Розпорядження Олександрівського гебітскомісара про трудову мобілізацію
Державний архів Кіровоградської областію
ФР-2546, оп.1, спр.1, арк. 39