[HOME]
ОУНБ Кіровоград  
DC.Metadata
Повернутись
[ HOME ]
Фон Кіровоградська область - економіка

Фон

 

Фон

КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ


ГОЛОВНI ГАЛУЗI ЕКОНОМIКИ ОБЛАСТI.

Промисловiсть.

Промисловiсть є однiєю з ведучих галузей соцiально-економiчного комплексу областi, на яку припадає 20,7% валового суспiльного продукту. В нiй зайнято 75,1 тис.чоловiк. Промислову продукцiю випускають бiльш нiж 3 тисячi пiдприємств та виробництв, 295 з яких складають основну групу самостiйних промислових пiдприємств та об`єднань. Промисловий комплекс охоплює 13 провiдних галузей.

Галузева структура промисловостi:
 
харчова промисловiсть 39%
машинобудiвництво та металообробка 17,8%
електроенергетика 23,3%
будiвельнi матерiали 6,6%
кольорова металургiя 1,2%
легка промисловiсть 1,9%
паливна промисловiсть 4,4%

Особливе мiсце в промисловостi областi належить харчовiй, на яку припадає 39% вiд загального об`єму промислового виробництва.

На товарному ринку України область вирiзняється виробництвом нiкелю, графiту, гiрського воску, буровугiльних брикетiв, мостових електричних кранiв, продукцiєю харчової промисловостi: м`ясо, молочнi продукти, цукор, олiя i т.п.


Сiльське господарство.

Загальна площа сiльськогосподарських угiддь - 1722,5 тис. га, в т.ч. ріллі  - 1519 тис. га.

На сiльське господарство припадає 37% валового загального продукту областi.

В галузевiй структурi сiльського господарства провiдне мiсце належить рослинництву, питома вага якого складає 70%, ( тваринництва - 30% ).

Основнi культури, якi вирощуються на територiї областi:

     

    зерновi ( озима пшениця, ячмiнь, кукурудза на зерно, гречка, просо );

    бобовi ( горох );

    технiчнi культури ( соняшник, цукровий буряк ).

Садiвництво представлено вирощуванням яблук, груш, слив, вишнi та ягiд.

Сiльське господарство областi складають 523 пiдприємства, 355  колективних сiльськогосподарських пiдприємств, 25 мiжгосподарських пiдприємств та 143 інших агропромислових формувань,  а також 1984 фермерських господарства. В сiльському господарствi зайнято 115,9 тис. чоловiк.


Будiвництво.

Будiвництво складає 6%  валового загального продукту областi.

Основою будiвельного комплексу областi є 149 будiвельних органiзацiй, з яких:

37 - державної форми власностi,

112 - колективних з чисельнiстю працюючих  6,6 тис.чоловiк.


Транспорт та зв`язок.

Область має розвинуту транспортну мережу. 

Територiю перетинають багаточисельнi залiзничнi магiстралi. Здiйснюються в основному транспортнi перевезення в напрямку Донбас-Карпати, що зв`язують важливi промисловi та сiльськогосподарськi райони Пiвдня з Пiвденним Заходом та Центром України. Експлуатаційна довжина колії - 944 км. З яких електрифіковано 601 км. Густота мережi залiзних дорiг - 38 км. на 1000 кв.км.

Кiровоградська область має 10 автомагiстралей довжиною 728,7 км , якi зв`язують Україну зi країнами СНД, Центральної та Пiвденної Європи. Густота автомобiльних дорiг складає 308,5 км на 1000 кв.км.

Авіаційні перевезення здійснюються державним підприємством авіакомпанії "Авіалінії України", а також міжнародною акціонерною компанією "УРГА"

Область має мiжнародний телефонний зв`язок.


Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть, зовнiшня торгiвля.

Зовнiшньоторговельний обiг за 1995 рiк склав 150348 тис.дол.США.
 
Експорт 59,7 млн.дол.США
Iмпорт 39,0 млн.дол.США
Сальдо 20,7 млн.дол.США

В структурi експорту переважають поставки таких видiв продукцiї та товарiв:
 
машини, устаткування, електричні машини 26,7%
масляне насіння та плоди 22,5%
зерновi культури і продукцiя мукомрольного виробництва 14,2%
одяг та предмети одягу текстильні  5,1%
м`ясо та субпродукти харчовi 4,8%
вироби з каменю, гіпсу, цементу 2,8%
цукор 2,2%

Найбiльшi експортнi постачання здiйснювались в Росiйську Федерацiю - 26,2%.

В структурi iмпорту переважали такi види продукцiї та товари:


 
машини, устаткування, електричні машини 21,6%
мiнеральне паливо, нафта, та продукцiя її переробки 16,8%
засоби наземного транспорту 7,9%
текстиль та текстильні вироби 6,2%
продукція хімічної промисловості 4,3%

Найбiльшу питому вагу в загальному обсязi iмпорту займає Росiя - 24,9 %.

Iнвестицiйне спiвробiтництво.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економику області  станом на 01.01.99 року становив 15390,4 тис. доларів США, понад 70% яких, це надходження у вигляді рухомого і нерухомого майна, а решта (біля 30%) - грошові внески.

Пріоритетними об"єктами інвестування залишаються підприємства машинобудування і металообробки, агропромислового комплексу, внутрішньої торговлі, транспорту і кольорової металургії.

В областi зареєстровано 180 пiдприємств за участю iноземних партнерів з 35 країн світу. Головним партнером Східної Європи є Болгарія (22 СП). У тому  числі співзасновників з промислово розвинутих країн світу - США (15СП), Велика Британія - (5СП) та Італія (3 СП).


Об`єкти соцiальної iнфраструктури.

В областi станом на початок 1998/99 навчального року працюють 6 вищих учбових закладiв     ІІІ - ІV рівнів акредитації , 18 вищіх навчальних закладів  І - ІІ рівнів акредитації , 25 професiйно-технiчних  училищ, 638 загальноосвiтнiх шкiл, 654 дошкiльних заклади.

В областi нараховується 24 готелi. Є 688 масових  та унiверсальних  бiблiотек, 748 клубних закладiв, 2 театри, 1 концертна органiзацiя, 16 державних музеїв, 32 музичні школи, 11 шкiл мистецтв та 3 дитячі художні школи.

Працюють 40 дитячо-юнацькi спортивних шкіл, школа вищої спортивної майстерностi, школа олімпійського резерву, 24 стадiони, 516 спортивних залiв, 10 басейнiв для плавання.

В областi працюють 96 лiкарень, 194 лікарських амбулаторно-полiклiнiчних закладів , 598 фельдшерсько-акушерських пунктiв.Ключові слова: Кіровоградська область, економіка, транспорт, торгівля, промисловість, сільське господарство

Фон


Фон

[ HOME ]
  Кіровоградська область - економіка
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2012     Webmaster: webmaster@library.kr.ua