від 28 грудня 2002 року № 541-р

Про роботу з реалізації єдиної

державної регуляторної політики

у сфері підприємництва у 2003 році

На виконання Указу Президента України від 22 січня 2000 року № 89 “Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва” та постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №767 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки обгрунтування проектів регуляторних актів" та від 31 липня 2000 року №1182 “Про затвердження Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів”, з метою створення сприятливих умов для ефективного розвитку малого бізнесу та недопущення звуження змісту та обсягу права громадян на підприємницьку діяльність, запровадження ефективного державного регулювання у сфері підприємництва:

1. Затвердити план заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва на 2003 рік в області (додається).

2. Покласти на керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій персональну відповідальність за проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва при підготовці проектів регуляторних актів та після набуття ними чинності.

3. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

забезпечити виконання плану заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва на 2003 рік в області;

розробити, затвердити у встановленому порядку та до 20 січня 2003 року надати головному управлінню економіки облдержадміністрації плани заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва на 2003 рік;

забезпечити обов”язкове погодження проектів регуляторних актів, які регулюють підприємницьку діяльність на обласному та місцевому рівнях, з представництвом Держпідприємництва в області.

4. Начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо відстеження ефективності дії прийнятих регуляторних актів.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій щокварталу до 15 березня, 15 червня, 15 вересня та
10 грудня 2003 року надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання плану заходів з реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва на 2003 рік в області.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 1 лютого 2004 року проінформувати заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М. про стан виконання розпорядження у цілому.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 28 грудня 2002 р. № 541-р

П Л А Н

заходів з реалізації державної регуляторної

політики у сфері підприємництва на 2003 рік в області

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1.

Скласти та затвердити поточні на 2003 рік та перспективні на 2003-2005 роки плани підготовки проектів регуляторних актів та протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження надіслати:

структурні підрозділи облдержадміні-страції - головному управлінню економіки облдержадміністрації;

міськвиконкоми та райдержадміністра-

ції - представництву Держпідприємництва в області та головному управлінню економіки облдержадміністрації

10 січня

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення плануван-ня роботи з підготовки про-ектів регуляторних актів

2.

Оприлюднити плани підготовки проектів регуляторних актів у друкованих засобах масової інформації

Січень

Управління у справах преси та інформації,

головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення гласності з планування нормативних документів

3.

Залучати суб'єктів підприємницької діяль-ності, громадськість до розробки нових та оцінки ефективності діючих регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище

У міру необхід-ності

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Недопущення появи еко-номічно неефективних та недоцільних нормативно-правових актів з підприєм-ницької діяльності

4.

Проводити публічні обговорення проектів регуляторних актів, що впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців

У міру необхід-ності

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Залучення до обгово-рення проектів регулятор-них актів більш широкого загалу громадськості

5.

Проводити своєчасне висвітлення прийнятих регуляторних актів у сфері підприємництва в засобах масової інформації

Протягом року

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Створення сприятливого правового поля розвитку підприємництва

6.

Скласти та затвердити плани заходів з визначення ефективності дії регуляторних актів

Постійно, після введення в дію регуля-торного акта

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Визначення кількісних та якісних показників ефектив-ності

7.

Скласти звіти про стан проведення заходів з визначення ефективності дії регуляторних актів та надіслати їх представництву Держпідприємництва в області та головному управлінню економіки облдержадміністрації

Щокварта-

лу до

3 числа наступного за кварталом місяця

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Визначення рівня досяг-нення мети регулювання та визначення позитивності соціально-економічних нас-лідків дії регуляторних актів

8.

Заслухати звіти про стан роботи щодо впровадження державної регуляторної політики на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації:

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації:

головного управління економіки,

управління культури

голів райдержадміністрацій:

Новоархангельської

Петрівської

Устинівської

Знам'янської

Протягом

року

І квартал

ІІ квартал

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Головне управління економі-ки облдержадміністрації

Управління культури облдержадміністрації

Новоархангельська райдержадміністрація

Петрівська райдержадміністрація

Устинівська райдержадміністрація

Знам'янська райдержадміністрація

Підвищення відповідаль-ності посадових осіб органів виконавчої влади за прове-дення державної регулятор-ної політики

9.

Здійснити перегляд діючих нормативно-правових актів, прийнятих облдержадмі-ністрацією, райдержадміністраціями, міськвиконкомами на відповідність вимогам ринкових відносин

Протягом року

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зменшення втручання органів виконавчої влади у підприємницьку діяльність

10.

Провести нараду-семінар на тему “Державна регуляторна політика у сфері підприємництва”

І квартал

Представництво Держпідпри-ємництва в області, головне управління економіки обл-держадміністрації

Підвищення кваліфікації розробників регуляторних актів

11.

Провести перевірку стану роботи з впровадження єдиної державної регуля-торної політики у сфері підприємництва у структурних підрозділах облдержадмі-ністрації, райдержадміністраціях, міськ-виконкомах

Щокварта-лу по одному об'єкту

Головне управління еконо-міки облдержадміністрації

Вдосконалення роботи з впровадження державної регуляторної політики

12.

Проводити консультації суб'єктів підприємницької діяльності щодо застосування прийнятих регуляторних актів

Постійно

Структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми - розробники регуляторних актів

Вдосконалення механіз-му впровадження регуля-торних актів

13.

Запровадити моніторинг прийнятих регуляторних актів

Постійно

Головне управління еконо-міки облдержадміністрації, представництво Держпідпри-ємництва в області

Запровадження обліку прийнятих регуляторних актів та термінів їх дій

14.

Провести аналіз стану реалізації державної регуляторної політики в області та підготувати інформацію:

Держпідприємництву України

облдержадміністрації

Щокварта-лу

До

1 лютого 2004 року

Головне управління еконо-міки облдержадміністрації

Головне управління еконо-міки облдержадміністрації

Здійснення контролю за станом реалізації державної регуляторної політики

5

2

5

2