Відозва окружного комісаріату до населення округу.
Державний архів Кіровоградської областію
ФР-2612, оп.1, спр.1, арк. 6