[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання


Подаровані видання за квітень - травень 2007 рокуВід Академії правових наук України. Інституту вивчення проблем злочинності:


Степанюк А. Х., Яковець І. С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України: Монографія. – Харків.: ТОВ „Кроссроуд”, 2007. – 183 с.

    Монографія присвячена дослідженню проблем впровадження міжнародних норм та стандартів у сфері виконання кримінальних покарань у кримінально-виконавче законодавство України та в практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. У роботі розглянуто структуру кримінально-виконавчої системи України, основні принципи поводження з засудженими. Особлива увага приділена каральній функції діяльності органів і установ виконання покарань, процедурі втілення міжнародних стандартів поводження з ув’язненими у кримінально-виконавче законодавство та практику. Наведені й проаналізовані основні положення Європейських тюремних правил, Мінімальних стандартних правил ООН, їх співвідношення з національним законодавством та іншими нормами і стандартами. Монографія розрахована для студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів і установ виконання покарань, вчених у галузі наук кримінального циклу.
   

Авдєєва, Галина Костянтинівна. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: (за матеріалами кримінальних справ): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 192 с.

    У монографії розглянуті питання теоретичного та прикладного характеру судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції. Особливу увагу приділено визначенню теоретичних засад судової експертизи даного виду продукції, виокремленню її типових ознак та побудові типових аналогів ліцензійної і контрафактної продукції, структурі технічного та інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця (АРМ) судового експерта, розробці алгоритмізованої експертної методики дослідження даних об’єктів. Монографію підготовлено на основі узагальнення експертної і слідчої практики. Для працівників судово-експертних установ, прокуратури, МВС, студентів вищих юридичних навчальних закладів та аспірантів.


Зеленецький В. С., Ємельянов В. П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом: Науково-практичний посібник. – Харків.: ТОВ „Кроссроуд”, 2006. – 79 с.

        Робота присвячена розробці концептуальних основ визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Проводиться аналіз наукових положень, антитерористичного законодавства та міжнародних документів і висвітлюються сутнісні ознаки тероризму як явища реальної дійсності і як злочинного діяння. Пропонується авторський варіант визначень основних категорій і понять у сфері боротьби з тероризмом, а також програма теоретичної підготовки кадрів для органів, що ведуть боротьбу з тероризмом, і термінологічні характеристики відповідних явищ і понять.Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць: Вип. 12. – Х.: ТОВ „Кроссроуд”, 2006. – 272 с.

    В збірник ввійшли наукові праці де розглядається питання закону про кримінальну відповідальність, тенденції розвитку сучасного кримінального права України, кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Україні (рівень, структура, динаміка).Також видання розкриває проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України. Підіймаються питання реалізації принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист під час досудового провадження. Книга розрахована на науковців, студентів вищих юридичних закладів.


Від автора Юрія Присяжнюка:
Присяжнюк, Юрій. Ментальність і ремесло історика: Методологічна парадигма селянствознавчих студій в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. – Черкаси: „Вертикаль”, 2006. – 120 с.


    Книга присвячена ментальності – науковій категорії, епістемологічний потенціал якої дозволяє суттєво наблизиться до концептуального осмислення минувшини українського селянства як унікального соціуму, конкретно-історичної етносоціокультурної цілісності. Основні положення монографії грунтуються на „матеріалі” переходу селянства від традіційного суспільства до модерного (традиційно-модерного). Досягнути мету автор прагне шляхом оптимізації теоретичних напрацювань представників кількох методологічних напрямів (парадигм) та значного історіографічного доробку, що належить як зарубіжним, так і українським історикам. Розрахована на фахівців, а також широке коло читачів, які цікавляться прихованими здатностями історії ментальностей, перспективами селянствознавчих студій в Україні.


 


Від Благодійной організації „Інститут стратегічних оцінок”:
Гальчинський, Анатолій Степанович. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти. – К.: Либідь, 2006. – 310 с.

    У книзі аналізуються глобальні трансформації, що визначають складну специфіку сучасної епохи, її функціональну незбалансованість та системну невизначеність. Особливу увагу приділено дослідженню цивілізаційних процесів, суперечливих тенденцій, пов’язаних із самозапереченням держави-нації, ринкових детермінант, утвердженням глобального постформаційного суспільства. Автор зосереджується на обгрунтуванні методологічних засад аналізу цих процесів. У виданні порушено багато нових проблемних питань, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень і потребують пильної уваги наукового загалу. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами глобалістики.Від Українського Товариства Фінансових Аналітиків:
Аналіз законотворчої роботи партій, що прийшли до влади внаслідок парламентських виборів 2006 року: відповідність законотворчої діяльності передвиборчим обіцянкам та її вплив на економічний розвиток і добробут населення України: Збірник аналітичних висновків дослідження./ Під заг. Ред. О. В. Носової. – К.: ЛАТ&К, 2007.
Ч. 2 Період аналізу: листопад 2006 р. – березень 2007 р. (друге півріччя роботи нового парламенту). – 2007. – 275 с.

        Колективна праця експертів у галузі економіки і фінансів присвячена аналізу масиву законопроектів та законів фінансово-економічного спрямування, які були зареєстровані у Верховній Раді України у перші півроку роботи нового парламенту, що був сформований внаслідок чергових парламентських виборів у березні 2006 року. Аналіз проведений на предмет потенційного впливу запропонованих у цих законопроектах заходів на економічний розвиток, конкурентоспроможність і добробут населення України. З урахуванням цього впливу, експерти також проаналізували усі законопроекти на предмет відповідності їх змісту положенням передвиборчих програмних документів тих партій, які ініціювали ці законопроекти або голосували за них. Збірник аналітичних висновків призначений для політиків, журналістів, державних службовців, громадських діячів, фахівців у сфері гуманітарних наук, всіх, кого цікавлять економічні і політичні проблеми сучасного демократичного розвитку України.    Від автора Симоненка Валентина Костянтиновича:
Симоненко, Валентин Константинович. Пятилетки независимости: Экономические эссе. – К.: Знання, 2007. – 542 с.


    В книге В. К. Симоненко собраны его основные экономические эссе и публичные выступления на научно-практических конференциях и в парламенте за последние пятнадцать лет. Материалы этого издания помогут читателю восстановить в памяти основные этапы переходного периода в жизни нашего государства от административно-командной системы управления к рыночной экономике, глубже осознать составляющие достижений и причины недостатков за три пятилетки независимости. Объединенная сквозной темой – болью за державу и стремлением сделать нас уверенными в ее и своем достойном будущем, книга будет полезной всем, кто интересуется вопросами социально-экономического развития Украины на современном этапе ее истории. Материалы книги написаны в форме публицистических очерков-эссе и дают возможность полемизировать с автором, продолжить начатую им дискуссию о путях выхода нашего государства из затяжного экономического кризиса.Від ПП „Видавництво Валерія Падяка”:
Магочій, Павло Роберт. Народ нізвідки: Ілюстрована історія карпаторусинів. /Пер. з англ. С. Біленького, Н. Кушко; Сюжетні комент. до іл. В. Падяка. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2006. -120 с.: іл.+Карти.


    На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів – історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга – про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів. Книга друкується українською та англійською мовами.
   


Від Бердянського державного педагогічного університету:
Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття): Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету./Упор.: В. М. Константінова, І. І. Лиман. - Т. 1. – К.: Освіта України, 2006. – 526 с., іл.


    В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку ХХ століття. Видання включає представницький комплекс як опублікованих, так і неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти минулого освітньої установи, її викладачів та гімназистів. Розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти тощо.

 

Від Еліонори Барчинської:
Бритва, Опанас. І таке буває: Фейлетони, гуморески,нариси. – Дрогобич: „Коло”, 2006. – 163 с.


    Трапляєься, що книжки живуть довше своїх авторів і кожен раз, заново народжуючись, дарують читачам насолоду нового знайомства з автором. Так і це видання. Воно є повторним виданням книжки, що побачила світ з благословіння автора у 1980 році в далекій Австралії.
    Тепер її зможуть прочитати і в Україні. Відчути живий український гумор, смакувати цікаві життєві роздуми українця на далекому материку. Збірка розрахована на широке коло читачів

   

Від автора Григорія Гусейнова:
Гусейнов, Григорій Джамалович. Піщаний брід і його околиці: Документальні повісті. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2007. – 491 с.


    Нова книжка українського письменника, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка (2006) Г. Гусейнова – це мандрівки слідами легендарних отаманів часів визвольних змагань в Україні (1918-1921) Юрка Тютюнника, Нестора Махна, Миколи Григор’єва та багатьох інших. Навіч спроба зрозуміти, як могло трапитися, що гігантська хвиля народної революції, яка одним велетенським поривом підняла мільйони людей, так скоро зійшла на манівці, розбилася на друзки, а пам’ять про харизматичних українських отаманів поступово переродилася, й стали вони в свідомості українців на багато десятиліть лише бандитами та страхітливими головорізами.
   

Гусейнов, Григорій Джамалович. Сповідь дитинства. Станційні пасторалі. – Вид-во: „Акта”, 2005. – 538 с.

    Все, що буде в книжці, це лише вигадка автора. Нехай і так. Григорій Гусейнов не берется дотримуватися тільки документальних, звірених фактів. Як не береться будь-кого судити чи, навпаки, вибілювати. Дитинство – то час Божий і святий, і правіднішого від дитинства в кожного з нас не буває нічого. Книга розрахована на широке коло читічів.


   

Від автора Ігора Потоцького:
Потоцкий, Игорь. Избранные произведения: В 2-х томах. – Одесса: Друк, 2006. – Том 1. Стихотворения. – 2006. – 288 с.


    В первый том избранных произведений известного одесского поэта Игоря Потоцкого вошли стихотворения разных лет. Поразительно, что стихи, созданные в последние годы, по силе чувств не отличаются от юношеских

   

Потоцкий, Игорь. Избранные произведения: В 2-х томах. – Одесса: Друк, 2006. - Том 2. Повести; Рассказы; Воспоминания. – 2006. – 288 с., порт.

    Во второй том избранных произведений известного одесского поэта Игоря Потоцкого вошли повести, рассказы и воспоминания разных лет.

Потоцкий, Игорь. Новые стихи о Париже. Дронников, Николай. Клошары. – Одесса: Друк, 2007. – 23 с., ил.

    В этот сборник вошли новые стихотворения автора.

Потоцкий, Игорь. Айгидрон: Поэма: В 2-х ч.. – Одесса: Друк, 2007. – 48 с., ил.

    В сборник включены три стихотворения из цикла „Русский мастер в Париже” поэта Г. Айги, а так-же проза Н. Дронникова.

Від Нестора Мизака:
Історія Фундації Українського Вільного Університету: 30 років діяльності 1975-2005. – Ню-Йорк: Українська книжка, 2006. – 324 с.; іл.


    Шановний читач, ця книжка, присвячена 30-річній діяльності Фундації Українського Вільного Університету з осідком у США – установи, пріоритетом якої було і залишається підтримувати українську незалежну науку й освіту. Отже, ця книжка розповідає як про жертводавців, добродіях, меценатах і фундаторах, так і про тридцятирічну діяльність співпрацівників Фундації та її проводу.


   
 


[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua