Відозва гебітскомісара до української молоді про виконання трудового обов’язку.
Державний архів Кіровоградської області.
ФР-2497, оп.1, спр.1, арк. 140