0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 7 листопада 2002 року № 436-р

м. Кіровоград

Про обласну програму розвитку

сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів на 2002-2004 роки

На виконання Указу Президента України від 8 серпня 2002 року № 694 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку" та з метою забезпечення формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області:

1. Затвердити обласну програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002-2004 роки (далі - Програма) (додається).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати правлінню облспоживспілки забезпечити виконання завдань і здійснення заходів, передбачених Програмою, та щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформацію про хід її виконання.

3. Райдержадміністраціям розробити та затвердити протягом місяця за участю виконкомів сільських та селищних рад, правлінь райспоживспілок районні програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002-2004 роки.

4. Рекомендувати райдержадміністраціям при формуванні місцевих бюджетів на 2003 та наступні роки передбачати виділення коштів на фінансування заходів щодо реалізації районних програм розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми заступнику голови обласної державної адміністрації Згривцю Ф.І. щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження та Програми покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Згривця Ф.І.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 листопада 2002 року № 436-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

на 2002-2004 роки

Важливою складовою здійснення аграрних перетворень є розбудова кооперативного руху на селі. Виникнення у процесі приватизації землі і майна значної кількості незалежних приватних товаровиробників відкриває можливості утворення нової організаційної структури сільського господарства, побудованої на фундаментальних кооперативних засадах.

Розвиток альтернативної структури обслуговування сільського господарства на кооперативних засадах сприятиме становленню ринкової рівноваги і розвитку конкуренції в інтересах економічного захисту сільського господарства, а, отже, і в інтересах держави.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об"єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам (в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу) з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку, а забезпечують прибуткову діяльність своїх членів - сільськогосподарських товаровиробників.

Проте в переважній більшості товаровиробники не знайомі з принципами організації і функціонування справжніх кооперативних організацій. В їх уявленні кооперативи ототожнюються з псевдокооперативними колгоспами та кооперативами періоду перебудови, багато з яких мали сумнівну репутацію. Цим можна пояснити можливе негативне ставлення простих людей до кооперативів і кооператорів.

Нерозуміння суті, призначення і принципів кооперації призводить до того, що набули масового поширення псевдокооперативні підприємства, переважна більшість яких зареєстрована як сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Це дискредитує в очах людей саму ідею кооперації як форму взаємодопомоги, породжує їх зневіру у політику аграрних реформ і суттєво стримує розвиток реальних кооперативних процесів у сільському господарстві.

Процес створення обслуговуючих кооперативів повинен проходити крізь свідомість людей, оскільки він неможливий без їх власного переконання, взаємної довіри і неабиякої особистої віддачі, а тому вимагає певного часу.

Для організації кооперативів завчасно має бути проведена інтенсивна роботи, бажано за участю і сприяння сільських рад, по розповсюдженню інформації, зокрема, з активними лідерами на селі, сільською інтелігенцією. Просвітницько-роз"яснювальна робота повинна бути тривалою, всебічною, з використанням різноманітних засобів.

Для становлення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів необхідно здійснити комплекс заходів і завдань, які викладені в обласній програмі розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2002-2004 роки (далі - Програма). Вони мають забезпечити системний підхід до розбудови кооперативного руху у сільському господарстві, визначити напрями і пріоритети обласної підтримки розвитку кооперативів.

Мета Програми та її завдання

Метою Програми є активізація подальшого розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у тому числі агроторгових домів на кооперативних засадах, розширення їх присутності на біржовому ринку і на цій основі підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності, поліпшення умов розширеного відтворення в аграрному секторі економіки.

Відповідно до вказаної мети завданням Програми є:

сприяння формуванню на кооперативних засадах найбільш оптимальної інфраструктури сільського господарства;

активізація процесів формування сприятливого конкурентного середовища шляхом підтримки розвитку альтернативних комерційним структурам кооперативних маркетингових каналів руху продукції до споживача, що належать самим товаровиробникам;

стимулювання процесів самоорганізації сільського населення на кооперативних принципах для виконання сільськогосподарських робіт в особистих селянських і фермерських господарствах, спільного використання майна, надання технологічних, соціально-побутових та інших послуг.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація обласної програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів сприятиме зміцненню соціально-економічної бази ринкових перетворень в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу трансформаційних процесів, що проходять на селі, поліпшенню соціального забезпечення сільського населення, підвищенню рівня його життя.

Відповідно до завдань, визначених Програмою, очікується:

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення маркетингових пошуків, а також збільшення прибутку від реалізації продукції через свої неприбуткові кооперативні формування;

розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників до агросервісних послуг;

підвищення товарності особистих селянських і фермерських господарств, зменшення втрат продукції;

удосконалення для сільськогосподарських товаровиробників процесу реалізації продукції, більш ефективне використання каналів збуту, допомога в досягненні міцних позицій на ринку сільськогосподарськими товаровиробниками, протистояння несприятливій конкуренції, адаптація сільськогосподарських товаровиробників за допомогою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до умов ринкової економіки;

більш повне задоволення потреб споживачів щодо кількості та якості продукції і доступної ціни на продовольчі товари;

подальша розбудова соціальної інфраструктури на селі, підвищення доходів сільського населення, розвиток газифікації тощо;

створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.

Досягнення мети Програми та виконання поставлених завдань потребує здійснення відповідних заходів.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок коштів донорських організацій, інвесторів.

Заходи щодо реалізації Програми

І. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

1. Пропагувати формування мережі маркетингових, сервісних та багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, обласний центр післядипломного

навчання працівників агропромислового комплексу,

колективне підприємство "Інформаційно-видавни-

чий центр СВК" (за згодою)

Постійно

2. Запровадити на місцевих каналах телебачення і радіомовлення, у друкованих виданнях, засновниками яких є обласна та районні державні адміністрації, висвітлення питань щодо роз"яснення ідеї кооперації, природи кооперативних форм самодопомоги, переваг кооперації на селі і поширення передового досвіду діяльності кооперативних формувань та їх об"єднань.

Управління у справах преси та інформації, головне

управління сільського господарства і продоволь-

ства облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

3. Запровадити постійне навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів кооперативів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств з використанням досвіду діяльності кращих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, обласний центр післядипломного

навчання працівників агропромислового комплексу,

колективне підприємство "Інформаційно-видавни-

чий центр СВК" (за згодою)

Протягом 2003-2004 років

4. Створити інформаційно-консультативну службу з питань розвитку і діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, обласний

центр післядипломного навчання працівників

агропромислового комплексу, колективне

підприємство "Інформаційно-видавничий центр

СВК" (за згодою)

Протягом 2003 року

5. Організувати кущові виїзні семінари-наради з питань розвитку кооперативного руху на селі.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації, колективне підприємство

"Інформаційно-видавничий центр СВК" (за згодою)

Протягом 2003 року

6. Встановити постійний моніторинг діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, націлений на перевірку відповідності кооперативів кооперативним принципам та визначення труднощів, з якими вони стикаються.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації

Постійно

ІІ. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів

1. Здійснити заходи щодо максимального залучення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та кооперативних агроторгових домів до виконання обласної і районних програм розвитку аграрного сектора економіки.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, райдерж-

адміністрації

Протягом 2002-2003 років

2. Розробити та забезпечити здійснення пілотних проектів у районах щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із залученням на договірній основі об"єктів матеріально-технічної бази споживчих товариств та їх спілок, а також включенням як асоційованих членів переробних, агротехнічних та інших підприємств, які вносять до цих кооперативів об"єкти своєї матеріально-технічної бази у формі пайових внесків.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації, облспо-

живспілка (за згодою), райдержадміністрації

Протягом 2003 року

3. Вжити заходів щодо створення у кожному районі агроторгових домів як маркетингових кооперативів, заснованих сільськогосподарськими товаровиробниками, з метою максимального використання їх можливостей для товарного наповнення аграрного ринку через товарні біржі, оптово-продовольчі та плодоовочеві ринки, аукціони живої худоби, просування сільськогосподарської продукції на внутрішні ринки.

Головне управління сільського господарства

і продовольства облдержадміністрації,

ОКП "Торговий дім "Кіровоградщина", райдерж-

адміністрації

Протягом 2002-2002 років

_____________________

5