0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 8 листопада 2002 року № 438-р

м. Кіровоград

Про заходи щодо виконання

в області завдань, які випливають

з послань Президента України

до Верховної Ради України

З метою реалізації в області послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” (далі - послання) та заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 року № 1394, та забезпечення контролю за їх виконанням:

1. Затвердити заходи щодо виконання в області завдань, які випливають з Послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, територіальним органам міністерств і відомств України у 10-денний термін розробити та затвердити відповідні заходи по територіях, галузях, напрямках діяльності.

Інформацію про хід виконання заходів надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації до 5 числа місяця, наступного за звітним півріччям.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати надіслану інформацію та до 10 числа місяця, наступного за звітним півріччям, подавати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції та керівництву облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

5. Зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від
28 квітня 2000 року № 227-р “Про заходи щодо реалізації в області Послання Президента України до Верховної Ради України (2000 р.) і завдань, викладених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України”.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 листопада 2002 року № 438-р

З А Х О Д И

щодо виконання в області завдань, які випливають з послань Президента України

до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії

економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “Про внутрішнє

і зовнішнє становище України у 2001 році”

п/п

Завдання, що випливає

з послань Президента України

Зміст заходу

Механізм реалізації

заходу

Термін виконання

Виконавці

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

І. Підвищення ефективності державного управління

1.

Розвиток системи державної

служби і вдосконалення

механізму її кадрового

забезпечення

Запровадити прозорість про-

цедури підбору кадрів на керівні посади та посилити вимог-ливість до ділових, професійних та моральних якостей канди-датів на ці посади

Видати розпоряд-ження голови обл.-держадміністрації,

видати відповідні накази по структурних підрозділах

2003 рік

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдерж-адміністрації, керів-ники структурних підрозділів облдерж-адміністрації, райдержадміністрації

Формування ста-більного високо-професійного кад-рового складу держслужбовців, підвищення ефек-тивності діяльності місцевих органів виконавчої влади та відповідальності посадових осіб

Посилити роботу, спрямовану на обмеження корупційних діянь в місцевих органах

виконавчої влади

Забезпечити виконан-ня розпорядження голови облдержадміні-страції від 15 квітня 2002р. № 188-р “Про обласні заходи щодо профілактики та протидії корупції на 2002-2003 роки”

2002-2003

роки

Відділ взаємодії з

правоохоронними

органами апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдерж-адміністрації

Скорочення кількості проявів корупції серед посадових осіб органів державного управління

1.1.1. Ринок праці

2.

Проведення політики

продуктивної зайнятості

населення

Забезпечити виконання в області Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки

Розробляти та затвер-джувати щорічні

регіональні заходи щодо реалізації в області Державної програми зайнятості населення на 2001-2011 роки

2002-2004 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, інші структурні підроз-діли облдержадмініст-рації, обласний центр зайнятості, райдерж-адміністрації, міськ-виконкоми

Зменшення рівня зареєстрованого безробіття

Запровадити моніторинг процесів у сфері оплати праці, посилити контроль за дотриманням законодавства

Виконання заходів облдержадміністрації щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 152-р

2002-2004 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерждміністрації, Кіровоградське відділення науково-

дослідного інституту праці та зайнятості населення, науково-дослідний центр

“Кіровоградагропром-

праця”, структурні під-розділи облдерж-

адміністрації

Приведення нормативів праці у

відповідність із

сучасними вимогами

1.1.2. Грошові доходи та заробітна плата

3.

Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат, недопущення її виникнення в подальшому

Забезпечення виконання Указу Президента України від
7 травня 2001 року № 292
"Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення за боргованості із заробітної плати”

Здійснення постійного контролю за додер-жанням законодавства про працю на підпри-ємствах, в установах та організаціях області

2002 рік

Територіальна дер-жавна інспекція пра-ці в області, головне управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

Підвищення рівня доходів населення та зняття соціальної напруги в трудових

колективах

4.

Зменшення розшарування населення за рівнем доходів

Забезпечити зменшення частки працівників, які отримують заробітну плату нижчу від установленого для працездатної особи прожиткового мінімуму

Ініціювати внесення до колективних угод зобов"язання керів-ників підприємств, установ та організа-цій усіх форм влас-ності щодо підвищен-ня розміру середньо-місячної заробітної плати

Щороку

під час укладання колектив-них угод

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерждміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Підвищення рівня життя населення та зменшення масштабів бідності

5.

Створення умов для формування середнього класу

Реалізація програми подолання бідності

Забезпечити виконан-

ня заходів, передбаче-них обласною програ-

мою подолання бідності

2002-2009

роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдерждміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зменшення масштабів бідності та формування середнього класу

1.1.3. Соціальний захист та пенсійна реформа

6.

Створення фінансової стабільності системи загально- обов"язкового державного соціального страхування

Спростити механізм реєстрації платників страхових внесків на загальнобов"язкове державне соціальне страхування та пен-сійне забезпечення фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності, які не мають найманих працівників

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізмів реєстрації платників страхових внесків (після прийняття постанови)

2002-2003

роки

Головне управління Пенсійного фонду в області, виконавча дирекція Фонду соці-ального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, управління виконав-чої дирекції Фонду соціального страху-вання від нещасних випадків на виробни-цтві та професійних захворювань України

Підвищення ефективності системи державного соціального страхування

7.

Проведення пенсійної реформи

Створення рівних умов у сплаті обов"язкових платежів до Пенсійного фонду

Забезпечити дотри-мання вимог Закону України "Про деякі питання сплати збору на обов"язкове державне пенсійне страхування" (після прийняття закону)

2002-2003

роки

Головне управління Пенсійного фонду в області

Удосконалення системи обчислення пенсії, розширення бази сплати внесків до Пенсійного фонду України

8.

Удосконалення системи

надання адресної державної

соціальної допомоги та

створення дієвої системи

надання соціальної допомоги

Забезпечити створення єдиної бази даних щодо отримувачів усіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою

Прийняття відповідних

розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень міськвиконком-мів, посилення контро-лю за реалізацією в області програми подолання бідності

2003 рік

Головне управління

праці та соціального

захисту населення

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Підвищення ефективності соціальної допомоги

9.

Посилення соціального

захисту людей з особливими

потребами

Забезпечити виконання облас-них заходів реалізації Націо-нальної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-
2005 роки

Реалізація плану захо-дів щодо виконання в області Національної програми професійної

реабілітації та зайня-

тості осіб з обмеже-

ними фізичними

можливостями на

2001-2005 роки

2002-2005 роки

Головне управління

праці та соціального

захисту населення, управління освіти та

науки, охорони

здоров”я облдерж-

адміністрації, обласне

відділення Фонду України соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Створення сприят-ливих соціально-економічних, медичних, психоло-гічних, організацій-них та правових умов і гарантій для реалізації прав осіб з обмеженими фізичними можли-

востями на профе-сійну орієнтацію та підготовку, освіту, добровільну посильну працю

1.1.4. Здоров”я населення

10.

Поліпшення стану здоров”я населення на основі забезпечення доступності якісної медичної допомоги

Забезпечити пріоритетний роз-виток первинної медико-сані-тарної допомоги на засадах

сімейної медицини, передусім у сільській місцевості.

Провести реорганізації ФАПів у лікарські амбулаторії у населених пунктах з кількістю

населення більше 1000 жителів

та відкриття ФАПів у населених пунктах з кількістю населення більше 500 жителів

Виконання заходів щодо розвитку первинної медико-санітарної мережі області

2002-2005 роки

Управління охорони здоров”я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення стану

здоров”я населення, особливо в сільській місцевості. Пріоритетне забез-печення профілак-тики захворювань та впровадження засад здорового способу життя

11.

Вироблення та запровадження механізмів багатоканальності фінансування медичної галузі

Створення Кіровоградського,

Олександрійського, Знам”ян-ського та Світловодського міських центрів раннього втручання і соціальної реабілі-

тації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями

Реалізація плану заходів щодо виконан-ня в Кіровоградській області Національної програми професійної реабілітації та зайня-тості осіб з обмеже-ними фізичними можливостями на 2001-2005 роки

2003-2005 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, охорони здоров”я облдержадміністрації, Олександрійський, Знам”янський, Світловодський міськ-виконкоми

Створення і функці-онування мережі центрів раннього втручання і соціаль-ної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціаль-ної реабілітації інвалідів

1.1.5. Освіта

12.

Розроблення та реалізація

широкомасштабної довготермі-

нової стратегії модернізації всієї

системи освіти, наближення її якості до стандартів ЄС, потреб

внутрішнього розвитку держави та суспільства, ринкової економіки

Завершити перехід до нової

структури, змісту та 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти

Створення в Голова-нівському, Доброве-

личківському, Бобри-

нецькому, Олександ-

рівському районах опорних шкіл для нав-чання обдарованої молоді сільської місцевості;

проведення курсової

перепідготовки праців-

ників для організації навчання в загально-освітніх навчальних закладах за новим змістом і структурою загальної середньої освіти;

забезпечення оснаще-

ня загальноосвітніх шкіл комп”ютерною

технікою

2002-2007 роки

Управління освіти і науки облдержадміні-

страції, райдерж-адміністрації,

міськвиконкоми

Збільшення освіт-нього потенціалу

населення, розши-рення доступу до якісної освіти

Забезпечити перехід на якісно

новий рівень підготовки робітничих кадрів

Створення на базі дію-чих професійно-тех-нічних училищ профе-сійних ліцеїв, нав-

чальних центрів та

вищих професійних

училищ

2002-2011 роки

Управління освіти і науки облдержадміні-

страції

Перехід на якісно новий рівень підготовки робітничих кадрів

13.

Подальше реформування вищої освіти і сприяння її входженню до єдиного європейського освітньо-

го простору

Провести оптимізацію мережі, вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, забезпе-чити рівень підготовки спеціа-лістів вищої кваліфікації на рівні Європейських вимог

Прийняття та реаліза-

ція заходів програми соціально-еконо-мічного розвитку області та цільових програм

2011 рік

Управління освіти і науки облдержадміні-

страції, керівники вищих навчальних закладів

Підвищення конкурентоспро-можності молодих

спеціалістів на ринку праці

1.1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство

14.

Створення умов для забезпечен-

ня населення житлом

Здійснити комплекс заходів щодо розвитку житлового будівництва в області

Забезпечити реаліза-цію прогнозних показ-ників заходів обласної програми розвитку житлового будівницт-ва на 2000-2004 роки

2002-2004 роки

Управління інвести-ційної політики,

капітального будівни-

цтва облдержадміні-страції, райдержад-міністрації,

міськвиконкоми

Введення в експлуатацію протягом

2002-2004 років 654,2 тис.кв.м

житла

15.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг

Формування дієвих механізмів управління сферою виробни-

цтва, передачі та використання теплової енергії

Реалізувати програму реформування житлово-комунального господарства Кірово-градської області

2002-2005 роки

Управління житлово-комунального господ-дарства облдержад-міністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення теплопостачання населених пунктів

Здійснити заходи щодо поліпшення забезпечення населення якісною питною водою

Забезпечити виконан-ня програми розвитку

водопровідно-каналі-

заційного господарст-

ва Кіровоградської області на 2002-
2005 роки та до
2010 року

2002-2010 роки

Управління житлово-комунального господ-дарства облдержад-міністрації, обласне виробниче об”єднан-ня меліорації і вод-ного господарства, обласна санітарно-епідеміологічна станція, райдержадмі-ністрації,

міськвиконкоми

Підвищення якості надання послуг водопостачання

Прискорити оснащення наяв-ного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

Внести зміни та забезпечити реаліза-цію обласної програми поетапного оснащен-ня наявного житлового фонду засобами облі-ку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року

2003-2007 роки

Управління житлово-комунального госпо-дарства облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення прав споживачів на оплату фактично спожитих послуг, економія енерго-ресурсів

Здійснити заходи щодо оновлення рухомого складу та забезпечення ефективності роботи комунальних підпри-ємств міст обласного значення

Внести додаткові за-ходи в програму ре-формування житлово-комунального госпо-дарства Кірово-градської області

2002-2005 роки

Управління житлово-комунального госпо-дарства облдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Збільшення обсягів та поліпшення

якості пасажирських перевезень

Збільшити залучення інвестицій в розвиток об”єктів водопостачання області

Надати пропозиції Міністерству еконо-міки та з питань європейської інтегра-

ції, Держжитлокомун-госпу України щодо переліку найважли-віших об”єктів водо-постачання та водо-

відведення з обсягами фінансування для включення їх до переліку об”єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень

2002-2006 роки

Управління інвести-ційної політики, житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації

Підвищення техніч-ного рівня підпри-ємств водопоста-чання, впроваджен-ня енергозбері-гаючих технологій, здешевлення послуг водопровідно-

каналізаційного господарства

16.

Здійснення виваженої цінової політики у сфері надання житло-во-комунальних послуг

Забезпечити формування еко-номічно обгрунтованих тарифів на послуги централізованого теплопостачання

Запровадити новий порядок ціноутворен-ня на послуги центра-лізованого тепло-постачання (після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови)

2002 рік

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Зниження нераціо-нальних витрат, стимулювання процесу оновлення технічної бази підприємств тепло- постачання

Забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України “Про питну воду та питне водопостачання”

Провести перегляди діючих тарифів на послуги централізова-

ного водопостачання та водовідведення із врахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення дифе-ренційованих тарифів на електроенергію” (після прийняття)

2002 рік

Управління житлово-комунального господарства, головне управління економіки облдержадміні-страції,

Удосконалення тарифної політики у водопровідно-каналізаційному господарстві

Уточнити повноваження обл-держадміністрації у частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

Забезпечити видання відповідного розпо-рядження голови облдержадміністрації після прийняття Закону України “Про внесення змін до законів України “Про місцеве самовряду-вання в Україні”, “Про місцеві державні адмі-ністрації”, “Про ціни і ціноутворення”

2003 рік

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Приведення рівня тарифів до еконо-мічно обгрунтованих норм

1.1.7. Культура

17.

Забезпечення випереджаю-

чого розвитку культури

Сприяти поповненню

бібліотечних фондів

Реалізація заходів програми збережен-

ня бібліотечних та

архівних фондів на

період до 2005 року

2002-2005 роки

Управління культури

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Укомплектування бібліотек новими друкованими ви-даннями, збільшен-ня кількості читачів

Забезпечити підтримку

культур національних

меншин

Проведення тижнів

національних культур, свят, виставок, круг-лих столів, спрямова-них на підтримку роз-витку культур націо-нальних меншин

Щороку

Управління культури, управління у справах національностей,

міграції та релігій

облдержадміністрації,

міськвиконкоми

Гармонізація між-етнічних відносин, розвиток культури національних спільнот, що про-

живають в області

Забезпечити охорону

пам”яток історії та

культури

Провести паспорти-

зацію пам”яток історії

та культури, поліп-шити діяльність інспекцій з охорони нерухомих пам”яток

археології, історії та

монументального мистецтва

2003-2010 роки

Управління культури,

архітектури

та містобудування

облдержадміністрації

Реалізація дер-жавної політики щодо охорони куль-турної спадщини, забезпечення контролю за прове-денням робіт на пам”ятках та в зонах охорони пам”яток історії і культури

Забезпечити розвиток

музейної справи

Реалізувати обласну програму розвитку музейної справи на період до 2005 року

2002-2005 роки

Управління культури

облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення збе-реження музейного фонду та розвитку музейної справи

1.1.8. Інформаційна політика

18.

Забезпечення конституційних

прав громадян на інформацію та

свободу слова, створення умов

для входження України у

світовий інформаційний простір

Здійснити переоснащення і

вдосконалення технічної бази комунальних засобів масової інформації, забезпечити розвиток локальних інформа-ційних мереж

Реалізація Указу Пре-зидента України від

31 липня 2000 року

№ 928 “Про заходи щодо розвитку національної складо-вої глобальної мережі Інтернет та забезпе-чення широкого дос-тупу до цієї мережі в Україні”

2002-2011 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна дирекція “Укртелеком”

Забезпечення доступу громадян області до інформаційного простору

Забезпечити розвиток регіо-

нальної системи телебачення і радіомовлення області

Обласна комплексна програма “Розбудова

обласної телерадіо-

мережі на 2002-

2005 роки”

2002-2005 роки

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Кіровоградська об-ласна державна теле-радіокомпанія, облас-ний телевізійний передавальний центр

Створення цілісної обласної телерадіо-мережі, поліпшення інформування громадян

1.1.10. Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери

19.

Створення конкурентоспромож-ного на міжнародному ринку

національного туристичного продукту

Розширити залучення коштів

вітчизняних та іноземних інвесторів, кредитних ресурсів у

туристсько-рекреаційну сферу

Реалізувати обласну програму розвитку туризму

2003 рік

Управління з питань

фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Підвищення ефек-

тивності викорис-тання туристичної та рекреаційної сфери області

20.

Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку людини

Провести роботу щодо ство-рення студентських, молодіж-них трудових загонів, волонтерських бригад

Реалізація обласних заходів щодо залучен-ня учнівської та сту-дентської молоді до оплачуваних громад-ських та сезоних робіт у вільний від навчання час

2002-2005 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціа-льних служб для молоді

Зниження рівня безробіття серед молоді

Забезпечити належне функціо-нування існуючих та сприяти розширенню мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей

Забезпечення вико-нання Регіональної програми розвитку дитячих будинків сімейного типу

2002-2011 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соці-альних служб для молоді

Виховання дітей-сиріт, дітей, поз-бавлених батьків-ського піклування в умовах сім'ї

Сприяти створенню в області мережі молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та залучати їх до здійснення заходів, спрямованих на розви-ток підприємництва серед молоді

Реалізація обласних заходів Державної програми підтримки молодіжного підприє-мництва на 2002-2005 роки

2002-2005 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Розширення мережі молодіжних центрів праці, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів

21.

Забезпечення захисту материнства і дитинства

Розширити молодіжне будів-ництво, у першу чергу на селі, шляхом надання пільгових довгострокових державних кре-дитів молодим сім'ям

Здійснити обласну програму забезпечен-ня житлом молодих сімей у Кіровоград-ській області на 2002-2012 роки

2002-2011 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Вирішення житлових проблем молодих сімей області

Активізувати інформаційно-просвітницьку діяльність через засоби масової інформації з питань безпечного материн-ства, утвердження здорового способу життя

Запровадження відповідних рубрик на телебаченні та радіо

2002-2011 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соці-альних служб для молоді

Поліпшення авторитету сім'ї у суспільстві

Створити обласну мережу та комп'ютерну базу даних про дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях

Здійснити програмне забезпечення служб у справах неповнолітніх

2003-2005 роки

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Своєчасне вияв-лення неблагопо-лучних сімей, ор-ганізація їх соці-ального супроводу

Розширити мережу спеціалізо-ваних закладів соціального захисту дітей та підвищити ефективність їх роботи

Створити та забезпе-чити діяльність цент-рів соціальних служб для молоді, спеціалі-зованих служб.

Розширити мережу притулків для неповнолітніх

2002-2005 роки

Обласний центр соціальних служб для молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Забезпечення профілактичної роботи з неблаго-получними сім'ями, створення умов для нормального розвитку дітей у таких сім'ях

Забезпечення соціального інспектування неблагополучних сімей з метою їх соціального супроводу

Реалізація державної програми “Соціальний супровід неблагопо-лучних сімей”

2002-2005 роки

Обласний центр соціальних служб для молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Забезпечення профілактичної роботи з неблаго-получними сім'ями, створення умов для нормального розвитку дітей у таких сім'ях

1.1.12. Фізична культура і спорт

22.

Створення умов для занять

фізичною культурою і спортом

Забезпечити збереження та подальше збільшення учнівського контингенту дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Створити мережу філій дитячо-юницьких спортивних шкіл у сільській місцевості

2002-2011 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Залучення до за-нять фізичною культурою і спор-том у ДЮСШ до
10 проц. від загальної кількості дітей та підлітків. Підвищення якості роботи спортивних шкіл

Збільшити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багато-

дітних сімей

Забезпечити виконан-ня постанови Кабінету Міністрів України що-до залучення до за-нять фізичною культу-рою і спортом на піль-гових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабез-печених та багатодіт- них сімей

2003-2005 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, управління освіти і науки облдерж-адміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Забезпечити доступність до занять фізичною культурою і спортом зазначеного контингенту

23.

Забезпечення високого рівня спортивної презентації України у світі

Забезпечити підготовку спорт-сменів області до виступів у спортивних змаганнях

Забезпечити участь спортсменів області у Всеукраїнських спор-

тивних іграх, ХХVІІІ та ХХІХ літніх Олімпій-ських іграх, Універ-сіадах, інших міжна-родних змаганнях

2002-2011 роки

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Підвищення якості роботи спортивних шкіл з підготовки спортивного резерву.

Розвиток олімпій-ського та пара-

олімпійського руху в області

1.1.13. Охорона навколишнього природного середовища

24.

Забезпечення екологічного збалансованого розвитку

Забезпечити формування регіональної екологічної мережі

Розробити та прийня-ти обласну програму “Формування націо-нально-екологічної мережі в Кірово-градській області"

2002-2015 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне управління земельних ресурсів, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Збереження та відтворення біоло-гічного та ланд-

шафтного різ-номаніття, що доз-волить довести рівень земель, які підлягають особ-ливій охороні,
до 15 проц. території області

Забезпечити ефективне вико-ристання лісових ресурсів

Реалізувати програми створення лісових захисних насаджень на території області

2002-2011 роки

Кіровоградське дер-жавне лісогосподар-ське об'єднання “Кіровоградліс”, райдержадміністрації

Підвищення лісис-тості території області, поліпшен-ня екологічної ситуації, стану та якісного складу лісового фонду області

25.

Зниження рівня забруднення довкілля

Забезпечити відновлення ста-лого функціонування еко-системи р.Дніпра, забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження

Реалізувати програму екологічного оздоров-

лення басейну

р.Дніпра та поліп-шення якості питної води у Кіровоградській області

2002-2010

роки

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне виробниче управління меліорації і водного гос-подарства, обласне управління земельних ресурсів, управління житлово-комунально-го господарства облдержадміністрації, державне лісогоспо-дарське об”єднання “Кіровоградліс”,

райдержадміністрації

Відновлення та підтримання спри-ятливого гідроло-гічного режиму річок басейну р.Дніпра загальною протяж-ністю 32,2 км, берегоукріплення -16 км, протиерозійні гідротехнічні спо-руди у комплексі з водоохоронними заходами на площі 157,5 га, будівницт-во 35,1 км гідротех-нічних споруд

Забезпечити здійснення заходів щодо екологічної реабілітації територій вуглерозрізів ДХК “Олександріявугілля”

Розробити та затвер-дити обласні заходи по реалізації програми екологічної реабілі-тації гірничо-

добувних районів

2002-2010 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне упраління земельних ресурсів, управління промисло-вості, енергетики,

транспорту та зв”язку облдержадміністрації,

державне лісогоспо-дарське об”єднання “Кіровоградліс”, райдержадміністрації

Збереження родо-

вищ і гірничих виробок на період

консервації з приведенням їх у

безпечний стан.

Своєчасна ре-культивація пору-шених земель, створення на їх місці стійких екосистем

Збільшити обсяги викорис-тання підземних вод для питного водопостачання населення області

Забезпечити реаліза-цію програми розвитку

водопровідно-каналі-

заційного господарст-

ва Кіровоградської області на 2002-
2005 роки та до
2010 року

2002-2010 роки

Управління житлово-комунального госпо-дарства облдерж-адміністрації, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Задоволення пот-реб населення у якісній питній воді за рахунок будівництва 55 свердловин, збільшення обсягів використання підземних вод на 1210 тис. куб.м води за рік

Поліпшити захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів сільськогосподарських угідь

Реалізувати заходи Регіональної програ-ми по захисту населених пунктів, виробничих об”єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод в Кіровоградській області у 2001-

2005 роках, прогноз до 2010 року та на період після 2010 року

2002-2005 роки

Обласне виробниче управління меліорації і водного господар-ства, райдержадміні-

страції

Забезпечення захисту від під-топлення повене-вими водами

1200 шт. житлових будинків та 1800 га сільгоспугідь, від підтоплення підземними водами 1650 житлових будинків

1.1.14. Природна та техногенна безпека, подолання наслідків

26.

Зниження ризиків виникнення і пом”якшення наслідків над-звичайних ситуацій

Забезпечити підвищення рівня безпеки проживання населення у найбільш потенційно небез-

печних регіонах

Домогтися повного і своєчасного виконан-ня заходів Комплекс-ної регіональної про-грами запобігання та реагування на над-звичайні ситуації на 2002-2005 роки та на період до 2012 року

2002-2012 роки

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Гарантоване забез-печення безпеки проживання насе-лення у найбільш потенційно небез-печних регіонах

1.2.2. Податково-бюджетна політика

27.

Забезпечення збалансованості та посилення соціальної спрямованості державного бюджету

Проаналізувати стан формуван-ня Державного бюджету на 2003 рік

Внести пропозиції Міністерству фінансів України та Верховній Раді України щодо формування показників Державного бюджету на 2003 рік

2002 рік

Головні фінансове управління, управлін-ня економіки облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області, управління Державного казначей-ства в області

Поліпшення фінансування із державного бюд-жету видатків соці-ального напрямку

області

28.

Забезпечення прозорості міжбюджетних відносин

Посилити аналіз та провести роботу по оптимізації фінансових потоків між бюджетами всіх рівнів

Реалізація постанови Кабінету Міністрів Ук-раїни про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 "Про затвердження форму-ли розподілу обсягу міжбюджетних транс-фертів між державним бюджетом та місцеви-ми бюджетами" (після прийняття постанови )

2002 рік

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Забезпечення оптимізації роз-поділу фінансового ресурсу бюджету відповідно до соціально-економічних, демографічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць

29.

Удосконалення системи держав-них замовлень та закупівель

Підвищення ефективності державних закупівель на регіональному рівні

Вжити заходи щодо створення в області системи регіональних представників уповно-важеного органу з питань координації державних закупівель на місцевому рівні

2003 рік

Головне управління економіки облдерж-адміністрації

Зменшення кіль-кості право-порушень під час здійснення про-цедур закупівель за державні кошти

30.

Розбудова інвестиційного

потенціалу держави

Забезпечити виконання Програ-ми залучення інвестицій для економічного розвитку області на 2002-2005 роки

Реалізувати заходи Програми залучення інвестицій для економ-мічного розвитку області на 2002-2005 роки

2003-2005 роки

Управління інвести-ційної політики капі-тального будівництва, містобудування та архітектури, головне управління сільського господарства і продо-вольства облдерж-адміністрації, служба автомобільних доріг, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення обсягів інвестицій в еконо-міку області та спрямування їх на вирішення проблем соціально-економіч-ного розвитку

1.3. Удосконалення державної науково-технічної інноваційної політики

31.

Поліпшення фінансування науки

Забезпечити поліпшення фінансування наукових та інноваційних розробок

Передбачити в місце-вих бюджетах фінан-сування регіональних інноваційних програм

2002-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне фінансове управління облдерж-адміністрації

Поліпшення інно-ваційної діяльності, підвищення конкурентоспро-можності продукції

32.

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

Запровадити механізми підтримки науково-технічної діяльності в області

Залучити до вирішен-ня питання прискорен-ня науково-технічного прогресу у галузі еко-номіки області облас-ну координаційну наукову раду

2003 рік

Головне управління економіки, управління освіти і науки облдержадміністрації

Більш ефективне використання науково-технічного потенціалу

Створити бази даних про наукові установи та напрямки наукових та дослідних запро-ваджень

2003-2011 роки

Головне управління економіки, управління освіти і науки облдержадміністрації

Більш ефективне використання науково-технічного потенціалу

1.4.1. Формування конкурентного середовища, підвищення ефективності управління державною власністю

33.

Подальше формування на засадах вільної конкуренції сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності

Створення передумов для становлення середнього класу

Затвердити та реалі-зувати заходи

Регіональної програми

розвитку малого під-

приємництва у Кірово-

градській області на 2003-2004 роки

2002-2004 роки

Головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністра-ції, територіальні підрозділи міністерств і відомств України, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Створення сприятливих умов для розвитку

малого підприєм-

ництва

Упорядкування механізму реєстрації підприємницької діяльності

Розпочати створення автоматизованої

інформаційної систе-

ми - реєстру суб”єктів

підприємницької

діяльності

2003 рік

Представництво

Держпідприємництва в області, обласне управління статисти-ки, державна податко-

ва адміністрація в області, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Упорядкування та

спрощення проце-

дури започаткуван-ня господарської діяльності, удоско-налення дозвільної системи у сфері підприємництва

Упорядкування та спрощення процедури започаткування господарської діяльності

Запровадити в містах і районах області єдині дні реєстрації суб”єктів підприєм-ництва за досвідом Миколаївської області

2003 рік

Представництво

Держпідприємництва в області, райдерж-адміністрації,

міськвиконкоми

Спрощення проце-дур започаткування господарської діяль-ності, удоскона-лення дозвільної системи у сфері підприємництва, сприяння залученню широких верств населення до підприємницької діяльності

Зменшення адміністративного

регулювання підприємницької

діяльності

Удосконалити роботу координаційних рад з питань розвитку під-приємництва, розгляд питань щодо стану реалізації єдиної державної регуля-торної політики

2003 рік

Головне управління

економіки облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Створення сприят-

ливих умов для

розвитку підпри-ємництва та конкуренції

34.

Досягнення оптимальності та прибутковості державного сектора економіки

Посилити контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, повноваження з управління державними корпоративними правами яких здійснює облдержадміністрація

Забезпечити прове-дення щоквартального аналізу діяльності підприємств та контролю керівників акціонерних товариств

2002-2011 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Поліпшення фінансового стану підприємств

1.4.2. Ефективне використання промислово-технологічного потенціалу

35.

Забезпечення конкурентоспро-можності та збільшення присутності продукції промисло-вості на внутрішньому та зовнішньому ринках, насамперед

продукції з високим ступенем переробки

Здійснити комплекс заходів щодо підвищення якості продукції, що випускається промисловими підприємствами області.

Розробити та реалізувати регіональну програму сприяння підвищенню якості та конку-рентоспроможності продукції

Забезпечити здійснен-ня плану першочерго-вих заходів щодо впровадження системи управління якістю на підприєм-ствах Кіровоградської області на 2002-
2003 роки

2002-2003 роки

Кіровоградський дер-жавний центр стан-дартизації, метрології і сертифікації, управ-ління зовнішніх зно-син, зовнішньоеконо-мічної діяльності та

торгівлі облдержад-міністрації, обласне управління у справах захисту прав спожи-вачів, обласна санітарно-епідеміоло-гічна станція

Збільшення власних товарів на вітчиз-няному ринку.

Збільшення обсягів експорту продукції, що випускається підприємствами області

Посилити роботу по форму-ванню оптового ринку сільсько-

господарської продукції та продовольчих товарів

Реалізувати обласну програму розвитку внутрішнього ринку на період до 2005 року

2002-2005 роки

Управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльно-сті та торгівлі обл-держадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення обсягів товарообороту та реалізації товарів вітчизняного виробництва

1.4.4. Створення конкурентоспроможного агропромислового

комплексу та забезпечення соціального розвитку села

36.

Розвиток інфраструктури ринку, нарощування обсягів виробницт-ва та підвищення експортної конкурентоспроможної продукції аграрного сектора

Забезпечити створення на селі сучасної ринкової інфраструк-тури, стимулювання сільсько-господарської кооперації, роз-витку приватних кооперативних підприємств у сфері агросервісу, переробки і збуту продукції

Реалізувати обласну програму “Розвиток інфраструктури аграр-ного ринку на період 2001-2004 років”.

2002-2004 роки

Головне управління сільського господарст-ва і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Забезпечення умов реалізації підпри-ємствами сільсько- господарської продукції на прозорому ринку, створення умов для здорової конкуренції

Розробити та реалізу- вати обласну програму розвитку сільськогос-подарських обслуго-вуючих кооперативів

2002-2005 роки

Головне управління сільського господарст-ва і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Здійснити комплекс заходів щодо підвищення ефективності аграрного сектора в умовах збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції

Забезпечити розробку та реалізацію галузе-вих програм, спрямо-ваних на збільшення обсягів виробництва сільськогоподарської продукції

2002-2004 роки

Головне управління сільського господарст-ва і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподар-ської продукції в умовах ринкової економіки, продо-вольче забезпеч-чення населення області

Поліпшити експлуатацію між-господарських державних меліо-ративних систем

Передбачати щороку в планах роботи відновлення, модерні-зацію та розвиток державних меліора-

тивних систем, поліп-шення технічного ста-ну та підвищення технологічного рівня зрошуваних угідь і територій, що перебу-вають у зоні їх впливу

2002-2010 роки

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, головне управління сільського господарст-ва і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Ефективне та еко-логічно безпечне функціонування зрошувальних систем. Реконструкція зрошувальних систем

37.

Удосконалення механізмів реалі-зації та захисту прав громадян і юридичних осіб на землю

Забезпечити грошову форму розрахунків за оренду землі

Проведення роз'ясню-вальної роботи з влас-никами земельних ді-лянок і орендарями щодо розрахунків за оренду земельних ді-лянок і земельних час-ток (паїв) у розмірі не менше як 1,2-2 проц. величини нормативної грошової оцінки орен-дованих земельних ділянок і земельних часток (паїв)

2002-2003 роки

Обласне управління земельних ресурсів, головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Підвищення рівня орендної плати та рівня матеріального добробуту населення

Забезпечити розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення і створення сис-теми іпотечного кредитування під заставу землі, як захист інтересів селян-власників землі

Продовжити роботу з видачі державних актів на право приватної власності на землю всім бажаючим влас-никам сертифікатів на право на земельну частку (пай)

2002-2005 роки

Обласне управління земельних ресурсів,

райдержадміністрації

Створення системи іпотечного кредиту-вання під заставу землі та правовий захист інтересів селян

Проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів

Проведення земельно-кадастрових робіт

2002 рік

Обласне управління земельних ресурсів,

державне підприєм-ство “Кіровоградський регіональний центр державного земельно-го кадастру”

Створення бази даних про землекористувачів

Проведення інвентари-зації земель населе-них пунктів

2002-2005 роки

Кіровоградське облас-не управління земель-них ресурсів,

райдержадміністрації

Забезпечення більш ефективного використання земель несільсько-господарського призначення

37.

Створення умов для розвитку

соціальної сфери села

Забезпечити введення в дію у сільській місцевості у 2003 році:

3 загальноосвітні школи;

1 дошкільний заклад;

3 лікарні;

30 км газових мереж;

1,5 км автомобільних доріг

Включити розділ соціального розвитку села в програму соціально-економіч-ного розвитку області на 2003 рік

2003 рік

Управління інвестицій-ної політики, капіталь-ного будівництва, головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації, служба автомобільних доріг, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Поліпшення умов життя сільського населення

Забезпечити сільські населені пункти, що користуються привіз-ною водою, централізованим водопостачанням

Забезпечити виконан-ня “Комплексної регіо-нальної програми першочергового за- безпечення сільських населених пунктів, що користуються привіз-ною водою, централі-зованим водопоста-

чанням на 2001-

2005 роки і прогноз до 2010 року”

2002-2005 роки

Обласне виробниче управління мелорації і водного господарства, райдержадміністрації

Забезпечення централізованим водопостачанням і каналізацією

17 населених пунк-тів з населенням близько 15 тис.чол.

Введення потужностей водопроводу і каналізації 95 км.

1.5. Посилення ролі регіонів у забезпеченні економічного зростання та їх відповідальності

за розв”язання соціальних проблем

38.

Забезпечення органічного поєд-нання політики регіонального розвитку з пріоритетними напрямками соціально-економіч-ного розвитку країни

Розробити та реалізувати стратегію регіонального розвитку області на 2003-2011 роки

Стратегія регіонального розвитку міст та районів області

2003 рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвикон-коми, райдержадміні-страції

Визначення довго-, середньотерміно-

вих та поточних пріоритетів регіо-нального розвитку на регіональному та місцевому рівні

2.2. Реалізація потенціалу торговельно-економічного співробітництва з Росією та іншими

державами-учасницями СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємовигоди

39.

Поглиблення співробітництва з Російською Федерацією та іншими країнами-учасницями СНД

Провести роботу щодо розширення торговельного, економічного та культурного співробітництва Кіровоградської області з областями Російської

Федерації

Забезпечити вико-нання плану заходів до Програми міжрегіо-нального та прикор-донного співробіт-ництва України і Російської Федерації на 2001-2007 роки

2002-2007 роки

Управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Збільшення експорту до Російської Федерації

Забезпечити просування підприємств області на ринки країн СНД

Удосконалити практику укладання контрактів на постачання до країн СНД продукції машинобудування для оновлення застарілого парку машин, які були раніше поставлені підприємствами області.

Створити дилерські центри по збуту, ремонту та обслуго-вуванню сільсько-господарської техніки в країнах СНД

2002-2007р.

Управління зовнішніх зносин, зовнішньо-економічної діяльності та торгівлі, управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв”язку облдержадміні-страції, Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата, підприємства машинобудування

Збільшення обсягів товарообороту з іншими країнами

___________________

2

24

26

1

2

3

4

5

6

7