0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 23 липня 2002 року № 273-р

м. Кіровоград

Про створення обласної

координаційної наукової ради

З метою застосування наукових підходів під час розробки і реалізації програм, проектів соціально-економічного та культурного розвитку області:

1. Створити обласну координаційну наукову раду (далі - наукова рада) у складі згідно з додатком 1.

2. Визначити склад секцій наукової ради згідно з додатками 2-9.

3. Затвердити положення про обласну координаційну наукову раду ( додається).

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації при підготовці програм (планів) соціально-економічного розвитку області передбачати включення до них робіт щодо виконання експертних досліджень та проведення організаційних заходів стосовно забезпечення діяльності наукової ради.

5. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, рекомендувати ректорам вищих навчальних закладів забезпечити залучення молодих учених до розв'язання проблем соціально-економічного розвитку області.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 травня 1997 року №140-р “Про створення обласної науково-технічної координаційної ради”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну координаційну наукову раду

І. Загальні положення

  1. Обласна координаційна наукова рада (далі - наукова рада) є науковим консультаційно-дорадчим та експертним органом при облдержадміністрації, утвореним з метою підвищення рівня наукового впливу на вирішення проблем соціально-економічного розвитку області.

  2. У своїй діяльності наукова рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, виконавчих органів державної влади в науковій сфері, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання і функції наукової ради

1. Основні завдання наукової ради:

1.1 Оцінка стану соціально-економічного, науково-технічного і культурного потенціалу Кіровоградської області та розробка пропозицій щодо його зміцнення.

1.2 Визначення пріоритетних для області напрямів розвитку економіки і соціальної сфери та вироблення рекомендацій щодо їх реалізації.

1.3 Аналіз, оцінка, науково-практичне супроводження програм і проектів соціально-економічного та культурного розвитку області.

2. Основні функції наукової ради:

2.1 Аналіз стану соціально-економічного, науково-технічного та культурного потенціалу області, розробка і надання облдержадміністрації пропозицій щодо його ефективного використання.

2.2 Визначення участі області в реалізації державних та галузевих програм на стадії їх формування.

    1. Експертиза цільових інвестиційних проектів і програм, розробка рекомендацій щодо обсягів і джерел фінансування.

2.4 Розробка пропозицій стосовно використання в промисловості, сільському господарстві, гуманітарній та соціальній сферах досягнень науки, техніки і технологій.

2.5 Розгляди наукових, технічних, гуманітарних питань, що виникають у процесі соціально-економічного розвитку області, та визначення шляхів їх вирішення.

2.6 Сприяння залученню до виконання обласних програм інвестицій з державного і місцевих бюджетів, від інноваційних та інвестиційних фондів, товариств і комерційних банків.

2.7 Розробка пропозицій щодо участі підприємств і організацій різних форм власності в регіональних програмах.

2.8 Обгрунтування і впровадження прогресивних, науково обгрунтованих форм господарської і науково-виробничої діяльності (технополіси, технопарки, зони науково-технічних інновацій, відкриті економічні зони та ін.).

ІІІ. Права наукової ради

1. Створює під керівництвом членів ради тимчасові експертні групи, залучає до участі в них учених і фахівців з наукових, громадських організацій та місцевих органів виконавчої влади.

2. Одержує в установленому порядку безкоштовно необхідну для його діяльності інформацію і матеріали.

3. Створює експертні комісії, робочі групи.

ІV.Склад наукової ради

1. Наукову раду очолює голова Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Заступниками голови наукової ради є заступники голови облдержадміністрації, які одночасно очолюють секції ради.

Організаційне забезпечення діяльності ради здійснюється секретарем наукової ради.

2. Склад і структуру наукової ради затверджує голова обласної державної адміністрації.

У. Обов'язки і права членів

наукової ради

  1. Обов'язки членів наукової ради:

1.1. Вивчати і аналізувати у своїй галузі стан наукових і науково-технічних знань та рівень вітчизняних і світових досягнень, розробляти, обґрунтовувати і розглядати на засіданнях секцій пропозиції щодо використання цих досягнень у пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку області.

1.2. Брати активну участь у роботі наукової ради. Вивчати пропозиції (рекомендації) секцій і такі, що надійшли до наукової ради, надавати консультації з питань, які віднесені до компетенції наукової ради, залучати до її роботи провідних вчених, фахівців та наукові організації.

1.3. Розглядати звернення з наукових питань структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, організацій і підприємств та розробляти пропозиції для їх вирішення.

1.4. Виконувати доручення голови наукової ради, його заступників щодо підготовки матеріалів для розгляду науковою радою.

  1. Права членів наукової ради:

    1. Вносити для обговорення науковою радою питання, розгляд і вирішення яких відноситься до компетенції наукової ради.

2.2. Брати участь у розгляді всіх питань наукової ради з правом голосу і висловлювати стосовно них свою особисту думку.

2.3. За дорученням наукової ради представляти її в державних органах, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях і на підприємствах області.

  1. Члени наукової ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

УІ. Порядок роботи наукової ради

1. Керує засіданнями наукової ради її голова, або за його дорученням один із заступників голови наукової ради.

Для забезпечення підготовки питань на розгляд наукової ради і оперативного контролю за виконанням рішень при членах наукової ради створюються секції з посекторним поділом.

2. Рішення наукової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів наукової ради, оформлюються протоколами та мають рекомендаційний характер.

Рекомендації наукової ради можуть реалізовуватися шляхом видання розпоряджень голови облдержадміністрації або за його дорученням наказів керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

3. Засідання секцій наукової ради відбуваються під керівництвом голів секцій - членів наукової ради.

4. План роботи наукової ради розробляється секретарем наукової ради, погоджується із заступниками голови наукової ради, і, у разі необхідності, з управліннями (відділами) облдержадміністрації та затверджується головою наукової ради.

5. Плани роботи секцій розробляють голови секцій. Завдання секціям можуть також надходити від голови наукової ради.

6. Інформація про рішення наукової ради, її секцій подається через секретаря в структурні підрозділи облдержадміністрації, підприємства та організації, яких ці рішення стосуються.

7. Наукова рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення через прес-службу голови облдержадміністрації і Кіровоградський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України.


Додаток 1

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

обласної координаційної наукової ради

Голова наукової ради

Моцний

Василь Кузьмович

- голова облдержадміністрації

Заступники голови наукової ради:

Лавренко

Микола Миколайович

-перший заступник голови облдержадміні-страції, голова секції “Технічний прогрес”

Згривець

Федір Іванович

-заступник голови облдержадміністрації, голова секції “Сільське господарство”

Ковальчук

Микола Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації, голова секцій “Економіка, фінанси та інвестиції”, “Торгівля, товари народного спо-живання та послуги”

Негода

Світлана Дмитрівна

-заступник голови облдержадміністрації, голова секції “Освіта, культура, охорона здоров”я”

Перевозник

Анатолій Володимирович

-заступник голови облдержадміністрації, голова секції “Комунальне господарство та благоустрій”

Секретар наукової ради:

Побережна

Тетяна Вікторівна

-головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти, науки та координації діяльності вищих навчальних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації

Члени наукової ради :

Білий

Павло Петрович

-завідувач територіальним відділом Геоінформ по Кіровоградській області, голова секції “Корисні копалини, водні та земельні ресурси, екологія”

Бойко

Анатолій Якимович

- начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Бондаренко

Володимир Васильович

- начальник управління охорони здоров”я облдержадміністрації

Бондаренко

Олександр Миколайович

- начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Василенко

Наталія Олександрівна

-ректор Кіровоградського інституту комерції, доктор філософії

Верисоцький

Володимир Михайлович

-голова правління ВАТ “Кіровоградський ПКТІ “Маштехкомплекс”

Вітько

Дмитро Іванович

- начальник державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Владов

Іван Васильович

- начальник обласного управління земельних ресурсів

Гавренкова

Тетяна Семенівна

- в.о. начальника управління промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдерж-адміністрації

Гайдук

Станіслав Микитович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Добрянський

Ігор Анатолійович

-ректор Кіровоградського інституту регіональ-

ного управління і економіки, кандидат педагогічних наук

Кабов

Юрій Володимирович

-голова Кіровоградського регіонального відді-

лення Української державної інноваційної компанії

Куліковський

Юрій Євгенович

- начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Компанієць

Юрій Іванович

- начальник управління культури облдержадміністрації

Лаврінов

Валерій Афанасійович

-начальник територіального управління інспек-

ції з енергозбереження по Кіровоградській області, голова секції “Енергозбереження”

Литвин

Юрій Олексійович

- начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Манакін

Володимир Миколайович

-проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор

Півень

Микола Ілліч

- проректор з науково-методичної роботи соціально-педагогічного інституту “Педагогічна академія”, кандидат педагогічних наук, доцент

Рубець

Михайло Іванович

-ректор Державної льотної академії України, кандидат технічних наук, доцент

Серпокрилов

Віктор Миколайович

- начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Топузов

Юрій Георгійович

- начальник обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Черновол

Михайло Іванович

-ректор Кіровоградського державного технічно-

го університету, академік Інженерної академії України, доктор технічних наук, професор

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є. ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Технічний прогрес” обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Лавренко

Микола Миколайович

-перший заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар секції

Науменко

Галина Олексіївна

-заступник директора Кіровоградського навчального науково-педагогічного комплексу

Члени секції:

Богун

Олександр Олександрович

-головний інженер конструкторського бюро ЗАТ “Завод “Автоштамп”

Бойченко

Сергій Федорович

-головний конструктор ВАТ “Червона зірка”

Верисоцький

Володимир Михайлович

-голова правління ВАТ “Кіровоградський ПКТІ “Маштехкомплекс”

Кардашов

Володимир Миколайович

- декан художньо-технічного факультету Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, кандидат педа-гогічних наук, професор кафедри “Дизайн”

Крижанівський

Володимир Андрійович

- завідувач кафедри металорізальних верстатів та систем Кіровоградського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор

Кропивний

Володимир Миколайович

-проректор з наукової роботи Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук

Кучинський

Юрій Болеславович

-директор Кіровоградського державного центру науково-технічної і економічної інформації

Павленко

Іван Іванович

- завідувач кафедри технології машино-будування Кіровоградського державного технічного університету, доктор технічних наук

Рудик

Марія Опанасівна

-начальник проектно-конструкторської служби ВАТ “Чисті метали”

Селезньов

Володимир Олександрович

-заступник директора з виробничої практики Кіровоградського машинобудівного технікуму

Сисолін

Петро Васильович

-професор кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського держав-ного технічного університету

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 3

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Економіка, фінанси, інвестиції

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Ковальчук

Микола Михайлович

-заступник голови обласної державної адміністрації

Сектор “Економіка”

Керівник сектора

Куліковський

Юрій Євгенович

- начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації

Секретар сектора

Івашин

Володимир Іванович

- завідувач кафедри “Економіка” Кіровоград-ського інституту регіонального управління та економіки, кандидат економічних наук, доцент

Члени сектора:

Білогузов

Валерій Степанович

- завідувач кафедри менеджменту Державної льотної академії України, кандидат технічних наук, доцент

Будянська

Ніна Леонідівна

- начальник управління регіонального розвитку

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (за згодою)

Глух

Володимир Мойсейович

- доцент кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського державного технічного університету, кандидат економічних наук

Добрянський

Ігор Анатолійович

- ректор інституту регіонального управління і економіки, кандидат педагогічних наук

Костромін

Геннадій Тимофійович

- доцент економічного факультету Кіровоград-ського державного технічного університету, кандидат економічних наук

Левченко

Олександр Миколайович

- доцент кафедри “Економіка праці і менеджменту” Кіровоградського державного технічного університету

Слоневський

Юрій Євгенович

- начальник управління соціально-економічного розвитку міста Кіровограда

Сектор “Фінанси”

Керівник сектора

Серпокрилов

Віктор Миколайович

- начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Секретар сектора

Анісімова

Анжела Миколаївна

- начальник відділу головного фінансового управління облдержадміністрації

Члени сектора:

Бойченко

Віктор Григорович

- старший викладач кафедри економіки та фінансів Кіровоградського інституту комерції

Вишневська

Вікторія Анатоліївна

- завідувач кафедри “Облік і аудит” Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, кандидат економічних наук, доцент

Река

Тетяна Вікторівна

- начальник відділу грошово-кредитних відносин обласного управління Національного банку України

Косенко

Тетяна Іванівна

- заступник начальника обласного управління Національного банку України

Кравчук

Тетяна Юріївна

- начальник відділу аналізу та прогнозування податкових надходжень державної податкової адміністрації в області

Мартинюк

Іван Васильович

- начальник управління Державного казначейства у Кіровоградській області

Пальчевич

Галина Тадеївна

- доцент кафедри фінансів і планування Кіровоградського державного технічного університету, кандидат економічних наук

Шаповалова

Марина Михайлівна

- начальник управління макроекономічних показників і грошово-кредитної політики департаменту податкової політики і макро-економічного прогнозування Міністерства фінансів України (за згодою)

Сектор “Інвестиційна політика”

Керівник сектора

Бойко

Анатолій Якимович

-начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Секретар сектора

Луценко

Володимир Миколайович

- заступник начальника управління інвестиційної політики облдержадміністрації

Члени сектора:

Бондаренко

Олександр Миколайович

- начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Давидов

Григорій Миколайович

- завідувач кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету, кандидат економічних наук, професор

Кабов

Юрій Володимирович

- голова Кіровоградського регіонального відділення Української державної інноваційної компанії

Комєдєв

Михайло Іванович

- директор Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області

Ломакін

Ігор Анатолійович

- голова обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі

Семікіна

Марина Валентинівна

- доцент кафедри фінансів та планування Кіровоградського державного технічного університету, кандидат економічних наук

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 4

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Освіта, культура, охорона здоров”я

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Негода

Світлана Дмитрівна

-заступник голови облдержадміністрації

Сектор “Освіта і наука”

Керівник сектора

Гайдук

Станіслав Микитович

-начальник управління освіти і науки облдержадміністрації;

Секретар сектора

Каськова

Наталія Федорівна

- перший проректор Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени сектора:

Василенко

Володимир Аркадійович

- ректор соціально-педагогічного інституту “Педагогічна академія”, доктор педагогічних наук, професор

Коваленко

Сергій Петрович

- директор загальноосвітньої школи-колегіуму, м.Олександрія

Коротков

Анатолій Єгорович

- директор Кіровоградського обласного

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв), професор

Манакін

Володимир Миколайович

-проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор

Решетов

Олександр Олексійович

- завідувач кафедри філософії Кіровоград-ського державного технічного університету, кандидат філософських наук, доцент

Романенко

Олексій Георгійович

- директор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Царенко

Олег Миколайович

- проректор з організаційної роботи Кірово-градського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Сектор “Культура”

Керівник сектора

Компанієць

Юрій Іванович

- начальник управління культури облдержадміністрації

Секретар сектора

Овчаренко

Наталія Юріївна

-заступник начальника управління культури облдержадміністрації

Члени сектора:

Барабаш

Світлана Григорівна

- завідувач кафедри українознавства Кіровоградського державного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Волохін

Олег Михайлович

- головний інженер відділу автоматизації Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

Гаращенко

Олена Миколаївна

- директор Кіровоградської обласної універ-сальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

Григор'єва

Тамара Андріївна

- директор обласного краєзнавчого музею

Зеленіна

Валентина Анатоліївна

- заступник директора обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка

Кравченко

Микола Іванович

- директор обласної філармонії

Манжула

Таїсія Сергіївна

- директор обласної бібліотеки для дітей ім.А.П.Гайдара

Савицький

Віктор Андрійович

- директор обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

Червінська

Антоніна Миколаївна

- солістка обласної філармонії, народна артистка України

Шалагін

Павло Іванович

- помічник ректора з виховної роботи Державної льотної академії України

Сектор “Охорона здоров'я”

Керівник сектора

Бондаренко

Володимир Васильович

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Секретар сектора

Скрипник

Олександр Анатолійович

- начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Члени сектора:

Костюк

Володимир Михайлович

- начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради

Ліпчей

Юрій Степанович

- головний лікар пологового будинку № 1 м.Кіровограда

Покрова

Володимир Данилович

- головний лікар обласного кардіологічного диспансеру

Сидоренко

Петро Іванович

- директор Кіровоградського медичного коледжу ім.Є.Мухіна

Скороход

Володимир Михайлович

- завідувач кафедри валеології та охорони здоров`я Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат медичних наук, доцент

Ткач

Микола Леонтійович

- головний лікар Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги

Челішвілі

Інна Леонідівна

- в.о. завідуючого організаційно-методичним відділом обласної лікарні

Чорний

Федір Федорович

- головний санітарний лікар області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 5

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Сільське господарство

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Згривець

Федір Іванович

-заступник голови облдержадміністрації

Сектор “Рослинництво”

Керівник сектора

Нарійчук

Сергій Федорович

- заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, начальник управління регіональної аграрної політики

Секретар сектора

Місько

Катерина Іванівна

- голова правління ВАТ “Агрофірма Сортнасіннє- овоч ”

Члени сектора:

Гулай

Володимир Іванович

- завідуючий кафедри зоології та екології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор біологічних наук, професор

Колісніченко

Станіслав Федорович

- начальник науково-виробничого відділу засто-сування авіації в народному господарстві Державної льотної академії України, кандидат технічних наук, доцент

Маткевич

Валерій Трохимович

- професор кафедри загального землеробства Кіровоградського державного технічного університету, доктор сільськогосподарських наук

Мостіпан

Микола Іванович

-заступник директора по науковій роботі Кіровоградської державної сільськогосподарсь-

кої дослідної станції

Остриковський

Анатолій Степанович

-директор Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства

Савранчук

Володимир Вікторович

- директор Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції

Слободян

Степан Миколайович

- завідувач кафедрою загального землеробства Кіровоградського державного технічного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор

Сектор “Тваринництво”

Керівник сектора

Литвин

Юрій Олексійович

-начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержад-міністрації

Секретар сектора

Подрезко

Галина Миколаївна

- старший науковий співробітник відділу тваринництва Кіровоградської державної дослідної станції

Члени сектора:

Демченко

Віктор Миколайович

- директор приватного підприємства “Влад”, Кіровоградський район

Євдокімов

Валентин Олександрович

- генеральний директор приватного підприємства “Кіровоградптахопром”

Москаленко

Олександр Іванович

- начальник управління державної ветеринарної медицини

Сіпаренко

Олександр Васильович

- голова правління ВАТ “Центр-племресурси-Кіровоград”

Цвілюк

Олександр Вікторович

- начальник відділу розвитку галузей тваринництва головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Шинкаренко

Анатолій Іванович

- генеральний директор фірми “ОЛТО”,

с.Цвітне Олександрійського району

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 6

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Комунальне господарство та благоустрій”

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Перевозник

Анатолій Володимирович

-заступник голови облдержадміністрації

Сектор “Житлово-комунальне господарство”

Керівник сектора

Снісаренко

Сергій Володимирович

- начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Секретар сектора

Білий

Леонід Володимирович

-директор ЗАТ “Кіровоградський інститут “Міськбудпроект”

Члени сектора:

Аколішнов

Леонід Микитович

- заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства Кірово-градського міськвиконкому

Берещенко

Володимир Михайлович

- генеральний директор обласного комунально-виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”

Біденко

Анатолій Васильович

-директор Кіровоградського будівельного технікуму

Довченко

Петро Іванович

-директор Кіровоградського проектно-вишуку-вального інституту “Кіровоградагропроект”

Сухно

Василь Іванович

-головний інженер адміністрації автомобільних доріг Кіровоградської області

Хачатурян

Сергій Леонідович

- доцент кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук

Сектор “Благоустрій”

Керівник сектора

Гончаров

Віктор Іванович

- заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадмі-ністрації

Секретар сектора

Краснюк

Людмила Василівна

- начальник відділу благоустрою, комунального обслуговування та житлової політики управ-ління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Члени сектора:

Бєлінський

Дмитро Григорович

- начальник адміністрації автомобільних доріг у Кіровоградській області

Лисенко

Анатолій Степанович

- проректор з адміністративно-господарчої частини Кіровоградського інституту регіональ-ного управління та економіки

Литвин

Григорій Миколайович

- начальник міського управління містобуду-вання, архітектури, екології та земельних відносин

Мездрін

Микола Геннадійович

- генеральний директор Кіровоградського обласного об'єднання державних дорожніх підприємств

Черній

Володимир Петрович

- заступник начальника управління місто-будування та архітектури облдержадміністра-ції, головний архітектор області

Яцун

Володимир Васильович

- завідувач кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 7

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Торгівля, товари народного споживання та послуги

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Ковальчук

Микола Михайлович

-заступник голови облдержадміністрації

Секретар секції

Семенова

Лариса Василівна

- заступник начальника управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

Члени секції:

Кисіль

Юрій Пилипович

-начальник відділу держнагляду Кіровоградсь-

кого державного центру стандартизації, метро-

логії та сертифікації

Надворний

Борис Євдокимович

- доцент кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Кіровоград-ського державного технічного університету, кандидат технічних наук

Михайлов

Олександр Васильович

-директор Кіровоградського кооперативного технікуму економіки і права ім. М. П. Сая

Миценко

Іван Михайлович

- завідувач кафедри міжнародної економіки Кіровоградського державного технічного університету, кандидат економічних наук, доцент

Тишко

Тамара Григорівна

-заступник начальника управління у справах захисту прав споживачів

Уйсимбаєва

Наталія Василівна

-викладач Кіровоградського комерційного технікуму

Цуркан

Олена Володимирівна

- начальник відділу економіки і прогнозування споживчого ринку головного управління економіки облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є. ОСАДЧИЙ


Додаток 8

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Корисні копалини, водні та земельні ресурси, екологія

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Білий

Павло Петрович

-завідувач територіальним відділом Геоінформ по Кіровоградській області

Секретар секції

Дерполюк

Світлана Василівна

-старший викладач Кіровоградського інституту комерції

Члени секції:

Бондаренко

Костянтин Володимирович

- технічний директор ДХК “Олександріявугілля”

Буянов

Анатолій Дмитрович

-заступник начальника управління земельних ресурсів облдержадміністрації

Єфименко

Юрій Володимирович

- начальник геологорозвідувальної експедиції №37 КП “Кіровгеологія”

Кармазенко

В'ячеслав Григорович

- головний геолог Олександрівської комплек-сної геологорозвідувальної партії ДП “Центрукргеологія” НАК “Надра України”

Кожухарь

Станіслав Микитович

- директор Кіровоградської філії інституту “Дніпродіпроводгосп”

Неживенко

Іван Іванович

- начальник відділу земельних ресурсів державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Пономарьов

Микола Іванович

-директор Кіровоградського філіалу інституту землеустрою Української Академії аграрних наук

Ткач

Анатолій Анатолійович

- завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент

Топольний

Федір Пилипович

- професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Кіровоградського державного технічного університету, доктор біологічних наук

Фоменко

Раїса Петрівна

- заступник начальника обласного виробничого управління меліорації і водного господарства

Хоміч

Анатолій Володимирович

- генеральний директор державного лісогосподарського об”єднання “Кіровоградліс”

Чопенко

Анатолій Миколайович

- заступник директора Інгульської шахти

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є. ОСАДЧИЙ


Додаток 9

до розпорядження голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 23 липня 2002 року № 273-р

СКЛАД

секції “Енергозбереження

обласної координаційної наукової ради

Голова секції

Лаврінов

Валерій Афанасійович

-начальник територіального управління інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області

Секретар секції

Ткаченко

Валентина Василівна

- головний спеціаліст управління промисловості енергетики транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Члени секції:

Бездітний

Анатолій Васильович

-головний інженер державного комунального підприємства “Теплоелектроцентраль”

Дончевський

Віктор Іванович

-директор фірми “Каллісто”

Панфілов

Петро Прокопович

-заступник технічного директора ВАТ “Кірово-

градобленерго”

Плєшков

Петро Григорович

-завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств та сільського госпо-

дарства Кіровоградського державного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є. ОСАДЧИЙ

2