0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 8 серпня 2002 року № 294-р

м. Кіровоград

Про затвердження Порядку проведення

щорічної оцінки виконання державними

службовцями покладених на них

обов"язків і завдань

З метою виконання Указу Президента України від 14 квітня 2000 року № 599 “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців” та відповідно до наказу Головного управління державної служби України від 31 травня 2002 року № 39 “Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань”:

1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

розробити Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та опублікувати його у пресі;

забезпечити проведення щорічної оцінки у зазначені у Порядку строки;

про підсумки оцінювання інформувати облдержадміністрацію щороку до 1 лютого.

3. Затвердити Заходи щодо впровадження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях (додаються).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями

покладених на них обов'язків і завдань

Загальні положення

1. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань проводиться відповідно до цього Порядку з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців, виконанням ними своїх обов'язків і завдань.

2. Оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків - це процедура перевірки безпосереднім керівником діяльності державних службовців відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи та порівняння якості їх роботи з визначеними критеріями і показниками, зазначеними у додатку 1.

3. Щорічне оцінювання роботи державних службовців покликане висвітлювати професійний рівень роботи державного службовця, зростання (зниження) його компетентності, професіоналізму, розвитку його ділових якостей, сприяти поліпшеню добору і розстановки кадрів, визначенню їх потенціалу, вдосконаленню процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленню організаційних проблем та оперативному реагуванню на них, аналізу посадових інструкцій.

4. Щорічна оцінка проводиться у період між атестаціями державних службовців. Щорічна оцінка не здійснюється в рік, наступний за роком проведення атестації.

5. Проведення щорічної оцінки покладається на безпосереднього керівника.

6. У випадку відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює не повний звітний рік, щорічну оцінку може проводити його заступник. У разі відсутності такої посади - керівник вищого рівня.

7. Щорічна оцінка проводиться протягом першого місяця, наступного за звітним роком.

8. Щорічній оцінці підлягають всі працівники відділів апарату облдержадміністрації, райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, які є державними службовцями.

9. При оцінюванні виконання державними службовцями обов'язків та покладених на них планових і позапланових завдань необхідно використовувати особисті плани роботи державних службовців (форма плану зазначена у додатку 2). Протягом року до особистого плану роботи можуть вноситися зміни і доповнення на підставі документів, що визначають позапланові завдання.

10. Щорічна оцінка повинна здійснюватись в атмосфері довіри і справедливості на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

11. Щорічній оцінці не підлягають державні службовці патронатної служби, державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді, та вагітні жінки.

12. У малочисельних структурних підрозділах облдержадміністрації (не більше 5 чоловік) щорічне оцінювання здійснює і затверджує керівник структурного підрозділу.

Організація і проведення щорічної оцінки

13. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:

Підготовчий. У цей період кожним державним службовцем аналізується виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, особистих планах роботи, а також наданих окремими дорученнями у звітний період; встановлюється дата проведення співбесіди. Державні службовці ознайомлюються з планом роботи підрозділу (органу) на наступний рік, відповідно до якого готують пропозиції до особистого плану роботи.

Оцінювання. Здійснюється державним службовцем (через самооцінювання) і безпосереднім керівником, результати якого заносяться до бланку щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов"язків і завдань (далі - бланк щорічної оцінки) згідно з додатком 3.

Бланки щорічної оцінки виготовляються та видаються державним службовцям відділом кадрової роботи та з питань державної служби (кадровою службою) відповідного органу до 10 січня наступного за звітним року*. При цьому розділи 1, 2, 3 бланку щорічної оцінки заповнюються державним службовцем і передаються безпосередньому керівнику відповідно до механізму проведення щорічної оцінки, визначеного цим Порядком, через 2 дні після їх отримання. Керівник вищого рівня оцінює роботу державного службовця, заповнюючи розділ 4 бланку щорічної оцінки. Заповнений бланк щорічної оцінки безпосередній керівник передає у 2-денний термін державному службовцю для ознайомлення з оцінкою.

Співбесіда та підписання результатів обговорення. Проводиться безпосереднім керівником з державним службовцем в день його ознайомлення з оцінкою з метою обговорення результатів оцінки роботи державного службовця за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань.

У ході співбесіди обговорюється результативність у контексті посадових обов'язків та запланованих завдань, особисті плани роботи на майбутній період у світлі пріоритетів структурного підрозділу або органу.

Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем розділу 5 бланку щорічної оцінки.

Затвердження керівником вищого рівня. Результати щорічної оцінки у тижневий термін затверджуються керівником вищого рівня (згідно з механізмом проведення щорічної оцінки, визначеного цим Порядком, та з додатком 4). Керівник вищого рівня при цьому може зазначити свої зауваження та пропозиції у розділі 6 бланку щорічної оцінки.

Заключний етап. Повноту заповнення бланку щорічної оцінки перевіряє відділ кадрової роботи та з питань державної служби (кадрова служба) органу і долучає її до особової справи державного службовця. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби (кадрова служба) органу аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки, готує проекти відповідних документів з питань кадрового менеджменту.**

Механізм проведення щорічної оцінки

14. Відповідно до цього Порядку щорічна оцінка державного службовця структурного підрозділу облдержадміністрації проводиться безпосереднім керівником - начальником відділу структурного підрозділу. Матеріали по щорічній оцінці передаються на затвердження керівнику вищого рівня - заступнику керівника структурного підрозділу облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

15. Щорічна оцінка начальника відділу структурного підрозділу облдержадміністрації проводиться заступником керівника структурного підрозділу згідно з розподілом функціональних обов'язків, а результати затверджуються керівником структурного підрозділу облдержадміністрації.

16. Щорічну оцінку заступника керівника структурного підрозділу облдержадміністрації проводить керівник структурного підрозділу, а результати затверджує заступник голови облдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь.

17. Щорічну оцінку керівника структурного підрозділу облдержадміністрації проводить заступник голови облдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь, а затверджує голова облдержадміністрації.

18. Щорічну оцінку державного службовця апарату облдержадміністрації проводить начальник відділу апарату облдержадміністрації і затверджує заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату.

19. Щорічну оцінку начальника відділу апарату облдержадміністрації проводить заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату. Матеріали по щорічній оцінці передаються на затвердження керівнику вищого рівня - першому заступнику голови облдержадміністрації.

20. Щорічна оцінка заступника керівника апарату облдержадміністрації, начальника організаційного відділу апарату проводиться заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату і затверджується першим заступником голови облдержадміністрації.

21. Матеріали щорічного оцінювання заступника голови облдерж-адміністрації, заступника голови облдержадміністрації - керівника апарату подаються на підпис першому заступнику голови облдержадміністрації та на затвердження - голові облдержадміністрації.

22. Щорічне оцінювання першого заступника голови облдержадміністрації проводиться і затверджується головою облдержадміністрації.

23. Щорічну оцінку державного службовця (VI-VII категорій) структурного підрозділу райдержадміністрації проводить начальник відділу структурного підрозділу райдержадміністрації, а затверджує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації.

24. Щорічну оцінку начальника відділу структурного підрозділу райдержадміністрації проводить заступник керівника структурного підрозділу згідно з розподілом функціональних обов'язків і затверджує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації.

25. Щорічне оцінювання заступника керівника структурного підрозділу райдержадміністрації проводить керівник структурного підрозділу, а затверджує заступник голови райдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь.

26. Матеріали щорічного оцінювання керівника структурного підрозділу райдержадміністрації підписує заступник голови райдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь, а затверджує - голова райдержадміністрації.

27. Щорічну оцінку державного службовця апарату райдержадміністрації проводить начальник відділу апарату райдержадміністрації, а затверджує - заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату.

28. Щорічну оцінку начальника відділу апарату райдержадміністрації проводить заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату і затверджує перший заступник голови райдержадміністрації.

29. Щорічну оцінку заступника керівника апарату райдержадміністрації проводить заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату, результати оцінювання передаються на затвердження голові райдержадміністрації.

30. Щорічну оцінку першого заступника голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, заступника голови райдерж-адміністрації, керівника апарату проводить голова райдержадміністрації. Всі матеріали передаються на затвердження заступнику голови облдерж-адміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь.

31. Щорічне оцінювання голови райдержадміністрації проводиться і затверджується головою облдержадміністрації.

Результати щорічної оцінки

32. Результати щорічної оцінки враховуються при атестації державних службовців, при розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, встановленні передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву.

33. У випадках, коли державні службовці отримують “низьку” оцінку виконання покладених обов'язків і завдань, до них можуть застосовуватися заходи впливу (встановлення певного терміну для поліпшення показників роботи, проведення додаткових співбесід з безпосереднім керівником, виключення з кадрового резерву). У разі необхідності можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством, у порядку, визначеному статтями 148, 149 Кодексу законів про працю України.

Оскарження державними службовцями результатів

щорічної оцінки

34. У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього керівника, державний службовець у 5-денний термін оформлює свої зауваження та обґрунтування, з якими звертається до керівника вищого рівня. Якщо державний службовець залишився невдоволений рішенням керівників, він може оскаржити ці рішення керівникові органу або керівникові органу вищого рівня у такий же термін.

____________________


Додаток 1

до Порядку проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями

покладених на них обов"язків і завдань,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

ПЕРЕЛІК

загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовця

№ п/п

Критерії

Рівні якості виконання обов'язків та завдань

Низький

Задовільний

Добрий

Високий

1

2

3

4

5

6

1. Виконання обов'язків і завдань

1.

Обсяг роботи, що виконується

не відповідає очікуваному, витрачає значний час

відповідає сподіванням

повністю відповідає сподіванням

перевищує сподівання, витрачає набагато менше часу

необхідне позначити:

2.

Якість роботи

результати потрібно постійно принципово виправляти

результати роботи майже не потребують виправлень

результатами роботи можна користуватися

результати вищої якості

необхідне позначити:

3.

Планування роботи

низький рівень планування повсякденної роботи; в роботі допускає прояви метушні, дії часто не продумані; робота виконується нераціонально із постійним порушенням термінів

вміє організовувати свою роботу,
робота виконується із додержанням термінів, складніші завдання виконуються із незначним порушенням термінів

вміє організовувати свою роботу, постійно підвищує власну культуру планування;
робота виконується раціонально, з постійним додержанням термінів

організованість і зібраність висока; робота організовується цілеспрямовано, використовуються допоміжні засоби

необхідне позначити:

2. Професійна компетентність

4.

Професійні знання

знання поверхові, несистемні, професійні завдання самостійно вирішувати складно

володіє спеціальними знаннями, достатніми для задовільного вирішення завдань професійного характеру

володіє системними знаннями, здатний до вирішення творчих завдань професійного характеру

володіє глибокими, міцними і всебічними знаннями, має цілісне уявлення про системність; гнучкість мислення дозволяє вирішувати складні завдання теоретичного характеру у професійній сфері

необхідне позначити:

5.

Професійні вміння і навики

розвинені недостатньо, потребує постійної сторонньої допомоги

розвинені посередньо, забезпечують необхідний рівень виконання професійних завдань при сторонній допомозі

розвинені та забезпечують необхідний рівень виконання професійних завдань

високорозвинені та забезпечують виконання практичних завдань професійного характеру на високому рівні

необхідне позначити:

6.

Уміння формулювати точку зору (усно, письмово)

важко зрозуміти, обмежений словниковий запас, документи потрібно докорінно переробляти, незадовільно володіє державною мовою

взагалі легко зрозуміти, достатньо володіє державною мовою, має належний вибір формулювань, у документи вносяться незначні зміни

чітко і переконливо викладає думки, вільно володіє державною мовою, документи не потребують виправлень

логічно побудовані висловлення влучний вибір належної лексики та формулювань, у документах завжди впорядковані, вільно викладені думки

необхідне позначити:

7.

Готовність до дій, ініціатива

здебільшого пасивний, безініціативний, елементи творчого підходу до справи не проявляються; потребує постійного спонукання до роботи

працює з власної волі, проявляє ініціативу за необхідністю, активністю і творчим відношенням до справи не виділяється

проявляє ініціативу, активний, не позбавлений творчого відношення до справи; наполегливий

ініціативний, творчо відноситься до вирішення практичних завдань, здатний генерувати обґрунтовані ідеї та пропозиції, які заслуговують на увагу і сприяє їх реалізації

необхідне позначити:

8.

Оперативність мислення

повільно сприймає нові завдання, виявляє незадоволення у разі зміни завдання або звичайних обставин

пристосовується до нових завдань і ситуацій на роботі

сприймає нові завдання охоче, розуміє їх суть та пов'язані з ними проблеми, орієнтується у нових ситуаціях

швидко приймає нові завдання і ситуації, визначає значущі фактори та суть справи

необхідне позначити:

9.

Працездатність та витривалість

працездатність низька, збільшення навантаження погіршує якість роботи, втрачає впевненість

працездатність задовільна, збільшення навантаження, як правило, не впливає на якість роботи

працездатний, збільшення навантаження не впливає на якість роботи

працездатність висока, витримує тривале навантаження, відповідає активністю на підвищення вимог

необхідне позначити:

10.

Відповідальність

виявляє байдужість, безвідповідаль­ність, схильність до невиконання

виявляє почуття відповідальності не стабільно, потребує постійного контролю за виконанням

почуття відповідальності виявляє постійно

високо розвинені почуття обов'язку; виконавча дисципліна відмінна, надійний у вирішенні завдань повсякденної діяльності

необхідне позначити:

11.

Самостійність

до прийняття самостійних рішень підготовлений недостатньо; у разі виникнення найменших проблем потребує стороннього втручання

здатний до прийняття самостійних рішень, але вони не завжди бувають

обґрунтованими; у критичних ситуаціях допускає прояви нерішучості

у прийнятті рішень, як правило, самостійний; здатний аналізувати і прогнозувати події; у критичних ситуаціях здатний до рішучих дій; виконує завдання без сторонньої допомоги

високо розвинена здібність до обґрунтованого прийняття самостійних рішень; володіє навичками передбачення; в критичних ситуаціях здатний до продуманих і рішучих дій; самостійно вирішує складні проблеми

необхідне позначити:

12.

Здатність до лідерства

якостей лідера не має і не намагається мати; у колективі непомітний

здатний позитивно впливати на людей але у практичній діяльності цим користується рідко

здатний позитивно впливати на людей, має якості лідера

володіє високо­розвиненими здібностями позитивного впливу на людей, якості лідера виявлені яскраво

необхідне позначити:

13.

Здатність до накопичення, поновлення і творчого застосування професійного досвіду

професійній досвід накопичує повільно, професійні завдання вирішує лише традиційними методами, професійне новаторство не сприймає або заперечує

професійний досвід накопичує і оновлює у міру необхідності, результати діяльності не виділяються через консервативний підхід до нового, працює за шаблоном

працює над підвищенням і оновленням професійного досвіду, сумлінно, результативно; має новаторські підходи у професійній діяльності

активно, цілеспрямовано, систематично і результативно працює над підвищенням професійних знань, вмінь і навичок; здатний реалізувати і підтримати нове у професійній сфері

необхідне позначити:

3. Етика поведінки

14.

Етика поведінки, стиль спілкування

рівень культури поведінки і спілкування з людьми низький, допускає елементи нетактовного грубого відношення до оточуючих; поведінка не відповідає конкретній ситуації (невпевнена, неввічлива, зухвала)

рівень культури поведінки і спілкування з людьми задовільний, але не завжди адекватний відповідній ситуації

культурний у поведінці з людьми, у спілкуванні тактовний, доброзичливий

володіє високим рівнем культури поведінки і спілкування з людьми; властива гнучкість у використанні стилів спілкування і поведінки, у критичних ситуаціях завжди поводиться коректно і водночас з розумінням

необхідне позначити:

15.

Співробітництво

рідко надає допомогу, часто не інформує інших

співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує

плідно співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує

виявляє здібності до роботи у колективі, надає цінні імпульси для досягнення спільної мети

необхідне позначити:

16.

Дисциплінованість

систематично порушує правила внутрішнього трудового розпорядку та етики поведінки

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку та правил етики поведінки, але час від часу потребує контролю

дисциплінований, правила внутрішнього трудового розпорядку і етики поведінки виконує без порушень

високодисциплі­нований, суворо і точно дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку та правил етики

необхідне позначити:

Критерії за пунктами 17-21 заповнюються тільки для керівних працівників

17.

Здатність до переговорів

неспроможний репрезентувати точку зору, аргументація невпевнена, непереконлива

репрезентує точку зору професійно, конкретно

репрезентує точку зору професійно, конкретно, може переконливо аргументувати

цілеспрямовано репрезентує точку зору, не ігноруючи належних контраргументів

необхідне позначити:

18.

Уміння організовувати роботу підлеглих

не сприяє впорядкуванню робочого процесу, розподіляє завдання з затримкою і недоцільно

ретельно вивчає мету і пріоритети; доцільно розподіляє робочі завдання

визначає мету і пріоритети; забезпечує регулярне інформування підлеглих; раціонально розподіляє робочі завдання

чітко визначає мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, розподіляючи завдання досягає максимальної ефективності

необхідне позначити:

19.

Професіоналізм у керівництві роботою підрозділу

нечітке, незрозуміле формулювання завдань

пояснює завдання; не завжди надає потрібну інформацію та професійні поради

чітко пояснює поставлені завдання; надає потрібну інформацію та професійні поради

роз'яснює завдання доступно, докладно; вчасно консультує

необхідне позначити:

20.

Контроль

контроль відсутній взагалі або неефективний чи надмірний

епізодично контролює виконання поставлених завдань

систематично контролює виконання поставлених завдань

контроль здійснює вміло та не нав'язливо, результати якого ефективні

необхідне позначити:

21.

Оцінка та заохочення співробітників

не усвідомлює досягнення та можливості працівників, не знає їх здібностей та інтересів, не підтримує заходів з підвищення кваліфікації, заважає самостійності співробітників

ознайомлений з досягненнями та можливостями працівників; намагається оцінювати здібності та поважати їх інтереси; підтримує заходи з підвищення кваліфікації

ознайомлений з досягненнями та можливостями працівників, вірно оцінює здібності та поважає їх інтереси, підтримує заходи з підвищення кваліфікації, стимулює самостійність мислення та дій

ретельно та детально вивчає досягнення та можливості працівників, цілеспрямовано стимулює їх інтереси та здібності, ефективно спонукає до самостійності мислення та дій

необхідне позначити:

____________________


Додаток 2

до Порядку проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями

покладених на них обов"язків і завдань,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали

безпосереднього керівника)

“___”__________ ___р.

ОСОБИСТИЙ ПЛАН РОБОТИ

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(назва посади)

на ___________ рік

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

п/п

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Назва завдання

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Термін

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

виконання

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Результати виконання

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

державним службовцем

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

безпосереднім керівником*

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

1

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

2

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

3

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

4

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

5

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

_________________________ ________________ ______________________

(посада працівника) (підпис) (прізвище, ініціали)

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Зміни та доповнення до плану роботи

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

п/п

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Назва завдання

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Термін

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

виконання

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

Результати виконання

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

державним службовцем

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

безпосереднім керівником*

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

1

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

2

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

3

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

4

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

5

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="left" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

=F52>9 A=>A:8" align="center" style=" padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

_______________________

* Коментар безпосереднього керівника


Додаток 3

до Порядку проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями

покладених на них обов"язків і завдань,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

БЛАНК

щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про особу

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

Назва підрозділу

Назва посади

Дата зайняття посади

Звітний період

2. Стислий зміст посадових обов'язків

Заповнюється державним службовцем - стисло зазначається зміст посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), а також зміни, якщо такі сталися протягом року.

3. Самооцінка

Заповнюється державним службовцем:

1) Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки

Навести окремі приклади, які підтверджують Вашу професійну компетентність.

2) Вказати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано (поясніть чому).

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували.

3) Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи органу (крім оперативних завдань) доручали Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, актів законодавства?

4) Навести приклади щодо публікації у фахових виданнях, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

4. Оцінка безпосереднім керівником

1) Дається оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях та завдань, викладених у особистому плані роботи, а також ступінь участі та якості виконання окремих доручень.

2) Керівник коментує рівень знань, вмінь, професійні якості, здібності (звертаючи увагу на сильні і слабкі сторони) державного службовця в контексті покладених на нього завдань і обов'язків.

3) Інші коментарі.

5. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення

результатів щорічної оцінки виконання державними службовцями

посадових обов'язків і завдань

Підсумкова оцінка

Низька

Задовільна

Добра

Висока

Спостерігається відставання, потребує поліпшення роботи

Досягає певних результатів, володіє необхідним обсягом навичок

Цілковите досяг-нення результатів, володіння навич-ками і вміннями

Перевищує очікувані результати, виявляє ґрунтовні знання і навички

Державний службовець і безпосередній керівник мають поставити свої підписи на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені та складений особистий план на наступний рік.

Безпосередній керівник підбиває підсумки за результатами співбесіди, надавши пропозиції та рекомендації державному службовцю, якого оцінює.

Підпис державного службовця

Дата

__________

Підпис керівника, який проводив щорічну оцінку

Дата

__________

6. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

Чи погоджується керівник вищого рівня з оцінкою, даною безпосереднім керівником у розділі 5?

Навести будь-які інші приклади щодо потенційних можливостей державного службовця.

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Дата


Додаток 4

до Порядку проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями

покладених на них обов"язків і завдань,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

ЩОРІЧНА ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Державний службовець, який підлягає щорічній оцінці

Безпосередній керівник, який оцінює державного службовця

Керівник вищого рівня, який затверджує результати щорічної оцінки

1

2

3

Перший заступник голови облдержадміністрації

Голова облдержадміністрації

Голова облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації,
заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату

Перший заступник голови облдержадміністрації

Голова облдержадміністрації

Заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату

Перший заступник голови облдержадміністрації

Начальник відділу апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату

Перший заступник голови облдержадміністрації

Державний службовець апарату облдержадміністрації

Начальник відділу апарату облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату

Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, який за своїми функціональними повнова-женнями відповідає за відповідну галузь

Голова облдержадміністрації

Заступник керівника структурного підрозділу облдержадміністрації

Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь

Начальник відділу структурного підрозділу облдержадміністрації

Заступник керівника структурного підрозділу облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків

Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації

Державний службовець структурного підрозділу облдержадміністрації

Начальник відділу структурного підрозділу облдержадміністрації

Заступник керівника структурного підрозділу облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків

ЩОРІЧНА ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

Державний службовець, який підлягає щорічній оцінці

Безпосередній керівник, який оцінює державного службовця

Керівник вищого рівня, який затверджує результати щорічної оцінки

1

2

3

Голова райдержадміністрації

Голова облдержадміністрації

Голова облдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату

Голова райдержадміністрації

Заступник голови облдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь

Заступник керівника апарату райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату

Голова райдержадміністрації

Начальник відділу апарату райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату

Перший заступник голови райдержадміністрації

Державний службовець апарату райдержадміністрації

Начальник відділу апарату райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації, який за своїми функціональними повноважен-нями відповідає за дану галузь

Голова райдержадміністрації

Заступник керівника структурного підрозділу райдержадміністрації

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

Заступник голови райдержадміністрації, який за своїми функціональними повноваженнями відповідає за відповідну галузь

Начальник відділу структурного підрозділу райдержадміністрації

Заступник керівника структурного підрозділу райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

Державний службовець (VI-VII категорій) структурного підрозділу райдержадміністрації

Начальник відділу структурного підрозділу райдержадміністрації

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

_____________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 серпня 2002 року № 294-р

ЗАХОДИ

щодо впровадження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов"язків і завдань

у відділах апарату та структурних підрозділах облдержадміністрації,

районних державних адміністраціях

1. Підготувати й провести нараду з працівниками відділів кадрової роботи та з питань державної служби апаратів райдержадміністрацій з питань кадрової роботи та механізму проведення щорічної оцінки.

Відділ кадрової роботи та з питань державної

служби апарату облдержадміністрації

Друга декада вересня 2002 року

2. Переглядати посадові інструкції державних службовців з метою приведення їх у відповідність з посадовими обов"язками та типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад.

Відділи апарату та структурні підрозділи

облдержадміністрації, райдержадміністрації

Щороку у січні

3. До проведення щорічної оцінки підготувати аналітичні матеріали щодо соціально-економічного розвитку районів.

Головне управління економіки, головне фінансове

управління, головне управління сільського

господарства і продовольства облдержадміністрації

У рік проведення щорічної оцінки до 10 січня

4. Подавати безпосередньому керівникові особисті річні плани та звіти про виконану роботу за минулий рік.

Державні службовці апарату та структурних

підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

У рік проведення щорічної оцінки до 10 січня

5. Забезпечити виготовлення бланків щорічної оцінки для проведення оцінювання державних службовців.

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби

апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи

облдержадміністрації, райдержадміністрації

У рік проведення щорічної оцінки до 10 січня

6. Після проведення оцінювання керівникам відповідних державних органів видати розпорядження (наказ) за підсумками щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов"язків і завдань.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації

У рік проведення щорічної оцінки до 1 лютого

7. Забезпечити своєчасне подання результатів оцінювання державних службовців до відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації.

Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації

У рік проведення щорічної оцінки до 1 лютого

_______________________

A:8" align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 3.12mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

* Державні службовці, які проходять співбесіду і результати оцінювання яких підписуються в облдержадміністрації, бланк щорічної оцінки отримують у відділі кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації.

A:8" align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 3.12mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; ">

** Вказані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців.

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2

4

3

1

2

3

2