0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 11 листопада 2002 року № 440-р

м. Кіровоград

Про створення обласної комісії

з реалізації реформи житлово-

комунального господарства

Кіровоградської області

Відповідно до стратегії та основних завдань підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства, визначених, виходячи з Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки", Пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на
2002-2004 роки, Указу Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351 "Про прискорення реформування житлово-комунального господарства", Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2002-2005 роки та на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 139:

1. Утворити обласну комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства Кіровоградської області у складі згідно з додатком.

Для забезпечення діяльності обласної комісії збільшити граничну чисельність працівників управління житлово-комунального господарства на дві штатні одиниці з додатковим планом асигнувань із загального фонду бюджету на 2002 рік.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з реалізації реформи житлово-комунального господарства Кіровоградської області (додається).

3. Обласній комісії з реалізації реформи житлово-комунального господарства Кіровоградської області розробити і подати у двомісячний термін обласній державній адміністрації проект плану заходів щодо виконання у
2003-2005 роках завдань Програми реформування житлово-комунального господарства Кіровоградської області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 квітня 2001 року № 142-р.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 листопада 2002 року № 440-р

С К Л А Д

обласної комісії з реалізації реформи житлово-комунального

господарства Кіровоградської області

Голова комісії

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Секретар комісії

МИХТЮК

Галина Анатоліївна

-

начальник відділу економічного аналізу управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Члени комісії:

БАРАНЕЦЬ

Олександр Миколайович

-

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

БЕРЕЩЕНКО

Володимир Михайлович

-

генеральний директор ОКВП "Дніпро-Кіровоград"

ВІННИЦЬКИЙ

Василь Михайлович

-

депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів, торгівлі, споживчого ринку, побутового обслуговування населення, житлово-комунального господарства (за згодою)

ВЛАСЕНКО

Микола Григорович

-

заступник Олександрійського міського голови (за згодою)

ГАВРИЛЮК

Наталія Іванівна

-

заступник Світловодського міського голови (за згодою)

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

ГРИШИН

Леонід Олексійович

-

заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою)

ДЕМ"ЯНЮК

Володимир Миколайович

-

начальник Світловодського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства

КАБУЗЕНКО

Володимир Артемович

-

голова правління ВАТ "Кіровоградський облсількомунгосп" (за згодою)

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

КУРЧЕНКО

Анатолій Пилипович

-

директор державного комунального підприєм-ства теплових мереж "Кіровоградтепло-енерго"

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

САМІНСЬКИЙ

Володимир Ілліч

-

директор державного комунального підприєм-ства "Олександріятеплокомуненерго"

ТКАЧ

Анатолій Анатолійович

-

кандидат технічних наук, завідуючий кафедрою екології та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградського державного технічного університету (за згодою)

ЧЕБАНИК

Наталія Євгенівна

-

заступник міського голови - начальник головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградського міськвикон-кому (за згодою)

ЧЕРЕВКО

Анатолій Іванович

-

заступник Знам"янського міського голови (за згодою)

ШИХОВА

Вікторія Володимирівна

-

начальник обласного комунального підприєм-ства "Кіровоградське обласне об"єднане бюро технічної інвентаризації"

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 листопада 2002 року № 440-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію з реалізації реформи житлово-комунального

господарства Кіровоградської області

1. Обласна комісія з реалізації реформи житлово-комунального господарства (далі - комісія) створюється для координації роботи з відпрацювання механізму реалізації реформи житлово-комунального господарства, забезпечення підготовки проектів рішень з цього питання.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

підготовка пропозицій з реалізації соціально-економічних, організаційних, інвестиційних, інноваційно-технологічних аспектів реформування житлово-комунального господарства;

узгодження дій та контроль за реалізацією програм і рішень з питань реформування житлово-комунального господарства місцевими органами виконавчої влади і суб"єктами господарської діяльності;

розгляд пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, що сприятимуть проведенню реформи житлово-комунального господарства;

контроль за здійсненням заходів соціального захисту населення у процесі переходу на ринкові принципи надання та оплати житлово-комунальних послуг;

здійснення аналізу реалізації реформи житлово-комунального господарства і поширення передового досвіду в цій сфері;

організація роботи з роз"яснення положень житлово-комунальної реформи та її соціально-економічного значення.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

утворювати постійні або тимчасові робочі групи, у тому числі на договірній основі, для забезпечення виконання покладених на неї завдань;

вносити пропозиції обласній державній адміністрації з питань, що належать до її повноважень.

5. У своїй роботі комісія взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

6. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Голова комісії у разі потреби може вносити зміни до її складу.

7. Комісія здійснює свою діяльність за планом, що затверджується головою комісії.

Засідання комісії проводить голова комісії або його заступник у міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує головуючий.

Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах без права заміни.

На засідання комісії можуть запрошуватися керівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій.

8. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комісії здійснює управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

______________________

24

2

2

Продовження додатка

2