[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання

Від українського центру політичного менеджменту

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя/ Укладач Ю. Шайгородський. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - 296 с.

Довідник є першою спробою систематизації вітчизняних інтернет-сайтів зі сфер державного, суспільного, політичного і громадського життя України. Видання містить інформацію станом на 31 березня 2003 року. Подані адреси тільки тих сайтів, які працювали на цей час. Зміни і доповнення ресурсних можливостей мережі відбуваються постійно.
Видавці сподіваються, що довідник стане у нагоді користувачам Інтернету - політикам, політологам, аналітикам, науковцям, студентам, усім, хто цікавиться громадсько-політичним життям нашої країни.

Від авторки Анни Фігус-Ралько

Українська КанадаФігус-Ралько А.А.
Українська Канада/ Упоряд., авт. передмови М.С. Тимошик. - Київ-Вінніпег: Наша культура і наука, 2003. - 184 с.

Щиро, емоційно, доступно і переконливо авторка відкриває лише одну частинку багатомовної і процвітаючої Канади, яка називається українською. Сутність, вагомість і значення цієї частини для всієї канадської спільноти, яку творили і творять більше мільйона наших співвітчизників, подається в контексті розповіді про діяльність саме українських освітніх, наукових, релігійних установ та організацій.
Книга позначена авторською небайдужістю і співпереживанням. Авторка фокусує увагу на тих подіях і фактах, свідком чи учасником творення яких вона була особисто. Для повноти сприйняття розповіді, бодай часткового осягнення феномену українства за океаном нашим молодим читачем до кожного розділу подається коротка історична довідка. Тому видання може виконувати своєрідну роль довідника з історії українців Канади.
Для широкого кола читачів.

Тарас Шевченко

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)
Тарас Шевченко/ Упоряд., авт. передмови і коментарів М.С. Тимошик. --К.: Наша культура і наука, 2002. - 440 с.

"Тарас Шевченко" - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалася Україні.
Призначена для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

Від Фонду "Європа 21"

 Корені трави: Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку

Корені трави: Громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку/ Упоряд. І. Підлуська та ін. - К.: Фонд "Європа 21", 2003. - 288 с.

У книзі представлене дослідження стану громадянського суспільства сучасної України в оцінках експертів "третього сектору", представників політичних осередків та ЗМІ у контексті головних чинників розвитку демократії - місцевого самоврядування, ЗМІ, НУО, середнього класу та просвіти і культури. Проаналізовано ступінь зацікавленості публічної влади у розвитку громадянського суспільства, відображений у законодавчих ініціативах депутатів та програмі діяльності уряду. Окрему увагу приділено висвітленню проблем громадянського суспільства в масмедіа.
Розрахована на політологів, журналістів, політиків, вчителів, студентів та всіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами сучасної України.

Від Центрального державного історичного Архіву України

 Київський Центральний Архів давніх актів. 1852-1943. Збірник документів у двох томах. Т.1 (1852-1921).

Київський Центральний Архів давніх актів. 1852-1943. Збірник документів у двох томах. Т.1 (1852-1921). - К., 2002. - 456 с.

До першого тому ювілейного збірника включено документи і матеріали про діяльність цієї установи у складі Університету св. Володимира упродовж 1852 - поч. 1921 рр., тобто, з часу заснування і до початку її переведення в архівну систему УРСР.
В публікації розповідається про передумови і причини створення Архіву, визначені необхідністю концентрації актових книг у державній установі. При цьому ставилося на меті адміністративне контролювання процесу документального оформлення права на дворянство шляхтою з українських земель, що у кінці 18 ст. відійшли від Речі Посполитої до Російської імперії.
Видання ілюстровано, має додатки, зокрема, іменний покажчик.
Адресовано архівістам, науковцям та всім, хто цікавиться історією України.

Від авторки Дротянко Л.Г., доктора філософських наук, професора Київського національного лінгвістичного університету

Філософські проблеми мовознавства

Дротянко Л.Г.
Філософські проблеми мовознавства. Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - 161 с.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми, містить основний зміст курсу, методичні поради по організації самостійного вивчення студентами, запропонованих у програмі тем і окремих проблемних питань, список рекомендованої літератури до кожної теми та питання й завдання для самоконтролю.

Від автора Луціва Андрія”

Державний герб України (домисли і дійсність)

Андрій Луців.
Державний герб України (домисли і дійсність). - Тернопіль: Джура, 2003. - 32 с.

У брошурі поданий той мінімальний об'єм знань з нарисної геометрії і креслення, який дозволяє непідготовленому читачу зрозуміти спосіб побудови за двома виглядами предмета - третій. Прототипом тризуба є предмет, зображений на одній із монет київського князя Володимира. Прототип - це корона. Стилізована корона збоку - це малий Державний герб України. І це - історичний факт.
Брошура призначена для широкого кола читачів.Від ОАО "Центральный коллектор библиотек"

Социология безопасности: Учебник

Кузнецов В.Н.
Социология безопасности: Учебник/ Институт социально-политических исследований РАН. Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Книга и бизнес, 2003. - 880 с.

В учебнике представлены эвристические, теоретические, методологические и методические аспекты социологического анализа сферы безопасности человека, семьи, народа, общества, государства и современной цивилизации.
Книга посвящена анализу состояния и развития нового направления в социологической науке - социологии безопасности. Она представляет собой своеобразный итог многолетних исследований. Аргументация и логика работы основаны на большом эмпирическом материале, включающем оригинальные авторские социологические исследования, а также анализ фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых - социологов, философов, политологов, экономистов.
Издание рассчитано на студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений, на занимающихся в народных университетах социологии безопасности и культуры безопасности.
Фон

Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Книги місцевих видавництв
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2003 Webmaster: webmaster@library.kr.ua