0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 24 вересня 2002 року № 355-р

м. Кіровоград

Про затвердження Порядку формування

кадрового резерву для державної

служби Кіровоградської обласної

державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2001 року № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби”, Рекомендацій Головного управління державної служби України щодо застосування окремих норм даного Положення та з метою вдосконалення роботи по формуванню кадрового резерву, підвищення ефективності державної служби в місцевих органах виконавчої влади, оптимізації системи державного управління в області:

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву для державної служби Кіровоградської обласної державної адміністрації (додається).

2. Першому заступнику, заступникам голови обласної державної адміністрації, начальникам відділів апарату облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій забезпечити проведення роботи по формуванню кадрового резерву згідно із затвердженим Порядком.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам районних державних адміністрацій затвердити Порядок формування кадрового резерву та проінформувати відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації до 1 жовтня 2002 року.

4. Затвердити комісію обласної державної адміністрації для розгляду пропозицій щодо кадрового резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня, у складі згідно з додатком.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 листопада 2001 року № 439-р “Про Порядок формування кадрового резерву для державної служби Кіровоградської обласної державної адміністрації”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву для державної служби

Кіровоградської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Робота по формуванню кадрового резерву в обласній державній адміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби", Рекомендацій Головного управління державної служби України щодо застосування окремих норм даного Положення і має на меті укомплектування посад державних службовців висококвалі-фікованими працівниками, здатними забезпечити реалізацію управлінських рішень.

2. Кадровий резерв для державної служби формується з:

керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;

працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування або за результатами атестації рекомендовані для просування на більш високі посади;

осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву;

лідерів молодіжних, громадських організацій та політичних партій за умови стажу не менше п'яти років;

фахівців підприємницької, банківської та фінансово-економічної сфери;

керівників фермерських господарств;

випускників Української Академії державного управління при Президентові України, магістратур державного управління при вищих навчальних закладах та вищих навчальних закладів.

3. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, мають організаційні здібності і необхідний досвід роботи.

При формуванні кадрового резерву забезпечується пропорційно збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління. Відповідно до Указу Президента України від 25 квітня 2001 року № 283 гендерна рівність має бути забезпечена поступовим збільшенням кількості жінок у кадровому резерві на посади
І-ІІІ категорій державних службовців.

До кадрового резерву зараховуються особи, які мають вищу освіту, за віком - молодші від основних працівників.

Вік осіб, зарахованих до кадрового резерву, не повинен перевищувати:

для жінок - 45 років;

для чоловіків - 50 років.

На посаду державного службовця - керівника формується кадровий резерв у кількості не менше двох осіб, а за посадами спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби.

При зарахуванні до кадрового резерву, перш за все, береться до уваги власне побажання громадянина на перебування у кадровому резерві. Згода працівника про зарахування до кадрового резерву має бути викладена письмово у довільній формі.

Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи зарахованого працівника.

Після зарахування кадрова служба, відповідальна за проведення роботи з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, письмово інформує керівництво працівника, якого було зараховано до кадрового резерву.

4. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням голови місцевої державної адміністрації або наказом керівника структурного підрозділу за погодженням з іншими органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

У цьому випадку, для узгодження, списки осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, в установленій формі надсилаються до обласної державної адміністрації та відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації щороку у жовтні, тобто за місяць до терміну перегляду кадрового резерву.

5. Пропозиції районних державних адміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня, розглядаються спеціальною комісією облдержадміністрації, яка приймає відповідне рішення щодо погодження кандидатур, погодження із зауваженнями і пропозиціями або незгоди. Очолює комісію голова обласної державної адміністрації.

6. Списки кадрового резерву до обласної державної адміністрації подаються разом з особовими картками (форма №П-2ДС) для державних та недержавних службовців, біографічними довідками та заявами про згоду на включення до кадрового резерву у паперовому вигляді в одному примірнику та електронною поштою за адресою: kadry@obl-admin.kirovograd.ua або на дискеті.

В електронному вигляді списки кадрового резерву формуються програмними засобами Excel шрифтом типу Times New Roman, розміром 10. Інформація, яка стосується особи, повинна повністю знаходитися в одному рядку таблиці Excel (наприклад: прізвище, ім'я, по батькові; назва посади або відомості про освіту, учбовий заклад - повинні знаходитись в одній клітинці таблиці). При наборі інформації в клітинці слово не переноситься, тобто знак переносу не застосовується. Розміщення списку на сторінці має відповідати формату А4 (орієнтація - альбомна).

ІІ. Формування кадрового резерву

1. Списки кадрового резерву на посади голови обласної державної адміністрації, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації формуються відповідно до пропозицій голови облдержадміністрації, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, підписуються головою обласної державної адміністрації та направляються до Головного управління державної служби України та Адміністрації Президента України щороку до
15 грудня.

2. Районні державні адміністрації щороку до 15 жовтня направляють до відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації (далі - відділ кадрів) пропозиції щодо кадрового резерву на посади голів, перших заступників, заступників голів, заступників голів, керівників апаратів райдержадміністрацій відповідно до п.6 розділу І “Загальні положення” даного Порядку за встановленою формою (додаток 1).

Відділ кадрів здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію формування кадрового резерву.

Пропозиції райдержадміністрацій відділ кадрів передає організаційному відділу апарату облдержадміністрації для опрацювання. Організаційний відділ вивчає ділові та моральні якості претендентів, у разі необхідності -безпосередньо на місці.

За наслідками вивчення організаційний відділ погоджує запропоновані кандидатури або у разі незгоди вносить інші пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву.

Після розгляду та погодження списків кадрового резерву організаційним відділом апарату облдержадміністрації відділ кадрів забезпечує подання списків на розгляд комісії обласної державної адміністрації.

Після розгляду списків комісією відділ кадрів, у разі необхідності, доопрацьовує кадровий резерв та подає його на підпис голові облдержадміністрації.

Підписані списки на посади голів районних державних адміністрацій направляються до Головного управління державної служби України та Адміністрації Президента України щороку до 15 грудня.

Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади першого заступника, заступників голів, заступників голів, керівників апаратів райдержадміністрацій затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації, і виписки з нього надсилаються відповідним райдержадміністраціям.

3. Структурні підрозділи облдержадміністрації щороку до 15 жовтня подають відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації пропозиції щодо кадрового резерву на посади начальників управлінь та їх заступників, які попередньо узгоджуються з заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, згідно з п.6 розділу І “Загальні положення” даного Порядку, за встановленою формою (додаток 2).

Відділ кадрів вивчає, аналізує пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, узагальнює та подає їх на розгляд комісії обласної державної адміністрації.

Узгоджений кадровий резерв (виписки з нього) до 15 листопада направляється для погодження до міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади.

Після погодження у центральних органах списки кадрового резерву затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації, і виписки надсилаються відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації.

4. Начальники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, помічники заступників голови облдержадміністрації щороку до 1 листопада подають відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації пропозиції про зарахування до кадрового резерву на відповідні посади, які попередньо узгоджуються з першим заступником, заступниками голови, заступником голови, керівником апарату облдержадміністрації, за встановленою формою (додаток 3).

До списку додаються особові картки (форма №П-2ДС) для державних та недержавних службовців, біографічні довідки та заяви претендентів про згоду щодо включення до кадрового резерву.

На посади начальників відділів та їх заступників кадровий резерв формується у кількості не менше двох осіб на кожну посаду, для помічників заступників голови облдержадміністрації та спеціалістів  по одній особі і більше (у разі необхідності).

5. За поданням керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та голів районних державних адміністрацій обласною державною адміністрацією в установленому порядку формується кадровий резерв на керівні посади державних службовців області з урахуванням можливої ротації кадрів між регіонами та молодіжний кадровий резерв на керівні посади державних службовців області.

6. Списки кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, перших заступників, заступників голів, заступників голів, керівників апаратів районних державних адміністрацій, начальників відділів та спеціалістів апарату облдержадміністрації, кадровий резерв на керівні посади державних службовців області з урахуванням можливої ротації кадрів між регіонами, молодіжний кадровий резерв на керівні посади державних службовців області затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

7. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядаються щороку:

у відділах апарату, структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях - у жовтні;

в обласній державній адміністрації - у листопаді.

У разі необхідності до списків кадрового резерву протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

ІІІ. Порядок розгляду питань щодо оформлення допуску

до державної таємниці для осіб, робота яких передбачає

доступ до державної таємниці

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, які його не мають.

Робота по організації оформлення допуску до державної таємниці в апараті облдержадміністрації покладається на сектор з питань режимно-секретної роботи, у структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях - на працівників, які згідно з посадовими інструкціями відповідають за питання режимно-секретної роботи у державному органі.

ІV. Робота по підготовці кадрового резерву

1. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими керівниками органів виконавчої влади чи їх структурних підрозділів особистими річними планами підготовки, у яких передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної або районної державної адміністрації;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах ( у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів;

стажування терміном до двох місяців в органах виконавчої влади (їх структурних підрозділах), до кадрового резерву яких зараховано особу;

виконання обов'язків державного службовця, на посаду якого зараховано особу до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів законодавчих актів, інших нормативних документів.

2. Залучення особи, яка перебуває у кадровому резерві, до участі у розгляді відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань оформляється у законодавчо встановленому порядку наказом або розпорядженням керівника відповідного державного органу. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року
№ 950.

3. Контроль за виконанням особистих річних планів підготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву, покладено на відповідних керівників.

Так, виконання особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади голів, перших заступників, заступників голів райдержадміністрацій та керівників їх апаратів, начальників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, працівників апарату облдержадміністрації контролюється відділом кадрової роботи та з питань державної служби апарату обласної державної адміністрації, на інші посади - відповідно структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, їх структурними підрозділами.

4. Особисті плани підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників та заступника голови, керівника апарату облдержадміністрації, голів, першого заступника, заступників голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників, працівників апарату облдержадміністрації, та осіб, що перебувають у кадровому резерві на керівні посади державних службовців області з урахуванням можливої ротації кадрів між регіонами, молодіжному кадровому резерві на керівні посади державних службовців області, подаються щороку до 15 грудня до відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації. На інші посади - відповідно у кадрові служби структурних підрозділів облдерж-адміністрації, районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Щороку у січні обласною державною адміністрацією перевіряється стан виконання особистого плану кожного зарахованого до кадрового резерву. Особи, зараховані до кадрового резерву, щороку звітують про виконання цього плану у письмовій формі керівникові відповідного державного органу.

Так, звіти про виконання особистих планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади, визначені у п.3 даного Порядку, щороку до 10 січня подаються до відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації. Відповідна робота проводиться у структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях та їх структурних підрозділах.

5. Стажування осіб, зарахованих до кадрового резерву, здійснюється за основним місцем роботи особи, на посаду якої формується кадровий резерв.

В апараті обласної державної адміністрації проходять стажування особи, зараховані до кадрового резерву на посади:

голови обласної державної адміністрації;

першого заступника, заступників голови облдержадміністрації;

начальників, заступників начальників відділів апарату обласної державної адміністрації;

інші посади державних службовців, які віднесені до V категорії.

У структурних підрозділах обласної державної адміністрації проходять стажування особи, зараховані до кадрового резерву на посади:

керівників структурних підрозділів, їх заступників;

начальників відділів та інших державних службовців, посади яких віднесені до V-VІІ .

У районних державних адміністраціях проходять стажування особи, зараховані до кадрового резерву на посади:

голів райдержадміністрацій;

перших заступників голів райдержадміністрацій;

заступників голів райдержадміністрацій;

керівників апаратів райдержадміністрацій;

інші посади державних службовців, що віднесені до V-VII категорій.

У разі призначення на посади державних службовців III-V категорій, які призначаються головою облдержадміністрації або за його погодженням, кандидати додатково проходять протягом двох тижнів стажування в апараті облдержадміністрації за окремим графіком.

6. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, начальники відділів апарату облдержадміністрації щороку складають графіки проходження стажування у відповідних підрозділах, контролюють їх виконання та про проходження стажування осіб, зарахованих до кадрового резерву, щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформують відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації за встановленою формою (додаток 4).

7. Керівник державного органу несе відповідальність за ефективність підготовки і використання кадрового резерву.

Персональна відповідальність за стан роботи з кадровим резервом покладається на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Голови районних державних адміністрацій можуть делегувати свої повноваження з питань формування кадрового резерву одному із своїх заступників.

У разі вирішення питання щодо заміщення вакантної посади відповідний керівник у поданні про призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити протягом якого періоду він перебуває у кадровому резерві, як проявив себе, а якщо не перебуває у резерві - дати обгрунтовані пояснення причини невикористання у даному випадку кадрового резерву.

8. Перебування особи у кадровому резерві може бути припинено з її власної ініціативи за письмовим поданням у довільній формі або за вмотивованою пропозицією керівника відповідного органу виконавчої влади у разі виявлення обставин, що перешкоджають працівникові перебувати у кадровому резерві, невідповідності цій посаді ділових якостей особи або в інших випадках.

Виключення із списків кадрового резерву оформляється відповідно розпорядженням голови обласної, районної державної адміністрації, наказом керівника структурного підрозділу.

9. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні конкурсу.

Просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що успішно пройшов стажування чи навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України, може здійснюватись поза конкурсом за рішенням голови обласної, районної державної адміністрації або керівника її структурного підрозділу.

10. Відділи кадрової роботи та з питань державної служби апаратів районних державних адміністрацій, кадрові служби структурних підрозділів облдержадміністрації систематично аналізують практику формування кадрового резерву, проведеної роботи з зарахованими до кадрового резерву, ефективність використання резерву та щороку до 10 січня подають до відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації інформацію про проведену роботу та аналіз кадрового резерву за встановленою формою (додаток 5).

Відділ кадрів апарату облдержадміністрації систематично аналізує та узагальнює зазначену інформацію та вносить керівництву обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

_________________________


Додаток 1

до Порядку формування кадрового резерву для державної

служби Кіровоградської обласної державної адміністрації,

затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

С П И С О К

осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на посади голови, заступників голови

_________________________ районної державної адміністрації Кіровоградської області

№ п/п

Посада, на яку пропо-

нується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище, ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

стаж робо-ти на поса-ді

ранг

прізвище, ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність,кваліфікація, науковий ступінь

коли зара-ховано до

кад-рового резерву

посада, яку займає, місце роботи

стаж робо-ти на посаді

ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Голова ______ _______________

районної державної адміністрації ________________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“_____” _____________ 200_ року


Додаток 2

до Порядку формування кадрового резерву для державної

служби Кіровоградської обласної державної адміністрації,

затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник (заступники, заступник голови, керівник апарату) обласної державної адміністрації

_________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____”____________ 200_ року

С П И С О К

осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на посади начальника, заступника начальника

____________________________________________________ Кіровоградської обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу)

№ п/п

Посада, на яку пропо-

нується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище, ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

стаж робо-ти на поса-ді

ранг

прізвище,

ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність,кваліфікація, науковий ступінь

коли зарахо-вано до

кадро-вого резерву

посада, яку займає, місце роботи

стаж робо-ти на посаді

ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

________________________________________________ ________________________ _______________________________

(посада керівника структурного підрозділу) (підпис) (прізвище, ініціали)

“_____” _____________ 200_ року


Додаток 3

до Порядку формування кадрового резерву для державної

служби Кіровоградської обласної державної адміністрації,

затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник (заступники, заступник голови, керівник апарату) Кіровоградської обласної державної адміністрації

_________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____”____________ 200_ року

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо зарахування осіб до кадрового резерву на посаду

______________________________________________ _____________________________________

апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації

№ п/п

Посада, на яку пропо-

нується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище, ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь

стаж робо-ти на поса-ді

ранг

прізвище,

ім`я, по батькові

дата на-род-жен-

ня

освіта, коли і що закінчив, спеціальність,кваліфікація, науковий ступінь

коли зарахо-вано до

кадро-вого резерву

посада, яку займає, місце роботи

стаж робо-ти на посаді

ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Начальник___________________ відділу

апарату облдержадміністрації ________________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“_____” _____________ 200_ року


Додаток 4

до Порядку формування кадрового резерву

для державної служби Кіровоградської обласної

державної адміністрації, затвердженого

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

ІНФОРМАЦІЯ

про стажування осіб, зарахованих до кадрового резерву,

на посади державних службовців у

__________________________________________________________

(назва органу виконавчої влади)

Назва посад

Дані про стажування

Примітка

Кількість

за графіком

Фактично пройшли стажування

1

2

3

4

Посада керівника органу _________________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 5

до Порядку формування кадрового резерву

для державної служби Кіровоградської обласної

державної адміністрації, затвердженого

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

С К Л А Д

кадрового резерву на працівників ____________________________________________

(назва органу)

Станом на ___________________ р.

Усього

У тому числі за посадами

Керівник

Заступники керівника

Начальники відділів, їх заступники

Спеціа-лісти

УСЬОГО

Стать

чоловіки

жінки

Вік

до 30 років

31-40 років

41-50 років

51-55 років

Освіта

Вища:

економічна

технічна

сільськогосподарська

юридична

гуманітарна

інша

науковий ступінь

Магістри. держ. упр.

Слухачі Академії

Стаж роботи на займаній посаді

до 1 року

1-3 роки

3-5 років

більше 5 років

Посада, яку займає

Заступники

голови інших рівнів

керівники органів місц. самовряд.

інші державні службовці

керівники підприємств та установ

Народні депутати України

Керівник кадрової служби ______________________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2002 року № 355-р

СКЛАД

комісії обласної державної адміністрації для розгляду пропозицій

щодо кадрового резерву на посади, призначення на які здійснюється

органами вищого рівня

Голова комісії

МОЦНИЙ

Василь Кузьмович

-

голова обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар комісії

ОЛІСКЕВИЧ

Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату обласної державної адміністрації

Члени комісії:

ЗГРИВЕЦЬ

Федір Іванович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

НЕГОДА

Світлана Дмитрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

ОСАДЧИЙ

Євген Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

МАЛОВ

Сергій Володимирович

-

заступник керівника апарату обласної державної адміністрації, начальник організаційного відділу

БАРАНЕЦЬ

Олександр Миколайович

-

начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату обласної державної адміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

2

6

3

2

Продовження додатка