0x01 graphic

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 15 серпня 2002 року № 304-р

м. Кіровоград

Про подальше забезпечення виконання

Комплексної програми пошуку і

впорядкування поховань жертв

війни та політичних репресій

З метою подальшого розвитку діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1867:

1. Затвердити:

Положення про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (додається);

Порядок погодження дозволів на проведення робіт з пошуку останків осіб, полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій (додається).

2. У зв"язку з кадровими змінами затвердити новий склад обласної комісії у справах увічнення пам"яті жертв війни та політичних репресій згідно з додатком.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування видавати дозвіл за умови погодження його з начальником міськ(рай)відділу управління МВС України в Кіровоградській області, районним військовим комісаром, головним лікарем районної санепідемстанції.

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити висвітлення у засобах масової інформації діяльності комісії та райдержадміністрацій по виконанню вищезазначеної Комплексної програми.

5. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 серпня 2001 року № 320-р.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації М.ЛАВРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 серпня 2002 року № 304-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни
та політичних репресій

1. Обласна комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - комісія) є постійно діючим органом, утвореним для координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованої на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, рішеннями Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Державна комісія), Комплексною програмою пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1897 (далі - Комплексна програма), а також розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Комісія:

здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян під час виконання заходів, спрямованих на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі заходів Комплексної програми;

розглядає, узагальнює та передає до обласної державної адміністрації звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;

організовує на території області роботу, пов'язану з виконанням рішень Державної комісії, спрямованих на виконання Комплексної програми та міжвідомчих договорів України з питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;

подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямів та обсягів використання цільових видатків державного бюджету в області в порядку, установленому Комплексною програмою;

інформує населення через засоби масової інформації про здійснення в області заходів з увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;

вивчає кращий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій і сприяє широкому його використанню.

4. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи на відповідній території щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі виконання заходів Комплексної програми;

отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України документи та інші матеріалі, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до участі у вирішенні питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі до участі в заходах Комплексної програми;

погоджувати в тижневий термін дозвіл на проведення пошукових робіт, що надається органами місцевого самоврядування.

5. Комісію очолює голова - заступник голови обласної державної адміністрації, який має двох заступників.

До складу комісії входять: заступники начальників управлінь МВС України в області, Служби безпеки України в області, головного управління економіки, головного фінансового управління та управління культури облдержадміністрації, військового комісаріату, представники обласної організації Товариства Червоного Хреста України, редколегії "Книги пам'яті України" (за згодою), які безпосередньо займаються вирішенням питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

6. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до річних планів, які затверджуються її головою.

7. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться не рідше ніж один раз на півріччя. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії. Рішення комісії, прийняті на засіданнях, оформляються протоколом.

Протокол засідання комісії підписується головою комісії або його заступником, який веде засідання, та відповідальним секретарем комісії.

8. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії або відповідальний секретар комісії.

9. Відповідальний секретар вводиться до складу комісії після призначення головою Державної комісії.

10. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень обласною державною адміністрацією.

___________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 серпня 2002 року № 304-р

ПОРЯДОК

погодження дозволів на проведення робіт з пошуку останків осіб,

полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій

1. Цей Порядок установлює процедуру погодження дозволів на проведення робіт з пошуку останків осіб, полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

2. Обласна комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - обласна комісія) забезпечує координацію проведення пошукових робіт на території області та здійснює контроль за виконанням вимог цього Порядку.

3. Пошукова робота, яка проводиться з метою виявлення невідомих поховань жертв війни та політичних репресій, виконується підприємствами, установами і організаціями, які згідно із своїми статутами мають право проводити таку діяльність.

4. Пошукові роботи, особливо польові пошукові роботи, проводяться лише за наявності дозволів, які видаються органами місцевого самоврядування за погодженням з обласною комісією. Форми дозволів затверджуються розпорядженням голови міської (селищної) ради. Бланки дозволу на проведення пошукових робіт є документом суворої звітності.

5. Погодження на проведення пошукових робіт надає обласна комісія на ім'я фізичної особи - директора, або командира пошукового загону (ланки) підприємства, установи, організації, які мають право проводити таку діяльність.

Погодження видається за заявами підприємств, установ і організацій, які проводять діяльність, пов'язану з пошуком останків осіб, полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій. Заява на погодження дозволу повинна бути надрукована на бланку організації або установи та підписана її керівництвом.

У заяві на видачу погодження зазначається:

місце проведення польових пошукових робіт;

вид робіт;

прізвище, ім'я та по батькові працівників польових пошукових робіт;

аргументована історична необхідність проведення польових пошукових робіт;

копія статуту підприємства. установи, організації;

копії стенограм опитування свідків, мешканців населених пунктів.

6. Обласна комісія розглядає документи у міру їх надходження та приймає рішення про погодження або обгрунтовану відмову в погоджені.

7. Обласна комісія може відмовити у видачі погодження на проведення польових пошукових робіт (розкопок) у разі:

зазначення у заяві об'єктів, на які вже видано погодження іншої організації, установи;

наявності порушень правил, встановлених цим порядком, перевищення обсягів робіт або невиконання умов, визначених попереднім погодженням, допущених працівником, на ім'я якого видається погодження;

проведення працівниками робіт, які не були зазначені у попередньому погодженні;

неподання або подання не в повному обсязі керівником організації, установи звіту про роботи, виконані відповідно до попереднього погодження;

неподання (або подання без офіційної документації) до обласної комісії польової документації та звіту про проведення попередніх розвідок і розкопок;

наявності висновку інспекції про охорону нерухомих пам'ятників історії, археології та монументального мистецтва і головного лікаря санепідемстанції про недоцільність проведення розкопок.

8. Після завершення польових пошукових робіт їх виконавці протягом місяця подають до обласної комісії акти про встановлення місця поховань осіб, полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

Предмети, польова документація та звіти про проведення пошукових робіт передаються на зберігання до органів місцевого самоврядування, знайдені останки осіб ексгумуються та здійснюється їх перепоховання згідно з рішенням обласної комісії.

__________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 15 серпня 2002 року № 304-р

С К Л А Д

обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни
та політичних репресій

Голова комісії

ЛАВРЕНКО

Микола Миколайович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник управління архітектури та місто-будування облдержадміністрації

СНІСАРЕНКО

Сергій Володимирович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Відповідальний секретар комісії

ФЕЩЕНКО

Павло Павлович

Члени комісії:

БАРАНЕЦЬ

Олександр Миколайович

-

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

КОРОТИЧ

Галина Олександрівна

-

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

КОХАНЮК

Михайло Петрович

-

заступник начальника управління СБУ у Кіровоградській області

ОВЧАРЕНКО

Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

ПИЛИПЧУК

Володимир Григорович

-

заступник Кіровоградського обласного військового комісара

Продовження додатка

ПУСТОВИЙ

Всеволод Петрович

-

керівник обласного пошуково-видавничого агентства "Книга пам"яті України" (за згодою)

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації товариства Червоного Хреста України (за згодою)

ФЛЯГА

Олексій Петрович

-

заступник начальника управління МВС України в Кіровоградській області

ЧВАНЬ

Тамара Володимирівна

-

директор державного архіву області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2