Основні заходи

по реалізації обласної програми розвитку малого підприємництва

на 2003-2004 роки

№ п/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансу- вання

1

2

3

4

5

6

7

             

Розділ І. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

 

1.1.

Забезпечення правових гарантій свободи та захисту підприємницької діяльності

Забезпечити дотримання чинного законодавства при прийнятті рішень, виданні розпоряджень, інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність на обласному та місцевому рівнях

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадмі-ністрації, міськвикон-коми

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.2.

Створення сприят-ливого правового поля для розвитку підприємництва

Проводити публічне обговорення проектів законодавчих актів та готувати пропозиції центральним органам виконавчої влади з питань удосконалення чинного законо-давства і нормативно-правової бази підприємництва

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські та проф-спілкові об’єднання підприємців, представ-ництво Держпідприєм-ництва в області

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.3.

Посилення боротьби з проявами бюрократизму та корупції серед дер-жавних службовців

Забезпечити дотримання законо-давства щодо контролю за підприємницькою діяльністю та недопущення бюрократичного тиску на підприємців при здійсненні перевірок

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.4.

Забезпечення швидкого реагування по фактах порушення державними службовцями наданих їм повноважень

Організувати постійну роботу “телефонів довіри”, здійснювати аналіз звернень підприємців і вживати заходи з відповідного реагування щодо порушників

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські та проф-спілкові об"єднання підприємців

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.5.

Посилення боротьби з проявами свавілля місцевих органів виконавчої влади

Забезпечити недопущення випадків примусового залучення коштів суб"єктів підприємництва у фонди, не передбачені чинним законодавством

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські та проф-спілкові об"єднання підприємців

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.6.

Запобігання проявам корупції серед державних службовців

Забезпечити прозорість діяль-ності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при наданні малому бізнесу фінансової підтримки з місцевих бюджетів

Наглядова рада Регіо-нального фонду під-тримки підприємницт-ва у Кіровоградській області, аналогічні структури у районах і містах області

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

1.7.

Вдосконалення меха-нізмів видачі дозволів, скорочення і спрощення процедур реєстрації

Створити “єдині офіси“ за досві-дом Миколаївської та Івано-Франківської областей, робота яких сприятиме спрощенню процесу реєстрації підприємств та отримання дозволів на ведення підприємницької діяльності

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, які згідно з законодавством упо-вноважені здійснювати реєстраційні та погод-жувальні процедури, асоціації, громадські та профспілкові об’єд-нання підприємців

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

Розділ ІІ. Реалізація засад єдиної державної регуляторної політики

2.1.

Запобігання прийняттю регуляторних актів, що порушують права під-приємців

Забезпечити попереднє по-годження регуляторних актів, які регулюють підприємницьку діяль-ність на обласному та місцевому рівнях, з представництвом Державного комітету України з питань регуля-торної політики та підприємництва в області

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

При прийнятті кожного кон-кретного ре-гуляторного акта

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.2.

Планування підготовки проектів регуляторних актів

Розробити поточні на 2003 та 2004 роки та перспективні на 2004-2006 роки плани підготовки проектів регуляторних актів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

30 січня 2003 року 30 січня 2004 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.3.

Забезпечення гласності при підготовці норма-тивних актів

Проводити публічне обгово-рення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, зачіпають права і інтереси підприємців шляхом організації семінарів, круглих столів, громадських слухань

Представництво Держпідприємництва в області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - роз-робники регуляторних актів, громадські і профспіл-кові об’єднання під-приємців

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Проводити консультації та узгодження проектів регуляторних актів із суб’єктами підприємницької діяльності, об’єднаннями підпри-ємців

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - роз-робники регуляторних актів

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.4.

Висвітлення у засобах масової інформації прийнятих регулятор-них актів у сфері підприємництва

Забезпечити своєчасну публі-кацію в обласних, районних та місцевих друкованих засобах масової інформації виданих головою облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, прийнятих органами місцевого самоврядування регуляторних актів

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, прес-служба виконав-чого апарату обласної ради та апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - роз-робники регуляторних актів

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.5.

Визначення ефектив-ності дії регуляторних актів

Розробити плани заходів з відсте-ження ефективності дії регуляторних актів. Провести оцінку їх ефективності

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - роз-робники регуляторних актів

Протягом року з дати прийняття регулятор-ного акта

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Запровадити в області моніторинг регуляторних актів

Представництво Держпідприємництва в області, головне управ-ління економіки обл-держадміністрації

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.6.

Підвищення відпові-дальності керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за реалізацією державної регуляторної політики

Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів облдерж-адміністрації, голів райдерж-адміністрацій, міських голів з питань реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва на засіданнях координаційних рад з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціях, міськвиконкомах

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріч-чя 2003 року, перше півріч-чя 2004 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.7.

Створення системи контролю за реалі-зацією державної регуляторної політики

Проводити перевірки стану роботи з впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та міськ-виконкомах

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Щокварталу по одному об"єкту

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.8.

Вдосконалення діючих нормативно-правових актів

Провести комплексний аналіз практики застосування чинного законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, розробити пропозиції та вжити заходи у галузях: автомобільного транспорту

Управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації, обласне автотранспор-тне управління, райдержадміністрації, міськвиконкоми, асоціації, громадські і профспілкові об’єднан-ня підприємців

Друге півріччя 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

ринкової торгівлі

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, асоціації, громадські і профспілкові об’єднан-ня підприємців

Перше півріч-чя 2004 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

сфери побутових послуг

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, асоціації, громадські і профспілкові об’єднан-ня підприємців

Перше півріч-чя 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

житлово-комунального госпо-дарства

Управління житлово-комунального госпо-дартва облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, асоціації, громадські і профспілкові об’єднан-ня підприємців

Друге півріччя 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

2.9.

Підвищення кваліфі-кації розробників регуляторних актів

Провести нараду-семінар на тему "Державна регуляторна політики у сфері підприємництва"

Представництво Держ-підприємництва в області, головне управ-ління економіки обл-держадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

І квартал 2003 року, І квартал 2004 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             

Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

3.1.

Розвиток небанківського кредитування

Провести організаційну роботу щодо поширення передового досвіду роботи кредитних спілок до районів і міст області

Кіровоградська регіо-нальна торгово-промислова палата, Центри підтримки підприємництва, Спілка підприємців області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріч-чя 2003 року

Кошти виконавців

У межах кошторису

   

Сприяти створенню мережі кредитних спілок серед підприємців-фізичних осіб, які працюють у галузі:

       
   

торгівлі

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдержадмі-ністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

сільського господарства

Головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             
   

Забезпечити кредитування суб’єктів малого підприємництва, які працюють за пріоритетними напрямками

Кредитна спілка Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати “Взаємна довіра”

2003-2004 роки

Кошти виконавців

46,0 тис.грн.

   

Відшкодовувати відсотки за користування кредитами на закупівлю насіннєвого матеріалу і племінної худоби малим підприємствам у галузі сільського господарства

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

2003 рік 2004 рік

Кошти державного бюджету

3864,1 тис.грн. 4110,3 тис.грн.

   

Забезпечити надання населенню одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності відповідно до ст.7 Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік 2004 рік

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

1300,0 тис.грн. 1400,0 тис.грн.

3.2.

Залучення коштів міжнародних кредитних ліній, грантів

Здійснювати кредитування суб’єктів малого підприємництва за програмами: “Мікрокредитування” - згідно з програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку

Філія КБ “Приват-банк”, відділення АКІБ “УкрСіббанк”

2003-2004 роки

Кошти кредитних установ

За окремими угодами

   

Програма комплексного кредит-ного обслуговування малих та середніх підприємств та кредитування у рамках міжнародних кредитних ліній

Філія у м.Кіровограді ВАТ “УкрЕксімбанк”

2003-2004 роки

Кошти кредитних установ

За окремими угодами

   

Залучати фінансову допомогу міжнародних та інших благодійних організацій на розвиток малого підприємництва області

Громадські організації підприємців, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата

2003-2004 роки

Власні кошти виконавців

За окремими угодами

3.3.

Залучення коштів місце-вих бюджетів для підтримки підприєм-ництва

Передбачити у відповідних місце-вих бюджетах на 2003 та 2004 роки кошти на здійснення цільових заходів з розвитку та підтримки підприємництва

Головне фінансове управління облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого само-врядування

2003-2004 роки

Кошти облас-ного бюджету, кошти місце-вих бюджетів

Відповідно до обсягів бюджетних коштів

3.4.

Удосконалення механізму кредитування підприємництва

Збільшити обсяги надання кредитів комерційними банками суб"єктам малого підприємництва на 10 проц. щороку за рахунок впровадження оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів

Управління Національного банку України в області, установи комерційних банків області

2003-2004 роки

Кошти кредитних установ

У межах кошторису

3.5.

Стимулювання розвитку фермерських господарств

Надавати фермерським господарствам фінансову допомогу для придбання техніки, насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів, в першу чергу новоствореним господарствам

Відділення Українсько-го державного фонду підтримки фермер-ських господарств

2003 рік 2004 рік 2003 рік 2004 рік

Кошти державного бюджету Власні кошти відділення Українського державного фонду під-тримки фер-мерських господарств

500,0 тис.грн. 500,0 тис.грн. 813,3 тис.грн. 800,0 тис.грн.

3.6.

Інвестиційна підтримка розвитку підприєм-ництва

Проводити пошук інвесторів для малих підприємств. Надавати інформацію іноземним партнерам про підприємства області, що мають намір співпрацювати з питань створення спільних підприємств, отримання кредитів через мережу INTERNET, торговельно-економічні місії, торгово-промислові палати

Управління інвестицій-ної політики облдерж-адміністрації, управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, Спілка підприємців Кіровоградської області

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Здійснювати оцінку та відбір найбільш ефективних інвестиційних проектів суб’єктів малого підприєм-ництва для їх реалізації за рахунок субвенції з державного бюджету

Обласна конкурсна комісія з оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передба-чають залучення коштів державного та (або) обласного бюджетів

Постійно

Субвенція з державного бюджету на відповідний рік

У межах коштів, виділених відповідно до Закону України “Про дер-жавний бюджет” (на відповідний рік)

   

Залучати малі підприємства до виконання Програми забезпечення житлом молодих сімей у Кіровоградській області на 2000-2010 роки у ролі підрядника, використовуючи при цьому інвестиційні кошти підприємств, приватних фірм, іноземних інвесторів та бюджетні кошти

Управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації, Регіональне відділення Фонду сприяння моло-діжному житловому будівництву

Протягом 2003-2004 років

Кошти регіонального відділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

У межах кошторису

3.7.

Удосконалення опода-ткування, зниження податкового тиску

Встановлювати економічно-обгрунтовані ставки фіксованого податку і вартості патентів, орендної плати за використання приміщень комунальної власності з диференціацією за місцем торгівлі, видами товарів, послуг, пріоритетністю галузей економіки та з урахуванням пропозицій державної податкової адміністрації в області

Органи місцевого самоврядування, державна податкова адміністрація в облас-ті, податкові інспекції у містах та районах

Щороку при затвердженні ставок фіксо-ваного подат-ку, плати за торговий па-тент, орендної плати

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

За обсягами замовлення

3.8.

Впровадження непрямого фінансування підприємницької діяльності

Розробити систему та порядок надання пільг по сплаті місцевих податків і зборів суб’єктами малого підприємництва та запропонувати їх для впровадження органам місцевого самоврядування

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             

Розділ 4. Формування інфраструктури розвитку малого підприємництва

4.1.

Створення мережі Центрів підтримки і розвитку підприєм-ництва

Створити 21 районний і 4 міські Центри підтримки і розвитку підприємництва

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Кіровоградська регіо-нальна торгово-промислова палата, Спілка підприємців області

І квартал 2003 року

Кошти місце-вих бюджетів, власні кошти виконавців

У межах кошторису

   

Забезпечити Центри підтримки і розвитку підприємництва телефонізованими приміщеннями, обладнанням тощо

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

І квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Провести обласний семінар-нараду з працівниками Центрів щодо організації і планування їх роботи

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Кіровоградська регіо-нальна торгово-промислова палата, Спілка підприємців області

І квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Провести на базі Центрів виїзні семінари-наради з питань розв’язання проблем розвитку малого бізнесу територій

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Кіровоградська регіо-нальна торгово-промислова палата, Спілка підприємців області

2003-2004 роки щокварталу, щопівроку

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             

4.2.

Розширення діяльності Регіонального фонду підтримки підприєм-ництва (РФПП)

Провести конкурс по визначенню уповноважених банків, що кредитують суб’єкти малого бізнесу, які отримали фінансову допомогу у вигляді сплати процентів за користування кредитами

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області, головне управління економіки облдерж-адміністрації, комерційні банки

Перше півріч-чя 2003 року

Кошти на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Розробити положення про регіо-нального представника РФПП і відпрацювати механізм спільного використання коштів місцевих бюджетів для надання фінансової підтримки малому бізнесу

Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріч-чя 2003 року

Кошти на утримання виконавців

У межах кошторису

4.3.

Створення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва

Створити Фонд підтримки молодіжного підприємництва

Управління у справах сім’ї та молоді обл-держадміністрації, Регіональний фонд підтримки підпри-ємництва в області, Український фонд підтримки підприємництва

Перше півріч-чя 2003року

Кошти обласного бюджету

50,0 тис. грн.

4.4.

Створення сучасного бізнес-інкубатора

Провести конкурс на кращий проект бізнес-інкубатора

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва

ІІ квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

4.5.

Підвищення ефектив-ності роботи коорди-наційних рад з питань розвитку підприємниц-тва

Забезпечити ефективну роботу координаційних рад з питань розвитку підприємництва шляхом залучення до складу рад широкого кола представників бізнесових структур та систематичного розгляду актуальних проблем, які заважають розвитку підпри-ємництва

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські, профспіл-кові фахові об’єднання підприємців, представники підпри-ємств

2003-2004 ро-ки, щоквар-талу

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

4.6.

Посилення ролі громадських організацій підприємств

Запровадити атестацію дер-жавних службовців, до обов’язків яких віднесені питання регулювання підприємницької діяльності, за участю представників громадських організацій підприємців, пред-ставників координаційних рад

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             

Розділ 5. Інформаційне, ресурсне забезпечення та підготовка кадрів

5.1.

Сприяння доступу до юридичної інформації

Надавати методично-консульта-ційну допомогу суб’єктам господарювання з питань ведення підприємницької діяльності, оподаткування та шляхів врегулювання спірних питань

Обласне управління юстиції

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.2.

Сприяння доступу до інформації про земельні відносини

Організувати проведення “гарячої лінії” на тему: “Коментуємо земельний кодекс”

Обласне управління земельних ресурсів

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Підготувати до випуску серію статей щодо приватизації, купівлі, продажу землі

Обласне управління земельних ресурсів

2003-2004 роки

Власні кошти виконавця

2,0 тис.грн.

   

Провести семінари з суб’єктами підприємницької діяльності на теми: “Приватизація та оренда земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підпри-ємницької діяльності”; “Про особливості створення та діяльності іпотечного земельного банку”

Обласне управління земельних ресурсів, філіал Інституту земле-устрою, ДП “Кіровоградський регіональний центр державного земель-ного кадастру”

2003-2004 роки

Власні кошти виконавця

10,0 тис.грн.

5.3.

Поширення інформу-вання у галузі стандартизації, метро-логії та сертифікації

Проводити консультації з питань: впровадження світових та євро-пейських стандартів системи управ-ління якістю, систем управління довкілля; проведення сертифікації продукції та послуг; розробки нормативної документації на виготовлену продукцію; проведення повірки засобів вимірювальної техніки; атестації вимірювального обладнання; акредитації випро-бувальних лабораторій

Кіровоградський дер-жавний центр стандар-тизації, метрології та сертифікації

2003-2004 роки

Асигнування на утримання організації

У межах кошторису

5.4.

Підвищення поінформо-ваності суб’єктів підприємництва з питань пожежної безпеки

Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо змін і доповнень до нормативно-розпорядчих актів з питань пожежної безпеки

Відділ пожежної без-пеки УМВС України в Кіровоградській області

2003-2004 роки

Асигнування на утримання організації

У межах кошторису

   

Організувати проведення прес-клубів, “прямих телефонних ліній”, “телефонів довіри” для суб’єктів підприємницької діяльності з питань надання послуг протипожежного призначення, правил протипожежної безпеки

Відділ пожежної без-пеки УМВС України в Кіровоградській області

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців, кошти підпри-ємців

У межах кошторису

5.5.

Інформування суб’єктів малого підприємництва про умови зовнішньоекономічної діяльності

Проводити через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу по митному законодавству, проводити збори з декларантами та особами, уповноваженими на декларування, організовувати спільні колоквіуми з підприємцями та їх об’єднаннями

Кіровоградська митниця

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.6.

Створення системи інформаційних послуг та оптового ринку

Сприяти малим підприємствам у пошуку потенційних покупців і про-давців продукції

Кіровоградська аграрна біржа

2003-2004 роки

Кошти підприємств

У межах кошторису

5.7.

Проведення масово- роз’яснювальної роботи з питань регулювання підприємництва

Систематично проводити семінари, інформаційно-консультативні наради з питань державної реєстрації, ліцензування, оподаткування, статистичної звітності, ціноутворення та інше

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозді-ли міністерств, відомств та фондів України, представництво Держпідприємництва в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.8.

Залучення засобів масової інформації до висвітлення проблем підприємництва

Забезпечити висвітлення проблем і стану розвитку малого підприємництва в обласних та місцевих засобах масової інформації шляхом запровадження рубрик та тематичних телепрограм:

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Кіровоградська обласна держав-на телерадіокомпанія: телепрогра-ми - “Новини економіки і підприєм-ництва”, “У селі як у селі”, “Прес-клуб ринкових реформ”; радіо-програми - “Регіони”, “Реформи, ринок і ми”. Комунальні засоби масової інформації: рубрики - “Мале підприємництво”, “Бізнес”, “Проблеми підприємництва”

       

5.9.

Розв"язання проблем ресурсного забезпечення малого підприємництва

Продовжити ведення банку даних обладнання та приміщень кому-нальної власності, що не викорис-товуються, та надавати інформацію про них малим підприємствам

Управління з питань власності облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми,

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Забезпечити надання в оренду малим підприємствам вільних при-міщень державної та комунальної власності області з запровадженням системи пільг при стягненні орендної плати з підприємців, які займаються пріоритетними видами діяльності

Управління з питань власності облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.10.

Створення умов для розвитку малих форм господарювання на селі

Виділяти селянським (фермерсь-ким) господарствам ділянки з земель запасу та резерву для сільськогосподарського викорис-тання

Сільські, селищні ради, головне управління сільського господарст-ва і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.11.

Полегшення доступу підприємств малого бізнесу, що працюють в сфері побутового обслу-говування населення, до сировинних ресурсів, матеріалів, обладнання, сучасних технологій

Створити на базі ОКП "Кірово-градпобутсервіс" та ОКП “Ремточ-механіка” інформаційно-маркетин-говий центр для забезпечення малого бізнесу у сфері побутового обслуговування населення сирови-ною, матеріалами, нормативно-технічною документацією, обладнанням

ОКП "Кіровоград-побутсервіс", ОКП “Ремточмеха-ніка”, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

І квартал 2003 року

Кошти підприєимств

У межах кошторису

5.12.

Захист об’єктів інтелектуальної влас-ності суб’єктів малого підприємництва

Надавати допомогу в оформленні документації на одержання від ДП “Український інститут промис-лової власності” патентів України на винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг.

Обласна рада товариства винахідників і раціоналізаторів України

2003-2004 роки

Кошти замовників

У межах кошторису

5.13.

Надання технічної до-помоги малому бізнесу

Надавати практичну допомогу суб’єктам малого підприємництва у придбанні, проведенні моніторингу, монтажу, наладці та установці обладнання, засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання

Кіровоградський дер-жавний центр стандар-тизації, метрології та сертифікації

2003-2004 роки

Кошти замовників

У межах кошторису

5.14.

Забезпечення доступу підприємствам малого бізнесу до виконання державних та регіо-нальних замовлень

Сприяти залученню суб’єктів малого підприємництва до участі у проведенні тендерів, конкурсів, аукціонів по розміщенню держ-замовлень відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

Структурні підрозділи облдержадмінастрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

Кошти розпорядників бюджетних ресурсів

У межах кошторису

5.15.

Використання місцевої сировинної бази підприємствами малого бізнесу

Розширити мережу закупівельних пунктів для приймання від населення продукції сільського господарства

Облспоживспілка, переробні підпри-ємства усіх форм власності

2003-2004 роки

Власні кошти підприємств

У межах кошторису

5.16.

Розвиток економічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності

Провести семінар із організато-рами виставок, відповідними підрозділами місцевих органів виконавчої влади на тему: “Виставки, як інструмент марке-тингу”, сприяти участі у міжрегіо-нальних та міжнародних виставках-ярмарках кращих підприємств малого бізнесу області

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, головне управління сільського господар-ства і продовольства, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Перше півріччя 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Розширити участь суб’єктів малого підприємництва у роботі постійно діючої виставки товарів народного споживання на площах підприємства “Кіровоградська універсальна міжрайбаза” обл-споживспілки

Облспоживспілка, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдержадмі-ністрації

2003-2004 роки

Кошти виконавців

У межах кошторису

5.17.

Просування продукції місцевих товаровиробників на зовнішні ринки

Залучати суб’єкти підприєм-ницької діяльності до участі у заходах, які презентують соціально-економічний потенціал області: Московський бізнес-форум; Європейський форум східних ринків; Засідання Асамблеї Європейських регіонів

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі, головне управління сільського господарства і продо-вольства облдерж-адміністрації, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців, кошти підпри-ємців

У межах кошторису

   

Організувати проведення вистав-ки- ярмарку “Регіони Кіровоград-щини пропонують” із залученням до участі в ній суб’єктів малого підприємництва області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеко-номічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІІ-ІУ квар-тали 2003 року

Кошти вико-навців, кошти обласного бюджету на проведення виставкової діяльності

50,0 тис. грн.

5.18.

Підготовка керівних кадрів для малого бізнесу

Забезпечити впровадження програми перепідготовки кадрів для сфери підприємництва та направляти спеціалістів до вищих навчальних закладів для здобуття другої економічної освіти

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців, кошти підприємців

У межах кошторису

5.19.

Підвищення конку-рентоспроможності безробітних на регіональних ринках праці

Забезпечити професійну підго-товку, перепідготовку та підви-щення кваліфікації безробітних за 14 професіями, орієнтованими на самозайнятість: 1600 осіб 1700 осіб

Обласний, міськ-районні і районні центри зайнятості, навчальні заклади

2003 рік 2004 рік

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

610,0 тис.грн. 650,0 тис.грн.

5.20.

Удосконалення профе-сійної орієнтації незайнятого населення щодо активної діяльності у сфері малого бізнесу

Сприяти розвитку малого бізнесу шляхом організації професійної під-готовки безробітних, які мають вищу та базову вищу освіту і виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю 330 осіб 350 осіб

Обласний, міськ-районні і районні центри зайнятості, навчальні заклади

2003 рік 2004 рік

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

360,0 тис.грн. 385,0 тис.грн.

5.21.

Впровадження нових методів професійної орієнтації незайнятого населення

Організувати цільові курси за програмою “Підприємець-початкі-вець” для: 600 осіб 700 осіб

Обласний, міськ-районні і районні центри зайнятості, навчальні заклади, Асоціація жінок-підприємниць, Спілка підприємців області

2003 рік 2004 рік

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

21,0 тис.грн. 28,0 тис.грн.

5.22.

Активізація ролі громадських об’єднань підприємців у процесі підготовки кадрів для заняття бізнесом

Провести підготовку та підвищення кваліфікації членів Асоціації та безробітних з метою започаткування власного бізнесу з проблематики: “Мистецтво швид-кого продажу”; “Як захистити свій бізнес”; “Жіноче лідерство”

Асоціація підприємств промисловості, торгів-лі та громадського харчування Кірово-градської області, “Об’єднання підприєм-ців ХХІ століття”

І-ІІ квартали 2003 року

Кошти виконавців

1,5 тис.грн.

5.23.

Підготовка кадрів для туристичного бізнесу

Провести курси підготовки, перепідготовки та атестацію екскурсоводів

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, ЗАТ “Кіровоград-турист”

2003 рік

Кошти виконавців

У межах кошторису

5.24.

Участь навчальних закладів у підготовці кадрів для підприєм-ницької діяльності

Забезпечити підготовку праців-ників робочих спеціальностей для сфери малого бізнесу через ПТУ №№ 2, 14, 18, м.Кіровоград

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування

У межах кошторису

   

Створити при вищому профтех-училищі №9, м.Кіровоград, модуль-центр підготовки кадрів для малого бізнесу

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

ІІ квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

5.25.

Підготовка молоді до зайняття підприєм-ницькою діяльністю

Провести конкурс бізнес-планів серед учнівської молоді

Спілка підприємців Кіровоградської області, управління освіти і науки облдержадміністрації

ІУ квартал 2003 року

Кошти спілки підприємців Кіровоградсь-кої області

У межах кошторису

5.26.

Залучення молоді до підприємницької діяльності

Провести регіональний конкурс бізнес-проектів молодих економістів

Асоціація жінок-підприємниць, Кіровоградський інститут комерції, Інститут реформ

Вересень - листопад 2003 року

Кошти виконавців

У межах кошторису

   

Провести серед учнів шкіл м.Кіровограда конкурс “Школярі-підприємці”

Асоціація жінок-підприємниць, Кіровоградський інститут комерції

Травень 2003 року

Кошти Асоціації жінок-підприємниць

У межах кошторису

   

Організувати проведення щорічного конкурсу шкільних компаній

Управління освіти і науки облдержадміні-страції, Спілка підприємців Кіровоградської області

2003 рік 2004 рік

Кошти виконавців

У межах кошторису

5.27.

Проведення роз’ясню-вальної роботи щодо застосування діючого законодавства

Провести навчання з підвищення кваліфікації керівників суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на проведення землевпорядних та землеоцінюючих робіт

Обласне управління земельних ресурсів, ДП “Кіровоградський регіональний центр державного земельного кадастру”

2003-2004 роки

Кошти підприємців

50,0 тис.грн.

5.28.

Залучення шкільної молоді до підприєм-ницької діяльності

Впровадити викладання курсу “Основи підприємницької діяль-ності” у загальноосвітніх школах області

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, Спілка підприємців Кіровоградської області

2003-2004 роки

Кошти виконавців

У межах кошторису

5.29.

Залучення грантів міжнародних благодій-них організацій

Продовжити надання консуль-тацій суб’єктам малого підприємництва по Програмі БІЗПРО “Гаряча лінія”

Асоціація підприємств промисловості, торгівлі та громад-ського харчування Кіровоградської області

2003 рік

Грант США

6,0 тис.грн.

5.30.

Посилення роботи громадських об’єднань підприємців у висвіт-ленні і розв’язанні проблем підпри-ємництва

Організувати випуск газети “Підприємець”

Спілка підприємців Кіровоградської області

ІІ квартал 2003 року

Кошти Спілки підприємців Кіровоград-ської області

2,0 тис.грн.

Розділ 6. Пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва, пілотні програми та проекти

6.1.

Розвиток і зміцнення матеріальної бази туризму області

Створити реєстр підприємств туристично-рекреаційного ком-плексу області

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, обласне управління статистики, Регіональне відділення Фонду державного майна України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

6.2.

Розвиток і зміцнення матеріальної бази туризму області

Провести науково-дослідні роботи з виділення у сільській місцевості ареалів поетапного реформування територій для організації туризму

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області, Кіровоградське відді-лення Київського університету туризму, економіки і права (за згодою)

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо залучення незайнятого сільського населення до підприємницької діяльності, зокрема у сфері сільського зеленого туризму

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Направити до Держтур-адміністрації України інвестиційні пропозиції та проекти для розміщення у каталозі “Інвестиційні проекти туристично-рекреаційної сфери України”

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, куль-тури, зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Продовжити роботу по розробці туристично-екскурсійних маршрутів на території області та рекомендувати їх для використання малими підприємствами галузі туризму

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму обл-держадміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

6.3.

Організація рекламно-інформаційної під-тримки розвитку туристичної галузі області

Забезпечити участь суб’єктів малого підприємництва галузі фізкультури, спорту і туризму у регіональних, міжрегіональних і міжнародних туристичних виставках-ярмарках та салонах

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму обл-держадміністрації

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Організувати проведення “Круглого столу” з керівниками туристичних підприємств

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму обл-держадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, суб’єкти туристичної діяльності, Кіровоградський бізнес-центр, засоби масової інформації оьласті

2003-2004 роки

Асигнування на утримання установ і організацій виконавців

У межах кошторису

6.4.

Реалізація пілотного проекту у напрямку забезпечення туризму

Впровадити інвестиційний проект щодо розширення виробництва нових видів одягу для туризму та туристичного спорядження, пошиву спецодягу на базі товариства з обмеженою відповідальністю “Куртаж”

ТОВ “Куртаж”, управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, у справах сім’ї та молоді, з питань власності, інвестиційної політики, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, промисловості, енерге-тики, транспорту та зв’язку облдерж-адміністрації, Кірово-градський міськвикон-ком, Регіональний фонд підтримки підприємництва

2003-2004 роки

Кошти інвестора

1279,0 тис.грн

6.5.

Залучення молоді до підприємницької діяльності

Розробити обласну програму підтримки молодіжного підприєм-ництва

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

І квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Розглянути на обласних зборах молодих підприємців питання щодо розвитку молодіжного бізнесу та розробити заходи по його активізації

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, Асоціація молодих менеджерів та еконо-містів (за згодою)

Перше півріч-чя 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Провести обласну акцію “Молодіжні трудові загони”

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень 2003-2004 ро-ків

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Забезпечити діяльність обласного консультативного пункту з питань підприємницької діяльності для сільської молоді

Обласний центр соці-альних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

6.6.

Підтримка молодіжної ініціативи

Провести обласний тур Всеукра-їнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Управління у справах сім"ї та молоді обл-держадміністрації, обласна асоціація молодих менеджерів та економістів, райдержадміністрації, міськвиконкоми

І квартал 2003 року І квартал 2004 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Взяти участь у Всеукраїнському конгресі молодих підприємців

Управління у справах сім"ї та молоді обл-держадміністрації

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

6.7.

Реалізація пілотного проекту у сфері зайнятості молоді щодо розвитку його культурного і творчого потенціалу

Впровадити проект створення аудіо-, відеостудії ПП Титова А.Л., спрямованого на створення додаткових робочих місць для молоді і підвищення якості виготовлення аудіо- і відео-продукції

ПП Титов А.Л., управління культури, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, Регіональний фонд підтримки підприємництва

2003 рік

Кошти інвесторів

100 тис.грн.

6.8.

Навчання жінок з метою набуття впевненості у своїх силах

Започаткувати у районах області роботу навчально-методичних курсів з підготовки сільських жінок до роботи у сфері малого бізнесу

Обласний центр зай-нятості, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

   

Забезпечити участь предста-вників області у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Гендерні підходи в підприєм-ницькій діяльності. Місце, роль і проблеми становлення малого і середнього бізнесу серед жінок, які проживають у сільській місцевості”

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

ІV квартал 2003 року

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

6.9.

Інформування громадськості про роль жінок у підприємництві

Підготувати та провести конференцію “Жінка та бізнес”

Спілка підприємців Кіровоградської області, Асоціація “Бізнес-Леді”

ІІІ квартал 2003 року

Власні кошти виконавців

У межах кошторису

6.10.

Залучення молодих жінок до підприєм-ницької діяльності

Провести конкурс “Міс-бізнес” серед студенток вищих навчальних закладів м.Кіровограда

Асоціація жінок-під-приємниць, Кіровоградський інститут комерції

Березень 2003 року

Кошти Асоціації жінок-підпри-ємниць

У межах кошторису

6.11.

Посилення ролі жіночих громадських об’єднань

Поширити на сільські райони області досвід роботи Баришівського громадського центру “Перспектива” Київської області з організації навчання молоді, жінок і чоловіків з курсу домашньої економіки

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Голова осередку Все-української громад-ської організації “Рада жінок-фермерів Украї-ни” Кіровоградщини (за згодою)

2003-2004 роки

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису

             

6.12.

Реалізація пілотного проекту у напрямку підтримки малозахи-щених верств населення-жінок

Впровадження бізнес-проекту ПП “Всеслав-Кіровоград” щодо організації ательє по виробництву трикотажних і швейних виробів на замовлення населення та серійними партіями

ПП “Всеслав-Кіровоград”, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

2003-2004 роки

Власні кошти підприємства. Кошти Регіо-нального фон-ду підтримки підприємницт-ва в області

34,3 тис.грн. 8 тис.грн.

6.13.

Залучення до малого підприємництва інвалідів

Впровадження бізнес-проекту товариства з обмеженою відповідальністю “Гріз”, с.Березівка Маловисківського району, щодо виготовлення модельного взуття широкого асортименту за індивідуальними замовленнями та дрібними партіями, використо-вуючи працю людей з особливими потребами (інвалідів)

ТОВ “Гріз”, Регіональний фонд під-тримки підприєм-ництва в області, Маловисківська райдержадміністрація, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2003-2004 роки

Кошти Регіо-нального фон-ду підтримки підприємницт-ва в області. Власні кошти підприємства

20,0 тис.грн. 15,0 тис.грн.

6.14.

Підтримка пілотних проектів у сфері виробництва товарів народного споживання

Впровадження бізнес-проекту приватного підприємця Воробйова О.В., смт Добровелич-ківка, щодо розширення виробництва хлібобулочних виробів за рахунок технологічного оновлення і збільшення обсягів реалізації хліба у сільській місцевості

ПП Воробйов О.В. Добровеличківська райдержадміністрація, Регіональний фонд підтримки підприємництва в області

2003-2004 роки

Кошти Регіо-нального фон-ду підтримки підприємницт-ва в області, Власні кошти підприємця

20,0 тис.грн. 3,0 тис.грн.

   

Впровадження бізнес-проекту товариства з обмеженою відповідальністю “Центр Нових Технологій”, м.Кіровоград, щодо організації виробництва екологічно чистої групи грибів-кселофітів та організації лабораторії для дослідження їхніх ферментів з метою створення нових медикаментів протипухлинної, радіопротекторної та антивірусної дії

ТОВ “Центр Нових Технологій”, Регіональний фонд під-тримки підприєм-ництва в області, управління проми-словості, енергетики, транспорту та зв’язку, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації

2003-2004 роки

Власні кошти підприємства Кошти Регіо-нального фон-ду підтримки підприємницт-ва в області

20,0 тис.грн 16,0 тис.грн.

   

Впровадження бізнес-проекту приватного підприємця Оньші С.О., с.Велика Виска Маловисківського району, щодо впровадження секційної технології виробництва продукції бджільництва

Регіональний фонд під-тримки підприєм-ництва в області, ПП Оньша С.О., головне управління сільського госпо-дарства і продоволь-ства облдержадміні-страції, Маловисківська райдержадміністрація

2003-2004 роки

Кошти Регіо-нального фон-ду підтримки підприємницт-ва в області. Власні кошти підприємця

30 тис.грн. 20 тис.грн.

6.15.

Підтримка інноваційних проектів малого бізнесу

Забезпечити режим сприяння інноваційним проектам суб’єктів малого бізнесу, у тому числі: ПП “Конверсор”, м.Кіровоград; Приватного підприємця Самойленка С.М., м.Кіровоград

Управління з питань інвестиційної політики, промисловості, енерге-тики, транспорту та зв’язку облдерж-адміністрації, Регіональний фонд під-тримки підприєм-ництва

2003-2004 роки

Власні кошти виконавців

У межах кошторису

6.16.

Підтримка інвести-ційних проектів малого бізнесу

Впровадження бізнес-проектів за пріоритетними напрямками роз-витку підприємництва, фінансу-вання заходів пілотних програм та проектів за рахунок бюджетних коштів

Головне управління економіки облдерж-адміністрації, Регіональний фонд під-тримки підприємниц-тва в області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна, районні, міські, сільські, сели-щні ради (за згодою)

2003-2004 роки

Кошти обласного бюджету Кошти місцевих бюджетів

350,0 тис.грн. 325,0 тис.грн.

6.17.

Розроблення соціально-спрямованих програм

Розробити програми “Малий бізнес у малих містах”

Бобринецька, Гайворонська, Добровеличківська, Долинська, Маловисківська, Новоукраїнська, Новомиргородська, Ульяновська райдержадміністрації та міськвиконкоми

2003 рік

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

У межах кошторису