх рівнів для підтримки підприємництва;

розвиток мережі районних і міських фондів підтримки підприємництва;

залучення коштів міжнародних кредитних ліній, грантів;

створення схем банківського мікрокредитування для дрібних суб’єктів малого підприємництва, особливо підприємців-фізичних осіб.

Враховуючи особливості структури малого бізнесу області, а саме значну питому вагу підприємців-фізичних осіб і фермерів, найбільші перспективи має розвиток мережі кредитних спілок, які, використовуючи вільні фінансові ресурси громадян, здатні у короткий термін задовільнити потреби підприємців у сільській місцевості і надати допомогу розвитку фермерських господарств.

З метою посилення роботи у цьому напрямку планується залучити місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування до активної пропаганди передового досвіду роботи кредитних спілок.

Осередками формування кредитних спілок стануть і районні центри підтримки і розвитку підприємництва. Загальна сума наданих кредитними спілками позичок досягне 2,1 млн.грн.

Завдання по створенню розгалуженої мережі кредитних спілок

 

На початок дії Програми

Очікувані результати виконання Програми

Кількість кредитних спілок, усього (одиниць)

20

33

у тому числі:

   

у містах обласного значення

12

12

у районах області

8

21

18

Практика реалізації заходів попередньої Програми свідчить про достатньо високу ефективність вкладання коштів обласного бюджету у розвиток малого підприємництва - фондовіддача 1 грн. обласного бюджету становила 3,04 грн., а прибутковість - 0,70 грн.

Планується розширити діяльність Регіонального фонду підтримки підприємництва та збільшити обсяги надання фінансової підтримки малому підприємництву до 975,0 тис.грн., у тому числі за рахунок виділення коштів з обласного бюджету у сумі 200 тис.грн. щороку, повернення 125,0 тис.грн. раніше наданої допомоги, залучених коштів місцевих бюджетів у сумі 325,0 тис.грн.

Витрачання коштів буде здійснюватись за такими напрямками:

надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на конкурсній основі;

навчання та підготовка кадрів для малого і середнього бізнесу;

фінансова допомога у проведенні науково-технічної та фінансової експертизи, підготовки бізнес-проектів;

фінансування заходів Обласної програми розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки;

створення Фонду підтримки молодіжного підприємництва;

підтримка економічної освіти старшокласників шляхом надання фінансової підтримки шкільним компаніям - переможцям обласного конкурсу шкільних компаній;

фінансування заходів з підтримки підприємництва районних і міських Програм на парітетних умовах;

надання фінансової допомоги громадським і профспілковим об’єднанням підприємців для проведення заходів з підтримки малого бізнесу;

надання фінансової підтримки на конкурсній основі для створення бізнес-інкубатора.

Прозорість і гласність витрачання коштів забезпечуватимуть: Наглядова рада Регіонального фонду підтримки підприємництва, до складу якої включені депутати обласної ради, представники Спілки підприємців області, представники інших громадських і профспілкових об’єднань громадян та інші.

Передбачається поширити у районах і містах області досвід роботи Регіонального фонду підтримки підприємництва (РФПП) щодо підтримки малого бізнесу за рахунок місцевих бюджетів.

Планується провести роботу по створенню районних і міських Фондів підтримки підприємництва та представництв РФПП і залучити для підтримки малого бізнесу 325 тис.грн. бюджетних коштів територій.

Завдання по створенню районних та міських Фондів

підтримки підприємництва представництв РФПП

 

На початок дії Програми

Очікувані резуль-тати виконання Програми

Кількість Фондів (представництв Фондів) підтримки підприємництва, усього (одиниць)

6

11

у тому числі:

   

у містах обласного значення

4

5

у районах області

2

6

19

Перспективним напрямком дій облдержадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування буде здійснення комплексу заходів по залученню інвестицій у розвиток малого бізнесу.

В рамках політики регіонального розвитку планується проведення аналізу стану соціально-економічного розвитку кожного району, міста та розроблення конкретних заходів щодо підвищення їх інвестиційної привабливості, збільшення обсягів інвестицій з різних джерел для створення нових та розвитку діючих малих підприємств.

Пріоритети у інвестиційній підтримці будуть надані суб’єктам малого бізнесу, які працюватимуть у галузі переробки сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання, транспорту, сільського та молодіжного житлового будівництва, комунально-побутового обслуговування населення та сільської торгівлі.

Орієнтовні обсяги залучення інвестицій в розвиток

малого підприємництва у 2003-2004 роках

№ п/п

Джерела інвестування

2003 рік

2004 рік

1.

Кредити банків (млн.грн.)

210,0

250,0

2.

Іноземні інвестиції (млн.дол.США)

2,0

2,5

3.

Фонди підтримки підприємництва (тис.грн.)

425,0

550,0

4.

Власні кошти суб’єктів малого підприємництва (млн.грн.)

53,0

54,4

5.

Кошти кредитних спілок (млн.грн.)

1,5

2,1

6.

Кошти фонду зайнятості населення (млн.грн.)

1,3

1,4

 

5.4. Формування інфраструктури розвитку

малого підприємництва

Враховуючи те, що основні чинники, що стримують розвиток підприємництва, зосереджені на міському та районному рівні - реєстрація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних і земельних відносин тощо, у 2003 році планується створити мережу з 21 районного і 4 міських Центрів підтримки та розвитку підприємництва.

Основними завданнями і напрямками діяльності Центрів будуть:

сприяння розвитку і підвищення ефективності підприємницької діяльності у районі (місті);

встановлення конструктивних, прозорих, ділових взаємовідносин з місцевими органами виконавчої влади;

надання консультативно-методичної допомоги з питань відкриття власної справи;

розв”язання проблемних питань розвитку та існування суб”єктів підприємництва, правовий захист;

допомога у складанні бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень;

вирішення питань фінансової підтримки, пошуку партнерів, інвесторів тощо.

20

Фінансування заходів з підтримки малого бізнесу, що здійснюватимуть Центри, передбачається проводити на паритетних умовах з обласного і місцевих бюджетів.

При створенні центрів буде задіяна матеріально-технічна і інформаційна база Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати і її відділень та Спілки підприємців області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми надаватимуть допомогу у підборі приміщень і в подальшому координуватимуть діяльність Центрів.

До роботи у Центрах будуть залучені спеціалісти, які у жовтні-листопаді 2002 року пройшли навчання на 7-тижневих курсах за рахунок коштів Демократичного гранту Уряду США, отриманого Спілкою підприємців області.

Робота Центрів підтримки і розвитку підприємництва проводитиметься у тісному зв”язку з місцевими осередками громадських і профспілкових об”єднань підприємців і активізуватиме їх діяльність.

 

Завдання по створенню Центрів підтримки

і розвитку підприємництва в області

 

На початок дії Програм

Очікувані результати виконання Програми

Кількість бізнес-центрів, центрів підтримки і розвитку підприєм-ництва, усього (одиниць)

5

26

у тому числі

   
     

у містах обласного значення

5

5

у районах області

-

21

У 2003 році передбачається проведення конкурсу на кращий проект бізнес-інкубатора.

Кількість кредитних спілок буде збільшена майже удвічі і становитиме 33 одиниці.

Буде посилена робота щодо залучення коштів з місцевих бюджетів для утворення Фондів фінансової підтримки підприємництва у районах і містах області.

Планується створити Фонд підтримки молодіжного підприємництва за участю Українського фонду підтримки підприємництва і обласного Регіонального фонду підтримки підприємництва.

Передбачається відкриття нових інноваційних фондів, товарних бірж, інформаційно-консультативних установ, філій страхових компаній тощо.

Значна увага приділяється посиленню ролі громадських, профспілкових та фахових об’єднань підприємців. Щороку розроблятимуться плани заходів по співпраці органів виконавчої влади з підприємцями, проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, “круглих столів”. Буде підвищена роль і активність роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та відповідних рад у районах і містах області.

21

 

Представники громадських і профспілкових об”єднань підприємців братимуть участь в атестації державних службовців, до функціональних обов”язків яких віднесені питання регулювання підприємницької діяльності.

 

5.5. Інформаційне, ресурсне забезпечення

та підготовка кадрів

 

Інформаційне забезпечення суб’єктів малого підприємництва здійснюватиметься шляхом:

спрощення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про ціни, стан ринку, асортимент товарів, послуг;

видання інформаційних бюлетенів, довідників, широке використання можливостей телебачення і преси для активного інформування суб’єктів підприємництва;

залучення до співпраці регіональної торгово-промислової палати з метою отримання підприємцями сучасної ділової інформації з використанням новітніх інформаційних та телекомунікаційних мереж;

організації в обласному центрі, містах і районах області виставок-ярмарків, участі підприємців у міжнародних конференціях, виставках, семінарах, конкурсах з метою обміну досвідом, залучення сучасних технологій, використання інноваційних ідей;

проведення масової роз’яснювальної роботи місцевими органами виконавчої влади з питань практичного застосування чинного законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність.

У 2003-2004 роках у ході реалізації програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити такі заходи по ресурсному забезпеченню цього сектора економіки області:

у містах і районах буде продовжено формування банку вільних виробничих приміщень, обладнання, що не використовуються і належать до комунальної власності територіальних громад, для передачі їх в оренду;

для організації фермерських господарств прогнозується виділити майже 3,5 тис.га земель запасу, здійснити формування землеволодінь новоутворених сільськогосподарських підприємств, виготовлення земельно-кадастрової документації;

забезпечення підприємств малого бізнесу сфери побутового обслуговування населення сировиною, матеріалами, обладнанням;

розширення послуг на оптовому ринку сільськогосподарської продукції шляхом активізації діяльності Кіровоградської аграрної біржі.

Одним із важливих напрямків програми розвитку малого підприємництва є підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, навчання незайнятого населення, молоді, жіноцтва, школярів основам підприємницької діяльності. Для цього буде здійснюватись:

впровадження ініційованої Президентом України програми перепідготовки кадрів для сфери підприємництва на 2001-2004 роки, яка спрямована на

22

формування критичної маси молодих управлінців. Щороку буде направлятись на перепідготовку із міст і районів області до вищих навчальних закладів держави до 20 осіб, з подальшим стажуванням на підприємствах країн з розвиненою економікою;

реалізація комплексу заходів обласної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки. У 2003 році, у першу чергу, буде здійснено професійну підготовку з наступним працевлаштуванням 700 осіб з числа молоді, які шукають роботу вперше.

удосконалення професійної орієнтації незайнятого населення щодо активної трудової діяльності у сфері малого бізнесу шляхом організації професійної підготовки 330 підприємців у 2003 році та 350 підприємців у 2004 році з числа безробітних, які мають вищу освіту за спеціальностями: менеджмент організації, бухгалтерський облік, облік і аудит, страхова справа та інше;

впровадження нових методів професійної орієнтації незайнятого населення шляхом організації цільових курсів за програмою “Підприємець-початківець” для 600 чол. у 2003 році, 2004 році - 700 чол. на базі Кіровоградського інституту комерції, Гайворонського машинобудівного технікуму, Олександрійського ПТУ №17, Знам”янського ПТУ №39;

для кадрового забезпечення інфраструктури підтримки підприємництва будуть підготовлені спеціалісти-консультанти для роботи у Центрах підтримки підприємництва міст і районів області;

професійна підготовка кадрів масових професій для підприємств малого бізнесу, що працюють у сфері торговельного та побутового обслуговування:

кухарів - 204 кондитерів - 78

перукарів - 145 кравців - 146

продавців - 442 електрогазозварників - 251

у загальноосвітніх школах буде продовжено викладання курсу “Основи підприємницької діяльності”, з метою залучення молоді до самостійної діяльності в економічній сфері та створення власних справ;

надання одноразової допомоги по безробіттю на відкриття власної справи та реєстрації безробітного як суб’єкта підприємницької діяльності 2300 особам;

проведення конкурсів серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, молодих економістів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, “круглих столів”.

23

6. Пріоритетні напрямки розвитку малого

підприємництва, пілотні програми та проекти

Враховуючи результати вивчення стану розвитку малого підприємництва області, завдання визначені Національною програмою розвитку малого підприємництва та іншими програмними документами, пріоритетними напрямками розвитку малого бізнесу у 2003-2004 роках будуть:

Розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму

Протягом 2003-2004 років в області буде реалізовуватись комплекс заходів, передбачених Програмою розвитку туризму в Кіровоградській області на 2002-2010 роки, яким планується створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, зокрема:

розвиток і зміцнення матеріальної бази туризму області;

організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку туристичної галузі.

Буде впроваджено інвестиційний проект ТОВ “Куртаж” щодо виробництва нових видів одягу для туризму та туристичного спорядження, який пройшов конкурсний відбір.

Завдання по розвитку мережі малих підприємств

у галузі туризму в розрізі територій на 2002-2004 роки

Міста та райони

На початок дії Програми

Очікувані результати виконання Програми

По області (усього)

22

30

у тому числі по містах

м.Кіровоград - 18 м.Олександрія - 2 м.Знам”янка - 2

24 3 3

Розроблятиметься комплекс заходів щодо залучення незайнятого сільського населення до підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму.

Залучення молоді до підприємницької діяльності

 

Недостатній розвиток інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва в області вимагає комплексного вирішення існуючих проблем.

З метою створення умов для активізації молодіжного підприємництва, адаптації молоді до умов ринкової економіки планується розробити обласну Програму підтримки молодіжного підприємництва на 2003-2005 роки.

Буде реалізовано низку заходів для залучення молоді до підприємницької діяльності і підтримки молодіжної ініціативи.

Посилиться співробітництво органів виконавчої влади і громадських об”єднань молодих підприємців у вирішенні питань молодіжного підприємництва. Активніше залучатиметься до участі у роботі координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації обласна асоціація молодих менеджерів та економістів.

24

Всебічну підтримку місцевими органами виконавчої влади буде надано при впровадженні молодіжного проекту створення аудіо, відеостудії ПП Титова А.Л., який передбачає вирішення комплексу проблем щодо розвитку культурного і творчого потенціалу молоді, виховання професіоналізму виконавців, забезпечення додаткових робочих місць і підвищення якості виготовлення аудіо- і відеопродукції. Діяльність студії створить умови для надання благодійної допомоги дитячим, юнацьким і громадським організаціям області.

Підтримка жіночого підприємництва

З метою привернення уваги до проблем сільських жінок, залучення жінок до активної участі в усіх сферах життєдіяльності в області у 2003-2004 роках реалізовуватимуться заходи розроблені на виконання Міжгалузевої програми “Сільська жінка”.

Підтримка жіночого підприємництва здійснюватиметься шляхом:

навчання жінок з метою набуття впевненості у своїх власних силах;

рекламування успіху жінок-підприємців та інформування громадськості про роль жінок в економіці через засоби масової інформації;

забезпечення пріоритетності доступу до механізмів мікрокредитування, фінансової підтримки;

посилення ролі жіночих громадських об”єднань у захисті прав і інтересів суб”єктів підприємницької діяльності.

Буде впроваджений бізнес-проект ПП “Всеслав-Кіровоград” щодо організації ательє по виробництву трикотажних і швейних виробів на замовлення населення та серійними партіями, який пройшов конкурсний відбір. Проекту, враховуючи залучення до праці жінок, буде надана пріоритетна фінансова підтримка Регіональним фондом підтримки підприємництва.

Активізується діяльність громадських об”єднань - Кіровоградської асоціації жінок-підприємниць та асоціації “Бізнес-Леді”, осередку Всеукраїнської громадської організації “Рада жінок-фермерів України” Кіровоградщини.

Підтримка інноваційних проектів

З метою залучення новітніх технологій, сприяння впровадженню винаходів, "ноу-хау", розвитку виробництва сучасних товарів пріоритетна підтримка надаватиметься інноваційним проектам.

Для проведення наукової та науково-технічної експертизи виробництв, нових технологій, нових видів техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм, проектів та винаходів буде створений експертний Центр наукової та науково-технічної продукції при Кіровоградському державному технічному університеті.

Режим сприяння буде забезпечуватись суб"єктам підприємництва, іноваційні проекти яких будуть рекомендовані до впровадження, у тому числі:

малому приватному підприємству “Конверсор” щодо реалізації інноваційного проекту виробництва кізельгурових фільтраційних установок для очищення питної води, технічної очистки води у зворотних системах, технологічного очищення соків, пива, горілки та інших рідин;

25

приватному підприємцю Самойленку С.В. щодо впровадження інноваційного проекту “Організація виробництва навісних сільськогосподарських знарядь та робочих органів - щілинорізів для впровадження новітніх технологій обробітку грунту з використанням енергії геомагнітного поля землі".

Підтримка власного товаровиробника

Ефективним важелем стимулювання процесів підвищення доходів населення, становлення середнього класу є розвиток малих підприємств, які виготовляють товари народного споживання. Пріоритети фінансової підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів виробничого спрямування. Серед цих підприємств особлива увага приділятиметься реалізації проектів із залученням до малого підприємництва інвалідів. У 2003-2004 роках буде впроваджено бізнес-проект ТОВ “Гріз”, с.Березівка Маловисківського району, щодо виготовлення взуття за індивідуальним замовленням та дрібними партіями із залученням до праці інвалідів, який був ухвалений Наглядовою радою Регіонального фонду підтримки підприємництва в області.

Впроваджуватимуться бізнес-проекти приватного підприємця Воробйова О.В., смт Добровеличківка, щодо розширення виробництва хлібобулочних виробів за рахунок технологічного оновлення і збільшення обсягів реалізації хліба у сільській місцевості, ТОВ “ЦНТ” щодо організації виробництва екологічно чистої групи грибів-кселофітів та організації лабораторії для дослідження їхніх ферментів з метою створення нових медикаментів проти пухлинної, радіопротекторної та антивірусної дії, які пройшли конкурсний відбір.

Пріоритетним напрямком розвитку малого бізнесу є створення у ході реформування агропромислового комплексу підприємств нової форми господарювання, яка спрямована на досягнення високої ефективності.

Пілотним проектом, який реалізовуватиметься у цьому напрямку за допомогою Регіонального фонду підтримки підприємництва, є бізнес-проект, переможець конкурсу, приватного підприємця Оньші С.О., с.Велика Виска Маловисківського району, щодо впровадження секційної технології виробництва продукції бджільництва.

Регіональним фондом підтримки підприємництва у 2003-2004 роках фінансова підтримка надаватиметься за пріоритетними напрямками:

випуск товарів народного споживання;

збільшення обсягів надання платних послуг;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

розвиток торговельного та комунально-побутового обслуговування громадян;

повне задоволення потреб населення у послугах культури, фізкультури і спорту, туристичного бізнесу;

інноваційна, консалтингова діяльність.

26

7. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваним результатом реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, збільшення внеску малого підприємництва в економіку області і відповідного зміцнення економічної бази територій, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення внутрішнього ринку товарами і послугами.

У результаті виконання Програми передбачається досягти таких основних цільових показників розвитку малого підприємництва Кіровоградської області:

Кількість діючих малих підприємств (одиниць) - 5550

Кількість малих підприємств на 10 тис.чол. населення (одиниць) - 50

Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб) - 38219

Кількість підприємців-фізичних осіб - 35817

Кількість фермерських господарств (одиниць) - 2596

Питома вага малого підприємництва у загальному обсязі виробленої продукції та виконаних робіт і наданих послуг (%) - 14,5

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб"єктів малого підприємництва (млн.грн.) - 125

Валові інвестиції в малий бізнес (млн.грн./на рік) - 54,4

Кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації (осіб) - 3966

Кількість створених нових робочих місць у сфері малого підприємництва (одиниць) - 2394

27

Очікувані результати виконання обласної програми

розвитку малого підприємництва

на 2003-2004 роки у розрізі міст і районів

Назва міст і районів

Кількість малих під-приємств (один.)

Кількість малих під-приємств на 10 тис. населення (один.)

Середньооблікована чисельність працюючих (чол.)

п/п

 

на поча-ток дії Програми

очікувані результати

на поча-ток дії Програ-ми

очікувані резуль-тати

на початок дії Програми

очікувані результати

1.

м.Кіровоград

2295

2390

88

96

14695

15100

2.

м.Олександрія

485

517

45

47

3160

3212

3.

м.Знам"янка

146

155

42

46

1133

1161

4.

м.Світловодськ

398

424

69

75

2377

2418

 

Усього по містах

3324

3486

61

66

21365

21891

5.

Бобринецький

67

71

21

23

703

710

6.

Вільшанський

48

55

28

31

511

516

7.

Гайворонський

150

185

34

37

1064

1074

8.

Голованівський

110

116

31

33

684

690

9.

Добровеличківський

89

96

21

23

1437

1451

10.

Долинський

130

140

34

37

1329

1342

11.

Знам’янський

54

58

17

18

259

262

12.

Кіровоградський

197

215

51

55

1292

1304

13.

Компаніївський

51

57

26

29

488

492

14.

Маловисківський

136

151

27

29

1051

1061

15.

Новгородківський

68

85

34

37

672

679

16.

Новоархангельський

66

71

20

22

660

666

17.

Новомиргородський

108

116

30

32

662

668

18.

Новоукраїнський

142

152

30

32

1279

1292

19.

Олександрівський

60

64

15

17

811

819

20.

Олександрійський

111

118

27

29

876

884

21.

Онуфріївський

65

69

30

32

487

492

22.

Петрівський

70

75

24

26

588

594

23.

Світловодський

36

41

22

24

299

302

24.

Ульяновський

88

94

31

34

710

717

25.

Устинівський

33

35

20

21

310

313

 

Усього по районах

1879

2064

27

29

16172

16328

 

Разом

5203

5550

46

50

37537

38219

 

28

Очікувані результати

виконання обласної програми розвитку

малого підприємництва

на 2003-2004 роки за видами економічної діяльності

№ п/п

Вид економічної діяльності

Кількість малих підприємств (одиниць)

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

Частка МП у загальних обсягах виробленої продукції за видами економічної діяльності (%)

   

на початок дії Програми

очікувані результати

на початок дії Програми

очікувані результа ти

на початок дії Програми

очікувані результати

1.

Сільське госпо-дарство, мис-ливство та лісове господарство

575

630

6094

6227

10,8

11,5

               

2.

Промисловість

851

905

8465

8633

8,9

9,5

               

3.

Будівництво

463

493

4272

4335

43,5

46,3

4.

Оптова та роз-рібна торгівля, торгівля тран-спортними засо-бами, послуги з ремонту

2159

2303

11180

11410

22,1

23,5

5.

Транспорт (включаючи зв’язок)

167

172

1625

1642

17,6

18,7

6.

Операції з неру-хомістю, зда-вання під найм та послуги ко-ристувачам

530

557

3078

3097

17,7

18,8

               

7.

Освіта

37

39

467

477

44,2

45,7

8.

Охорона здо-ров’я та соці-альна допомога

47

50

280

287

86,7

92,1

9.

Колективні, гро-мадські та осо-бисті послуги

213

228

1890

1910

68,2

73,0

               

10.

Інші

161

173

186

201

69,3

74,4

               
 

Усього по економіці

5203

5550

37537

38219

14,0

14,5

 

29

8. Організація контролю за виконанням Програми

Основними напрямками контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження голови облдержадміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

щоквартальна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, громадських організацій та підприєм-ницьких структур про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

періодична перевірка реального стану виконання заходів та показників програми на місцях шляхом створення робочих груп із залученням працівників представництва Держпідприємництва в області, представників громадських та профспілкових організацій підприємців;

отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоробок;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад, засіданнях постійних комісій рад, координаційній раді з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації;

проведення моніторингу і надання узагальненої звітності про хід реалізації програми в Держпідприємництво та Мінекономіки, вжиття додаткових заходів згідно із зауваженнями цих центральних органів виконавчої влади.