Програма

соціально-економічного розвитку Кіровоградської

області на 2003 рік

 

І. ВСТУП 1

ІІ. Оцінка виконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2002 рік та аналіз соціально-економічної ситуації в Кіровоградській області на початок 2003 року 2

2.1. Розвиток промислового комплексу 4

2.2. Розвиток аграрного сектора 5

2.3. Інвестиційна політика 5

2.4. Підвищення життєвого рівня населення 2

2.5. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ 2003 РОКУ 6

ІІІ. Мета, пріоритети та шляхи вирішення завдань програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік 8

3.1. Становлення середнього класу, динамічне підвищення рівня життя населення, розв’язання проблем бідності 8

3.1.1. Людські ресурси 8

3.1.2. Ринок праці 9

3.1.3. Грошові доходи та заробітна плата 10

3.1.4. Соціальний захист 10

3.1.5. Здоров’я населення, фізична культура, спорт та туризм 11

3.1.6. О с в і т а 12

3.1.7. Культура 13

3.1.8. Сім’я та молодь 14

3.1.9. Містобудівна та житлова політика 15

3.1.10. Реформування житлово-комунальної сфери та підвищення якості послуг, що надаються населенню 16

3.1.11. Розбудова інформаційного простору 17

3.1.12. Охорона навколишнього середовища 18

3.1.13. Використання мінерально-сировинної бази області 19

3.1.14. Забезпечення природної і техногенної безпеки населення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 21

3.2. Створення макроекономічних умов для стабільного розвитку економіки області 22

3.2.1. Фінансове оздоровлення підприємств - боржників 22

3.2.2. Інвестиційна політика 23

3.2.3. Розвиток системи закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного та місцевих бюджетів 26

3.3. Запровадження інноваційної моделі розвитку економіки області 27

3.4. Спрямування структурних зрушень в економіці на забезпечення ефективного функціонування реального сектору 28

3.4.1. Розвиток малого підприємництва 28

3.4.2. Вдосконалення управління об’єктами державної та комунальної власності 29

3.4.4. Реформування відносин власності 31

3.5. Розвиток реального сектора економіки 32

3.5.1. Розвиток промисловості 32

3.5.2. Енергозабезпечення та енергозбереження 34

3.5.3. Транспорт і зв”язок 35

3.5.4. Зовнішньоекономічна діяльність 36

3.5.5. Розвиток внутрішнього споживчого ринку 37

3.5.6. Розвиток оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування населення 38

3.5.7. Розвиток аграрного сектора 39

3.6. Підвищення ролі регіональних органів управління у забезпеченні економічного розвитку територій та їх відповідальності за розв’язання соціальних проблем 43

3.7. Внутрішня політика 45

3.8. Розвиток малих міст області 45

 

Затверджено

рішенням Кіровоградської обласної ради

від “___” січня 2003 р. №

Програма

соціально-економічного розвитку Кіровоградської

області на 2003 рік

І. ВСТУП

Програма соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік розроблена відповідно до чинного законодавства і спрямована на забезпечення сталого економічного зростання, підвищення добробуту та інших завдань, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”. У структурі і пріоритетах програми враховані напрямки державної політики в економічній та соціальній сферах, викладені в державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2003 рік.

Методологічною основою формування програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік є положення Указу Президента України від 25 травня 2001 року “Про концепцію державної регіональної політики”, в яких визначено основні орієнтири прискореного розвитку регіонів на основі повнішого використання їх природного, економічного, трудового та наукового потенціалу, Методичні рекомендації Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

У програмі враховані показники програм соціально-економічного розвитку міст і районів області, пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, а також заходи щодо реалізації цільових, галузевих програм по напрямках економічної і соціальної політики.

Програма соціально-економічного розвитку області побудована на принципах цілісності, об”єктивності, варіативності і самостійності, визначених Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. Показники програми є орієнтиром для розроблення суб”єктами підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів і спрямовані на мобілізацію зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на ефективне розв”язання проблем економічного і соціального розвитку території.

ІІ. Оцінка соціально-економічного розвитку

області за 2002 рік та головні проблеми 2003 року

У 2002 році соціально-економічний розвиток області здійснювався в умовах вичерпання резервів зростання в основних галузях матеріального виробництва у 2000 та 2001 роках, незавершеності структурної перебудови економіки області у відповідності з ринковими реаліями, подолання кризових явищ 90-х років. У той же час більш активно реалізувалися завдання підвищення матеріального добробуту населення, зростання середньомісячної заробітної плати працюючих, соціального захисту незахищених категорій громадян.

2.1. Підвищення життєвого рівня населення

У 2002 році послідовно здійснювалися заходи, спрямовані на підвищення добробуту та якості життя населення області. Фонд заробітної плати економічно активного населення збільшився проти рівня 2001 року на 16 проц. і складає (за оперативними даними) 985,8 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата за підсумками року складає 276,96 грн., проти 223,97 грн. у 2001 році. Заборгованість із виплати заробітної плати у всіх галузях економіки скоротилась ( за оперативними даними) на 7,4 млн.грн., або на 15,3 проц.

Підвищення середнього рівня заробітної плати вперше за останні роки відбувалося в умовах зниження роздрібних цін на споживчі товари. Внаслідок цього реальна заробітна плата працюючих зростала (123,7 проц.) більш високими темпами ніж номінальна (122,7 проц.).

Збільшилась купівельна спроможність населення. Загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації (включаючи ринки та фізичних осіб підприємців) зріс на 17 проц. Обсяг роздрібного товарообороту збільшився на 10 проц. при програмному завданні 5,1 проц.

Вклади населення в установи банків зросли з початку року на 53,8 проц. і склали станом на 1 грудня 2002 року 178,9 млн.грн.

Забезпечено функціонування закладів соціальної сфери.

У галузі охорони здоров’я у 2002 році працювало 100 лікарняних, 203 амбулаторно-поліклінічних та 577 фельдшерсько-акушерських закладів. У центральних районних лікарнях створено 19 діагностичних відділень. Підготовлено 65 помічників сімейного лікаря. В області функціонують “лікарняні каси” у кожному районі. Внаслідок посилення профілактичної роботи та здійснення інших заходів по удосконаленню роботи медичних закладів області зменшилась смертність населення від хвороб травлення - на 2,7 проц., хвороб органів дихання - на 2,7 проц., від новоутворень - на 15 проц. Дитяча смертність у віці до 1 року склала 11,15 проц. проти 12,6 проц. у 2001 році.

У галузі освіта мережа загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності на початок 2002/2003 навчального року становить 632 заклади, в яких навчається 149,3 тис.учнів.

У 2002/2003 навчальному році збільшився організований підвіз учнів (з 79 проц. до 82,4 проц.), які проживають за межою пішохідної доступності до місця навчання.

Порівняно з минулим роком кількість дітей, які були забезпечені гарячим харчуванням, збільшилося на 15 проц. і є одним з найкращих показників по Україні.

Зменшується кількість учнів, що навчаються у другу зміну. Якщо у 2001/2002 н.р. по області цей показник складав 7 проц. (по Україні - 8 проц.), то у 2002/2003 н.р. - 5 проц. (по Україні - 7,2 проц.).

В області діють 16 шкіл нового типу, введено поглиблене вивчення окремих предметів, спецкурсів, факультативів. Як результат, на Всеукраїнських олімпіадах представники нашої області зайняли 19 призових місць.

. Кількість вчителів у системі загальної освіти склала 14,1 тис.осіб. Придбано 125 сучасних персональних комп”ютерів, що на 7 проц. більше ніж у 2001 році, які надані сільським загальноосвітнім закладам.

В області функціонують 395 таборів відпочинку, в яких усіма формами оздоровлення охоплено 78 тис.дітей, що складає 52 проц. від загальної чисельності дітей шкільного віку, у минулому році, відповідно, 62 та 40 проц.

Система вищих навчальних закладів нараховує 6 закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, де здобувало освіту 19 тис.осіб та 17 закладів І-ІІ рівнів акредитації - 12,5 тис.осіб.

Чисельність студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації має тенденцію до збільшення по прийому та випуску спеціалістів.

У вищих навчальних закладах впроваджується ступенева система підготовки фахівців за новим переліком напрямів та спеціальностей з урахуванням реальних потреб регіону у кадрах спеціалістів з вищою освітою.

У 2002 році було здійснено набір на І курс за новим переліком спеціальностей та спеціалізацій:

КДПУ ім.Винниченка - фізична реабілітація, психологія, олімпійський спорт;

КДТУ - механізація обробки та зберігання сільськогосподарської продукції, технічний сервіс;

Кіровоградський будівельний технікум - обслуговування теплотехнічного устаткування та систем теплопостачання.

У вищих навчальних закладах протягом 2002 року здійснювалася робота щодо виконання фундаментальних та прикладних досліджень.

Фінансування досліджень відбувалося переважно за рахунок коштів Державного бюджету. При цьому забезпечується щорічне збільшення обсягів фінансування.

На початок 2002/2003 навчального року в області діяло 25 професійно-технічних навчальних закладів, де навчалося 12168 учнів, що на 1,5 проц. більше ніж на початок відповідного періоду минулого року.

Протягом навчального року введено 4 кабінети з предметів профтехциклу, 2 лабораторії, одну майстерню та по одному полігону і автотрактородрому.

Із загальної кількості випускників професійно-технічних закладів працевлаштовано за професією на 256 осіб більше ніж у 2001 році і складає 8538 осіб, або 98 проц. до загальної кількості випускників

Протягом 2002 року на базі ПТУ № 35 у м.Гайвороні впроваджено нову перспективну професію “фермер”, яку передбачається запровадити в училищах сільськогосподарського профілю.

У галузі культури у 2002 році збережено культурно-мистецький потенціал, наявну інфраструктуру, кваліфіковані кадри.

В області діють 2 театри, 661 клубний заклад, 638 бібліотек, 32 музичні школи, 3 художні школи, 10 шкіл мистецтв.

У 2002 році 5 аматорським колективам присвоєно звання “Народний”.

Одним із головних напрямків діяльності є робота щодо розширення видів надання платних послуг, у т.ч. у сільській мисцевості. Протягом 2002 року закладами культури області надано послуг на суму 1730,5 тис.грн., що на 23 проц. більше ніж у 2001 році.

У галузі фізкультура і спорт функціонували 41 спортивна школа, 503 спортивні зали, 24 стадіони, 10 плавальних басейнів.

Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено у 2002 році 9,5 проц. населення, що на 1,2 проц. більше ніж у середньому по Україні.

Кількість учнівської молоді, охопленої фізкультурно-оздоровчою роботою, зростає і становить у середньому 30 проц. від загальної кількості, що на 7,7 проц. більше ніж у середньому по Україні.

1043 спортсмени області взяли участь у 71 всеукраїнському змаганні. 48 спортсменів області у 21 міжнародному змаганні здобули 7 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

У головному комплексному спортивному заході нашої держави 2002 р. - ІІІ-літніх Спортивних іграх молоді України спортсменами здобуто 21 золоту, 20 срібних та 11 бронзових нагород, а команда області впевнено посіла І місце у командному заліку серед команд областей третьої групи.

2.2. Розвиток промислового комплексу

У промисловості області, незважаючи на дію об”єктивних та суб”єктивних причин та негативних тенденцій, вдалося забезпечити обсяги випуску продукції, що перевищують рівень 2001 року на 83,2 млн.грн. (в діючих цінах). Темпи приросту виробництва у порівняних цінах склали 3,9 проц. до 2001 року. Більш високі темпи приросту досягнуті у таких пріоритетних галузях промисловості області, як харчова- на 16,3 проц., легка - на 14,1 проц., хімічна та нафтохімічна - на 30,3 проц., а також у виробництві електричного та електронного устаткування - на 11,7 проц. Підвищилась інноваційна активність підприємств. За 2002 рік (оперативні дані) впроваджено 13 нових технологічних процесів, освоєно випуск 97 найменувань нових видів продукції.

Серед підприємств сільськогосподарського машинобудування найбільш вагомі результати досягнуті у ВАТ “Червона зірка”, де обсяги виробництва тракторних сівалок збільшилися проти попереднього року в 1,3 раза, культиваторів в 1,5 раза. Значно зросло виробництво на підприємствах важкого машинобудування. ВАТ “Фірма “Віра-сервіс” випустило 27 одиниць мостових електричних кранів, що на 28,6 проц. більше ніж у 2001 році.

Забезпечено виконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2002 рік по випуску товарів народного споживання. Обсяг їх виробництва зріс порівняно з 2001 роком на 8,4 проц., при програмному завданні 5,5 проц. Найбільший приріст досягнуто по випуску таких соціально-важливих товарів, як м”ясо і м”ясопродукти - майже у 1,9 раза, ковбасні вироби на чверть, крупи та борошна майже натретину, хліба і хлібобулочних виробів на 10,7 проц. В 1,7 раза збільшився випуск взуття, в 1,5 раза суконь, на 19,5 проц. штанів. В поліграфічній галузі випуск газетної продукції зріс на 19 проц., книжково-журнальної продукції - в 1,6 раза. Досягнуто збільшення товарів побутової хімії в 1,9 раза.

Разом з тим, внаслідок помилок, допущених при приватизації підприємств молочної промисловості, невідрегульованості взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами має місце спад виробництва масла тваринного майже в 1,5 раза, сирів - на 17,5 проц. Практично не зростав випуск продукції з незбираного молока та морозива.

 

 

 

 

 

В металургії внаслідок простою Світловодського казенного комбінату твердих сплавів і тугоплавких металів не вдалося утримати рівень попереднього року, внаслідок чого обсяги випуску продукції в цій галузі скоротились порівняно з 2001 роком на 8 проц.

В галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води також, відбувся спад обсягів виробництва порівняно з попереднім роком майже на- третину. Основними причинами цього є зниження запасів води у Кременчуцькому водосховищі, внаслідок чого виробництво електроенергії Кременчуцькою ГЕС скорочено на 19,9 проц. при збільшенні виробництва електроенергії тепловими електростанціями - на 7,3 проц.

Негативно позначився на загальних показниках роботи промисловості області спад виробництва алкогольних напоїв на 35,2 проц. проти рівня 2001 року.

 

2.3. Розвиток аграрного сектора

У сільському господарстві в основному забезпечено виконання показників програми соціально-економічного розвитку області на 2002 рік. Виробництво валової продукції у всіх категоріях господарств склало 2681,6 млн.грн, на 18,6 проц. вище програмного показника. У всіх категоріях господарств отримано 2,6 млн.тонн зерна, 325,8 тис.тонн насіння соняшнику, 750,4 тис.тонн цукрового буряку при програмних показниках - відповідно 1975; 219,7 та 870 тис.тонн.

У тваринницькій галузі виробництво м”яса у всіх категоріях господарств склало 74,2 тис.тонн, молока 395,3 тис.тонн при програмних показниках відповідно 63 та 390 тис.тонн. Виробництво яєць склало 227,8 млн.штук при завданні програми 190 млн.штук. На основних напрямках галузі зміцнено її ресурсну базу. Поголів’я свиней збільшилось у всіх категоріях господарств порівняно з минулим роком на 10,4 проц., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах майже натретину. Поголів’я великої рогатої худоби зросло на 0,2 проц., овець та кіз - на 2,6 проц., птиці - на 15,4 проц. Разом з тим, поголів’я корів зменшилось у всіх категоріях господарств на 3,3 проц., в основному за рахунок зменшення чисельності поголів’я в сільгосппідприємствах внаслідок вирізання хворих тварин. В господарствах населення кількість великої рогатої худоби збільшилась порівняно з 2001 роком на 8,8 проц., в т.ч. корів на 5,0 проц.

 

2.4. Інвестиційна політика

У результаті здійснення організаційно-економічних заходів забезпечено зростання обсягів інвестицій в соціально-економічний розвиток області. За оперативними даними їх надійшло 371,5 млн..грн. Майже 90 проц. із загальної суми інвестицій спрямовано на приріст основного капіталу суб”єктів господарської діяльності. У капітальному будівництві освоєно 336,5 млн.грн. інвестиції, на оновлення активної частини основних фондів - 230,0 млн.грн. Майже половина (49,9 проц.) усіх капітальних інвестицій припадає на підприємства колективної форми власності 36,7 проц. - державної, 11,1 проц. - на приватний сектор. Введено в дію додаткові потужності на підприємствах переробної промисловості,

 

завершено заміну обладнання на Кременчуцькій ГЕС, здано в експлуатацію телефонні станції загальною ємністю 6,1 тис. номерів, введено в експлуатацію

60,3 км газових мереж, побудовано 9,4 км нових шляхів та здійснено ремонт 9 км шляхів з твердим покриттям. Введено в експлуатацію 82,4 тис.кв.м житла, що на рівні програмного показника. На житлове будівництво було спрямовано 12,6 проц. від загального обсягу капітальних вкладень. Разом з тим, обсяг інвестицій в розвиток освіти, охорони здоров’я , сферу розваг, відпочинку склав лише 2,2 проц. від загальної суми коштів освоєних в капітальному будівництві .

Продовжувалися здійснюватися заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій в структурну перебудову економіки області. Загальний обсяг іноземних інвестицій складає на кінець 2002 року 38,9 млн.дол. США, що на 8,1 проц. більше ніж на цю дату в минулому році. У 6,2 раза збільшились обсяги іноземних інвестицій в сільське господарство, на 4,1 проц. - легку промисловість, у 2,9 раза - будівництво та 3,5 раза - сферу оптової та роздрібної торгівлі, реалізації послуг населенню.

 

 

 

2.5. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ 2003 РОКУ

Основною особливістю соціально-економічного розвитку області у 2003 році є вичерпання наявних резервів зростання обсягів матеріального виробництва на старій виробничій базі, що вимагає пошуку нових шляхів і методів забезпечення динамічного розвитку економіки області у найближчий період.

Знос основних фондів складає у промисловості 53,3 проц., будівництві - 47,9 проц., житлово-комунальному господарстві - 71,2 проц. У сільському господарстві за межами амортизаційних термінів працює 86 проц. тракторів, 81 проц. посівної техніки, 85 проц. зернозбиральних комбайнів.

Невирішеною проблемою залишається збитковість господарського комплексу області. Питома вага збиткових підприємств у промисловості складає 61 проц., будівництві - 68,4 проц., на транспорті - 69,4 проц., сільському господарстві - 14,5 проц., торгівлі - 44,2 проц.

Від”ємно впливає на фінансовий стан області і неподоланність наслідків платіжної кризи. Дебіторська заборгованість на останню звітну дату складає 1362,9 млн.грн., кредиторська - 3005,8 млн.грн. Заборгованість суб”єктів господарювання по платежах до бюджету складає 145,1 млн.грн.

Перехідною із попередніх років є проблема погашення заборгованості із заробітної плати. Загальний борг (за оперативними даними) складає 41,1 млн.грн. Нижчим від середнього показника по державі є рівень заробітної плати працюючих. В окремих галузях економіки середньомісячна заробітна плата працюючих не відповідає законодавчо встановленому мінімуму. Має місце заборгованість із виплати пільг і субсидій малозабезпеченим верствам населення.

Для вирішення цих та інших проблем, забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць, підвищення добробуту населення передбачається зосередити зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування на забезпеченні вирішення наступних завдань у 2003 році:

підвищення рівня життя населення, збільшення середньодушових доходів громадян, середньомісячної заробітної плати, поетапне зниження кількості малозабезпечених громадян у процесі реалізації стратегії подолання бідності, посилення соціальної захищеності громадян шляхом надання пільг та адресної соціальної допомоги;

створення необхідних передумов для поліпшення демографічної ситуації в області шляхом реалізації програм і заходів підтримки материнства і дитинства, поліпшення медичного обслуговування громадян, зменшення захворюваності та смертності;

підвищення якості послуг освіти і культури, повніше задоволення конституційних прав громадян на освіту і отримання спеціальності;

забезпечення розвитку фізкультури, спорту і туризму як факторів утвердження здорового способу життя в широких верствах населення, розширення впливу установ культури на формування у підростаючого покоління і громадян високих моральних якостей, почуття патріотизму, поваги до історично-культурного надбання українського народу.

У сфері матеріального виробництва основними завданнями 2003 року будуть:

посилення організаційної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по забезпеченню сталого розвитку промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку сільського господарства на основі широкого використання інноваційно-інвестиційних важелів підвищення ефективності виробництва, підтримки пріоритетних галузей;

концентрація зусиль підприємств області на збільшення виробництва товарів народного споживання населення, насичення внутрішнього споживчого ринку товарами власного виробництва, утримання низького рівня роздрібних цін на товари першої необхідності;

подолання несприятливих факторів, які склалися в аграрному секторі економіки, мінімізація їх впливу на фінансово-господарський стан сільськогосподарських підприємств, повніше задоволення потреб населення області у продовольстві, підвищення рівня оплати праці сільських працівників;

прискорення розвитку та зміцнення інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу, посилення впливу цього сектора економіки області на насичення внутрішнього споживчого ринку товарами та послугами, вирішення проблем безробіття;

розвиток конкурентних засад в діяльності суб”єктів підприємництва, зменшення ступеню монополізації ринків, особливо у сфері житлово-комунальних послуг;

вишукання резервів і можливостей для зміцнення бюджетоспроможності області, збільшення доходної частини місцевих бюджетів, поліпшення фінансування установ соціальної сфери;

залучення фінансових ресурсів банків в економіку області;

збільшення обсягів робіт по благоустрою населених пунктів області, здійснення заходів по поліпшенню електро-, тепло і водопостачання міст, селищ та інших населених пунктів області;

забезпечення громадського спокою, злагоди, посилення охорони правопорядку, захисту законних прав громадян.

ІІІ. Мета, пріоритети та шляхи вирішення завдань програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік

Головна мета програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік полягає у забезпеченні підвищення добробуту населення області, рівня оплати праці та середньодушових доходів громадян, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення на основі динамічного розвитку економіки, активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, підтримки малого і середнього бізнесу, нарощування експортного потенціалу.

Основним пріоритетом в діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування визначається:

здійснення активної соціальної політики, спрямованої на забезпечення конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, перенесення центру ваги соціальних заходів на сім’ю як головний соціальний інститут, підтримку материнства і дитинства, скорочення смертності населення та подолання несприятливої демографічної ситуації.

3.1. Становлення середнього класу, динамічне підвищення рівня життя населення, розв’язання проблем бідності

3.1.1. Людські ресурси

Враховуючи те, що у 2002 році не вдалося подолати негативні тенденції у розвитку демографічної ситуації і кількість населення області скоротилась з 1133,1 тис. до 1119 тис. осіб, основні заходи програми соціально-економічного розвитку Кіровоградської області на 2003 рік будуть спрямовані на вирішення таких проблем:

поліпшення співвідношення між кількістю померлих та народжених шляхом утвердження здорового способу життя, поліпшення якості профілактичної роботи медичних установ та зниження захворюваності населення;

посилення соціальної підтримки сімей з дітьми;

забезпечення доступності медичної та медико-санітарної допомоги;

поліпшення санітарно-епідемічного стану населених пунктів та довкілля;

поетапне перетворення фельдшерсько-акушерських пунктів у лікарняні амбулаторії.

Державна підтримка заходів щодо подолання наслідків демографічної кризи буде здійснюватись шляхом реалізації в області таких державних програм: Діти України”, “Репродуктивне здоров”я”, “Здоров”я літніх людей”, “Фізичне виховання - здоров”я нації”, “Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії” , “Українська родина”, “Багатодітні сім”ї”, “Забезпечення житлом молодих сімей” та інші.

Основними показниками, на які планується вийти з метою забезпечення поліпшення демографічної ситуації, будуть:

скорочення розриву між рівнем смертності та народжуваності з 9,6 до 8,7 осіб у розрахунку на 1000 населення;

скорочення смертності у розрахунку на 1000 осіб з 17,5 до 17 осіб;

збільшення показника народжуваності з 7,9 до 8,3 осіб на 1000 населення.

 

3.1.2. Ринок праці

Основним завданням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері зайнятості населення у 2003 році будуть:

створення сприятливих умов для реалізації конституційного права громадян на працю шляхом розвитку галузей матеріального виробництва, соціальної сфери, підтримки малого та середнього бізнесу;

здійснення комплексу заходів по легалізації “тіньової” економіки;

розширення сфери застосування громадських робіт для тимчасово незайнятих громадян;

удосконалення системи підготовки кадрів масових професій, на які є попит на ринку праці та перенавчання і підвищення кваліфікації громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності при працевлаштуванні.

У зв’язку з переходом з 2003 року оцінки та аналізу стану зайнятості населення за методологію Міжнародної організації праці за базовий рік приймається 2001 рік. За обрахунками спеціалістів рівень реального безробіття в області у 2001 році склав 15,4 проц., у 2002 році - 15 проц. У 2003 році прогнозується подальше скорочення реального безробіття до 14,5-14,8 проц.

Об”єктивними передумовами для досягнення поліпшення ситуації на ринку праці повинні стати:

зменшення навантаження на одне вакантне робоче місце з 11 осіб на початок 2002 року до 8 осіб на 1 січня 2003 року;

створення 6,8 тис.нових робочих місць, у тому числі 1,1 тис. робочих місць за рахунок спрямування коштів фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття на започаткування власної справи у сфері малого підприємництва;

залучення кредитів банків, коштів кредитних спілок, обласного фонду підтримки підприємництва для розвитку малих підприємств у галузях виробництва товарів народного споживання, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та сфері реалізації платних послуг населенню.

Прогнозується за рахунок усіх факторів працевлаштувати у 2003 році 21,5 тис.осіб незайнятого населення. Планується організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 5 тис.осіб, які шукають роботу. З метою соціального захисту 49,5 тис. безробітним планується надати грошову допомогу у сумі 25,2 млн.грн. У 2003 році будуть здійснюватись основні напрямки реалізації в області державної Програми зайнятості населення на 2001-2004 роки.

З метою зменшення виробничого травматизму, поліпшення умов праці зайнятих у матеріальному виробництві в області продовжиться реалізація регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки.

 

 

 

 

3.1.3. Грошові доходи та заробітна плата

У 2003 році вирішення питань підвищення заробітної плати та грошових доходів населення повинно розглядатися місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не лише як завдання підвищення матеріального добробуту населення, але і як важливий важель розвитку внутрішнього споживчого попиту на продукцію підприємств внаслідок зростання купівельної спроможності громадян.

Для успішного розв’язання задач на цьому напрямку реалізації державної соціальної політики у 2002 році прогнозується збільшити середньомісячну заробітну плату на 19,2 проц., у т.ч. у бюджетній сфері - на 25 проц. Фонд оплати праці зросте на 15,1 проц. і складе 1135,0 млн.грн.

Середньодушові доходи населення збільшаться до 2407,3 грн. проти 2008,3 грн., що очікується у 2002 році, або на 19,9 проц.

Основними завданнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування буде реалізація чергової стадії стратегії подолання бідності шляхом:

подолання розриву між величиною прожиткового мінімуму та розміром середньої заробітної плати;

встановлення жорсткого контролю за дотриманням законодавства щодо мінімуму заробітної плати та завантаження працюючих роботою впродовж робочого тижня;

остаточного погашення заборгованості із виплати заробітної плати, допущеного в попередні періоди і недопущення нової заборгованості.

 

3.1.4. Соціальний захист

Головною метою у сфері соціального захисту є забезпечення адресності соціальної допомоги населенню, посилення соціального захисту непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Для досягнення цієї мети передбачається здійснити такі заходи:

за рахунок коштів державного бюджету надати матеріальну допомогу 64 тис. малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми на загальну суму 41,3 млн.грн., 2 тис. інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - на загальну суму 2,3 млн.грн.;

за рахунок коштів обласного бюджету надати матеріальну допомогу 800 малозабезпеченим громадянам по догляду за психічно хворими інвалідами на загальну суму 136,7 тис.грн.;

зберегти мережу інтернатних закладів, де на повному утриманні перебуватиме 1500 осіб, для чого передбачаються кошти в обласному бюджеті у розмірі 9,9 млн.грн., що дасть змогу збільшити витрати на одного підопічного з 15,2 грн. на добу у 2002 році до 18 грн у 2003 році;

забезпечити функціонування 26 територіальних центрів, які охоплять соціальним обслуговуванням понад 16 тис. одиноких непрацездатних громадян похилого віку, що на 25 проц. більше ніж у 2002 році.

 

 

На здійснення заходів по соціальному захисту інвалідів 2 тис. інвалідів області отримають інвалідні візки та інші засоби пересування, будуть здійснюватися компенсаційні виплати на бензин, ремонт автотранспортних засобів, транспортне обслуговування, встановлення телефонів, складне протезування, санаторно-курортне лікування та фінансування індивідуальних програм реабілітації інвалідів. Буде забезпечено 100-процентне фінансування компенсаційних виплат, передбачених законодавством, до нарахованих сум.

Більше 200 тис. сімей у 2003 році отримають адресну допомогу у вигляді пільг та субсидій у розмірі 66 млн.грн., значна частина зазначених коштів буде виплачена готівкою безпосередньо населенню.

 

3.1.5. Здоров’я населення, фізична культура, спорт та туризм

Головною метою в галузі охорони здоров’я є забезпечення доступності і підвищення якості медичних послуг, скорочення захворюваності і смертності населення, утвердження здорового способу життя.

Для досягнення цієї мети передбачається у 2003 році здійснити такі заходи:

забезпечити функціонування 100 лікарень, 238 амбулаторно-поліклінічних закладів, 542 фельдшерсько-акушерських пунктів;

довести кількість стаціонарних ліжок до кінця 2003 року до 9400 одиниць.;

ввести в дію 2 діагностичних відділення в центральних районних лікарнях;

розгорнути додатково 3 пункти невідкладної медичної допомоги у сільській місцевості;

забезпеченість лікарями в розрахунку на 10 тис. населення збільшити з 33,1 у 2002 році до 33,4 у 2003 році, середнім медичним персоналом - з 103,7 до 104;

завершити будівництво Вільшанської центральної районної лікарні, дільничної лікарні у селі Піщаний Брід Добровеличківського району, радіологічного корпусу обласного онкологічного диспансеру, блоку №3 обласної лікарні, лікарняного корпусу Долинської центральної районної лікарні, реконструкцію обласного протитуберкульозного санаторію “Лісова пісня”;

продовжити будівництво хірургічного корпусу з котельною Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, реконструкцію обласної бальнеологічної лікарні.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів передбачається знизити смертність дітей у віці до 1 року з 11,5 на 1000 живонароджених у 2002 році до 11,2 у 2003 році, материнську смертність - з 45 випадків на 100 тис. живонароджених до 40, охопити профілактичними щепленнями 96 проц. дітей першого року життя.

У 2003 році будуть реалізовуватися:

обласні заходи на виконання Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз;

комплекс заходів у рамках виконання комплексної програми “Цукровий діабет”;

обласна програма профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2001-2003 роки;

 

обласні заходи щодо виконання Національної програми “Репродуктивне здоров’я на 2001-2005 роки”;

обласна програма “Онкологія на 2002 - 2006 роки”, програма “Здоров’я літніх людей”;

програма розвитку Державної служби медицини катастроф на

2002-2005 роки та інші.

Одним із важливих напрямків зміцнення здоров’я населення області у 2003 році буде подальший розвиток фізкультури, спорту і туризму.

Здійснення заходів цільової комплексної програми “Фізичне виховання -здоров”я нації” дасть змогу охопити різними формами фізкультурно-оздоровчої роботи до 9,6 проц. загальної чисельності населення, до 24,8 проц. учнів загальноосвітніх шкіл та до 24,8 проц. учнів професійно-технічних закладів, 40,5 проц. студентів вищих учбових закладів, залучити до активних занять фізичною культурою 41 тис. осіб сільського населення, підвищити рівень фізичної підготовленості та залучити до активних занять спортом 16 тис. дітей та підлітків.

Планується завершити реконструкцію стадіону “Зірка” в м.Кіровограді та капітальний ремонт СДЮШОР “Надія” і СДЮШОР № 2, оновити гімнастичне обладнання.

Будуть здійснюватись заходи щодо підготовки 24 спортсменів - кандидатів до збірної команди України для участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх 2004 та 2008 років.

Особлива увага приділятиметься розвитку туризму в області. 27 туристичних фірм будуть надавати туристичні послуги, обсяг яких складе 5,5 млн.грн. Будуть проведені обласні та забезпечена участь у всеукраїнських та міжнародних туристичних виставках-ярмарках.

 

3.1.6. О с в і т а

Головною метою у сфері освіти є забезпечення конституційного права громадян на отримання освіти і правової підготовки, зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення галузі.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів у 2003 році залишиться на рівні 2002 року і складе 632 заклади, контингент учнів дещо зменшиться і складе 147,3 тис.учнів. Функціонуватимуть 515 дитячих садків, якими буде охоплено 22,6 тис.дітей.

У 2003 році будуть здійснюватись заходи щодо відзначення року видатного українського педагога-гуманіста, письменника та мислителя В.О.Сухомлинського в області:

міжнародні педагогічні читання “Педагогіка В.О.Сухомлинського в діалозі з сучасністю” , педагогічні читання “В.О.Сухомлинський і сучасність: особистість вчителя”, науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, круглі столи, дискусії, фестивалі тощо з проблем творчого освоєння педагогіки В.О.Сухомлинського та новітньої філософії освіти.

Продовжуватиметься робота по виконанню заходів програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та комп’ютеризації сільських навчальних закладів, згідно з якими передбачається обладнати комп’ютерами одинадцять загальноосвітніх навчальних закладів у сільській

 

місцевості за рахунок коштів державного бюджету у сумі 624,6 тис.грн. та придбати 194 комп’ютери на суму 843 тис.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Будуть здійснюватися заходи по виконанню обласних програм “Вчитель”, “Розвиток загальної середньої освіти”, “Розвиток позашкільних навчально-виховних навчальних закладів”, “Обдаровані діти” та інших.

Продовжиться реформування системи професійно-технічної освіти, яка налічує 25 навчальних закладів із контингентом 11,2 тис.учнів. Передбачається підготувати 6,7 тис. кваліфікованих робітників.

У 2003 році буде створено регіональний навчально-практичний центр для підготовки фахівців у галузі сільського господарства на базі училища-агрофірми в с.Піщаний Брід. Планується створення регіонального навчально-виробничого комплексу неперервної освіти на базі технікуму механізації сільського господарства та професійно-технічних училищ сільськогосподарського профілю.

Проводиться підготовча робота по створенню двох технічних ліцеїв.

У системі вищої освіти будуть функціонувати 23 вищі навчальні заклади із контингентом студентів близько 32 тис. чоловік.

У 2003 році буде здійснюватися набір студентів на нові спеціальності: “міжнародна економіка”, “економічна кібернетика”, “редагування освітніх видань та українознавство”, “соціально-педагогічна робота з сім”єю та дозвілля”.

Будуть здійснюватися фундаментальні розробки у вищих навчальних закладах та прикладні розробки за напрямками науково-технічної діяльності вищих закладів, спрямовані на поліпшення навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу у вищій школі та створення зразків нової сільськогосподарської техніки.

Продовжиться робота щодо стимулювання навчання кращих студентів вищих навчальних закладів області шляхом надання 40 стипендій студентам-відмінникам.

У 2003 році буде завершено будівництво шкіл:

с.Бузниковате Вільшанського району;

с.Ганнівка Новоукраїнського району

та продовжено будівництво школи у с.Коробчино Новомиргородського району для чого передбачається залучити кошти з державного бюджету у сумі більше 1 млн.грн.

3.1.7. Культура

Головне завдання - збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі, створення необхідних умов для їх оптимального функціонування, збереження та використання національно-культурного надбання.

Для досягнення поставленої мети передбачається реалізація заходів:

Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2002-2005 роки;

Програми розвитку музейної справи на 2001-2005 роки;

Програми поповнення бібліотечних фондів Кіровоградської області до

2005 року;

обласної програми розвитку та підтримки кіномережі та кіновідеопрокату на період до 2005 року;

Комплексної програми паспортизації пам”яток історії та культури;

Обласної програми розвитку культури на 2003-2004 роки;

Програми інформатизації галузі культури і мистецтва.

Буде забезпечено функціонування 638 бібліотек, 660 клубних закладів, 46 шкіл естетичного виховання, 20 державних музеїв, 3 театрально-видовищних закладів.

У 2003 році кількість колективів, що носять звання “народний” збільшиться з 184 до 190.

Відповідно до указів Президента України передбачено проведення ряду культурних заходів щодо відзначення Року культури та Року Росії в Україні.

Передбачається провести більше 50 обласних заходів, серед яких фестивалі камерної музики, “Калиновий спів”, свято театрального мистецтва “Вересневі самоцвіти”, свято фольклору “Невичерпні джерела”, огляди-конкурси, в т.ч. “Червона рута”, “Степові джерела”, 20 виставок фото, живопису, образотворчого мистецтва, у т.ч. до 60-річчя визволення області від німецько-фашистських загарбників, до 10-річчя створення обласного художнього музею.

Продовжаться реставраційні роботи приміщення обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у сумі 3 млн.грн.

Передбачається здійснити реставраційні роботи пам”ятника російським полкам у селищі Нова Прага Олександрійського району, який є пам”яткою історії національного значення.

 

3.1.8. Сім’я та молодь

Метою молодіжної та сімейної політики є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Для досягнення цієї мети будуть реалізовуватися заходи слідуючи обласних програм:

“Українська родина”,

“Багатодітні сім’ї”,

“Діти України”,

“Обдаровані діти і молодь Кіровоградщини”,

“Молодь Кіровоградщини”,

“Забезпечення житлом молодих людей”,

“Патріотичного виховання населення”;

обласного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у суспільстві.

Реалізація цих заходів дасть змогу створити 2 дитячих будинки сімейного типу у містах Олександрії і Світловодську та прийомної сім’ї у м.Кіровограді, вирішити житлові проблеми 53 молодих сімей, організувати залучення понад 5 тис. осіб з числа молоді до роботи в молодіжних трудових загонах, громадських роботах, забезпечити оздоровлення 400 дітей пільгових категорій в МДЦ “Артек” та 648 дітей - на базі обласних дитячих оздоровчих закладів.

 

 

3.1.9. Містобудівна та житлова політика

Основною метою у сфері містобудування є створення повноцінного життєвого середовища для населення області на основі раціонального використання ресурсів , удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження культурної спадщини.

Основні напрямки забезпечення сталого розвитку території області:

узгодженість розвитку населених пунктів та оточуючих територій;

удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів;

реконструкція та модернізація застарілої житлової забудови;

забезпечення державного регулювання процесу планування шляхом розроблення містобудівної документації.

Для цього будуть здійснені такі першочергові заходи:

розроблення схем планування територій області та районів;

розроблення регіональних правил забудови території області;

резервування земель для реалізації містобудівних завдань;

забезпечення моніторингу та контроль за реалізацією містобудівної документації;

роз’яснення містобудівних завдань та процедур їх реалізації у засобах масової інформації.

За рахунок реалізації цих заходів очікується досягти збалансованого розвитку території області , прогнозування та вчасного усунення протиріч у розвитку території, усунення причин необґрунтованого розташування об’єктів у протипоказаному для цього середовищі, найефективнішого використання природного і економічного потенціалу області, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій.

Основною метою у галузі житлового будівництва є створення умов для забезпечення потреб населення у сучасному житлі шляхом збільшення обсягів введення нових житлових будинків, реконструкції та капітального ремонту існуючого житлового фонду.

Проблеми і ризики:

обмеженість бюджетних асигнувань усіх рівнів у житлове будівництво;

рівень доходів населення не дозволяє вирішувати питання забезпечення новим сучасним житлом за рахунок сімейних бюджетів і заощаджень;

обмеженість фінансово-кредитних механізмів сприяння житловому будівництву за рахунок власних коштів громадян;

невизначеність механізму фінансування реконструкції та капітального ремонту застарілого житлового фонду, зволікання із прийняттям нового Житлового кодексу;

висока вартість новозбудованого житла;

недостатня участь у фінансуванні житлового будівництва, ремонту та реконструкції будинків виробничих та комерційних структур, банківських установ.

Для поетапного вирішення проблем розгортання масового житлового будівництва, реконструкції і ремонту наявного житлового фонду у 2003 році планується здійснити такі заходи:

забезпечити фінансову підтримку з державного та місцевих бюджетів будівництва житла для військовослужбовців, молодих сімей, сільських забудовників;

створити більш сприятливі умови для отримання земельних ділянок громадянами під індивідуальне житлове будівництво шляхом об’єднання коштів підприємств, місцевих бюджетів, кредитів банків для інженерного обладнання та створення соціальної інфраструктури в місцях новобудов;

активізувати розробку та перегляд генеральних планів забудови міст та селищ;

розробити програму житлового будівництва на селі;

впровадити механізми заохочення банківських установ для довгострокового житлового кредитування;

стимулювати залучення коштів підприємств і комерційних структур для вирішення проблем будівництва, реконструкції і ремонту житла;

запровадити прогресивні архітектурно-технічні рішення щодо реконструкції житлових будинків для забезпечення збільшення у 2003 році обсягів реконструкції житла.

Внаслідок реалізації цих завдань передбачається у 2003 році ввести в експлуатацію 84,5 тис.кв.метрів житла за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі 25 тис.кв.метрів у сільській місцевості. Надати довгострокові пільгові кредити 93 молодим сім’ям, вирішити житлові питання 70 сім’ям військовослужбовців.

 

3.1.10. Реформування житлово-комунальної сфери та підвищення якості послуг, що надаються населенню

Головною метою у галузі житлово-комунального господарства є стабільне і надійне забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери житлово-комунальними послугами шляхом здійснення поетапного реформування галузі на ринкових засадах, демонополізації ринків послуг і створення конкурентного середовища.

Основними проблемами і ризиками у 2003 році будуть:

критична зношеність основних фондів та незадовільний технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства;

незадовільний фінансовий стан підприємств, організацій та установ житлово-комунального господарства, значна частка яких перебуває на межі банкрутства;

значна кредиторська і дебіторська заборгованість суб’єктів ринку житлово-комунальних послуг;

відсутність реальних програм впровадження прогресивних технологій, енерго- і ресурсозбереження, невиконання програмних завдань щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і тепла;

необгрунтована і розгалужена система пільг і субсидій, без забезпечення їх належного фінансування;

 

зростання собівартості послуг, у тому числі за рахунок значних нераціональних витрат, високий рівень аварійності мереж.

Для розв’язання наявних проблем у галузі житлово-комунального господарства у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кіровоградської області на 2002-2005 роки та до 2010 року;

програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства області;

розмежувати функції власника, виробника та споживача житлово-комунальних послуг, забезпечити перехід на цивільно-правову договірну основу взаємовідносин з чітко визначеною відповідальністю сторін;

упорядкувати систему пільг і субсидій з визначенням реальних джерел фінансування цих видатків;

здійснити суцільну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств та установ житлово-комунального господарства з визначенням шляхів і методів їх реформування на ринковій основі;

провести роботу по упорядкуванню повноважень органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

удосконалити нормативно-методологічну базу формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

запровадити механізм реструктуризації взаємозаборгованості, що склалася на ринку житлово-комунальних послуг;

опрацювати та запровадити механізми підвищення відповідальності населення за повну і своєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг;

відкрити в м.м.Кіровограді (10 пунктів), Знам”янці та Олександрії - пункти по збору платежів в рамках єдиного обласного розрахункового центру;

здійснити додаткові заходи щодо прискорення оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

забезпечити стабілізацію цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення через зменшення розрахункових норм споживання, ліквідації непродуктивних втрат і витрат при одночасному підвищенні якості послуг, що надаються населенню та установам соціальної сфери.

 

3.1.11. Розбудова інформаційного простору

Головною метою у сфері інформації є забезпечення конституційного права громадян на отримання об’єктивної і всебічної інформації, зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації, поліпшення висвітлення в них діяльності органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, проблем соціально-економічного розвитку територій.

Основними проблемами у 2003 році будуть:

застаріле технічне оснащення редакцій газет та обласної державної телерадіокомпанії;

незавершеність будівництва Бобринецького телеретранслятора;

 

недостатність бюджетної підтримки розвитку матеріально-технічної бази комунальних засобів масової інформації.

Для реалізації головної мети у сфері інформаційної діяльності у 2003 році передбачається здійснити такіі заходи:

на підготовку та трансляцію теле- і радіопередач залучити з державного бюджету 2180 тис.грн. у рахунок державного замовлення;

довести обсяг радіомовлення на хвилі 106,7 МГц та телемовлення відповідно до 16 годин на добу ;

створити 7 районних студій проводового радіомовлення;

забезпечити глибоке і всебічне висвітлення у засобах масової інформації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, для чого передбачити фінансування на необхідне матеріально-технічне оснащення в сумі 100 тис.грн. з обласного бюджету;

відпрацювати економічний механізм та джерела фінансового забезпечення державних та комунальних засобів масової інформації.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів передбачається забезпечити випуск 26 газет, засновниками яких є місцеві органи місцевого самоврядування. Збільшити обсяг тиражу цих газет порівняно з 2002 роком на 16,5 проц.

 

3.1.12. Охорона навколишнього середовища

Основною метою у сфері природоохоронної діяльності є поліпшення системи природокористування, зменшення забруднення довкілля, збереження біорізноманіття флори і фауни регіону, розвиток заповідної справи.

Основні проблеми і ризики:

незадовільний стан басейнів річок, забруднення та виснаження водних ресурсів;

не вирішення питань по збору та утилізації побутових відходів;

зволікання із визначенням меж прибережних захисних смуг річок та водоймищ;

низька екологічна культура суб’єктів господарювання і населення;

відсутність державної підтримки виконання заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води.

З метою забезпечення комплексного підходу до екологічного оздоровлення території області, переходу до сучасних форм і методів природокористування у 2003 році передбачається спрямувати кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення природоохоронних заходів, будівництво природоохоронних об’єктів та проведення організаційних природоохоронних заходів:

на виконання загальнодержавної програми формування Національної екологічної мережі затвердити обласну програму формування екологічної мережі на період до 2015 року та приступити до її реалізації, в рамках якої здійснити наукове та техніко-економічне обгрунтування створення регіонального ландшафтного парку “Боковеньківський”;

здійснення ІІ черги робіт по реставрації лісового дослідного господарства - парку “Веселі Боковеньки”;

 

на виконання державної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, відповідної обласної програми, затвердженої рішенням обласної ради від 28 січня 2001 року, забезпечити

введення пускового комплексу природоохоронних заходів щодо очищення водосховища на р.Омельничок в смт Павлиш Онуфріївського району;

забезпечити розробку проектно-кошторисної документації щодо поліпшення технічного та екологічного стану Лелеківського водосховища;

здійснити розробку та оновлення проектно-кошторисної документації по створенню меж прибережних захисних смуг річок, водоймищ, при цьому спрямувати 10 проц. коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, та забезпечити реалізацію робочих проектів;

провести роботу по створенню захисних лісових насаджень на території області на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 червня 2001 року № 253-р;

розробити робочий проект санації існуючого звалища сміття в м.Кіровограді;

здійснити реконструкцію очисних споруд в м.Бобренець та смт Новгородка;

продовжити берегоукріплювальні роботи на Кременчуцькому водосховищі в межах села В.Андрусівка Світловодського району та м.Світловодськ загальною довжиною 200 метрів;

проведення Дня довкілля.

У 2003 році передбачається рекультивувати за рахунок державних капітальних вкладень землі, порушені від діяльності ліквідованого Бандурівського вуглерозрізу, на площі 141 га за рахунок залучення державних коштів у сумі 5,4 млн.грн.;

Буде проведена біологічна рекультивація деградованих земель шляхом створення лісових насаджень на площі 35 га;

З метою підвищення екологічної культури населення і суб’єктів господарювання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування буде активізовано проведення масових заходів природоохоронної тематики.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів передбачається стабілізувати екологічну ситуацію в області, не допустити збільшення викидів забруднюючих речовин та скиду забруднених стоків у поверхневі води, а також створити умови для збереження та відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття області, приступити до поетапного формування територіально єдиної системи.

3.1.13. Використання мінерально-сировинної бази області

На території області налічується 279 родовищ корисних копалин, з яких 104 знаходяться в експлуатації. Мінерально-сировинна база області на 15,7 проц. складається з паливно-енергетичних корисних копалин, на 57,7 проц. - із сировини для виробництва будівельних матеріалів, 26,6 проц. загальних запасів надр області складають руди чорних, кольорових та рідкісних металів, а також запаси прісних і мінеральних вод.

 

 

Головною метою у сфері використання корисних копалин є підвищення ефективності видобутку і збагачення енергетичних та неенергетичних матеріалів, забезпечення приросту розвіданих запасів корисних копалин за рахунок геологорозвідувальних робіт.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

недостатність власних обігових коштів підприємств добувної промисловості, фінансова незбалансованість державної холдингової компанії “Олександріявугілля” та незавершеність ремонтно-відновлювальних робіт у ЗАТ “Побузький феронікелевий комбінат”;

зниження обсягів державного фінансування геологорозвідувальних робіт;

звуження ринку збуту каменещебеневої продукції;

застарілість технологій у виробництві стінових матеріалів;

недостатня інвестиційна привабливість промисловості будівельних матеріалів.

Для забезпечення підвищення ефективності використання мінералосировинної бази області у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

доопрацювати та затвердити у встановленому порядку програму розвитку буровугільного комплексу області;

завершити ремонтно-відновлювальні роботи у ЗАТ “Побузький феронікелевий комбінат”;

створити каменеобробне підприємство на базі закритої шахти “Новомиргородська”;

забезпечити залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток виробництва оздоблювального каменю на базі родовищ червоних гранітів у Новоукраїнському районі;

опрацювати питання структурної перебудови промисловості будівельних матеріалів із перспективою створення кластеру за досвідом Хмельницької області;

підготувати разом з Національною академією наук України та Дніпропетровською облдержадміністрацією проект концепції державної програми сталого розвитку уранового регіону України, для чого ініціювати прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України;

розробити комплекс заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості освоєння родовищ корисних копалин області для іноземних інвесторів;

підготувати техніко-економічні розрахунки економічної доцільності видобутку бітуму з бурого вугілля, внести пропозиції щодо продовження геологорозвідувальних робіт з метою приросту запасів нікелевих руд (з кобальтом) у районі ВАТ “Побузький феронікелевий комбінат” з приростом запасів 70-80 тис.тонн, а також розвідки сировинних баз хромових руд у межах Капітанівського масиву, літію - на Плахівському петалітовому та Стакуваському сподумен-петалітовому родовищах, танталу в лінзах пегматитів та метасоматитів Ганнівсько-Звенигородської рудоносної зони в межах Кіровоградського блоку Українського кристалічного щита;

провести оцінку можливостей налагодження випуску виробів з дорогоцінного та напівдорогоцінного каменю із врахуванням перспективних проявлень кольорового халцедону;

провести вивчення питань збільшення виробництва та використання для лікувальних цілей запасів підземних мінеральних вод дебітом 433 кубічних метри на добу.

 

3.1.14. Забезпечення природної і техногенної безпеки населення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основною метою у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення безпеки життєдіяльності громадян, послаблення дії факторів, що викликають надзвичайні ситуації, створення необхідних матеріальних резервів для надання гарантованої допомоги постраждалим, соціального захисту, поліпшення житлових умов та медико-санітарного забезпечення відповідних категорій громадян.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

недотримання суб’єктами господарювання та населенням норм та правил техногенної та природної безпеки;

недостатні обсяги фінансування упереджувальних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та зміцнення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних служб;

висока концентрація зношених основних фондів в галузях економіки, застосування застарілих технологій.

З метою вирішення цих та інших проблем, пов’язаних із безпекою життєдіяльності населення області, мінімізації втрат внаслідок виникнення непрогнозованих надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити надійність функціонування системи оперативного оповіщення та зв’язку цивільної оборони області та високої готовності органів управління та аварійно-рятувальних служб;

створити обласний та місцеві резерви матеріальних засобів для запобігання виникненню та оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечити реалізацію заходів обласної програми розвитку служби медицини катастроф на період до 2005 року;

приступити до виконання “Комплексної регіональної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у Кіровоградській області на 2002-2005 роки та на період до 2012 року”;

забезпечити формування та контроль використання відомчих та регіональних резервів матеріально-технічних ресурсів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

продовжити створення страхового фонду документації на об’єкти господарської діяльності в області;

забезпечити укомплектування кадрами, технічним оснащенням та ефективне функціонування обласної аварійно-рятувальної служби оперативного реагування на водних об’єктах;

продовжити реалізацію заходів державної програми створення урядової інформаційно-аналітичної системи надзвичайних ситуацій.

 

 

 

На соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС буде спрямовано з державного бюджету більше 12,2 млн.грн., що дасть можливість у повному обсязі надати пільги та компенсації 17,7 тис. постраждалим у поточному році, а також частково погасити заборгованість виплат минулих років з цих виплат.

На організацію санаторно-курортного лікування постраждалого населення у 2003 році буде виділено 926,1 тис.грн. з державного бюджету, що дасть можливість забезпечити санаторно-курортними путівками 1,7 тис.осіб, у тому числі 1,2 тис.дітей

 

 

 

3.2. Створення макроекономічних умов для стабільного розвитку економіки області

3.2.1. Фінансове оздоровлення підприємств - боржників

Головною метою у сфері оздоровлення фінансів суб’єктів господарської діяльності є подолання наслідків платіжної кризи 90-х років, скорочення питомої ваги збиткових підприємств за рахунок здійснення цілеспрямованих заходів щодо запобігання банкрутству і ліквідації господарських суб’єктів шляхом реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників.

Основними проблемами і ризиками на цій ділянці роботи у

2003 році є:

значна питома вага збиткових підприємств, особливо у промисловості, на транспорті, у торгівлі і житлово-комунальному господарстві;

недостатня координація дій податкових органів, місцевих органів виконавчої влади та галузевих органів управління при застосуванні процедур банкрутства та відновлення платоспроможності підприємств-боржників;

відсутність механізму соціально-економічного захисту і безпеки стратегічно і соціально важливих, а також містоутворюючих підприємств при порушенні справ про банкрутство;

недостатній вплив органів місцевої виконавчої влади на підготовку, призначення та контроль за діяльністю арбітражних керуючих.

Для вирішення проблем фінансового оздоровлення підприємств, відновлення платоспроможності боржників, повної і остаточної ліквідації заборгованості із заробітної плати, недопущення зростання податкової заборгованості планується у 2003 році здійснити такі дії:

забезпечити рентабельну роботу підприємств, частка державних корпоративних прав яких передана в управління облдержадміністрації;

розробити і здійснити заходи щодо подолання збитковості підприємств житлово-комунального господарства, для чого здійснити ретельну перевірку усіх підприємств цієї галузі, що знаходяться у власності територіальних громад, або у їх спільній власності;

переглянути контракти з керівниками та фінансові плани підприємств, які знаходяться у комунальній власності територіальних громад, або у їх спільній власності;

 

перевірити наявність погодження контрактів та фінансових планів підприємств, що знаходяться у державній власності, та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 проц.;

ініціювати розроблення підприємствами колективної або приватної власності, які працюють збитково, мають заборгованість із заробітної плати, по платежах до бюджету та централізованих фондів, планів фінансового оздоровлення та подолання збитковості у 2003 році, а у разі невиконання їх - порушити процедури банкрутства з метою передачі управління ефективному власнику;

аналізувати показники фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виявлення ознак неплатоспроможності, дій з приховування банкрутства, або фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства;

опрацювати систему взаємодії місцевих органів виконавчої влади, кредиторів та арбітражних керуючих з метою відновлення платоспроможності підприємств, недопущення ліквідації і розпродажу стратегічно і соціально важливих об’єктів та містоутворюючих підприємств.

Критеріями досягнення:

забезпечення прибуткової роботи господарського комплексу області за підсумками 2003 року,

різке скорочення збиткових підприємств в основних галузях економіки.

Прибуток прибуткових підприємств області у 2003 році прогнозується отримати у сумі 289,2 млн.грн., що на 14,3 млн.грн. більше очікуваного рівня

2002 року. Збитки підприємств прогнозується скоротити до 253,2 млн.грн., або на 50,3 млн.грн. проти рівня 2002 року.

 

3.2.2. Інвестиційна політика

Основною метою у сфері інвестиційної політики є створення ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів з усіх можливих джерел для забезпечення прогресивних структурних зрушень в економіці області, концентрації сил і засобів на пріоритетних напрямках розвитку матеріального виробництва і соціальної сфери як основного фактору підвищення матеріального добробуту населення.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

недостатній розвиток інфраструктури області;

зволікання із розробкою ефективних інвестиційних проектів для забезпечення виходу з кризи стратегічно важливих та містоутворюючих підприємств;

недостатність бюджетних інвестиційних ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного розвитку територій;

низький рівень капіталізації прибутків підприємств всіх форм власності, нецільове використання амортизаційних фондів;

слабка розвиненість фінансово-інвестиційної інфраструктури, в першу чергу фондового ринку;

наявність значної кількості недобудованих об’єктів із застарілими проектними і технологічними рішеннями.

 

 

З метою забезпечення збільшення інвестиційної активності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарської діяльності, фінансово-банківських структур для вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

приступити до реалізації обласної програми залучення інвестицій для економічного розвитку області на 2003-2005 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада 2002 року;

забезпечити виконання заходів обласної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року, затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада 2002 року;

розробити заходи по газифікації населених пунктів Гайворонського, Ульяновського та Голованівського районів за рахунок залучення інвестицій АТ “ЗанГас-Юг”, ВАТ “Заваллівський графітовий комбінат”, “Сальківський цукровий завод”, ЗАТ “Побузький феронікелевий комбінат”, коштів місцевих бюджетів та населення загальною орієнтовною вартістю 60 млн.грн.

залучити 8 млн.грн. державних коштів на реконструкцію та введення нових потужностей державної холдингової компанії “Олександріявугілля”;

спрямувати 5,2 млн.грн. субвенції із спеціального фонду державного бюджету на виконання інвестиційних проектів по спорудженню об”єктів соціальної сфери області;

спрямувати кошти обласного бюджету розвитку на завершення реконструкції стадіону “Зірка” в м.Кіровограда, протитуберкульозного центру “Лісова поляна” в Кіровоградському районі та проведення робіт в Знам”янській бальнеологічній лікарні;

домогтися виділення коштів з державного бюджету на реконструкцію І черги районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”;

спрямувати на нове будівництво та реконструкцію автомобільних доріг за рахунок централізованих капітальних вкладень 9,9 млн.грн. На здійснення ремонту автомобільних доріг області передбачається залучити за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування коштів у сумі 50,7 млн.грн.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів шляхом концентрації та пріоритетного спрямування інвестиційних ресурсів передбачається залучити у 2003 році загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у сумі 354,6 млн.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію закладів освіти, культури, охорони здоров”я, фізкультури і спорту, автомобільних доріг у 2003-2005 роках

за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування

№ п/п

Райони

Дитячі дошкільні заклади, один.

Клуби, один.

Реоргані-зація медичних закладів, одиниць

Спортивні заклади і споруди, один.

Вулиці та дороги з твердим покриттям, км

1.

Бобринецький

 

2

1

 

3

2.

Вільшанський

1

1

2

1

 

3.

Гайворонський

3

3

5

3

5

4.

Голованівський

 

1

5

 

6

5.

Добровеличківський

 

2

4

 

3

6.

Долинський

   

2

   

7.

Знам"янський

   

3

1

 

8.

Кіровоградський

4

 

3

5

14

9.

Компаніївський

 

1

2

   

10.

Маловисківський

   

4

 

3

11.

Новгородківський

   

2

 

10

12.

Новоархангельський

2

 

8

6

9

13.

Новомиргородський

   

6

2

6

14.

Новоукраїнський

   

3

1

 

15.

Олександрівський

   

4

10

 

16.

Олександрійський

4

 

5

3

 

17.

Онуфріївський

2

1

4

1

13

18.

Петрівський

   

5

2

 

19.

Світловодський

3

 

2

 

10

20.

Ульяновський

   

9

3

9

21.

Устинівський

   

2

1

8,5

             
 

Усього

19

11

81

39

99,5

 

 

Передбачається у 2003 році залучити в розвиток економіки області 10 млн.дол.США іноземних інвестицій. Основний обсяг їх буде спрямований на завершення ремонтно-відновлювальних робіт у ЗАТ “Побузький феронікелевий комбінат”, та початок газифікації Гайворонського, Голованівського, Ульяновського районів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Розвиток системи закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного та місцевих бюджетів

Головною метою у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного та місцевих бюджетів є створення прозорої і ефективної системи конкурентних методів закупівлі товарів, робіт, послуг для державних та регіональних потреб, яка б забезпечувала економію бюджетних коштів.

Основними проблемами і ризиками у цій сфері державного та регіонального управління є:

неналежне дотримання розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів вимог законодавства щодо здійснення процедур державних закупівель;

брак досвіду та професійної підготовки службовців, діяльність яких пов’язана із здійсненням державних закупівель;

повільне впровадження механізму міжвідомчої координації закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного та місцевих бюджетів.

Для удосконалення системи закупівель продукції, робіт і послуг за державні кошти у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

удосконалити систему планування закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного і місцевих бюджетів;

створити в структурі головного управління економіки облдержадміністрації відокремлений підрозділ по координації діяльності в системі державних закупівель;

запровадити систему контролю за дотриманням розпорядниками коштів державного та місцевих бюджетів законодавства у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти;

удосконалити систему розгляду скарг та пропозицій суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства у сфері державних закупівель;

забезпечити навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, які вирішують питання планування, організації та проведення процедур закупівель за державні кошти;

підвищити відповідальність керівників галузевих управлінь, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування за неухильне дотримання законодавства у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти;

перевести всі рахунки з обліку коштів місцевих бюджетів за видатками на казначейське обслуговування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Запровадження інноваційної моделі розвитку економіки області

 

Головною метою у сфері інноваційної діяльності є створення ефективного механізму стимулювання впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, розробки економічно вигідних інноваційних проектів щодо освоєння нових видів продукції, впровадження прогресивних технологій як важливих елементів підвищення конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 

Основні проблеми і ризики:

незначна питома вага інноваційно активних підприємств;

невідпрацьованість механізму впровадження наукових розробок вчених, конструкторів та технологів області в реальний сектор економіки;

недостатність державної підтримки науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій та підприємств при розробці та впровадженні у виробництво нових видів продукції і технологій;

слабкий розвиток інноваційної інфраструктури, нерозвиненість інноваційних структур ринкового типу;

відсутність системи довго- і середньострокового науково-технологічного прогнозування (технологічного передбачення як основи стратегії розвитку пріоритетних галузей економіки області).

Для переходу до інноваційної моделі розвитку економіки області у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити розробку регіональної програми розвитку інноваційної діяльності на 2003-2011 роки, яка б забезпечувала стимулювання освоєння нової техніки і технологій, впровадження у виробництво видів продукції якісно нового рівня за рахунок державної підтримки та залучення приватних інвестицій;

приступити до системної розбудови інфраструктури інноваційної діяльності в області, зокрема шляхом створення інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних бірж, центрів консалтингу, інженірингу, маркетингових, рекламних, аудиторських та сертифікаційних фірм;

створити на базі обласного центру науково-технічної та економічної інформації інформаційно-маркетинговий центр для сприяння реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках вітчизняної інноваційної продукції;

запровадити практику регіональних ярмарків (виставок) інноваційних технологій і продукції та забезпечити участь підприємств, установ та організацій області у щорічних Всеукраїнських конкурсах інноваційних проектів;

запровадити механізм постійного моніторингу інноваційної активності підприємств області, оцінки інновацій та їх рейтингу, економічної ефективності впровадження інновацій;

спрямувати на активне впровадження інновацій роботу обласної координаційної наукової ради.

У результаті здійснення цих та інших заходів прогнозується збільшення частки інноваційно-активних підприємств до 10-12 проц., впровадження у виробництво надійного патентного та ліцензійного захисту об’єктів інтелектуальної власності, створеної в області.

 

 

3.4. Спрямування структурних зрушень в економіці на забезпечення ефективного функціонування реального сектору

3.4.1. Розвиток малого підприємництва

Головною метою у сфері розвитку малого підприємництва є створення сприятливих умов для реалізації підприємницької ініціативи громадян, підтримки розвитку малого бізнесу у таких пріоритетних сферах економічної діяльності: випуск товарів народного споживання; розвиток платних послуг населенню; виробництво та переробка сільськогосподарської продукції; розвиток торговельного та комунально-побутового обслуговування громадян; розвиток послуг культури, фізкультури і спорту, туризму; інноваційна та консалтин-гова діяльність.

Основні проблеми і ризики у сфері розвитку малого підприємництва у 2003 році:

недостатнє фінансове забезпечення регіональних програм розвитку малого підприємництва з місцевих бюджетів;

недосконалість системи спрощеного оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва;

недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

нерозвиненість системи малого підприємництва у сільській місцевості;

недосконала структура малого бізнесу в області;

значна питома вага непрацюючих малих підприємств та наявність тіньового бізнесу;

складність регуляторних процедур, недосконалість дозвільної системи та прояви надмірного адміністративного втручання в процес створення та функціонування суб’єктів малого бізнесу з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

відсутність мікрокредитування, недостатність мережі кредитних спілок.

Для забезпечення прискореного розвитку малого бізнесу у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

винести на розгляд обласної ради обласну програму розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки та забезпечити її реалізацію;

створити у всіх містах і районах області центри підтримки та розвитку малого підприємництва та забезпечити їх ефективну роботу по розвитку інфраструктури підтримки підприємництва (кредитні спілки, інформаційно-консультаційні послуги тощо);

активізувати фінансово-кредитні та інвестиційні механізми підтримки малого підприємництва;

посилити контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади законодавчих і нормативних актів у сфері підприємницької діяльності;

удосконалити систему підготовки кадрів для роботи у сфері малого підприємництва;

удосконалити роботу щодо отримання дозволів, необхідних для започаткування діяльності суб’єктів підприємництва.

 

 

 

 

Критерії досягнення:

кількість малих підприємств планується збільшити на 161 одиницю, або на 3,2 проц. проти рівня 2002 року.

чисельність працюючих у цьому секторі економіки області збільшиться на 400 осіб, або на 1,1 проц.

обсяги реалізованої продукції у сфері малого бізнесу зростуть на 24 млн.грн., або на 2,9 проц.

надходження до бюджету області від діяльності суб’єктів малого підприємництва зростуть на 7,1 млн.грн. , або на 6,2 проц.

 

3.4.2. Вдосконалення управління об’єктами державної та комунальної власності

Головною метою у сфері управління державними та комунальними підприємствами є підвищення ефективності використання об’єктів державної і комунальної власності, посилення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції, робіт і послуг, забезпечення матеріального добробуту членів трудових колективів.

Основними ризиками і проблемами у 2003 році у сфері управління державними і комунальними підприємствами є:

відсутність ефективного правового забезпечення процесів управління об’єктами державної власності та належної системи здійснення контролю за фінансовою діяльністю державних підприємств;

недостатня координація по вертикалі управління об’єктами комунальної власності територіальних громад, недостатня ресурсна і кадрова забезпеченість деяких органів місцевого самоврядування для здійснення управлінських функцій;

відсутність єдиної системи контролю за фінансами державних підприємств та господарських товариств з державною часткою у статутних фондах;

недостатня кваліфікація менеджерів державних та комунальних підприємств;

зволікання з розробкою стратегії розвитку державних та комунальних підприємств.

Для забезпечення більш ефективного управління об’єктами державної та комунальної власності у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

провести повну інвентаризацію об’єктів державної та комунальної власності, які функціонують у галузях матеріального виробництва і соціальної сфери;

створити базу даних про керівників підприємств державної та комунальної власності, встановити контроль за їх призначенням, переміщенням і звільненням, станом їх фахової підготовки;

запровадити постійний моніторинг процесів складання, затвердження і виконання фінансових планів державних та комунальних підприємств;

розробити і впровадити генеральну схему управління підприємствами державної власності та схему управління підприємствами, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад, або у їх спільній власності;

 

опрацювати основні шляхи і методи роботи з керівниками державних та комунальних підприємств, формування кадрового резерву, критерії оцінки менеджменту підприємств;

домогтися складання перспективних планів розвитку підприємств державної та комунальної власності на середньо- та довгостроковий періоди.

Критерії досягнення:

нарощування обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) на підприємствах цих форм власності;

поліпшення їх фінансового стану;

подолання збитковості;

посилення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках збуту.

 

3.4.3. Управління об`єктами права спільної власності області

Головною метою у сфері управління майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, є підвищення ефективності його використання.

До спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області належить 189 об`єктів ( у 2001 році було 158 об`єктів), з яких 120 належать до бюджетних установ, 69 об`єктів права комунальної власності здійснюють госпрозрахункову діяльність. Доходи від використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області за останній рік збільшились на 18 проц.

Основними проблемами і ризиками у 2003 році є:

заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 548,5 тис.грн, з якої основна частка припадає на обласне комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград” та комунальне підприємство “Аеропорт “Кіровоград”;

збитковість окремих підприємств (очікувані збитки по збиткових підприємствах складають 1,2 млн.грн.);

проблеми, пов’язані із передачею у спільну власність інфраструктури аеродрому “Канатове”.

Для вирішення цих та інших проблем, пов’язаних з ефективним використанням об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

за рахунок посилення контролю за роботою підприємств, функції управління якими передані облдержадміністрації, передбачається збільшити у 2003 році обсяги виробництва продукції, виконання робіт і реалізації послуг на 3,9 проц. порівняно з попереднім роком. Обсяги роздрібного товарообороту зростуть на 3,2 проц.;

провести роботу по оздоровленню фінансово-господарського стану підприємств спільної власності. Передбачається зменшити кількість збиткових підприємств на 60 проц., домогтися збільшення прибутку на прибуткових підприємствах на 0,4 проц. Обсяги надходжень від орендної плати планується збільшити на 1,6 проц.;

 

забезпечити зростання доходів від роботи підприємств спільної власності порівняно з 2002 роком на 1,3 проц. Загальний обсяг доходів повинен скласти 131,2 млн.грн.

домогтися спрямування до 10 проц. прибутку від власної господарської діяльності підприємств на оновлення основних засобів;

провести ліквідацію та реорганізацію нерентабельних та неперспективних підприємств (медико-виробниче підприємство профілактичної дезінфекції, “Облбіопідприємство”, комунальна госпрозрахункова поліклініка);

створення комунального підприємства “Кіровоград-Канатове”;

опрацювати питання можливості залучення до бюджету розвитку обласного бюджету коштів від оренди майна спільної власності територіальних громад.

 

3.4.4. Реформування відносин власності

Головною метою інституціональних перетворень є створення сприятливих умов економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, пошук ефективних власників, інвестиційне спрямування приватизаційних процесів.

За 2002 рік на території області приватизовано 11 об”єктів державної власності та продано 20 пакетів акцій господарських товариств.

До державного бюджету перераховано від приватизації об’єктів державної власності 5,2 млн грн. , що на 0,6 млн грн. перевищує план на рік.

З початку приватизації заключені договори купівлі-продажу 14 об”єктів за умовами інвестування на суму 1,3 млн.грн. , у тому числі у 2002 році приватизовано державне підприємство “Плазма” (м.Світловодськ) за умови інвестування на суму 15 тис.грн.

Основними завданнями у цій сфері діяльності є:

прискорення темпів підготовки об’єктів до приватизації;

пошук ефективного власника, який би забезпечив інвестування технічного оновлення та інноваційної діяльності підприємства;

затвердження переліку відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу у 2003 році;

забезпечення захисту майнових прав акціонерів.

У 2003 році плануються до приватизації 19 об’єктів державної власності, від продажу яких до державного бюджету буде перераховано 1,5 млн.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Розвиток реального сектора економіки

3.5.1. Розвиток промисловості

Головне завдання у галузі промисловості полягає у ефективному використанні та нарощуванні промислово-технологічного потенціалу регіону, переорієнтації галузей промисловості від стратегії “виживання” до стратегії сталого розвитку.

Основними проблемами і ризиками у 2003 році в галузі промисловості будуть:

вичерпання резервів екстенсивного розвитку виробництва та необхідність переходу до інноваційно-інвестиційного алгоритму розвитку підприємств;

висока зношеність основних виробничих фондів та застарілість технологій;

значна собівартість та енергомісткість промислової продукції;

нерозвиненість ринку технологій, ліцензій, патентів, наукових досліджень, дизайн-проектів та іншої інтелектуальної продукції;

недосконалість системи взаємовизнання з іноземними державами процедур підтвердження відповідності продукції;

невирішеність питання щодо відшкодування з бюджету податку на додану вартість експортерам;

низька інвестиційна привабливість підприємств, відсутність відпрацьованої системи залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів банків у структурну і технологічну перебудову промислового комплексу області;

недостатня місткість внутрішнього споживчого ринку та ринку продукції виробничо-технічного призначення;

розрив інтеграційних і технологічних зв’язків між переробними та сільськогосподарськими підприємствами;

хаотичність оптового ринку продукції виробничо-технічного призначення, сировини, товарів народного споживання;

недостатність власних обігових коштів підприємств, наявність збиткових підприємств та неподоланність наслідків платіжної кризи.

Основними напрямками реалізації завдань у галузі промисловості у 2003 році будуть:

забезпечення випереджаючих темпів випуску наукоємної продукції високого технологічного рівня;

недопущення зниження обсягів виробництва в базових галузях промисловості;

опрацювання шляхів і методів стимулювання оновлення основних фондів і технічного переоснащення промислового виробництва;

підвищення конкурентоспроможності промислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

стимулювання процесів спеціалізації, кооперації підприємств з метою забезпечення випуску готової продукції, опрацювання підходів до створення кластерів у пріоритетних галузях промисловості;

створення економічних умов для розширення попиту на продукцію підприємств сільськогосподарського машинобудування, формування прозорого оптового ринку сировини та готової продукції;

впровадження досягнень науки і, насамперед розробок вчених області, у промислове виробництво.

Внаслідок реалізації загальнодержавних та обласних заходів і програм, підвищення рівня організаторської роботи галузевих управлінь, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування можливе збільшення обсягів промислової продукції порівняно з 2002 роком мінімум на 4 проц., максимум - на 7,2 проц.

У добувній промисловості очікується зростання обсягів виробництва на 2,4 проц., а за умови відновлення роботи ЗАТ “Побузький феронікелевий комбінат” - на 21 проц.

У видобуванні енергетичних матеріалів не відбудеться істотних зрушень. Обсяги промислового виробництва в ДХК “Олександріявугілля” залишаться на рівні 2002 року внаслідок незавершеності реконструкції наявних потужностей та систематичного недофінансування холдингу на створення нових виробництв.

На підприємствах атомної енергетики основні зусилля у 2003 році будуть спрямовані на підготовчі роботи для розробки рудних тіл, у зв’язку з чим не очікується приросту виробництва продукції.

У видобуванні неенергетичних матеріалів слід очікувати приріст виробництва у ВАТ “Заваллівський графітовий комбінат”, філії національного центру по розвитку атомної енергетики, Гайворонському спецкар”єрі, ВАТ “Кіровоградграніт”, ТОВ “Капустянський граніт”, ЗАТ “Елгран” в середньому на 5 проц.

У обробній промисловості найбільш високими темпами буде зростати виробництво на підприємствах сільськогосподарського машинобудування. ВАТ “Червона зірка” збільшить випуск посівних, ґрунтообробних машин та іншої сільськогосподарської техніки на 11,1 проц. Буде продовжена робота по випуску комбайнів “Лан” у місті Олександрії.

Збільшиться виробництво підйомно-транспортного устаткування у ВАТ “Олександрійська фірма “Віра-Сервіс” на 2,6 проц., ваговимірювальних приладів у ТОВ “Завод дозуючих автоматів” - на 6,6 проц., насосів у ВАТ “Завод “Цукрогідромаш” - на 4,2 проц. Не очікується збільшення обсягів виробництва на машинобудівних підприємствах м.Світловодська. На підприємствах м.Знам’янка очікується зростання обсягів виробництва проти рівня 2002 року на 7-8 проц.

Внаслідок впливу вищезазначених факторів у 2003 році в машинобудівному комплексі області слід очікувати зростання обсягів виробництва мінімум на 4,2 проц., максимум - на 7,5 проц.

У металургії області після періоду спаду у 2002 році очікується зростання виробництва на 35,2 проц.

У промисловості будівельних матеріалів передбачається, що період скорочення виробництва зміниться на певне пожвавлення промислової діяльності, внаслідок чого в галузі очікується зростання на 3,2 проц.

У легкій промисловості внаслідок вичерпання наявних ресурсів, недостатності замовлень, дефіциту обігових коштів та обмеженості внутрішнього ринку збуту очікується зростання обсягів виробництва в межах 1,1 проц.

У харчовій промисловості основні зусилля органів галузевого управління, міськвиконкомів та райдержадміністрацій будуть спрямовані на технічне переоснащення діючих підприємств, формування стабільних сировинних зон для ритмічної безперебійної роботи підприємств. Розпочнеться реконструкція холодильника, м’ясожирового та ковбасних цехів із встановленням сучасного

 

імпортного обладнання у ВАТ “Птахокомбінат”. Враховуючи вихід на проектні потужності ВАТ “Долинський птахокомбінат” та незначне зростання обсягів виробництва на Світловодському малому підприємстві багатопрофільній фірмі “Світ-РО-К” в цілому по м”ясопереробній галузі слід очікувати зростання випуску товарної продукції порівняно з попереднім роком на 2,5 проц.

У молокопереробній промисловості основні зусилля будуть спрямовані на подолання кризового стану основних підприємств у містах Кіровограді, Олександрії і Світловодську. Внаслідок втрати сировинних зон, високої собівартості продукції, значної конкуренції на внутрішньому ринку слід очікувати зростання обсягів виробництва в молочній промисловості проти попереднього року лише на 3,2 проц.

Більш високими темпами буде розвиватися цукрова та борошномельно-круп”яна промисловість. Виробництво цукру зросте з 58,7 тис.тонн у 2002 році до 61 тис.тонн у 2003 році. Валова продукція галузі зросте на 6 проц. Виробництво продукції в борошномельно-круп”яній промисловості зросте на 8,5 проц.

У спиртовій промисловості очікується приріст виробництва на 1,8 проц., пивовареній - на 4,9 проц. Більш високими темпами буде рости виробництво слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, у тому числі мінерально-столових вод. Розпочнеться виробництво лікеро-горілчаних виробів у ВАТ “Імперія-С”.

У електроенергетиці прогнозується стабілізація становища після кризових явищ у 2002 році. Збільшиться виробництво електроенергії на Кременчуцькій ГЕС на 5,1 проц. Не відбудеться змін порівняно з 2002 роком в обсягах передачі електроенергії у ВАТ “Кіровоградобленерго”.

 

 

3.5.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

У 2003 році місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування будуть здійснювати заходи державної політики в галузі енергозбереження, спрямовані на підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у матеріальному виробництві, у соціальній сфері та побуті.

Основними напрямками роботи будуть:

модернізація і підтримання в робочому стані систем енергозабезпечення, недопущення аварійних ситуацій;

забезпечення повної і своєчасної оплати всіма суб”єктами економічної діяльності і бюджетними установами та населенням спожитих енергоносіїв;

реалізація обласної програми енергозбереження;

збільшення обсягів впровадження засобів обліку енергоспоживання.

 

 

 

Зведений баланс енергоспоживання у 2003 році

№ п/п

Вид енергії

Одиниця виміру

Показник

2002 рік

2003 р. прогноз

1.

Електрична енергія

млн.кВт/год

виробництво

1360

1430

     

споживання

2340

2340

           

2.

Теплова енергія

тис.Гкал

виробництво

2045

2050

     

споживання

1880

1880

           

3.

Вугілля

тис.тонн

виробництво

934

934

     

споживання

987

1040

           

4.

Природний газ

млн.куб.м

споживання

542,2

542,6

           

5.

Топковий мазут

тис.тонн

споживання

32

35

           

6.

Дизпаливо

тис.тонн

споживання

102

105

           

7.

Автомобільний бензин

тис.тонн

споживання

42

43

У 2003 році передбачається подальше здійснення заходів по складанню енергетичних паспортів суб’єктами господарювання та бюджетними установами, розширення обсягів робіт по обладнанню житлового фонду засобами вимірювання споживання енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій у промисловості, сільському господарстві, на транспорті, в житлово-комунальній сфері.

 

3.5.3. Транспорт і зв”язок

Головною метою в галузі транспорту та зв’язку є більш повне задоволення потреб народногосподарського комплексу і населення регіону в пасажирських і вантажних перевезеннях та послугах зв’язку.

Прогнозується збільшити перевезення вантажів усіма видами транспорту на 4-4,5 проц. Перевезення пасажирів зросте на 1,5 проц., у тому числі залізничним транспортом - на 1 проц., автомобільним - на 1,6 проц., авіаційним - на 3 проц. Послідовно здійснюватимуться заходи щодо насичення внутріміських маршрутів автобусами середньої та великої місткості з поступовим збільшенням їх питомої ваги у загальній кількості рухомого складу. Допуск суб”єктів господарювання на ринок реалізації транспортних послуг буде здійснюватись на конкурсній основі. Буде проводитись робота по фінансовому оздоровленню автотранспортних підприємств. Передбачається створення цивільного аеропорту на базі військового аеропорту с. Канатове.

Основними цілями і пріоритетами в галузі зв”язку у 2003 році будуть:

прискорений розвиток та модернізація магістральних, зонових і місцевих мереж зв”язку, подальше впровадження високорентабельних послуг зв”язку на базі новітніх технологій;

розвиток і модернізація телефонних мереж загального користування;

впровадження цифрових технологій зв’язку та розвиток мережі мобільного зв’язку;

вдосконалення і розширення послуг поштового зв”язку;

поетапне створення сегментів інтегрованої інформаційно-аналітичної системи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення умов для розширення доступу громадян, навчальних закладів, наукових та інших установ, органів виконавчої влади до мережі Інтернет.

Прогнозується збільшити ємність телефонних станцій області на 12 тис.номерів, у тому числі в сільській місцевості на 5,5 тис.номерів. Щільність телефонних апаратів у розрахунку на 100 осіб зросте з 18,1 до 18,3. Доходи від послуг електрозв”язку зростуть на 5,2 млн.грн., або на 9,1 проц., від реалізації послуг пошти - на 3,6 млн.грн., або на 8,7 проц.

 

3.5.4. Зовнішньоекономічна діяльність

Основною метою у сфері зовнішньоекономічної діяльності є підвищення конкурентоспроможності продукції, створення сприятливих умов для просування її на світові ринки, стимулювання експорту високотехнологічної продукції та послуг.

Основні проблеми і ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності у 2003 році полягають у:

несприятливій кон’юнктурі на світових товарних ринках, застосуванні з боку окремих країн антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів до товарів, які постачаються підприємствами області;

зростанні світових цін на енергоносії;

недостатній розвиненості інфраструктури державної підтримки і координації дій суб’єктів господарювання в зовнішньоекономічній сфері, неконтрольованості діяльності посередницьких структур та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності нерезидентів;

недостатній інформаційно-аналітичній базі з питань оцінки та прогнозування зміни ситуації на основних товарних ринках.

З метою активізації просування продукції підприємств області на зовнішні ринки збуту, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення позитивного сальдо зовнішньоекономічного обороту у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

приступити до створення комплексної інформаційної системи у сфері зовнішньої торгівлі для задоволення потреб експортерів;

провести інвентаризацію укладених угод про економічне співробітництво Кіровоградської області з регіонами зарубіжних країн та підвищити їх роль як інструменту збільшення присутності товарів, які виробляються в області на ринках відповідних країн;

створити на території області митний ліцензійний склад;

забезпечити розробку підприємствами, організаціями та установами конкурентоспроможних проектів розвитку для отримання державної підтримки у сфері стимулювання експорту продукції (робіт, послуг);

 

 

проаналізувати діяльність банківської системи області щодо кредитування експортних та імпортних операцій вжити заходи по проведенню зкоординованої політики у цій сфері діяльності;

створити у кожному місті і районі агентства регіонального розвитку і спрямувати їх діяльність на широке залучення інвестицій в розвиток експортного потенціалу територій;

започаткувати розробку проектів інноваційного спрямування за підтримки міжнародної технічної допомоги та кредитів міжнародних фінансових інвестицій.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів прогнозується збільшення обсягів експорту у 2003 році порівняно з попереднім роком у середньому на 0,1 проц., поліпшити структуру експортних поставок у бік збільшення питомої ваги готової продукції, складних виробів підприємств машинобудування, розширення експорту продукції переробної промисловості області.

 

3.5.5. Розвиток внутрішнього споживчого ринку

Головною метою у сфері внутрішнього споживчого ринку є більш повне задоволення зростаючого платоспроможного попиту населення на товари народного споживання та послуги за рахунок ефективного використання виробничо-технічного потенціалу області, закріплення позитивних зрушень у ціновій ситуації.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

неповне використання наявних потужностей підприємств різних галузей промисловості області для виробництва товарів народного споживання, особливо непродовольчої групи;

незабезпеченість підприємств переробної промисловості області сировиною внаслідок вивозу сировинних ресурсів на переробку за межі області;

застарілість технологій та висока фізична і моральна зношеність обладнання підприємств, які випускають товари народного споживання, високі енергомісткість та собівартість продукції;

загострення конкуренції на внутрішньому споживчому ринку.

Для більш повного використання ресурсних можливостей області з метою насичення внутрішнього споживчого ринку високоякісними товарами народного споживання власного виробництва у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити реалізацію завдань обласної програми розвитку внутрішнього ринку, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 грудня 2001 року № 528-р;

домогтися розробки комплексних заходів по кожному місту і району щодо максимального забезпечення платоспроможного попиту населення на товари народного споживання за рахунок власних можливостей;

запровадити моніторинг випуску товарів народного споживання непродовольчої групи на підприємствах усіх форм власності;

забезпечити розробку підприємствами інноваційно-інвестиційних проектів по освоєнню виробництва товарів народного споживання з новими якісними та споживчими якостями, привабливих для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій;

провести виставку-ярмарок “Регіони Кіровоградщини пропонують” ;

забезпечити підготовку матеріалів для проведення фотовиставки “Експонують регіони України” у приміщені Будинку Уряду України;

забезпечити презентацію можливостей області по випуску сучасних, конкурентоспроможних товарів народного споживання у рамках затвердженої рішенням обласної ради від 29 листопада 2002 року № 93 обласної програми виставково-ярмаркових заходів та презентацій області за кордоном на 2003 рік.

У ході реалізації цих та інших організаційно-економічних заходів передбачається у 2003 році забезпечити приріст виробництва товарів народного споживання порівняно з попереднім роком на 3 проц, у тому числі продовольчих товарів - на 2,9 проц, алкогольних напоїв - на 13,4 проц.

Для подолання кризового стану у виробничих підрозділах системи споживчої кооперації передбачається здійснити комплекс заходів по збільшенню заготівельного обороту кооперативних підприємств та організацій порівняно з 2002 роком на 2,4 проц. та збільшенню обсягів виробництва товарів народного споживання на 1,4 проц.

 

 

3.5.6. Розвиток оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування населення

Головною метою у галузях торгівлі та побутового обслуговування є поетапне впровадження прогресивних форм і методів торговельно-побутового обслуговування громадян, повніше задоволення платоспроможного попиту населення на ці послуги.

Основні проблеми і ризики у 2003 році:

наявність значного тіньового сектора в торгівлі та побутовому обслуговуванні населення;

неподоланність проявів неорганізованої торгівлі в населених пунктах області;

кризовий стан та деградація матеріально-технічної бази системи споживчої кооперації;

значна питома вага на внутрішньому споживчому ринку торговельних організацій - нерезидентів;

невідпрацьованість системи контролю за якістю товарів і послуг, недостатній обсяг роботи по сертифікації продукції, яка надходить у торговельну мережу області;

недостатні темпи створення прозорої системи оптової торгівлі товарами народного споживання.

Для забезпечення подальшого розвитку торговельно-побутового обслуговування населення області у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити реалізацію завдань програми розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у населених пунктах Кіровоградської області на 2001-2004 роки;

посилення контролю за дотриманням правил і норм розміщення об’єктів торгівлі в населених пунктах області та недопущенням неорганізованої торгівлі;

сприяння розвитку спеціалізованих форм торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, фірмової торгівлі із застосуванням сучасних технологій;

здійснення поетапного переходу до формування розгалуженої системи оптової торгівлі товарами народного споживання, у першу чергу в системі споживчої кооперації області (створення 6 оптово-роздрібних розподільчих магазинів-складів та активізація роботи міжрайбаз у містах Кіровограді, Новоукраїнці, Олександрії та Ульяновському районі);

удосконалення системи контролю за сертифікацією та якістю товарів народного споживання, достовірністю засобів вимірювання в стаціонарній мережі та мережі ринкової торгівлі;

опрацювання шляхів і методів маркетингових досліджень місткості споживчого ринку області, каналів надходження товарної маси, удосконалення статистичного обліку продажу та ін.;

створення сприятливих умов для реалізації в торговельній мережі області товарів власного виробництва;

посилення боротьби з “тіньовим” обігом товарів у торговельній мережі області.

Внаслідок здійснення цих та інших заходів у 2003 році прогнозується забезпечити зростання обсягів роздрібного товарообороту порівняно з попереднім роком на 3,2 проц.

 

3.5.7. Розвиток аграрного сектора

Головними завданнями програми соціально-економічного розвитку в аграрному секторі економіки області у 2003 році будуть:

забезпечення потреб населення в продовольчих товарах високої якості;

завершення становлення нових організаційно-правових форм господарювання та перехід до технічного та технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств;

впровадження заходів по комплексному розвитку сільського господарства на основі ефективного використання земель;

підтримка та сприяння розвитку присадибних сільських господарств населення шляхом поетапного створення розгалуженої системи заготівель сільськогосподарської продукції;

удосконалення діючої системи та впровадження нових форм надання фінансово-кредитних і страхових послуг, іпотечних відносин;

здійснення заходів щодо забезпечення прозорості та регулювання ринків зерна, соняшнику та іншої сільськогосподарської продукції, стимулювання експорту;

створення ефективних механізмів стимулювання агропромислової інтеграції сільськогосподарських товаровиробників та переробних підприємств;

підвищення рівня матеріального добробуту сільського населення, реалізація регіональних програм і заходів щодо прискорення соціального розвитку села, розвитку житлового будівництва та газифікації сільської місцевості.

 

Основні проблеми і ризики:

зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних, меліоративних та агротехнічних заходів в землекористуванні;

деградація матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, недостатні темпи оновлення машинотракторного парку;

обмеженість власних обігових коштів сільськогосподарських підприємств, недостатність кредитного забезпечення, особливо середньо- та довгострокових вкладень в розвиток основних фондів аграрного сектора;

низька інвестиційна привабливість сільського господарства та відсутність іноземних інвестицій;

низький рівень оплати праці в сільському господарстві, недостатнє матеріальне стимулювання підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції;

нерозвиненість ринкової (збутової, обслуговуючої, експортної) та спеціалізованої фінансової інфраструктури, складна демографічна ситуація.

Особливостями і ризиками 2003 року є висока база 2001-2002 років по виробництву основних видів сільськогосподарської продукції, несприятливі погодні умови зими 2002-2003 років для посівів озимих, ослаблена ресурсна база тваринницької галузі.

У зв’язку з вищезазначеними факторами у 2003 році прогнозується зменшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з 2002 роком на 14,5 проц. Через загибель частини посівів озимих культур та необхідність пересіву менш врожайними ярими культурами обсяг виробництва зерна у всіх категоріях господарств складе 2056 тис.тонн, що на 20,6 проц. менше ніж у 2002 році.

З метою впровадження науковообгрунтованих сівозмін, недопущення подальшого виснаження землі передбачається скоротити виробництво насіння соняшнику у всіх категоріях господарства на 24,6 проц. Прогнозується отримати валовий збір соняшнику в обсязі 245,5 тис.тонн, що майже дорівнює середньорічному виробництву цієї культури у 2001-2002 роках.

Разом з тим, передбачається збільшити площі під посівами цукрових буряків з 43,2 тис.га у 2002 році до 50 тис.га у 2003 році. Прогнозується отримати валовий збір цукрових буряків в обсязі 793,8 тис.тонн, що на 5,8 проц. більше рівня попереднього року.

Обсяги виробництва картоплі у всіх категоріях господарств зростуть з 364,4 до 370 тис.тонн, або на 1,5 проц.

У зв’язку із зменшенням виробництва рослинницької продукції, скороченням поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів в сільськогосподарських підприємствах та загальною збитковістю тваринницької галузі прогнозується зменшення виробництва м’яса у всіх категоріях господарств на 9,2 тис.тонн, або на 12,4 проц., молока на 11,4 тис.тонн, або на 2,9 проц., яєць на 27,8 млн.штук, або на 12,2 проц.

З метою мінімізації впливу негативних факторів, що будуть діяти в галузі сільського господарства у 2003 році, передбачається розробити і здійснити додаткові заходи щодо докорінного поліпшення селекційної роботи в рослинництві і тваринництві, створення єдиної спеціалізованої кредитної системи на базі установ земельного іпотечного банку, впровадити ефективний механізм залучення в сільськогосподарське виробництво приватних заощаджень через небанківські кредитні інституції, а також іноземних інвестицій. Передбачити подальший розвиток лізингових відносин як дійового інструменту збільшення поставок сільськогосподарської техніки сільським товаровиробникам. Принципово

важливим завданням є залучення коштів державного бюджету до вирішення питань підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

У 2003 році на території області будуть здійснюватися заходи таких загальнодержавних програм:

Державна програма розвитку селекції у рослинництві, в рамках якої буде збільшено площі під новими, перспективними сортами озимої пшениці на 7 тис.га, озимого ячменю, жита, ярих зернових і зернобобових культур - на 4 тис.га, соняшнику - на 5 тис.га. У цілому площі посівів для виробництва елітного насіння зростуть порівняно з 2002 роком на 20 проц. Буде забезпечено виробництво нових високопродуктивних, стійких до хвороб і несприятливих факторів сортів і гібридів, занесених до державного реєстру сортів України. На реалізацію цієї програми планується отримати близько 3 млн.грн. коштів державного бюджету.

У ході реалізації Державної програми селекції в тваринництві та птахівництві будуть завершені роботи по створенню знам”янської м’ясної породи великої рогатої худоби, формування племінної бази чистопородних тварин у господарствах області. Будуть продовжені наукові роботи по створенню високопродуктивного стада овець таврійського внутрішньопорідного типу асканійських тонкорунних овець. Передбачається удосконалення обласної системи розведення свиней шляхом ефективного поєднання різних ліній і родин у стадах великої білої і уельської порід та породи ландрас, а також створення в області племінних стад на основі інтенсивної системи виробництва свинини і досягнення живої маси тварин 100 кг у віці 195 днів при середньодобових приростах 560-600 гр. та витратах кормів на 1 цнт привісу 4,9 кормових одиниць. На реалізацію програми планується залучити з державного бюджету 3,3 млн.грн.

Для відновлення ресурсної бази в тваринницькій галузі у 2003 році планується забезпечити роботу 4 племрепродукторів у м”ясному скотарстві, продовжити роботу по промисловому схрещуванню великої рогатої худоби у 25 товарних сільгосппідприємствах. Передбачається створити 2 племінні репродуктори в молочній галузі.

Для поліпшення ситуації у свинарстві планується створити 5 племінних репродукторів по розведенню свиней великої білої породи.

У птахівництві для збільшення чисельності високопродуктивних порід курей і забезпечення ними господарств і населення, передбачається збільшити інкубацію та закупити племінні інкубаційні яйця породи “Адлер сріблястий”, “Білорусь-9”, “Ламон-Браун”, “Полтавська глиняста” на суму 2,5 млн.грн.

У конярстві передбачається довести вихід лошат на 100 конематок на племінних заводах до 60 голів, а в племінних репродукторах - до 35-40 голів, збільшити поголів”я коней в господарствах проти рівня 2002 року на 2 проц.

У вівчарстві планується поліпшення породного складу овець шляхом використання австралізованих асканійських баранів із настригом вовни в чистому волокні не менше 5 кг, довести вихід ягнят в племгосподарствах на 100 маток до 95 голів, тваринних - до 90 голів.

У рибництві для збільшення виробництва посадкового матеріалу передбачається отримати 1 млн.штук зарибку та довести виробництво товарної риби в усіх категоріях господарств до 1,2 тис.тонн.

У галузі бджільництва планується довести валове виробництво меду на одну бджолосім”ю до 12 кг і отримати у 2003 році 3 тис. тонн меду.

У 2003 році передбачається посилити ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпекою продукції тваринного і рослинного походження. На здійснення протиепізоотичних заходів передбачається залучити з державного

бюджету асигнування у сумі 1408 тис.грн. Це дасть змогу зменшити загибель від хвороб великої рогатої худоби на 0,4 проц., свиней - на 2 проц., овець - на 1 проц.

Для стимулювання сільськогосподарських товаровиробників та фізичних осіб за продажу тварин на переробні підприємства області передбачається залучити з державного бюджету 2,5 млн.грн.

З метою збільшення постачання сільськогосподарської техніки товаровиробникам області планується залучити з державного бюджету 20 млн.грн. на здешевлення її придбання. На часткову компенсацію вартості кредитів сільгосптоваровиробникам буде спрямовано з державного бюджету 15 млн.грн. коштів.

Планується розробити уточнений варіант обласної програми “Власний дім”, для реалізації якої залучити 1,5 млн.грн. коштів державного бюджету.

У сфері поглиблення реформи аграрних відносин передбачається продовжити реалізацію обласної програми розвитку земельних відносин у Кіровоградській області на 2001-2010 роки. Планується завершити грошову оцінку земель населених пунктів на площі 116,4 тис.га, забезпечити відповідно до законодавства розмежування земель державної та комунальної власності на площі 74,9 тис.га, здійснити продаж суб’єктам підприємницької діяльності земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 3,5 млн.грн. Передбачається створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Для здійснення цих робіт необхідно залучити за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування 2,1 млн.грн.

Планується здійснити заходи щодо охорони та ефективного використання земель:

проведення залуження та заліснення 2 тис.га деградованої ріллі;

будівництво протиерозійних-гідротехнічних споруд;

продовження рекультивації порушених земель у зоні підприємств ДХК “Олександріявугілля” та Артемівського кар’єру ВАТ “Центрального гірничозбагачувального комбінату” у Петрівському районі;

проведення хімічної паспортизації земель;

збільшення внесення мінеральних та органічних добрив;

впровадження прогресивних технологій обробітку ґрунту;

удосконалення структури посівних площ;

посилення контролю щодо недопущення спалювання пожнивних залишків рослин.

У 2003 році буде продовжене виконання обласної програми “Ліс”. Державне лісогосподарське об”єднання “Кіровоградліс” передбачає створити 800 га лісових насаджень. На розвиток та утримання лісового господарства і мисливської діяльності передбачається залучити 1,2 млн.грн. коштів з державного бюджету, на створення захисних насаджень відповідно - 0,3 млн.грн. та з місцевих бюджетів - 150 тис.грн. На збереження природно-заповідного фонду заплановано спрямувати 206 тис.грн., у тому числі 186 тис.грн. з державного та 20 тис.грн. з місцевих бюджетів.

У сфері меліорації і водного господарства у 2003 році будуть реалізовуватись заходи наступних державних та регіональних програм:

Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

Комплексної регіональної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних угідь.

У рамках реалізації цих програм передбачається провести берегоукріплення Кременчуцького водосховища в с. В.Андрусівка Світловодського району довжиною 120 погонних метрів та у межах м.Світловодська 80 метрів, для чого залучити кошти з державного бюджету в сумі 567,6 тис.грн.

На здійснення заходів Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів сільськогосподарських угідь передбачається спрямувати 270,8 тис.грн., у тому числі 120,8 тис.грн. з державного бюджету та 150 тис.грн. з місцевих бюджетів. Будуть визначені зони можливого підтоплення сільськогосподарських угідь, винесені в прибережні захисні смуги, виконані роботи по запобіганню руйнуванню гідротехнічних споруд.

За рахунок коштів державного бюджету в сумі 2,2 млн.грн. передбачається підготувати до роботи 25,7 тис.га зрошуваних земель, відремонтувати 41 гідроспоруду, 35 насосно-силових агрегатів, 12 насосних станцій, 2 гідропости, 37,2 км напірних трубопроводів.

 

 

3.6. Підвищення ролі регіональних органів управління у забезпеченні економічного розвитку територій та їх відповідальності за розв’язання соціальних проблем

Основною метою у сфері регіональної політики є створення умов для ефективного використання ресурсного та людського потенціалу міст і районів з метою подолання диспропорцій в економічному і соціальному розвитку територій, забезпечення зростання матеріального добробуту та якості життя населення, стабілізації демографічної ситуації.

Основні проблеми і ризики:

нерівномірність розміщення виробничих сил та природних ресурсів на території області, недосконала структура економіки із значною часткою аграрного сектора і галузей сировинної спрямованості;

велика кількість дрібних сільських населених пунктів з нерозвиненою виробничою і соціальною інфраструктурою;

відсутність стратегії соціально-економічного розвитку міст і районів на середньо- та довгостроковий період;

слабкий рівень розвитку малого і середнього підприємництва у сільській місцевості та недостатня мобільність трудових ресурсів в містах і районах, внаслідок чого зростає безробіття та інші ознаки депресивності;

повільне розгортання роботи місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо підвищення інвестиційної привабливості територій і, особливо, малих міст і селищ;

недостатнє розмежування функцій між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо управління соціально-економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць;

низька спроможність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері економічного розвитку, ефективного надання державних, громадських та соціальних послуг населенню, невідповідність між обсягом власних повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування та їх фінансовим забезпеченням.

З метою створення умов для прискореного соціально-економічного розвитку територій, усунення міжрегіональних диспропорцій та підвищення відповідальності територіальних органів управління за розв’язання соціальних проблем у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити розробку та затвердження на сесії обласної ради Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2003-2011 роки із відповідним відпрацюванням напрямків стратегічного розвитку міст і районів, інших адміністративно-територіальних одиниць;

запровадити у практику роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств, економічних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів методологію стратегічного планування із органічним поєднанням прагнень і запитів територій із завданнями державної регіональної політики;

удосконалити систему інформаційного, у тому числі статистичного, кадрового та методичного забезпечення галузевих та територіальних органів управління та органів місцевого самоврядування для ефективної реалізації регіональної політики;

опрацювати методологію комплексної оцінки ступеню соціально-економічного розвитку міст і районів та внести відповідні корективи в методику рейтингової оцінки виконання програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

розглянути на засіданні обласної координаційної наукової ради питання спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задовольняти потреби населення в державних, громадських та соціальних послугах та підготувати відповідні пропозиції щодо усунення наявних недоліків і диспропорцій у ході адміністративно-територіальної реформи;

розробити механізм розподілу субвенцій з державного бюджету для надання цільової допомоги у розбудові виробничої і соціальної інфраструктури територій, які мають ознаки депресивності;

поліпшити координацію дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виробничих, комерційних та фінансових структур, громадських організацій по забезпеченню прискореного соціально-економічного розвитку територій шляхом створення в містах і районах агентств регіонального розвитку;

направити механізм підтримки малого бізнесу на забезпечення розвитку підприємництва в малих містах і селищах, в сільській місцевості, які потерпають від безробіття та нерозвиненості інфраструктури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Внутрішня політика

Головною метою у сфері внутрішньої політики є забезпечення сприятливих суспільно-політичних умов для економічного і соціального розвитку, досягнення соціального партнерства, конструктивної участі у реалізації завдань програм осередків громадських та профспілкових організацій.

Для забезпечення досягнення цієї мети у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області;

удосконалити форми і методи взаємодії місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації у напрямку здійснення соціально-економічних реформ, розвитку громадського суспільства;

надати фінансову підтримку для здійснення статутної діяльності: обласній організації “Союз “Чорнобиль України”, обласній спілці учасників бойових дій, ветеранів військової служби, правоохоронних органів; обласній організації Української Спілки ветеранів Афганістану, раді обласної організації ветеранів України, обласній організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, обласній раді Всеукраїнського об’єднання ветеранів, обласній організації товариства “Знання України”.

Результатом здійснення цих заходів має стати закріплення демократичних традицій у суспільно-політичному житті області, зменшення соціальної напруги, формування активної громадської позиції жителів регіону, залучення їх до вирішення наявних соціально-економічних проблем.

 

3.8. Розвиток малих міст області

У області налічується 9 малих міст із загальною кількістю населення 134,7 тис.осіб. 7 з них мають статус районного адміністративного центру. Місто Знам’янка належить до міст обласного значення.

Головною метою програми соціально-економічного розвитку області на 2003 рік з питань розвитку малих міст є створення сприятливих організаційно-економічних умов для повнішого використання виробничо-технічного і кадрового потенціалу малих міст для розвитку промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, зміцнення бюджетоспроможності, повнішого задоволення соціальних потреб населення, зростання його матеріального добробуту.

Основними проблемами і ризиками розвитку малих міст області у 2003 році є:

незбалансованість виробничої і соціальної інфраструктури, наявність ознак монофункціональності, особливо в містах Знам’янка, Помічна, Ульяновка, Долинська;

 

 

високий рівень безробіття, невідпрацьованість шляхів та напрямків стратегії економічного і соціального розвитку малих міст, їх ролі та місця у розвиненні виробничих сил і розподілу праці, спеціалізації в економіці області;

недостатня бюджетоспроможність більшості малих міст, дефіцит фінансових ресурсів для виконання власних і делегованих повноважень органами місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій, надання державних, громадських та соціальних послуг населенню;

низький рівень інженерного облаштування житлових масивів та забезпечення житлово-комунальними послугами населення.

З метою вирішення цих та інших проблем, забезпечення сталого комплексного соціально-економічного розвитку малих міст у 2003 році передбачається здійснити такі заходи:

при розробці Стратегії регіонального розвитку області на період до 2011 року визначити проблеми соціально-економічного розвитку малих міст області окремим розділом;

запровадити систематичний моніторинг показників соціально-економічного розвитку малих міст ;

запровадити розробку паспортів соціально-економічного розвитку малих міст;

створити базу даних про виробничо-технічний потенціал малих міст та перспективи його розвитку і використання;

опрацювати заходи щодо зниження рівня безробіття в містах Знам’янка, Новомиргород, Новоукраїнка, Помічна та Ульянова за рахунок розвитку малого бізнесу;

ініціювати розробку інвестиційних проектів для залучення вітчизняних та зарубіжних капіталів у розвиток виробничої та соціальної інфраструктури малих міст;

з метою підвищення інвестиційної привабливості забезпечити розміщення ВЕБ сторінок малих міст у системі Інтернет;

забезпечити представлення експозиції малих міст області на обласній виставці “Регіони Кіровоградщини пропонують”;

посилити контроль за виконанням власних і делегованих повноважень з питань соціально-економічного розвитку виконкомами міських рад малих міст.

Внаслідок реалізації цих та інших заходів передбачається збільшити обсяги промислового виробництва у малих містах області порівняно з 2002 роком на 4 проц., товарів народного споживання - на 10,7 проц. За рахунок усіх джерел фінансування передбачається залучити у розвиток виробничої і соціальної інфраструктури 16,6 млн.грн. інвестицій в основний капітал. Роздрібний товарооборот збільшиться порівняно з 2002 роком у середньому на 8,5 проц.


Додаток 1

Додаток 2