0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 5 грудня 2002 року № 490-р

м. Кіровоград

Про затвердження обласних заходів

на 2002-2005 роки щодо реалізації

положень Державної доповіді

“Про становище інвалідів в Україні

та основи державної політики щодо

вирішення проблем громадян з

особливими потребами”

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 7 листопада
2002 року №12746/2 та з метою створення в області сприятливих соціально-економічних умов для реалізації прав осіб з обмеженими фізичними можливостями на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, медичну допомогу, добровільну посильну працю та соціальний захист:

1. Затвердити обласні заходи на 2002-2005 роки щодо реалізації положень Державної доповіді “Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами” (далі - обласні заходи) (додаються).

2. Зобов"язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам залучати для виконання обласних заходів кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

3. Управлінням культури, охорони здоров'я, освіти і науки, з питань фізичної культури, спорту і туризму, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій та рекомендувати головному управлінню Пенсійного фонду України у Кіровоградській області, обласному відділенню Фонду України соціального захисту інвалідів, обласному центру зайнятості, міським головам кожного півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про хід виконання обласних заходів.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації кожного півріччя до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання обласних заходів.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження та обласних заходів покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Негоду С.Д.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 грудня 2002 року № 490-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

на 2002-2005 роки щодо реалізації положень Державної доповіді “Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами”

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

І. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ

1.

Забезпечити своєчасне призначення, виплату та прове-дення відповідних перерахунків пенсій інвалідам всіх категорій відповідно до вимог норм чинного законодавства

Постійно

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

2.

Забезпечити призначення та своєчасну виплату субсидій інвалідам та державних допомог згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня

2002 року № 1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним”

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

3.

Забезпечити призначення та виплату згідно з чинним законодавством компенсацій інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту, невикористане та самостійне санаторно-курортне лікування, втрату працездатності

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій-них захворювань України в Кіровоградській області, обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

4.

Надавати пільги інвалідам всіх категорій згідно з чинним законодавством у межах видатків, затверджених бюджетами усіх рівнів.

Запровадити персоніфікований облік пільговиків області по категоріях у терміни, визначені Стратегією заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню

Постійно

Протягом

2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

5.

Забезпечити поліпшення умов проживання та медичного і соціального обслуговування інвалідів у будинках-інтернатах, територіальних центрах, медичних закладах.

Визначити пріоритетним напрямком фінансування зазначених установ

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ІНВАЛІДІВ

1.

Проводити аналіз первинного виходу на інвалідність з визначенням комплексу причин, які впливають на її виникнення

Щоквар-талу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2.

Організувати та провести спільно з співробітниками кафедри медико-соціальної експертизи Дніпропетров- ської медичної академії виїзний цикл лекцій щодо підвищення кваліфікації лікарів лікувально-консуль-тативних комісій та медико-соціальної експертної комісії

Перше півріччя

2003 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

3.

Максимально наблизити надання експертної допомоги ветеранам війни та праці шляхом виїзних засідань обласного бюро медико-соціальної експертизи за місцем їх проживання або лікування

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Укомплектувати обласне бюро медико-соціальної експертної комісії лікарями-реабілітологами та активізувати їх роботу по впровадженню індивідуальних програм реабілітації інвалідів і проведення контролю за їх виконанням

Протягом 2003 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

5.

Проводити обстеження вагітних жінок (УЗД-діагностика, ТОРЧ-інфекції) та новонароджених в лікувально-профілактичних закладах області з метою попередження та своєчасного виявлення у них вроджених та спадкових захворювань

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

6.

Проводити лікування та реабілітацію дітей раннього віку, дітей-інвалідів та дітей з органічними ураженнями нервової системи на базі реабілітаційно- діагностичного центру “Добруджа”

Постійно

Управління охорони

здоров'я облдержадміністрації

7.

Проводити реабілітацію та відновлювальне лікування інвалідів з захворюваннями органів опорно-рухового апарату, хвороб нервової системи, захворювань шкіри та ендокринологічних захворювань на базі обласної бальнеологічної лікарні в м.Знам'янці

Постійно

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації

8.

Провести цикл лекцій серед дітей шкільного віку по профілактиці дитячого травматизму

Друге півріччя

2002 року

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації

ІІІ. ОСВІТА ІНВАЛІДІВ

1.

Сприяти розширенню мережі спеціалізованих дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладів, класів (груп) для дітей з вадами зору, мови, слуху, опорно-рухового апарату та інших захворювань, санаторних дитячих дошкільних установ

2003-2005 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.

Визначити професійно-технічні навчальні заклади , які надаватимуть освіту випускникам спеціалізованих загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей

Друге півріччя

2003 року

Управління освіти і науки

облдержадміністрації

3.

Здійснювати контроль за відповідністю пп.20; 21 Умов прийому до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації в аспекті надання пільг інвалідам при вступі

Постійно

Управління освіти і науки

облдержадміністрації

4.

Передбачити першочергову видачу цільових направлень дітям-інвалідам - випускникам сільських шкіл для вступу до вищих педагогічних закладів

Постійно

Управління освіти

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

ІV. СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1.

Систематично проводити роботу щодо створення робочих місць для інвалідів на підприємствах усіх форм власності. Забезпечити спрямування коштів за нестворені робочі місця для інвалідів на заходи щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації .

Створити у містах обласного значення (Кіровограді, Олександрії, Знам'янці, Світловодську) центри ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центри трудової реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями

2003-2005 роки

Обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2.

Вжити заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури відповідних регіонів. При здачі у експлуатацію нових об'єктів будівництва передбачати наявність умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до зазначених об'єктів

2003-2005 роки

Управління житлово-комунального господар-ства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

3.

Проводити роботу щодо виявлення інвалідів, які бажають працювати і спроможні реалізувати свої професійні здібності та інформувати про них державні служби зайнятості. Забезпечувати таких осіб відповідними робочими місцями у першочерговому порядку

Постійно

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

4.

Створити інвалідам необхідні умови для відвідувань культурно-видовищних і спортивних заходів, для занять фізкультурою і спортом , а також забезпечувати надання їм безкоштовно спеціального інвентарю.

Постійно

Управління культури,

з питань фізичної культури, спорту і туризму

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

5.

Передбачити безоплатне відвідування інвалідами музеїв, виставок, концертів, кіносеансів та залучення до участі у культурно-мистецьких акціях, творчих колективах, гуртках та об'єднаннях, школах естетичного виховання

Постійно

Управління культури,

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

V. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

1.

Розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади з підприємствами , установами, організаціями у галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів і громадськими організаціями інвалідів

Перше півріччя

2003 року

Обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів

2.

Стимулювати створення недержавних соціальних служб, які б надавали нові різновиди послуг особам з особливими потребами

Постійно

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми, головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації, обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів

3.

Передбачати при створенні та реєстрації підприємств різних форм власності залучення для участі в малому бізнесі осіб з особливими потребами

2003-2005 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми

4.

Забезпечити залучення громадських організацій інвалідів до участі у проведенні тендерів на закупівлю робіт, товарів та послуг за державні кошти

Постійно

Структурні підрозділи

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

5.

Продовжити роботу щодо надання практичної допомоги підприємствам та громадським організаціям інвалідів щодо їх виробничої діяльності.

Систематично розглядати питання надання їм фінансової допомоги та пільг з оподаткування згідно з чинним законодавством

Постійно

Обласне відділення Фонду України соціаль-ного захисту інвалідів,

комісія з питань діяльно-сті підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

6.

Висвітлювати в засобах масової інформації питання законодавчого забезпечення прав осіб з особливими потребами та інформувати про зміни в чинному законодавстві щодо пільг для цієї категорії громадян.

Інформувати про потреби та пріоритети інвалідів у різних сферах життєдіяльності, виконанні державних програм підтримки інвалідів

Постійно

Управління у справах преси і інформації,

головне управління праці та соціального захисту населення, обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів

7.

Надавати фінансову підтримку статутній діяльності громадських організацій інвалідів в обсягах, передбаче- них кошторисом видатків на професійну реабілітацію інвалідів та згідно з Переліком заходів щодо соціальної, трудової, професійної та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій , які надходять до Фонду України соціального захисту інвалідів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня

2001 року № 1767 “Про затвердження порядку сплати підприємствами, установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів”

2002-2005 роки

Обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів

8.

Надавати фінансову допомогу обласному учбово-виробничому підприємству Українського товариства глухих на завершення будівництва нового виробничого корпусу, його модернізацію і обладнання та Кіровоград-ському учбово-виробничому підприємству Українського товариства сліпих на реалізацію довгострокової програми соціально-трудової реабілітації інвалідів і збереження робочих місць для інвалідів на зазначених підприємствах

2002-2003 роки

Обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів

_______________________

5