[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Іван Мазепа
 

Фон

Управління культури і туризму
Кіровоградської обласної державної адміністрації
Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського


Іван Мазепа – Людина, Політик, ЛегендаВін знехтував всім, що було йому найдорожчого в світі,
знехтував і самим життям - аби піднести свою вітчизну.

Пилип Орлик


Іван Мазепа – Людина, Політик, Легенда: Бібліографічний покажчик (370 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639 – 1709), гетьмана України)/Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації; Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського; Укладач: Нельга О.Е.- Кіровоград, 2009. - ....с

Бібліографічний покажчик приурочений 370-й річниці від дня народження славетного гетьмана України Івана Степановича Мазепи. До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів про життя, політичну і громадську діяльність видатного українця, які зберігаються у фондах Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, а також електронні ресури Інтернету (всього 449 записів).

Видання розраховане на науковців, студентів та викладачів вищих та середніх навчальних закладів, широке коло читачів, кого цікавить постать гетьмана Мазепи.

Над підготовкою видання працювали:
Оксана Нельга
Світлана Приймак
Редактор: Валентина Козлова
Відповідальна за випуск: Олена Гаращенко

Від упорядника


Бібліографічний покажчик "Іван Мазепа - Людина, Політик, Легенда" містить понад 400 друкованих праць - книжок, статей з тематичних збірників і журналів, альбомів, у тому числі української діаспори, опублікованих в Україні та країнах близького та далекого зарубіжжя.

Запропонований покажчик має на меті об'єктивно відтворити образ одного з найзнаменитіших і найскладніших суспільно-політичних діячів України – гетьмана Івана Мазепи. До цього нас зобов’язує велика кількість інтерпретацій та оцінок. З цього приводу хочу навести слова В.Шевчука "У нашій історії немає такого діяча, про якого б так багато, так суперечливо, навіть полярно судили нащадки; так само жоден із них не має такої широкої, я б сказав, романтичної слави, при тому слави всеєвропейської".

Враховуючи різноманітні оцінки постаті й діяльності гетьмана Мазепи різними авторами праць про нього та його добу і даючи можливість читачам самим розібратися в їх об'єктивності, до покажчика включені всі праці без будь-якого їх відбору та характеристик, які є у фондах Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І.Чижевського.

Покажчик складається з двох частин. Перша - це історична спадщина Івана Мазепи, друга - матеріали про його життя і діяльність. В другій частині окремо виділено теми "Образ Мазепи в художній літературі та літературознавстві", "Образ Мазепи в мистецтві" та інші.

Бібліографічні записи розташовані в алфавітному порядку з наданням порядкового номера кожній позиції. Більшість праць переглянуто de visu. Деякі описи супроводжуються анотаціями. Для зручності пошуку необхідної інформації є іменний покажчик, складений за зведеним російсько-українським алфавітом.

Подані бібліографічні матеріали в жодному разі не вичерпують проблематику пов'язану з укладанням наукової бібліографії про гетьмана Івана Мазепу та його добу.

Покажчик розрахований на науковців, викладачів вузів і технікумів, вчителів і студентів, широкі кола громадськості України, які свідомо цікавляться історією рідної землі та її визначними діячами.

Передмова


МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ – гетьман України (1687-1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII – поч. XVIII ст. Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області). Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань І.Мазепи відбувалося під час служби при гетьманах П.Дорошенкові та І.Самойловичеві, які мали програми відродження самостійної і соборної української держави.

І.Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років (8081 днів). Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

На початку XVIII ст., в умовах Північної війни (1700-1721), гетьман І.Мазепа в союзі з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проект, метою якого був вихід з-під протекторату Московської держави і утворення на українських землях незалежної держави.

Помер у ніч з 21 на 22 вересня 1709 р. у с. Варниця поблизу м. Бендери. Похований у монастирі Св. Георгія (Юрія) м. Галац (Румунія).

Вагомий внесок, зроблений Іваном Мазепою у розбудову української козацько-гетьманської держави та її культури, полягає в наступному:

І. Державно-політична діяльність

Завдяки дипломатичному хисту Мазепа зумів налагодити стосунки як з царівною Софією та фактичним керівником московського уряду кн. В.Голіциним, так і з їх наступником – царем Петром І, що врятувало Україну від можливих руйнацій після державного перевороту в Московській державі 1689 р.

Незважаючи на заборону міжнародних дипломатичних зносин, зафіксовану у „Коломацьких статтях” – угоді між Україною та Московською державою, підписаною під час обрання Мазепи гетьманом, він мав численні зв’язки з монархічними дворами Європи, зокрема, Веттінів у Польщі, Гіраїв у Криму та ін.

З метою оборони південних кордонів побудував фортеці на півдні України, зокрема, Новобогородицьку та Ново-Сергіївську на р.Самара.

Прагнучи знайти опору серед козацької старшини Лівобережної України, Мазепа дбав про забезпечення її представників маєтностями, про що свідчать гетьманські універсали Василю Борковському, Прокопу Левенцю, Михайлу Миклашевському, Івану Скоропадському та ін. В той же час І.Мазепа захищав інтереси простих козаків та посполитих, що було зафіксовано універсалами від 1691, 1692, 1693, 1701 років та інших, в яких регулювалися питання оподаткування та відробіток („панщина”).

Вихований у принципах меркантилізму, Мазепа в різні способи сприяв розвиткові економіки держави, насамперед промисловому виробництву та торгівлі.

ІІ. Підтримка освіти та культури

Усвідомлюючи значення освіти для розбудови держави, Мазепа постійно опікувався навчальними закладами. Зокрема, його коштом будувалися корпуси Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму, які пізніше також були збагачені сучасними на той час бібліотеками й рідкісними рукописами.

Для розвитку культури того часу велике значення мали заходи гетьмана щодо видання творів української літератури, зокрема творів Афанасiя Заруднього, Дмитра Туптала, Григорiя Двоєслова та багатьох iнших.

Опосередковано діяльність Мазепи позначилася i на розвитку архітектури та образотворчого мистецтва, що дало пiдставу вченим-мистецтвознавцям говорити про виникнення в Українi наприкінці XVII – на початку XVIII ст. унiкального стилю - “мазепинського бароко”. Крім того, цілеспрямована політика І.Мазепи призвела до загального відродження, яке позначилося не лише на розвиткові усiх галузей мистецтва, але й в сферi філософії, теології, суспільних та природничих наук.

ІІІ. Меценатська діяльність

Коштом І.Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено велику кiлькiсть церковних споруд. Найвідомішими з них були будiвлi в таких монастирях, як Києво-Печерська Лавра, Пустинно-Миколаївський, Братський Богоявленський, Кирилiвський, Золотоверхо-Михайлiвський, Чернiгiвський Троїцько-Iллiнський, Лубенський Мгарський, Густинський, Батуринський Крупницький, Глухiвський, Петропавлiвський, Домницький, Макошинський, Бахмацький, Каменський, Любецький, кафедральні собори у Києвi - Святої Софiї, Переяславi та Чернiговi, церкви в Батуринi, в Дiгтярiвцi та iншi.

Крiм будiвництва нових або перебудови старовинних храмiв княжої доби, гетьман робив церквам коштовні подарунки. Серед них - iкони, хрести, чашi, митри, ризи, дзвони, срiбнi домовини для святих мощей, богослужбовi книги, виготовлені з коштовних матеріалів, оправленi та оздобленi золотом, срiблом, коштовним камiнням, парчею, оксамитом та шовком.

Гетьман І.Мазепа також опiкувався станом православної церкви за межами України. Серед подарункiв, зроблених Мазепою iноземним православним патріархатам, найбільш відомим є срiбна плащаниця, що зберiгається у вiвтарi грецького православного собору Воскресіння при Гробi Господньому в Єрусалимi i використовується лише в особливо урочистих випадках. Iншим вiдомим дарунком було Євангелiє 1708 р., переписане та оздоблене гравюрами коштом для богослужбового вжитку православних сiрiйцiв м. Алепо. Крiм цих подарункiв, гетьман видiляв певнi кошти на милостинi та допомогу православним християнам за кордоном.

Загалом, за підрахунками козацької старшини, зробленими одразу після смерті І.Мазепи, за 20 років свого гетьманування гетьман на меценатські цілі витратив щонайменше 1 110 900 дукатів, 9 243 000 злотих та 186 000 імперіалів.

ІV. Репрезентація Мазепою України у світі

Гетьман І.Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, шість скульптур. Серед найбільш відомих творів - гравюри І.Мигури, І.Щирського, Д.Галяховського, Л.Тарасевича, М.Бернінгротга; портрети невідомих художників XVII – початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України; полотна історико-легендарного змісту відомих художників А.Деверія, Ю.Коссака, Л.Булянже, Г.Верне, Т.Жеріко, Е.Делакруа, Є.Харпентера, М.Геримського; поетичні та прозові твори Дж.Байрона, В.Гюго, Ю.Словацького, О.Пушкіна, Ф.Булгаріна, Г.Асакі; музичні інструментальні та оперні твори П. Сокальського, К.Педротті, Ш.Пурні, Дж.В.Гінтона, Ф.Педреля, П.Чайковського, М.Гранваль, Ф. Ліста, Ж. Матіаса, О.Титова, С.Рахманінова.

Матеріал підготовлено Ольгою Ковалевською

І. Історична спадщина Івана Мазепи

1. Іван Мазепа: Художньо-документальна книжка: Для серед. і ст. шк. віку/ Худ. Леонід Кацнельсон. Укл. Валерій Шевчук. Приміт. Івана Бутича. - К.: Веселка, 1992. - 131,[1] с.: іл, портр., фото. - (Сер. "Гетьмани України")

2. Мазепа: Збірник/ Авт. передм., комент. та упоряд. тексту й іл. Ю. О. Іванченко. - К.: Мистецтво, 1993. - 240 с

3. Мазепа І. Маніфест до українського війська і народу // Історичні постаті України.- К., 1993.- С.307-309.

4. Мазепа І. Маніфест до українського війська і народу // Слово і час.- 1994.- № 4-5.- С.77-79.

5. Мазепа, Іван. "Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями...": Промова до урядників військових і цивільних козацької України напередодні розриву з Москвою 1708 р./ Іван Мазепа //Слово і час. - 1999. - № 1. - C. 13-14

ІІ. Література про життя і діяльність Івана Мазепи

1. Окремі видання та збірники

6. Апанович, Олена Михайлівна. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи //О.М.Апанович. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О.М. Апанович. - К.: Либідь, 1993. - С.149-208: іл

7. Береславський, Микола Олександрович. З історії Української Греко-Католицької Церкви // Микола Олександрович Береславський. Іван Мазепа / Микола Олександрович Береславський. - Львів: МП "Край", 1992. - 78 с. - (Сер. "Відродженій Україні - правдиву історію"; кн.2)

8. Битинський, Микола. Мазепинці по Полтаві = Mazepists after Poltava / Микола Битинський; Микола Битинський; передм. В.Луціва. - [Б. м.]: Життя і школа, 1974. - 103 с.: іл.

9. Білокінь, Сергій. Реабілітація українського поміщицтва і дідичів// Альманах Українського Народного Союзу [Текст] / Ред. З.Снилик; Мовна ред. Л.Волянська. – Нью-Йорк: Свобода, 1910 - 1997: Річник 87-й. - 1997. - С.118-121.

10. Білокінь, Сергій. Мазепинець, старшинський син: До 110-річчя з дня народження Юрія Нарбута //Альманах Українського Народного Союзу [Текст] / Ред. З.Снилик; Мовна ред. Л.Волянська. – Нью-Йорк: Свобода, 1910 - 1997: Річник 87-й. - 1997. - С.122-123.

11. Борщак І., Мартель Л. Іван Мазепа //Історичні постаті України.- Одеса.- 1993.- С.196-306.

12. Величко, Самійло. Літопис: [Твір укр. іст.-мемуар. прози XVII-XVIII ст.] / Самійло Величко; відп. ред. О.В.Мишанич; вступ. ст., комент., геогр. та імен. покажч., упоряд. іл. матеріалу В.О.Шевчука; пер. з кн. укр. мовою В.Шевчук. - К. : Дніпро, 1991. - (Сер. "Давньо-рос. та давні укр. літописи") (див. імен. покажч).

13. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети /Авт. передм. В.А.Смолій. - К.: Варта, 1995. - 560 с.

14. Головатий М., Шуба О. Мазепа Іван Степанович (1639-1709) //Видатні постаті України: Біографічний довідник/ О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, авт.передм. Борис Олійник; МАУП, Книжкова палата України. - Київ, 2004. - портр. - С. 505-507.

15. Грушевський М. По катастрофі 1708 р.: Воєнні роботи// Записки Наукового Товариства ім. Шевченка [Текст]: часопис укр. історії, філології й етнографії/ Ред. Михайло Грушевський. - Рік вид. 16-й. - Львів: Друк. Наукового Тов-ва ім. Шевченка, 1907 -
Т. 80. Кн. 6. - 1907. - С. 19-35.

16. Гуржій, Олександр Іванович. Гетьманська Україна / Олександр Гуржій, Тарас Чухліб; НАН України, Ін-т археології, Ін-т історії України. - К. : Альтернативи, 1999. - 303 с. : іл. - (Сер. "Україна крізь віки": в 15 т.; т.8).

17. Дашкевич, Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури/ Ярослав Дашкевич; укл. : Мирон Капраль, Галина Сварник, Ігор Скочиляс. - 2-ге виправл. й доп. вид. - Львів: Піраміда, 2007. - 807,[1] с. - Бібліогр. в кінці ст.; - покажч. с. 752-803

18. Дзьобан О. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року// Записки Наукового Товариства ім. Шевченка: часопис укр. історії, філології й етнографії. Т. 222. - Праці історико-філософської секції. – Львів,1991. - С. 351-359. іл; портр

19. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігів. істор. музей ім. В. В. Тарновського, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, Ін-т рукопису Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського; упор. : Сергій Павленко. - 2-ге вид. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 1142 с. - Іменний покажч.: с.1054-1094 . - Географ. покажч.: с. 1095-1107. - Перелік документів: с. 1108-1141

20. Довжук, Ігор Володимирович. Історія України: імена, події, факти (XX століття)/ Ігор Довжук; М-во освіти України, Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002. - 232 с.

21. Доманицький, Віктор. Націотворча роль Гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерті Гетьмана І.Мазепи/ Віктор Доманицький; передм. Я.Рудницького. - Чикаго: Українська Видавнича Спілка; Іллінойс, 1960. - 50 с.: портр. - Література про Мазепу та його добу: с.43-47; Бібліогр. твор. авт.: с.48-49

22 2 жовтня — 285 років від дня смерті І.С. Мазепи (1639-1709) //Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 1994. - IV кв. - К., 1994.- С.11-19.

23. Дядиченко В. Мазепа Іван Степанович// Радянська енциклопедія історії України. Т.3. - К., 1971. - С. 67.

24. Дядиченко В. Полтавська битва.- К.: Радянська школа, 1962.- 92 с.

25. Єнсен, Альфред. Мазепа: Історичні картини/ Альфред Єнсен; пер. з швед. Н. Іваничук. - К.: Укр. письменник, 1992. - 203,[2] с.: іл; 22 см. - Бібліогр. в підрядк. примітках. - Дискогр. в кінці ст.

26. Енциклопедія українознавства: словникова частина /Ред. В. Кубійович; НТШ у Львові, Фонд Енциклопедії Українознавства. - Репринт. відтворення 1955-1984 рр. - Львів: НТШ, 1993 -
Т.4 : Крушельницький-Місто. - 1994. - С.1430-1431.

27. Ефремов Ю.М. Цели сторон // Ефремов Ю.М. Украина и «Руина» от Хмельницкого к Мазепе. Малоизвестные трагические страницы из истории украинского народа/ /Республиканский центр духовной культуры. - К., 1992.- С.1-4.

28. Журавльов, Денис Володимирович. Мазепа: людина, політик, легенда/ Денис Володимирович Журавльов. - Х.: Фоліо, 1993. - 380,[2] с. - (Сер. "Історичне досьє")

29. Західна преса про повстання 1708-1709 рр. //Гуржій Олександр Іванович. Сто великих постатей і подій козацької України/ Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. - К.: Арій, 2008. - С.307-309: іл. - (Сер. "100 великих")

30. Збірник козацьких літописів: Густинський Самійла Величка, Грабянки / Укл.: В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К. : Дніпро, 2006. - 967,[9] с. : іл. - Іменний покажч. с. 818-830.

31. Злаин, Александр Иванович. Полтавская битва / А. И. Злаин. - М. : Воениздат, 1988. - 125,[2] с., [4] л. ил.; 17 см. - (Сер. "Героическое прошлое нашей Родины")

32. Іван Мазепа // Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети/ В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев та ін. - К.: Вища шк., 2002. - С.196-200: портр.

33. Іван Мазепа //Геник Степан Миколайович. 150 великих українців: [Енциклопедія]/ Степан Геник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. - С. 144-147.: іл, портр.

34. Іван Мазепа // Гетьмани України: Довідкове видання/ Ред. Т.М. Телітенко. - К.: Вид-во «Україна», 1995.- С. 57-61.

35. Іван Мазепа // Козацькі ватажки та гетьмани України /Упоряд. Я.Мельничук, Б. Корабін.- Львів, 1991.- С.97-116.

36. Іван Мазепа // Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах.- К., 1994 — С.255.

37. Іван Мазепа //Нартов Віктор Васильович. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України/Віктор Нартов. - Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - С. 228-243: іл.

38. Іван Мазепа - гетьман України //Сушинський Богдан Іванович. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців ХV-XIX століть: Історичні есе/ Богдан Сушинський. - Одеса: Альфа-Омега, 1998. - С. 486-513.

39. Іван Мазепа - гетьман України //Сушинський Богдан Іванович. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. Історичні есе у двох томах/ Богдан Іванович Сушинський. - Друге, доповнене видання. - Одеса: "ВМВ". - 2004. - (Сер. "Козацька Україна")
Том 2. - 2004. - С. 188-218: іл, портр.

40. Іван Мазепа і Москва: історичні розвідки і статті. - К. : Рада, 1994. - 174 с. - Б. ц.

41. Іван Мазепа: проблема вибору (1639-1709) // Особа в історії України: Методичний посібник з історії України для курсантів ДЛАУ денної та заочної форми навчання/ Мін-во освіти і науки України, Державна льотна академія України; укл. : І. І. Романько. - Кіровоград: ДЛАУ, 2007. - С. 49-55.

42. Іван Мазепа: щаблями службової кар'єри //Гуржій Олександр Іванович. Сто великих постатей і подій козацької України/ Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. - К.: Арій, 2008. - С.254-260: іл. - (Сер. "100 великих")

43. Історія України в особах: Козаччина: Книга нарисів/ Укл. В.М.Горобець. - К.: Україна, 2000. - 301,[1] с.: іл, портр

44. Історичний календар - 2002: Наук.-попул. та літ. альманах/ Укл. Анатолій Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. - К.: Істор. клуб "Планета". - 2001
Вип. 8. - 2002. - 427, [1] с.: іл. - Бібліогр. в кінці глав.

45. Иван Мазепа //Сто великих украинцев / Михаил Гнатюк, Лидия Громовенко и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вече; К.: Орфей, 2002. - С. 130-142: портр. - (Сер. "Сто великих")

46. Иван Степанович Мазепа (Калединский) (1644-1709) //Шишов Алексей Васильевич. 100 великих казаков/ Алексей Шишов. - М.: Вече, 2007. - С.88-91: ил. - (Сер. "100 великих")

47. Кафенгауз Б. Эпоха Петра Великого в освещении советской исторической науки// Петр Великий: Сборник статей. 1- М.-Л., 1947. - С. 334-389.

48. Кащенко, Адріан Феофанович. Оповідання про славне військо Запорожське низове: коротка історія війська Запорожского: З малюнками, картами й планами / Адріан Кащенко. - Катеринослав: Українське вид-во в Катеринославі: Друк. Запорожської залізниці, 1919. - 356, [4] с.: іл.

49. Кащенко, Адріан Феофанович. Оповідання про славне військо Запорожське низове: коротка історія війська Запорожского: З малюнками, картами й планами / Адріан Кащенко. - Катеринослав: Б.в., 1917. - 367,[1] с: іл, карти, портр. - Б. ц.

50. Коваленко Г. Мазепа // Коваленко Г. Українська історія: Оповідання з історії України. - К., 1993.- С.127-137.

51. Костомаров М. Гетьман Іван Мазепа //Костомаров М. Галерея портретів.- К., 1993.- С.227-247.

52. Костомаров, Николай Иванович. Мазепа/ Н. И. Костомаров; [Предисл. Б. Г. Литвака]. - М.: Республика, 1992. - 334,[1] с., [1] ил. портр.; 22 см. - Библиогр. в примеч.: с. 325-330

53. Костомаров, Николай Иванович. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 4 т./ Николай Костомаров; Вступит. ст. А.Ф.Смирнова; Сост., коммент., указ. А.М.Кузнецова. - М.: РИПОЛ КЛАССИК. - 1998. - (Сер. "Великая Россия").
Т.4. - 1998. - 538,[2] с.: ил. - Имен. указ.: с.519-539.

54. Котляр М. Мазепа Іван Степанович // Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. К.: Вид-во «Україна», 1993. С. 80-81.

55. Кривобоков, Владислав Анатольевич. Очерки сказочных былей/ Владислав Кривобоков, худ. И.В. Осипов. - Х.: Фолио, 2003. - 684,[1] с. - Библиогр.: с. 681-685

56. Крман, Даніел. Подорожній щоденник = ITINERARIUN 1708-1709/ Даніел Крман; Даніел Крман; пер. з слов. О. Булах, Г. Булах; упоряд. і приміт. М. Неврлого; вступ. сл. І. Дзюби. - К.: Вид. центр. "Просвіта"; К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. - 157,[2] с

57. Крупницький, Борис Дмитрович. Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крупницький; пер. з нім. О.Струкевича; пеpедм. та комент. В.М.Горобця. - К.: Україна, 2001. - 237,[1] с.: іл, портр

58. Лепко, Віктор Іванович. Українське козацтво / Віктор Іванович Лепко. - Харків: Торсінг плюс, 2008. - 95 с. - (Сер. "Моя Україна ").

59. Литвак Б.Г. «Гетман-злодей» // Костомаров Н.И. Мазепа. М.: Изд-во „Республика”, 1992. – С. 3-16

60. Лівобережний гетьман Іван Мазепа//Новий довідник: Історія України: довідникове видання / Укл. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. - К.: Казка, 2005. - 735 с.: іл, портр. - Бібліогр. с. 715-718; Імен. покажч., с. 260-268.

61. Луців, Василь. Гетьман Іван Мазепа: (Життя і подвиги великого гетьмана): З мапами й іл. в тексті/ Василь Луців; Передм. М.Андрусяк. - Торонто: Наукове т-во ім. Шевченка, 1954. - 125 с.: іл. - (Сер. "Праці історично-філософічної секції"). - Бібліогр.: с.110-125

62. Луців В. Гетьман Іван Мазепа. Життя і діяльність великого гетьмана // Календар свободи на Мазепинський рік.- 1959. - С.50-56.

63. Мазепа: Збірник/Авт. передм., комент. та упоряд. тексту й іл. Ю. О. Іванченко. - К.: Мистецтво, 1993. - 240 с.

64. Мазепа Іван Степанович// Українська радянська енциклопедія / АН УРСР; Редкол.: М.П.Бажан (гол. ред.), О.І.Білецький, І.К.Білодід. - К.: Акад. наук УРСР, [1960] -
Т. 8: Лань-Мащення. - 1962. - С. 389-390.

65. Мазепа Іван Степанович //Шудря Микола. Лицарі булави: Розповіді про українських гетьманів/ Микола Шудря; худ. : Сергій Якутович. - К.: Велес, 2008. - 140-148. - (Сер. "Культурна спадщина України" )

66. Мазепа Іван Степанович (бл.1640-1709) – гетьман Лівобережної України//Шаров Ігор Федорович. 100 видатних імен України / Ігор Шаров. - К.: Вид. дім "Альтернативи", 1999. - 241-245.

67. Мазепа Иван Степанович// Большая советская энциклопедия: В 65 т. / Гл. ред. О.Ю. Шмидт, зам. глав. ред. Ф.Н. Петров. - М. : Сов. энциклопедия, 1926 - 1947
Т. 37 : Лилль - Маммалогия. - 1938. - С.695.

68. Мазепа Иван Степанович// Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред.А.М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1971-
Т. 15. - 1974. - С. 212.

69. Мазепа Иван Степанович// Советская историческая энциклопедия: В 12 т./ Гл. ред. Е.М. Жуков.- М.: Сов. энциклопедия, 1961-
Т. 8. - 1965. - С. 907.

70. Мазепа Иван Степанович// 100 знаменитых людей Украины / Валентина Скляренко, Татьяна Харченко, Оксана Очкурова, Ирина Рудычева. - Харьков: Фолио, 2005. - С. 283-288.: портр. - (Сер. "100 знаменитых")

71. Мазепа Иван Сепанович //Вагман, Илья Яковлевич. 100 знаменитых полководцев/ Илья Вагман, Валентина Мац, Алина Зиолковская. - Харьков: Фолио, 2002. - С. 235-241.: портр. - (Сер. "100 знаменитых")

72. Мазепа-Колодинська Магдалина. В чернецтві – Марія Магдалина //Геник Степан. 150 видатних українок: довідникове видання/ Степан Геник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. - С. 129.

73. Мазепа-Калединський (Иван Степанович)//Энциклопедический словарь / Под ред. К.К. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского; издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. - СПб.: Типо-литогр. И.А. Ефрона, 1890 - 1907
Т.18. Кн.35. Лопари - Малолетние преступники. - 1896. - с.358-359.

74. Мазепина книга / Нац. Академія Наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, Сіверський ін-т регіональних досліджень; укл. Ігор Ситий. - Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. - 524,[2] с. - Покажч. с. 442-513.

75. Маланюк, Євген. Illustrssimus Dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) - тло і постать / Євген Маланюк, Микола Андрусяк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Микола Андрусяк; iл. : Володимир Харченко. - К.: Обереги, 1991. - 46 с.: іл. - Бібліогр. в прим. с.41-44

76. Малиновский А. Полтавское сражение 1709//Советская историческая энциклопедия: В 12-ти т./ Гл. ред. Е.М. Жуков.- М.Сов. энциклопедия, 1961-
Т. 11. - 1964. - С. 288-290; ил.

77. Маркевич, Николай Андреевич. История Малороссии/ Николай Андреевич Маркевич; Изд. книгопрод. О. И. Хрусталева. - М.: В тип. А. Семена . - 1842


Т. 2: Период 5-6: От смерти Хмельницкого до падения Мазепы - От падения Мазепы до последних дней Малороссии: 1657-1793. - 1842. - 673, ХVI с

78. Маркевич О. Полтавська битва 1709 //Українська радянська енциклопедія / АН УРСР; Редкол.: М.П.Бажан (гол. ред.), О.І.Білецький, І.К.Білодід. - К. : Акад. наук УРСР, [1960]
Т.11. - 1963. - С. 348; іл.

79. Мацьків Т. Чи Мазепа справді запросив Карла XII в 1708 році // Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / Відп. ред. В.Омельченко. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1977. С. 329-340.

80. Мацьків, Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 / Теодор Мацьків; з передмовою Любомира Винара; Укр. Вільний Ун-т. - Мюнхен, 1988. - 286 с. - (Сер. "Монографії"; Ч. 45)

81. Мацьків, Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 / Теодор Мацьків; укл. Віра Кошова, ред. Наталя Черкащенка; НАНУ, Ін-т укр. археографії, Український Вільний Університет. - 2-е вид., доп.. - К.; Полтава, 1995. - 311,[1] с. - Бібліогр.: с. 192-195

82. Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України/ Георгій Мельничук; худ. Ю. А. Демидьонок. - К.: Школа, 2005. - 283,[1] с.: іл. - (Сер. "1000")

83. Меріме, Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани// Боплан, Гійом Ле Вассер Опис України. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме; пер. з фр., приміт. та передм. Я.Кравця. - Львів: Каменяр, 1990. - 300,[2] с. : іл.

84. Мицик, Юрій. Іван Мазепа/ Юрій Мицик. - К.: ПП Наталія Брехуненко, 2007. - 69,[2] с.: іл, портр. - (Сер. "Великі українці"). - (Сер. "Про Україну з гонором і гумором. Годі скиглити! Шануймося!"). - Бібліогр.: с. 71.

85. Мицик Ю.А. Мазепа Іван Степанович //Українське козацтво / НДІ козацтва при Запоріз. держ. ун-ті; Редкол.: Ф.Г.Турченко, С.Р.Лях, С.Ф. Плецький та ін. - К. : Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. - с.303-304 с. : іл.

86. Оглоблин, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександр Оглоблин; ред. Любомир Винар; упор.: Ігор Гирич, Алла Атаманенко; Укр. істор. т-во; Укр. Вільна АН у США; Укр. Амер. Асоціація Ун-ських Професорів та ін. - 2-е вид., доп. - Нью-Йорк ; Київ : [б.в.], 2001. - 461,[1] с. : портр. - Бібліогр.: с. 426-443. Покажч. імен с. 444-461.

87. Оглоблин, Олександр. Україна в часи Петра І / Олександр Оглоблин - К.: АН СРСР, 1939. - 58 с.

88. Павленко, Николай Иванович. Петр Великий / Н. И. Павленко. - М. : Мысль, 1990. - 591,[1] с., [40] л. ил. ; 24 см. - (Библиотечная серия). - Библиогр. в примеч.: с. 562-580. - Указ. имен: с. 581-591. Измена Мазепы. - С. 261-291.

89. Павленко, Сергій Олегович. Іван Мазепа/ Сергій Павленко; ред. Валерій Смолій, худ. оформ. С. І. Чуєва. - К.: Альтернативи, 2003. - 414,[1] с.: іл, портр, фото. - (Сер. "Особистість і доба")

90. Павленко, Сергій Олегович. Іван Мазепа як будівничий української культури / Сергій Павленко; ред. Ю. Г. Попсуєнко. - K.: Вид. дім "KM Академія", 2005. - 300,[3] с.: іл. - Бібліогр.: с. 180-238

91. Павленко, Сергій Олегович. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р./ Сергій Павленко. - 2-ге вид. - K.: Вид. дім "KM Академія", 2008. - 265,[2] с.: іл. - Бібліогр.: с. 259-265 і в пiдрядк. прим.

92. Павленко, Сергій Олегович. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / Сергій Павленко; ред. Ю. Г. Попсуєнко. - K. : Вид. дім "KM Академія", 2005. - 601,[3] с. : іл. - (Сер. "Особистість і доба"). - Бібліогр.: с. 596.

93. Пасічник, Михайло Степанович. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи/ Михайло Пасічник. - 2-ге вид., стереотипне. - К. : Знання , 2006. - 735, [1] с. - Бібліогр. в кінці глав.

94. Полтава: К 250-летию Полтавского сражения. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 455 с. ( див. імен. покажч.)

95. Полтавська битва та її наслідки для українців //Гуржій, Олександр Іванович. Сто великих постатей і подій козацької України/ Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. - К.: Арій, 2008. - С.309-312: іл. - (Сер. "100 великих")

96. Полонська-Василенко Н. Іван Мазепа-Коледенський // Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. Т.1.- К.,1992.- С.53-61.

97. Радишевський, Ростислав. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Ростислав Радишевський, Володимир Свербигуз; Міжнародна школа україністики національної Академії Наук України. - К.: Просвіта, 2006. - 551 с.: іл. - Бібліогр.: с. 522-551.

98. Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії/ Олександр Реєнт, Ігор Коляда; худож.-оформлювач А. С. Ленчик. - Х.: Фоліо, 2007. - 414,[1] с. - (Сер. "Історичне досьє"). - Бібліогр.: с. 413

99. Свербигуз, Володимир. Батурин. До генези українського самодержавства/ Володимир Свербигуз. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 85,[2] с.: іл.

100. Січинський, Володимир. Іван Мазепа: Людина і меценат / Володимир Січинський. - 2-е вид. - Нью-Йорк, 1959. - 52,[4] с.: іл. - Бібліогр.: с.54-56

101. Січинський, Володимир. Іван Мазепа: Людина і меценат / Володимир Січинський. - Філадельфія: Америка, 1951. - 52,[4] с.: іл. - Бібліогр.: с.54-56

102. Січинський, Володимир. Чужинці про Україну / Володимир Січинський. - Львів: Слово, 1991. - 96 с. - Б. ц.Доба Мазепи - с. 36-49. надруковано за виданням: Січинський В. Чужинці про Україну.- Авгсбург, 1946.

103. Слабошпицький, Михайло Федотович. Українські меценати: Нариси з історії української культури/ Михайло Слабошпицький. - К.: Вид-во М.П.Коць: Ярославів Вал, 2001. - 324,[3] с.: портр, іл.

104. Смолій В.А. З думою про Україну (Іван Мазепа) / / Українська ідея: перші речники / Наук. ред. А.І.Погребняк. K.: АН України. Ін-т національних відносин і політології; Т-во «Знання» України, 1994. - С. 47-62.

105. Смолій В.А. Іван Мазепа // Історія України в особах IX-XVIII ст. - К.: Вид-во «Україна», 1993.- С. 327-338.

106. Соловьев, Сергей Михайлович. Чтения и рассказы по истории России / Сергей Михайлович Соловьев; сост. Сергей Сергеевич Дмитриев; изд. подгот. С.С.Дмитриев. - М.: Правда, 1989. - 765,[2] с.: илМазепа – С. 604-616.

107. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / Микола Бушин, Володимир Коваль, Микола Дмитренко, Леся Горенко. - К.: Вища школа, 1998. - 269,[2] с.: іл, портр. - Іменний покажч. с. 262-264; Географ. покажч. с. 265-270

108. Сто видатних українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова та ін. - К.: Вид-во "Арій", 2006. - 495 с.: портр. - (Сер. "Сто великих")

109. Субтельний, Орест. Мазепинці: Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст.: Пер. з англ. / Орест Субтельний. - К.: Либідь, 1994. - 240 с.

110. Суперечливі моменти історії України і Росії / Павло Остапенко, Юлія Боковікова. - Харків: Торсінг плюс, 2008. - 383,[1] с. - (Сер. "Іду на урок"). - Бібліогр. в кінці розд.

111. Тарле, Евгений Викторович. Сочинения: В 12 т. / Евгений Тарле; АН СССР; Редкол.: А.С.Ерусалимский (гл. ред.) и др. - М.: Изд-во АН СССР, 1957-
Т. 10 / Ред. Б.Б.Кафенгауз и др. - 1959. - 877,[1] с.: 1 л. портр., 3 л. карт. - Указ. имен: с.864-875.

112. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т./ Редкол. Тарас Гунчак (гол. ред.) та ін., Упоряд. і приміт. Оксана Сліпушко, Авт. передм. Оксана Сліпушко, Василь Яременко. - К.: Дніпро. - 2001
Т. 3. Кн.2: (Остання чверть XVII - початок XVIII ст.)/ Ред. Косенко, Юрій. - 2001. - 572,[2] с. - Імен. покажч.: с.485-49.

113. Федорук, Ярослав. Історія України в життєписах князів та гетьманів: Посібник для учнів/ Ярослав Федорук. - Тернопіль: Навчальна книга, 1999. - 79 с. - (Бібліотека учня). - Бібліогр.: с.77-78.

114. Флоровский А.В. Об архиве Карла ХІІ под Полтавой // Полтавская победа: из истории международных отношений накануне и после Полтавы /Ред. М.Б.Греков, В.Д.Королюк. - М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. - С.236 -244.

115. Хижняк, Зоя. Мати гетьмана Марія Магдалена Мазепина//Українки в історії/ За заг. ред. В. Борисенко. - К.: Либідь, 2004. - С.52-56: кол. іл.

116. Хоткевич, Гнат Мартинович. Два гетьмани / Гнат Хоткевич. - К.: Дніпро, 1991. - 105,[2] с.: іл

117. Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення/ Валерій Шевчук. - К.: Абрис, 1995. - 389 с.: іл.

118. Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст.: У 2 кн. / Валерій Шевчук. - К. : Грамота, 2007 -
Кн. 1. - 2007. - 717,[1] с.: іл., портр.

119. Шутой В. Народна війна на Україні проти шведських загарбників у 1708 - 1709 рр. - К.: Держлітвидав, 1951. - 237 с.

120. Яворницький, Дмитро Іванович. Історія запорозьких козаків [Текст]: в 3 т./ Дмитро Іванович Яворницький; пер. з рос. І.Сваника. - Львів : Світ, 1990 (див. імен. покажч.).

Далі >>>


[ HOME ]

Іван Мазепа
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2009 Webmaster: webmaster@library.kr.ua