[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
<<<Повернутись...
[ HOME ]
Фон І.ФРАНКО. БІБЛІОГРАФІЯ.

Фон

Лiтературна спадщина Iвана Франка.


Зiбрання творiв. Т.1-25. Художнi твори


1. Зiбрання творiв: В 50 т./ Iван Якович Франко; Iван Франко,; Редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та iн.. -К.: Наук. думка, 1976 -

Т.1: Поезiя/ Ред. Н.Л.Калениченко; Укл. М.С.Грицюта. -1976. -501,[1] с.: i

Т.2 Поезiя/Ред.I.I.Басс-1976.-447с.

Т.3: Поезiя/ Ред. П.Й.Колесник; Укл. А.А.Каспрук. -1976. -546,[2] с.: iл

Т.4: Поезiя/ Ред. М.Д.Бернштейн; Укл. М.Л.Гончарук. -1976. -467,[5] с.: iл

Комент. с. 453-465. Поясн. слiв: с. 466-468

Т.5: Поезiя/ Ред. Ф.П.Погребенник; Укл. М.Л.Гончарук. -1976. -379,[3] с.: iл

Т.6: Поезiя/ Ред. О.В.Мишанич; Укл. Л.А.Кочубей, В.I.Крекотень,. -1976. -566,[2] с.: iл

Т.7: Поезiя/ Ред. В.I.Крекотень,; Укл. О.В.Мишанич. -1976. -590,[2] с.: портр

Т.8Поетичнi переклади та переспiви/Упоряд. В.I.Шевчук, комент. А.О.Бiлецького та В.I.Шевчука; Ред. А.О.Бiлецький.- 1977.-638 с

Т.9: Поетичнi переклади та переспiви/ Ред. I.Ю.Журавська; Укл. Г.М.Сиваченко, В.С.Дроб'язко, Л.А.Кочубей,. -К.: Наук. думка, 1977. -526,[2] с.: портр

Т.10 Поетичнi переклади та переспiви /Упоряд. Ф.П.Погребенника; Ред. О.Є.Засенко.-1977.-479 с.

Т.11: Поетичнi переклади та переспiви/ Ред. Б.А.Деркач; Укл. Т.П.Маєвська; В.I.Шевчук. -К.: Наук. думка, 1978. -526,[2] с.: iл, портр

Т.12 .Поетичнi переклади та переспiви/Упоряд. та комент. В.I.Шевчука. Ред.Д.В.Затонський – 1978-727 с.

Т.13: Поетичнi переклади та переспiви/ Ред. Н.М.Матузова; Укл. В.П.Лук'янова. -К.: Наук. думка, 1978. -662,[2] с.: iл, портр

Т.14: Повiстi та оповiдання (1875-1878)/ Ред. I.I.Басс,; Укл. Л.Ф.Кодацька. -К.: Наук. думка, 1978. -474,[3] с.: iл, портр

Т.15. Повiстi та повiдання (1878-1882) / Упоряд. та комент.Н.О.Вищневської ; Ред. П.П.Колесник.-1978.-511 с., iл., портр.

Т.16: Повiстi та оповiдання (1882-1887)/ Ред. О.Є.Засенко; Укл. Ф.П.Погребенник. -К.: Наук. думка, 1978. -508,[3] с.: iл, портр

Т.17. Повiстi та оповiдання (1882-1888)/ Упоряд. та комент. В.С.Дроб’язка, В.Н.Климчука; Ред Г.Д.Вервес.-1979.-503 с.,iл., портр.

Т.18: Повiстi та оповiдання (1888-1892)/ Ред. П.Й.Колесник; Укл. Н.О.Вишневська. -К.: Наук. думка, 1978. -484,[3]

Т.19. Повiстi та оповiдання (1892-1896 /Упоряд. Та комент.Ю.Л.Булаховської,

В., Л.А..Вєдiної: Ред.М.Д.Бернштейн-1979-503 с., iл.,портр.

Т.20. Повiстi та оповiдання (1896-1900)/ Ред. С.Д.Зубков; Укл. М.Л.Гончарук. -К.: Наук. думка, 1979. -482,[4] с.: iл, портр .

Т.21 Оповiдання (1896-1904)/ Упоряд. та комент.О.О. Бiлявської; Ред.I.I.Басс.- 1979.-501 с., iл., портр.

Т.22. Повiстi та оповiдання (1904-1913)/ Упоряд. Та комент. О.В.Мишанича; Ред. Н.Є.Крутiкова.- 1979.-519 с.,iл., портр.

Т.23. Драматичнi твори/ Упоряд.та комент. М.М.Павлюка; Ред. О.Є.Засенко.-1979.-391 с., iл., портр.

Т.24: Драматичнi твори/ Ред. О.Є.Засенко; Укл. М.М.Павлюк. -К.: Наук. думка, 1979. -442,[5] с.: iл, портр

Т.25. Прозовi переклади (1877-1913)/ Упоряд.та комент.Т.П.Маєвської, О.I. Петровського; Ред.I.Ю.Журавська, Н.Є. Крутiкова.- 1980.-607 с.

Т. 26-43. Лiтература i мистецтво

Т.26. Лiтературно-критичнi працi (1876-1885) / Упоряд. та комент. Н.О. Вишневської, Р.Ф.Кирчiва, I.Л.Моторнюка, К.М.Сєкаревої; Ред.В.Л.Микитась, С.В.Щурат.-1980.-462 .., iл., портр.

Т.27.Лiтературно-критичнi працi (1886-1889)/ упоряд. та комент. Р.С,Мiщука, М.Д.Родбка, Л.Т.Сеника, В.С.Харитонова; Ред. С.В. Щурат, М.Т.Яценко.-1980.- 463 с.

Т.28.Лiтературно-критичнi працi (1890-1892)/ Упоряд. та комент Н.Р. Мазепа, О.В. Мишанича, Г.А.Нудьги, С.М.Трофимука, Н.I.Чорної; Ред. Н.Є.Крутiкова, С.В.Щурат.- 1089.-439 с., iл., портр.

Т.29.Лiтервтурно-критичнi працi (1893-1895)/ Упоряд. та комент.Л.А. Гаєвської, П.П.Гонтаря, М.Л.Гончарука, I.О.Денисюка, В.П.Колосової,С.К.Кравченко, Л.I.Мiщенко; Ред.В.Л.Микитась , А.М.Халаманчук.-1981-603 с.

Т.30. Лiтературно-критичнi працi (1895-1897) / Упоряд та комент.I.О.Денисюка С.С.Дiдик, Л.О.Гаєвської, В.П.Колосової, Є.М.Черняхiвської; Ред.I.I.Дорошенко,Н.Л.Калениченко.-1981.-719 с., iл., портр.

Т.31.Лiтературно-критичнi працi (1897-1899) / Упоряд.та комент.Ю.Л.Булаховської, В.П.Вєдiної, Т.I.Комаринця, К.П.Куткоковець, В.П.Лук’янової, А.I.Скоця; Ред. Г.Д. Вервес, О.Н.Мороз- 1981.- 595 с., iл., портр.

Т.32.Лiтературно-критичнi працi (1899-1901) / Упоряд. Та комент.Л.А.Кочубей, О.В.Мишанича, Ф.П. Погребенника; Ред.Б.А. Деркач – 1981- 518 с., iл., портр.

Т.33. Лiтературно-критичнi працi (1900-1902)/ Упоряд. та комент,Н О.Вишневської та Н.I. Чорної; Ред.П.П.Колесник.- 1982.- 527 с.

Т.34. Лiтературно-критичнi працi (1902-1905) / Упоряд. та комент. О.В.Мiшанича, ФюП. Погребенника; Ред.Б.А. Деркач.- 1й981- 559 с.,iл., портр.

Т.35.Лiтературно -критичнi працi (1903-1905) /Упоряд.та комент,Н.О.Вишневської,М.С. Грицютик; Ред.П.П.Колесик.-1982.- 511с., iл.

Т.36.Лiтературно-критичнi працi (1905-1906)/ Упоряд. Та комент. О.О.Бiлявської, А.В.Горецького; Ред.М.Д. Бернштейн.-1982.- 467 с., iл.

Т.37. Лiтературно-критичнi працi (1906-1908) /Упоряд. та комент. М.С.Грицюти; Ред.I.О. Дзеверiн.- 1982.- 678 с., iл.

Т.38.Лiтературно-критичнi працiц (1896- 1911) / Упоряд. та комент. О.I. Гончара; Ред. М.Т. Яценко.- 1983.- 619 с.

Т.39. Лiтературно- критичнi працi (1911-1914) /Упоряд. та комент. В.П. Колосової, В.I. Крекотня, Г.I. Павленко; Ред.В.I.Крекотень-1083.- 703 с.

Т.40.Лiтературно-критичнi працi / Упоряд. та комент. В.П. Колосової, В.I. Крекотня, М.В.Мишанича, М.М.Сулими; Ред.О.В.мишанич.-1983.-559с.

Т.41.Лiтературно-критичнi працi (1890-1910) упоряд. Та комент.В.I.Крекотня, Т.Г.Третяченко; ред.П.П.Колесник.-1984.-684 с.

Т.42.Фольклористичнi працi/ Упоряд. та комент. М.Т.Яценка; Ред.О.I.Дей.- 1984.- 598 с., iл.

Т.43.Фольклористичнi та лiтературно-критичнi працi/Упоряд. та комент. М.Т. Яценка; Ред, О.I.Дей.- 1986.- 482 с., iл.

Т.44-47. Науковi працi

Т.44. Кн.1 Економiчнi працi (1878-1887) / АН УРСР. Iн.-т економiки, Iи-т лiт. Iм Т.Г. Шевченка; Упоряд. та комент. А.Л.перковського, Н.О. Тимочко, Є.А. Шаблiя, ПюВ.Юрченка; Ред.Т.I. Дерев’янкiн, А.П.Перковський.- 1984- 694 с., iл.

Т.44. Кн.2. Економiчнi працi ( 1888- 1907) / АН УРСР. Iн-т економiки; Iн-т лiт. iм. Т.Г. Шевченка; Упоряд.та комент. А.Л.Перковського, Н.О.Тимочко, Є.А. Шаблiя, П.В.Юрченка; Ред.Т.I. Дерев’янкiн.- 1985.- 767 с., iл.

Т.45. Фiлософськi працi / Упоряд. та комент. В.С.Горського та iн; Ред.В.Ю, Євдокименко.- 1986.- 574 с.

Т.46. Кн.1. Iсторичнi працi (1883-1890) / АН УРСР.Iн=т лiт. Т.Г.Шевченка; Iн-т iсторiї; Iн-т сусп. Наук; Упоряд. та комент. В.О. Гавриленко.-1985.- 701 с.

Т.46. Кн.2. Iсторичнi працi (1891-1897) / Упоряд. та комент. В.О.Гавриленка та iн.; Ред. Я.Д.Iсаєвич, В.Г.Сарбей.- 1986.- 438 с.

Т.47.Iсторичнi працi ( 1898-1913) / Уп оряд. та комент. Л.Г.Мостович, Ю.А.Пiнчука.Ред. А.В.Санцевич.- 1986.- 765 с.

Т.48.Листи (1874-1885) / Упоряд. та комент.В.В.Громової та iн. Ред Н.Л. Калениченко.- 1986.- 767 с.

Мозаїка: Iз творiв, що не ввiйшли до Зiбрання творiв у 50 томах/ Iван Франко,; Укл. Зiновiя Франко, Михайло Василенко,. -Львiв: Каменяр, 2001. -431,[1] с.: портр. -ISBN 966-7255-57-3Збiрки творiв. Тематичнi збiрники.

Вибранi твори: У 3 т./ Iван Якович Франко; Вступ.ст. П.Й.Колесника. -К.: Днiпро, 1973 -


Т.1/Упоряд., пiдгот. текстiв та примiт. А.А. Каспрука. -1973. -758,[1] с.: 1 арк. портр.

Змiст:

Iз збiрки "З вершин i низин"

Сонети

Галицькi образки

Iз збiрки "Зiв'яле листя"

Iз збiрки "Мiй Iзмарагд"

Iз збiрки "Давнє й нове"

Поезiї поза збiрками

Вибранi поеми

Вибранi твори: У 3 т./ Iван Якович Франко; Вступ. ст. П.Й.Колесника. -К.: Днiпро, 1973 -

Т.2/ Упоряд., пiдгот. текстiв та прим. В.С.Бородiна. -1973. -623 с

Змiст:

Оповiдання

Учитель

Украдене щастя

Будка

Вибранi твори; В 3-х Т./ Iван Якович Франко; Вступ. ст.П.Й.Колесника.- К.: Днiпро, 1973-

Т.3./Упоряд., пiдгот. Текстiв та прим. В.С. Бородiна.-1973.-675 с.

Твори: В 3 т./ Iван Якович Франко; Iван Франко; АН УРСР. -К.: Наук. думка, 1991 - . -(Б-ка "Українська лiтература")

Поезiя та драматичнi твори: Вибране/ Iван Якович Франко,; Iван Франко. -Львiв: Каменяр, 1977. -199,[1] с.: 1 арк. портр.. -(Шкiльна б-ка).

Вiчний революцiонер: Вiршi та поеми: Для середнього та старшого шкiльного вiку/ Iван Франко,; Укл. Василь Яременко, Худ. Василь Лопата,. -К.: Веселка, 1981. -206,[1] с.: iл

З вершин i низин: Поезiї, поема/ Iван Франко,; Передм. Д.Павличка. -К.: Веселка, 1992. -188 с. -(Сер. "Перша книжка генiя")

Зiв’яле листя: Лiрична драма/ Iван Франко,; Упоряд. i вступна стаття М. Iльницького. -Львiв: Каменяр, 2004. -182,[2] с.: портр, iл.

Казки/ Iван Франко,; Худ. оформлення Ю. А. Кiрашенко. -К.: Україна, 2003. -316,[2] с.: портр, мал.. -ISBN 966-524-132-Х

Народе мiй: Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народiв свiту/ Iван Фран-

ко,; Упоряд. i авт. вступної ст. та примiт. Ф.П.Погребенник. -Львiв: Каменяр, 1989. -149,[1] с.: iл, портр.. -ISBN 5-7745-0164

Оповiдання/ Iван Якович Франко,; I.Я. Франко; Упоряд., авт. вступ. ст. та примiт. А.М. Халiмончук. -Львiв: Каменяр, 1979. -310 с.: 5 л. iл

Панськi жарти = Noblemen's mockery: [Поетичне оповiдання]/ Iван Якович Франко,; Iван Франко. -Вiннiпег: Вид-во I.Тиктор, 1956. -132 с. -(Сер. "Клюб приятелiв української книжки"; Кн.30).


Окремi видання.

Абу-Касимовi капцi: Арабська казка/ Iван Франко,; Худ. Андрiй Кальченко,. -К.: Махаон, 2003. -111 с.: iл. -(Сер. "Всi-всi-всi найулюбленiшi книжки"\

Boa Constrictor: Повiсть/ Iван Франко,. -Вiннiпег; Манiтоба; Канада: Накладом видавничої спiлки Тризуб, 1956. -91,[1] с.: портр

Борислав смiється: Повiсть/ Iван Франко,; Передм. О. Мороз. -Львiв: Каменяр, 1975. -246, [1] с.: 1 арк. портр.. -(Сер. "Шкiльна б-ка")

Захар Беркут/ Iван Якович Франко,, Микола Iванович Костомаров,. Чернiгiвка/ Микола Костомаров,; Iван Якович Франко,, Микола Iванович Костомаров,. -К.: Укр. центр духовної культури, 1994. -309,[1] с. -(Сер. "Український iсторичний роман")

Зiв’яле листя: Лiрична драма/ Iван Франко,; Пер. польською мовою Кристини Ангельської, Пер. росiйською ’янської лiтературимовою Анни Ахматової, Упор. i вступ. ст. Миколи Iльницького. -Львiв: Каменяр, 2003. -182,[1] с.: портр. -(Бiблiотека слов

Мойсей/ Iван Якович Франко,. Перехреснi стежки: Повiсть: Поема. -К.: Наук. Думка, 2001. -379,[

Перехреснi стежки/ Iван Франко,; Укл. та авт. передм. I. М. Андрусяк. -Харкiв: Ранок: Веста, 2003. -355 с. -(Сер. "Програма з лiтератури"). -Словник дiалектних та рiдковживаних слiв, що зустрiчаються в "Перехресних стежках": с. 331-334

Сотворення свiту/ Iван Франко,; Передм. Володимира Погребенника,. -К.: Обереги, 2004. -159 с.: iл. -(Бiблiотека українського раритету)

Данте Алiгiєрi: Характеристика середнiх вiкiв: Життя поета i вибiр iз його поезiї/ Iван Франко,; Вступ. стаття I. Басс. -К.: Рад. письменник, 1965. -325,[2] с.: iл.


[ HOME ]

І.ФРАНКО. БІБЛІОГРАФІЯ.
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2006 Webmaster: webmaster@library.kr.ua