[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані виданняПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ТРАВЕНЬ 2009 р.Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса:


Нагорна Лариса Панасівна. Регіональна ідентичність: український контекст. - К.: ІпіЕНД ім. І.Ф. Кураса, НАН України, 2008. - 405 с.

Монографія присвячена аналізу на українському матеріалі одного з нових, стимульованих викликами глобалізаційної ери, суспільно-політичних феноменів — регіональних ідентичностей. Регіональний вимір ціннісних орієнтацій і політичних проекцій простежений на широкому історичному фоні, у контексті складних “переідентифікацій”, що супроводять становлення нових інституційних форм і дискурсивних практик. У фокусі уваги автора — проблема ідентифікаційних криз, пов’язаних з різноспрямованістю регіональних самоідентифікацій, мовних уподобань, конструкторів історичної пам’яті.
Розрахована на політиків, науковців, журналістів — усіх, кого цікавлять складні й неоднозначні реалії українського буття.Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІпіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. - 398 с.

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.Кривошея Володимир Володимирович. Козацька еліта Гетьманщини. - К.: ІпіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. - 452 с.

В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648-1782 рр. Хронологічні межі дослідження визначаються часом існування Української козацької держави. Нижня межа дослідження обумовлена початком Національно-визвольної війни, українського народу середини XVII ст., тобто часом перетворення старшини в правлячу еліту козацької держави. Верхня грань — ліквідацією полково-сотенного устрою і заміною його намісницьким управлінням, тобто часом знищенням козацьких урядів і козацької старшини як суспільно-впливової єдності.
Книга розрахована для науковців, краєзнавців, викладачів і студентів, усіх хто цікавиться історією України.Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - К., 2008. - Вип. 39. - 332 с.

Збірник містить статті, присвячені з’ясуванню політичних, соціальних і національних чинників революцій і реформ в Україні. Частина статей розкриває революційні процеси через аналіз історичного досвіду Національної революції середини XVII ст. Значної уваги надається вивченню і висвітленню соціально-політичних перетворень під час української революції 1917-1920 рр. Окрему увагу приділено узагальненню стану досліджень щодо трансформацій політичних структур, функціонування українських політичних партій, мовної політики в Україні, проблеми національної самоідентифікації.Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - К., 2008. - Вип. 40. - 392 с.

Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам етнополітології. Особлива увага приділяється питанням політичної теорії та практики, політичної історії.Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. - К., 2008. - Вип. 41. - 267 с.

Збірник містить статті з актуальних проблем політичної конфліктології та етнополітології і виходить за результатами четвертих Курасівських читань, що відбулися 7 жовтня 2008 р. На тему “Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання”.
Тематика виступів і повідомлень, заявлених у програмі читань, свідчить про те, що українська соціо-гуманітарна наука уважно і всебічно вивчає порушені питання. Аналітичні напрацювання, положення, пропозиції і рекомендації учасників читань суттєво сприятимуть пошукам компромісної, безконфліктної моделі розвитку країни, дадуть стимул до поглиблення теоретичних засад конфліктології як однієї з дисциплін політичної науки.Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІпіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. - 398 с.

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.Цепенда Ігор. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз. - К., 2009. - 387 с.

У монографії викладено результати етнополітологічного дослідження причин та наслідків українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни з урахуванням внутрішньо та зовнішньополітичних чинників. Висвітлено політику комуністичних урядів СРСР і Польщі щодо українського та польського населення, а також механізм вирішення міжетнічного протистояння. Визначено періодизацію репатріаційно-депортаційних акцій на духовну і етноконфесійну ситуацію в українському і польському суспільствах.
Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широкий загал, зацікавлений історією українсько-польських взаємин.Від автора Мошенського Сергія Захаровича:Мошенський Сергій Захарович. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 432 с.

Це — перший в Україні підручник, де грунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.
Хронологічний огляд розвитку світової і вітчизняної видавничої справи, що починається за дві тисячі років до Різдва Христового і закінчується сьогоденням, подається на суспільно-політичному тлі конкретної епохи, на фоні драматичних житейських колізій сотень особистостей, у контексті впливу видавничої продукції, передусім книги, на громадську думку. Окремо висвітлюються основні етапи розвитку української видавничої справи у країнах найбільшого переселення наших земляків у Європі та Америці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Журналістика” і “Видавнича справа та редагування”. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться питаннями історії, літератури та культури.Від автора Довжука Ігоря Володимировича:


Довжук Ігор Володимирович. Історія культури України: Підручник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 552 с.

У підручнику розглядається історія української культури — від первісного суспільства до кінця ХХ ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури й мистецтва на різних етапах людської історії. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, учням гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням гуманітарних наук, широкому колу читачів.Від автора Строган Анни Юріївни:


Строган Анна Юріївна. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія. - К.: Істина, 2009. - 456 с.

В монографії досліджено правову природу клопотань у сфері кримінального судочинства, здійснено теоретичну розробку наукових основ інституту клопотань як самостійного інституту кримінально-процесуального права, комплексно висвітлено теоретичні положення щодо порядку заявлення, розгляду та вирішення клопотань на досудовому слідстві, проведено узагальнення норм чинного кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування в діяльності слідчих органів внутрішніх справ та розроблено відповідні пропозиції щодо їх вдосконалення.
Розрахована на науковців, юристів-практиків, студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, адвокатури та інших правоохоронних та правозахисних органів.Від автора Ліпатова Андрія:Ліпатов Андрій. Мій світ: Живопис. Львів: БаК, 2008. - 136 с., кол. іл.

Художник Андрій Ліпатов щиро називає себе спостерігачем навколишнього світу. І цим особливим видом “спостерігання” він займається щонайменше років з двадцять. Завдяки любові й таланту, наполегливості та цілеспрямованості він все ж таки перетворив мистецтво на спосіб життя. Оптимізм та добрий гумор живуть у ньому, посилені фарбами в його картинах.
Сьогодні його роботи знають і цінять в Японії й Аргентині, Великій Британії й США, Франції й Словаччині, Італії й Німеччині, не кажучи вже про рідну йому Україну та Росію.
Його картини не призначені для мистецтвознавських екзерсисів, для прискіпливих визначень жанру та стилю. Це не наїв у чистому вигляді, не лубок, не кітч. Можливо, це все вкупі, об’єднане та пройняте живою творчою енергією автора.
Андрій Ліпатов — член спілки народних майстрів мистецтв України з 1998 року.
Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2007 Webmaster: webmaster@library.kr.ua