Оголошення округового Комісаріату.
Державний архів Кіровоградської області
ФР-2705, оп.1, спр.1, арк.7.