[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata
<<<Повернутись...
[ HOME ]
Фон І.ФРАНКО. БІОГРАФІЯ.

Фон

БIОГРАФIЧНА ДОВIДКА.

Iван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в с. Нагуєвичах Дрогобицького повiту (тепер с. Iвана Франка Дрогобицького району Львiвської обл.) в родинi коваля. З батькiвської кузнi вiн винiс першi знання про життя галицького селянства, про працю людини, а вiд матерi перейняв любов до народної пiснi. У 1875 р. закiнчив Дрогобицьку гiмназiю i вступив на фiлософський факультет Львiвського унiверситету. Друкуватися почав 1874 р. у студентському журналi "Друг". У 1877 р. Франка та iнших членiв редакцiї "Друга" заарештовують, пiсля цього арешти вiдбувались у 1880 та 1889 рр. Iван Якович продовжує займатись видавничою дiяльнiстю: разом з Михайлом Павликом видає журнал "Громадський друг", пiсля його закриття — альманахи "Дзвiн" i "Молот", а згодом — революцiйно-демократичний журнал "Життя i слово". У 1893 р. захищає у Вiднi докторську дисертацiю на звання доктора фiлософських наук.

1887 року виходить перша збiрка його поезiй "З вершин i низин" — найвидатнiше явище в українськiй поезiї пiсля "Кобзаря" Тараса Шевченка. Згодом вийшли друком збiрки "Зiв'яле листя" (1896), "Мiй Iзмарагд" (1898), "Iз днiв журби" (1900), фiлософська поема "Мойсей" (1905). У 80-х роках побачили свiт найкращi повiстi Iвана Франка "Борислав смiється" (1882) та "Захар Беркут" (1883). Здобула популярнiсть п'єса "Украдене щастя" (1893). Лише частина спадщини великого українського письменника опублiкована у 50-ти томах.

28 травня 1916 року Iван Якович помер. Його похоронено у Львовi, на Личакiвському кладовищi. Наш народ гiдно шанує пам'ять Iвана Франка. Його iменем названо один з обласних центрiв України, Львiвський державний унiверситет, с. Нагуєвичi, багато вулиць. У рiдному селi великого Каменяра та у Львовi вiдкрито лiтературно-меморiальнi музеї Iвана Франка

Джерело: Львiвський Унiверситет iм. I.Франка.Важливi вiхи життя IВАНА ФРАНКА

 27 серпня 1856 р. – народився у с. Нагуєвичi Дрогобицького повiту у Схiднiй Галичинi (тепер Львiвська обл.). Про дитячi роки писав в оповiданнях У кузнi, Малий Мирон, Пiд оборогом.

1862-1864 – навчання у школi села Ясениця Сiльна.

1864-1867 – навчання у нормальнiй школi при василiянському монастирi у Дрогобичi.

1867-1875 – навчання у Дрогобицькiй гiмназiї. Про шкiльнi роки писав в оповiданнях Грицева шкiльна наука, Shonshcreiben, Олiвець. У столярнi.

1875 р. – вступив на фiлософський факультет Львiвського унiверситету, увiйшов до складу редакцiї журналу Друг.

1876 р. - у лiтературному альманасi Днiстрянка опублiковано оповiдання Лесишина челядь, Два приятелi. Вийшла перша поетична збiрка Баляди i розкази.

1877 р.- почав друкувати оповiдання з циклу Борислав.

Червень 1877 р. - перше ув'язнення.

Сiчень 1878 р. – суд над Франком та його однодумцями, їх звинувачували у належностi до таємної соцiалiстичної органiзацiї, якої насправдi не було. У тюремнiй камерi Франко написав сатиру Сморгонська академiя

1878 р.- Франко разом з М. Павликом заснував журнал Громадський друг. 1878 р. вийшло тiльки два номери. Журнал було заборонено. Видавцi випустили у свiт два збiрники журнального типу Дзвiн, Молот.

1878 - 1880 р.- видає серiю книжок Дрiбна бiблiотека.

Березень 1880 р. - другий арешт i тримiсячне ув'язнення в коломийськiй тюрмi. Письменника звинуватили у пiдбуреннi мiсцевих селян проти “законного порядку”. Враження вiд коломийського ув'язнення описанi у творi На днi.

1881 р. - почав виходити журнал Свiт за активної участи Франка. За 1881-1882 рр. у Свiтi Франко написав 52 вiдсотки усього матерiалу, що мiстив журнал, не враховуючи непiдписаних редакцiйних статей. У цьому журналi був надрукований роман Борислав смiється.

1881-1882 р. - живе у Нагуєвичах. Тут пише повiсть Захар Беркут , перекладає трагедiю Фауст Й..В. Гете, поему Нiмеччина Г. Гайне, пише низку статей про Т.Шевченка, рецензує збiрку Хуторна поезiя П. Кулiша тощо.

1883 р. - працює у журналi Зоря. Увiйшов до складу редакцiї газети Дiло.

1885- 1886 р. вiдвiдує Київ. Знайомиться з М. Лисенком, I.Нечуєм-Левицьким, М. Старицьким, П. Житецьким, О. Кониським, В.Антоновичем.

Травень 1886 р. - у Києвi одружується з Ольгою Хорунжинською.

1887 р. - перше видання збiрки З вершин i низин. Збiрка присвячена О. Хорунжинськiй.

1887- 1997 рр. - працює у редакцiї Kurjera Lwowskiego.

1888 р. - написав поему Смерть Каїна.

1889 р. - третiй арешт, двомiсячне ув”язнення за зв”язок з групою київських студентiв, що прибули до Галичини.

1890 - Вийшла збiрка оповiдань У потi чола . У Львовi почав виходити двотижневик Народ вiдповiдальним за випуск якого був I. Франко. За iнiцiативою I. Франка та М. Павлика засновано Русько-українську радикальну партiю.

1892 р. -у Чернiвецькому унiверситетi виконав навчальнi завдання останнього семестру.

1 липня 1893 р. -захистив докторську дисертацiю Варлаам i Йоасаф у Вiденському унiверситетi, старохрстиянський духовний роман i його лiтературна iсторiя у професора Ягича.

1893 р. - вийшла п”єса Украдене щастя. Вперше була поставлена у театрi Руська бесiда.

1894 - 1897 - видає журнал Житє i слово.

1896 - вийшла збiрка Зiв”яле листя.

1896 - 1897 рр. -- участь у виборах до Вiденського Сейму.

1897 р.- вийшла збiрка Мiй Iзмарагд, друге видання збiрки З вершин i низин.

1898 р. - вийшла поема Похорон.

1898 р. - святкування 25-рiчного ювiлею творчої працi письменника.

1899 р.- вийшла збiрка Поеми, до якої були включенi твори , написанi на основi обробки схiдного епосу - поема Iстар, Сатнi i Табубу, поема Бiдний Генрiх, Поема про бiлу сорочку.

1900 р. - вийшла збiрка Iз днiв журби, поема Iван Вишинський.

1904 р. - вiдвiдав Рим.

1905 р.- написав поему Мойсей.

1906 р. -Харкiвський унiверситет присвоїв науковий ступiнь доктора росiйської словесностi. О.Шахматов, Ф.Корш висунули кандидатуру Франка кандидатом у члени Росiйської академiї наук, однак iмперськi реакцiйнi сили перешкодили здiйсненню цього.

1906 р. - вийшла збiрка Semper tiro.

1913 р. - святкування 40-рiччя. Творчої дiяльностi письменника.

1914 р. - вийшов ювiлейний збiрник Привiт Iвановi Франковi.

1914 р.- вийшла збiрка Iз лiт моєї молодостi.

28 травня 1916 р. - помер у Львовi. Похований на Личакiвському кладовищi


[ HOME ]

І.ФРАНКО. БІОГРАФІЯ.
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2006 Webmaster: webmaster@library.kr.ua