[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Архів Д.І.Чижевського




На початок

Фон

БІБЛІОГРАФІЯ

Основні видання праць Д.І.Чижевського

 1. Антична філософія в конспективному вигляді: Лекції читані в Богословсько-Педагогічній Академії УАПЦ в Мюнхені. — Вид. 2-е. — Кіровоград. — 1994. — 71 с.
 2. Історія української літератури / Дмитро Чижевський; Авт. передм. М.К.Наєнко. — К.: Академія, 2003. — 567 с. — (Сер. "Альма-матер"). — Бібліогр.: С. 558-567.
 3. Історія Української літератури. Інститут заочного навчання при Українському Вільному Університеті // Нариси історії укр. літератури й критики. — Мюнхен. — 1994. — С.2-46.
 4. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Дмитро Чижевський; Авт.передм. М.К.Наєлнко. — Тернопіль: Презент, 1994. — 478,[2] с. — Бібліогр.: С. 462-472.
 5. Історія української літератури. — Нью Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 1956. — 511 c.
 6. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. — 230 с. — (Спадок).
 7. Нариси з історії філософії на Україні. — Нью Йорк, 1991. — 175 с.
 8. Поза межами краси. — Нью Йорк, 1952. — 22 с.
 9. Теорія символів Г.Сковороди : Hieroqlyphica , emblemata , simbola (Друкується за виданням: Чижевський Д.І. Філософія Г.С.Сковороди. — Варшава,1934. Фрагмент з другої частини цієї унікальної праці подаємо в розділі "Філософія релігії") // Хроніка 2000. — 2000. — № 2 (39-40). — C. 58-67.
 10. Українська філософія / Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. — К.: Либідь, 1993. — С.146-167.
 11. Український літературний барок: Нариси / Підготовка тексту та мовна редакція Леоніда Ушкалова; вступна стаття Олекси Мишанича. — Харків: Акта, 2003. — 460 с.
 12. Українське літературне барокко // Нариси історії укр. літ. й критики. — Мюнхен, 1994. — С.41-204.
 13. Філософія Г.С.Сковороди / Підготовка тексту, мовна редакція та вступна стаття Леоніда Ушкалова. — Харків: Акта. — 2003. — 432 с.
 14. Философия Г.Сковороды // Записки русской академической группы в США. — 1992-93. — т. ХХV. — С.43-67.
 15. Філософія Г.Сковороди. Вступ / Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали: Зб.наукових праць. — К.: Наук.думка, 1992. — С.237-248.
 16. Філософія Г.Сковороди. — Варшава: Друк. НТШ, 1934. — 219 с. (Праці Українського Наукового Інституту. ХХІV т.)
 17. Чижевський Д., Оглоблин О. Опанас Лобисевич. 1732-1805. — Мюнхен — Нью Йорк: "Дніпрова хвиля", 1966. — С.9, 59.
 18. A Histori of Ukranian Literature. — New York, 1997. — 815 s.
 19. Баадер и Россия // Новый журнал. — Нью Йорк, кн. 35, С. 301-310.
 20. Вячеслав Липинський як філософ історії // Філософська і соціологічна думка. — 1991, № 10. — С. 51-62.
 21. Выставки русских художников в Европе // Новый журнал. — Нью Йорк, 1958, кн. 53. — С. 80-97.
 22. До проблем барокко // Сучасність. — 1974. — № 4. — C. 42-54.
 23. До проблеми двійника у Достоєвського // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 7-75.
 24. Жизнеописание // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С.31-35.
 25. Значіння Харківського університету в українському духовному житті // Кур'єр Кривбасу. — 1997. — Березень. — С. 8-103.
 26. Із завдань славістичних бібліотек // Бібліотечний вісник. — 1996. — № 2. — С.24-25.
 27. Князь Николай Сергеевич Трубецкой // Современные записки. Париж. 1939. — № 68. — С. 445-467.
 28. Культурно-історичні епохи // Єлисавет. — 1992. — 28 жовтня.
 29. На теми філософії історії // Кур'єр Кривбасу. — 1997. — Березень. — С. 91-98.
 30. Научные публикации Д.Чижевского, указанные им самим при поступлении в Галльский университет на должность лектора славистики в 1932 году // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 52-54.
 31. Памфил Юркевич // Основа. — 1993. — № 24 (2). — С. 155.
 32. О литературной пародии // Новый журнал. — Нью Йорк, 1965, кн.79. — С.118-140.
 33. Почему 1-го августа бывает кресный ход на воду // Вестник русского студенческого христианского движения. — Париж — Нью Йорк, 1955. — № 38. — С. 25-28.
 34. Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 202-216.
 35. Три книги о Гоголе (Рецензия) // Новый журнал. — Нью Йорк, 1955, кн. 41. — С. 277-288.
 36. Філософія і національність: Філософська і соціологічна думка. — 1990. — №10 (Подається також біографія Д.Чижевського). // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 606-616.
 37. Філософські ідеї Шеллінга (1775-1854) на Україні // Проблеми філософії. — Вип. 92. — 1992. — С. 28-33.
 38. "Філософія серця" Памфіла Юркевича (Нариси з історії філософії на Україні.) // Український світ. — 1994. — Січень-лютий. — С. 8-12.
 39. Філософія Г.Сковороди: Сковорода-містик // Хроніка 2000. — 2000. — № 2 (39-40). — C. 455- 474.
 40. С.Л.Франк как историк философии и литературы // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 36-49.
 41. Т. Шевченко і Д. Штраве: (Вступне слово Реви Лесі) // Слово і час. — 1999. — № 3. — C. 18-29; № 4-5. — С. 39-45.
 42. Эвгемеризм в старославянских литературах // Новый журнал. — Нью Йорк, 1968, кн.92. — С.251-254.
 43. Юрій Клен, вчений та людина / Див. Збірник "Української літературної газети", 1956. — Мюнхен, 1957. — С. 157-166.


Література про життя і діяльність Д.І.Чижевського

 1. Геник С.М. Чижевський Дмитро // Геник С.М. 150 великих українців. — Івано-Франковськ, 2001. — С. 271.
 2. Дмитро Чижевський // Сто великих украинцев / Михаил Гнатюк, Лидия Громовенко и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2002. — С. 446-449.
 3. Шаров І. Чижевський Дмитро Іванович // Шаров І. 100 видатних імен України. — К., 1999. — С. 453-457.
 4. Васильева М.А. Чижевский Дмитрий Іванович (23.ІІІ (4.ІV).1894, Александрия, Херсон. губ. — 18.ІV.1977, Гейдельберг) — историк, философ, филолог // Литературная Энциклопедия Русского Зарубежья 1918-1940 Писатели русского зарубежья. — Москва, 1997. — C. 435-437.
 5. Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський: До 60-літнього ювілею. — К.: Україна, 1955. — 52 с.
 6. Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського: До 100-річчя з дня народження Дмитра Чижевського. — Кіровоград, 1994. — С. 48.
 7. Діалог культур: Матеріали Перших наукових читань пам'яті Дмитра Чижевського: Кіровоград-Київ 17-19 жовтня 1994 р./ Республіканська асоціація українознавців; КДПІ; Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського; Наук. ред. Л.Довга. — К., 1996. — 149 с.
 8. Бонфельд С. Дмитро Чижевський та Борис Пастернак: заочне знайомство. Цей факт, що увійшов в аннали світової культури, має свою невелику, але цікаву історію // Народне слово. — 1997. — 9 вересня.
 9. Валявко Ірина. Дмитро Іванович Чижевський як дослідник української філософської думки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філософ. наук. — Київ. — 1997. — 24 с.
 10. Гумецька Ася "Для мене він залишиться завжди усміхненим..." // Народне слово. — 2001. — 22 лютого. — C. 3.
 11. Закидальський Тарас. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії (Аналіз поглядів Д.Чижевського на сутність філософії на Україні). // Філософська і соціологічна думка. — 1993. — № 4. — С. 89-100.
 12. Козак Степан. Українська романтична історіософія з погляду Д.Чижевського // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С.37-38.
 13. Куценко, Леонід Васильович. Олександрія скитська в житті Нестора славістів // "Благословенні ви, сліди...". — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 1995. — 100, [2] с.: іл.
 14. Куценко Л. Імена повертаються додому: З історії рідного краю // Народне слово. — 2000. — 2 листопада. — C. 3.
 15. Кравців Б. 80-річчя професора Дмитра Чижевського // Сучасність. — 1974. — № 4. — C. 35-41.
 16. Луців Л. Григорій Сковорода і його філософія. Дм.Чижевський про Сковороду // Альманах УНС, 1972. — С. 51-52.
 17. Лісовський В. Дмитро Іванович Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 4-18.
 18. Мельниченко І. "Дмитро Чижевський: особистість і творчість": Міжнародна конференція, присвячена Д.І.Чижевському // Літературна Україна. — 2002. — 5 вересня. — C. 7.
 19. Мишанич, Олекса. На переломі: Літературознавчі статті і дослідження; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. — 437 с.: 1 л. портр. — Бібліогр.: с. 414-417. — Покажч. імен та назв с. 418-434.
 20. Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен: Праця "Український степ як естетичний феномен" присвячена дослідженню естетичних багатств української землі і спирається на об'єктивний матеріал опису степу та української природи в літературі. Написана у 1928 році за рецензією професора Д.Чижевського. Уривки подаються за виданням: Праці Українського високого педагогічного інституту ім.Михайла Драгоманова у Празі.Науковий збірник. Т ІІ. — Прага,1932. Підготовка публікації — Н.Блошко // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 28-43.
 21. Надьярных Н. Возможность, равнозначная необходимости: К изучению литературоведческого наследия Д.Чижевского // Вопросы литературы. — 1999. — Ноябрь-декабрь. — C. 66-97.
 22. Погорілий А. Д.І.Чижевський як історик української філософії // Проблеми філософії. — К. 1992. — Вип. 92. — С.20-27.
 23. Панченко В. Небо Дмитра Чижевського // Всесвіт. — 1995. — № 10-11. — С. 149-150.
 24. Петров, Віктор Українська література (Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко, Іван Мірчук. Історія української культури) Іван Мірчук, Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко; Український вільний ун-т. — Мюнхен; Львів, 1994. — 373,[7] с. — (Сер. "Підручники"; Т. 14/15).
 25. Пизюр Євген Дмитро Іванович Чижевський : Публікується (у скороченому вигляді) за виданням: Пизюр Є.Дмитро Іванович Чижевський (до 60-літнього ювілею). — Вид-во "Україна",1955. Публікація А.Погорілого // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 617-637.
 26. Розумний Я. Дмитро Чижевський англійською мовою // Сучасність. — 1976. — № 7-8. — C. 234-235.
 27. Стрелка Йозеф. Всесвітнє значення Дмитра Чижевського // Київська старовина. — 1996. — Березень-квітень. — С. 96-98.
 28. Феденко П. Дмитро Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність) Вступне слово М.Вербового // Кур'єр Кривбасу. — 1994. — № 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 29. Феденко П. Нестор славістики // Хроніка 2000. — 2000. — Вип. 35-36. — C. 411-416.
 30. Филипович Л. Дмитро Чижевський: як ми його бачимо // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 98-102.
 31. Феденко, Панас. Д.І. Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність). — Мюнхен, 1979. — 40 с.
 32. Чижевський Д. К.Мочульский. Андрей Белый. ИМКА-Пресс, Париж, 1955 (Рецензия) // Новый журнал. — Нью Йорк, 1955, кн. 42. — С. 290-297.
 33. Шерех Ю. Про літературу без політики (Д.Чижевський як історик української літератури) // Шерех Ю. Друга черга. — Сучасність, 1978. — С. 27-38.
 34. Янцен В.В. К истории поступления и преподавания Чижевского в объединенном университете городов Галле и Виттенберга // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 49-52.
 35. Вчений-енциклопедист Дмитро Іванович Чижевський (1894-1977): До 100-річчя з дня народження. Бібліографічний покажчик / ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. — Кіровоград. — 1994. — 20 с.

[ HOME ]

Архів Д.І.Чижевського
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua