ounb.gif (1273 bytes)

Міжнародна наукова конференція
"КОНСОЛІДАЦІЯ. ІНІЦІАТИВА. ТВОРЧІСТЬ."

Home page


Україна, м.Кіровоград, ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                  27 травня 1999 року.


ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДАЛЬШЕ ЗАКОНОДАВЧО - НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ
Олена Александрова
, заступник генерального директора з наукової роботи Національної
Парламентської бібліотеки України,Київ, Україна.

 

Процес законотворчості в Україні активно розвивається. Попередній склад Верховної Ради прийняв 2340 Законів і постанов, в тому числі й ті, які стосуються діяльності бібліотек. Коротко зупинюсь на деяких важливих позиціях:
I. Для розробки спеціальної статті Закону України "Про національну програму інформатизації" (1998р.), де вказано, що галузь культури розробляє окрему програму, прийнята постанова Кабінету Міністрів №431 від 22.03.99р.. В ній підкреслюється необхідність створення національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу ( електронні каталоги, БД, депозитарій електронних документів рідкісних видань).
Проект програми "Електронна бібліотека", розглянутий Національним агенством з питань інформації, пройшов експертизу і визнаний як такий, що відповідає потребам суспільства. Постановою затверджені державні замовники Національної програми на 1999р. (це Міністерство культури і мистецтва) і передбачено фінансування бібліотек окремою позицією (100 тис. грн.). З цим напрямком була пов'язана участь нашої бібліотеки в Парламентських слуханнях. 12-13 травня у Верховній Раді розглядалось питання про стан інформатизації в Україні. Директор бібліотеки виступав з повідомленням на тему: "Бібліотеки України в інформаційному просторі", в якому підняв ряд проблемних питань галузі.
II. Розглядається Урядом питання про затвердження проекту Державної програми збереження бібліотечних і архівних фондів, поданого Міністерством. В цілому ці два напрямки - інформатизація бібліотек і збереження фондів - визнані Міністерством стратегічними.
III. У зв'язку з численними критичними зауваженнями до Закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 1995р.) в Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності почала працювати група, в якій є і бібліотечні спеціалісти. Ряд нових позицій був викликаний прийняттям "суміжних" законів (про оподаткування, про оренду, про землю, митницю та інших). Серед пропозицій , поданих нашою бібліотекою були такі : Бібліотеки є частиною національного надбання, знаходяться на особливому режимі охорони і використання. Бібліотеки, діяльність яких спрямована на надання основних бібліотечно-бібліогра фічних та інформаційних послуг для громадського користування безкоштовно, і які утримуються за рахунок бюджету, відносяться до неприбуткових установ. Доповнюється стаття 8 "Види бібліотек". Обумовлене першочергове право закладів культури на фонди та майно розформованих і ліквідованих бібліотек. Внесена поправка, що забороняє ліквідацію бібліотек, які мають наукову, культурну, історичну цінність а також ліквідацію, реорганізацію або перепрофілювання бібліотек в сільській місцевості. Принципово важливою є пропозиція про те, що в державному бюджеті України, бюджетах інших рівнів повинні передбачатись окремим рядком кошти на комплектування бібліотек і передплату періодики. Внесена пропозиція про право продажу документів із фондів бібліотек та їх 0еквівалентного обміну. Пропонується, щоб право визначення порядку вилучення документів із фондів бібліотек було надано Центральному державному органу культури (тобто Міністерству), так як порядок, розроблений Держказначейством, Мінстатом, Мінекономіки, знаходиться у невідповідності з практикою (визначаються тільки дві причини списання). Вважаємо, що право визначати розмір шкоди, нанесеної читачами, і форму її компенсації повинне бути надане самій бібліотеці. Необхідність відновлення в правах МБА. Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 13. 01.99р. закріплено проект Угоди про створення системи МБА держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. 10. Стосовно пені скоректована ст.21. Пропонується її стягнення за несвоєчасне повернення документів як за невиконання зобов'язань у відповідності із ст.203, 204 Громадянського Кодексу України. Розширені і чіткіше сформульовані права бібліотек: самостійно визначати структуру, штати, перелік платних послуг, суми застав за видані документи. Як доповнення до ст.27 пропонується визначити розмір фінансування бібліотек не менше 2% від валового прибутку, коштів підприємств, установ або об'єднань громадян. Бюджети всіх рівнів не повинні затверджуватись, якщо в них не передбачені необхідні кошти на розвиток бібліотек. Пропонується скоректувати з Законом "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" позицію про відміну для бібліотек терміну реалізації перерахованих за кордон коштів (90 днів). Включені положення про звільнення бібліотек від будь-яких податків, про пільги на пересилку документів по книгообміну, МБА, як гуманітарної допомоги. Подані пропозиції у відношенні оплати праці працівників, в тому числі з урахуванням трудового стажу, пенсійного забезпечення, категорійності і т.д. Зрозуміло, що більшість із цих поправок є нормою інших, а не бібліотечного Закону. Однак процедура погодження будь-якого законопроекту передбачає "зістиковку" з тими актами, які вже є, і ми вважаємо за необхідне використати цей шлях, щоб підняти свої проблемні питання.
IV. 9 квітня 1999р. був прийнятий "Закон про обв'язковий примірник документів". Що він приніс обласним бібліотекам і ЦБС? - Узаконив два види обов'язкового примірника документів: безоплатний і платний; - дав повну номенклатуру обов'язкового примірника, включаючи текстові, нотні, картографічні, образотворчі, електронні, для сліпих, аудіо-нормативні, патентні документи; - обумовив доставку безоплатного ОП видань і аудіо-продукції краєзнавчого характеру, що виготовляються на відповідній території, - універсальним бібліотекам (Автономної Республіки Крим і обласним); - обумовив, на мій погляд, досить завуальовано, спеціальну структуру для комплектування бібліотек платним примірником ( в тексті: центри комплектування бібліотек); - закріпив положення про виготовлені (видані) і доставлені документи юридичними і фізичними особами України за рубежем та іноземними на території України. Окремою статтею обумовлено, що з метою інформаційного обміну і у відповідності з міжнародними договорами України обов'язкові примірники розсилаються в національні книгосховища іноземних держав. Певною мірою передбачені заходи щодо відповідальності видавців обов'язкового примірника: фінансова компенсація за недоставлені або несвоєчасно доставлені примірники; заміна неякісних екземплярів, відшкодування затрат одержувача, пов'язаних з придбанням або виготовленням копії недоставлених примірників. Закон не має конкретного переліку установ і організацій - отримувачів обов'язкового примірника, і не вказана кількість розповсюджуваних документів. Порядок доставки цих документів, їх кількість і перелік отримувачів буде визначатись Кабінетом Міністрів України, що дозволить у випадку необхідності коректувати ці процеси. У відповідності з законодавством оновлюється нормативно - регламентуюча база галузі. Процес цей іде повільно, з певними труднощами, особливо на стадії погодження з усіма відомствами і підписання Міністерствами - фінансів, економіки, праці, юстиції. В минулому році допрацьовувались проекти типових (модельних) структур і штатів бібліотек (розроблені в 1997р.).
Нами запропонована структура ОУНБ І і ІІ категорії із 23 відділів (секторів), штат яких 80-90 чоловік, ЦБС відповідно до категорії : наприклад ІІІ категорії - 8 відділів, штат - 25 чоловік ; І категорії - штат 64 працівники. Поки що ці варіанти не затверджені у фінансуючих службах. Вносились поправки і в пакет документів з первинного обліку фонду, в проект інструкції про заставу, в єдиний профіль комплектування бібліотек-депозитаріїв (ці документи теж перехідні). В запропонованих формах обліку порівняно з нині діючими є зміни: - у відповідності з новими проектами форм статзвітності виключений галузевий і введений видовий облік фонду. Тим самим передбачений облік документів на різних видах носіїв (електронні, аудіо ...). В цьому році за завданням Міністерства культури і мистецтв розпочата розробка об'єднаної інструкції про облік і збереження бібліотечних фондів (замість раніше розроблених 4-х окремих документів). В ній пропонуються різноманітні форми первинного обліку (інвентарні книги, акти, картотеки-індикатори ), в т.ч. в електронному варіанті; обумовлені положення про систему переобліків; порядок списання документів і т.п.; враховані всі види документів (друковані, аудіо-, електронні) ; врахована нова комп'ютерна технологія.


[  Попередня сторінка  ]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999