[HOME]
ОУНБ Кіровоград  


[ HOME ]
ДИСЕРТАЦІЯ ІРИНИ ВАЛЯВКО
 


ВИСНОВОК

Спробуємо тепер стисло сформулювати найважливiшi результати запропонованого дослiдження.

У першому розділі дисертацiї "Важливi здобутки Дмитра Чижевського в дослiдженнi української фiлософської думки" аналiзується методологiчне пiдгрунтя українознавчих робiт Д.Чижевського i, виходячи з цього, здiйснюється подальший розгляд його праць, спрямований на висвiтлення нових та оригiнальних аспектiв у дослiдженнi вченим розвитку української фiлософської культури. В ходi дослiдження визначено, що однiєю з важливих методологiчних засад Д.Чижевського при його пiдходi до осмислення iсторико-фiлософського процесу в Українi є розгляд даної проблематики на підставі виділення етнокреативних епох в історії українського народу та їх видатних мисленникiв.

Перший параграф цього розділу "Епоха Бароко в духовному життi України" присвячений аналізові світоглядних уявлень людини цієї доби та характеристицi iсторико-культурного періоду, що відіграв значну роль у духовній історії України.

Вiдзначено, що Д.Чижевський був одним із перших дослiдникiв, хто не тiльки висловив, а й обгрунтував тезу про те, що Бароко для України було не просто окремим мистецьким стилем, а Великою Епохою, яка вiдбилася на всьому розвитку вiтчизняної культури, при цьому вчений ніяким чином не применшує значення інших історичних часів, що впливали на духовне життя України.

Д.Чижевський "реабiлiтує" українське Бароко, стверджуючи, що однiєю з причин негативного ставлення до цiєї доби стала оцiнка її надбань з погляду iнших культурних стилів (наприклад, класицизму, соціалістичного реалізму тощо) та іншого світорозуміння. Вiн також порушує проблему духовних цiнностей української "барокової людини" , що була творцем усiх культурних надбань цiєї епохи i свiтогляднi настанови якої відчутно вплинули на подальше формування української ментальностi.

Розглянуто основнi змістові елементи Бароко, виокремленi Д.Чижевським, та визначено, що стиль цiєї доби можна вважати, до певної мiри, унiверсальним, оскiльки вiн синтезував надбання попереднiх епох, водночас не заперечуючи їхньої культурної самоцінності. Проте унiверсалізм Бароко не має нiчого спiльного з механiчним синкретизмом, бо, грунтуючися на надбаннях інших культурних епох, вiн виробляв свої власнi, неповторні риси. На доказ цього, спираючись на широке коло iсторико-фiлософських, літературознавчих та мистецтвознавчих праць, я здiйснюю аналiз барокових особливостей рiзних жанрiв українського мистецтва, зокрема лiтератури, гравюри, скульптури, живопису, архiтектури, театру.

Проаналiзовано свiтогляднi пiдвалини української "барокової людини", виділені Д.Чижевським, з'ясовано її позитивнi та негативні риси, що вiдбилися на формуваннi української вдачі. У зв'язку з цим пiдкреслюється, що в тому разi, якщо "українську людину" вважати "бароковою людиною" або припустити, що "бароковiсть" належить до визначальних ознак українцiв взагалi, то долання певних вад цiєї "барокової людини" вкрай необхiдне, аби посилити здатнiсть українцiв до бiльшої послiдовностi у мисленнi та поведiнцi, й послабити надмiрний iндивiдуалiзм, який перешкоджає досягненню злагоди задля органiзацiї суспiльного й державного життя.

У другому параграфі дисертації "Осмислення фiлософiї Григорiя Сковороди в працях Дмитра Чижевського" аналiзується iнтерпретацiя Д.Чижевським поглядiв українського фiлософа. Вчений розгортає систему фiлософських поглядiв Г.Сковороди на пiдставi трьох головних чинникiв: спрямування до символiчного пiзнання свiту, своєрiдної iнтерпретацiї Святого Письма та дiалектики, що виявляється в наскрiзнiй антитетичностi мислення українського фiлософа та в активiзацiї вчення про "коловорот". На цьому грунтi постають метафiзика, антропологiя та система етичних цiнностей мисленника, що мають яскраво виражене мiстичне забарвлення. Виокремлення релiгiйно-мiстичного аспекту в концепцiї свiтобачення українського фiлософа та грунтовна розробка його символiзму становлять важливi науковi здобутки Д.Чижевського, особливо в контекстi повної негацiї цих аспектiв за доби тоталiтаризму.

Визначено, що, крiм пошукiв пiдстав, на яких грунтується фiлософiя Г.Сковороди, вчений намагається виявити паралелi мiж його думками та поглядами iнших мисленникiв i на цiй основi знайти його, так би мовити, "духовних братiв". Д.Чижевський не аналiзує впливи рiзних фiлософських течiй на свiтогляд українського мислителя, вiн шукає спорiдненiсть у розумiннi свiту та сенсу життя мiж представниками української та iнших культур. З цiєю метою вчений розглядає погляди Г.Сковороди на широкому iсторико-типологiчному тлi i робить спробу довести спорiдненiсть його поглядiв з представниками так званої "нiмецької мiстики" (Екгарт, Тавлер, Сузо, Себастiан, Франк, Вайгель, Бьоме, Сiлезiй), за котрими стоять мiстики середньовiччя (св.Бернгард, Гуго вiд св. Вiктора, Бонавентура), отцi церкви (передусiм невiдомий автор "Ареопагiтик") та представники античного платонiзму (Платон, Фiлон, Плотiн). З iншого боку, дослiдження фiлософiї Г.Сковороди Д.Чижевський розглядав як важливу складову частину своїх студiй над духовною спадщиною iнших представникiв слов'янської мiстики - українцiв Величковського та Гамалiї, чехiв Щiтного, Коменського та Бриделя, поляка Склеуса.

Аналiзуючи працi Д.Чижевського, спрямованi на дослiдження фiлософських поглядів Г.Сковороди, я вказую на деяку упередженість оцiночних характеристик вченого і придiляю увагу зiставленню поглядiв Д.Чижевського з сучасними дослiдженнями творчостi цього видатного українського мисленника.

В третьому параграфі цього роздiлу, який називається "Виокремлення "фiлософiї серця" в українській фiлософській думці" розглядається коло питань, пов'язаних з "філософією серця", яка, на думку Д.Чижевського, притаманна українській філософській думці.

Д.Чижевський виявився, так би мовити, "хрещеним батьком" поняття "фiлософiя серця", яке згодом мiцно увiйшло до термiнологiчного вжитку. Пiзнiше до цiєї "фiлософiї" зверталися Є.Калужний, I.Мiрчук, Б.Цимбалiстий, С.Ярмусь та iншi. Проте загальне поняття, вироблене Д.Чижевським, потребує, на думку автора, подальшого розмежування рiзних аспектiв цієї концепції та певної систематизацiї, спроба якої i пропонується в цьому параграфi.

Залишаючи для всього кола питань, якi постають при дослiдженнi цiєї проблематики, загальну назву "фiлософiя серця" (запропоновану Д.Чижевським), на мою думку, доцільно розглядати цю "фiлософiю" в трьох аспектах - психологiчно-емоцiйному, загальнохристиянському та символiко-антропоцентричному, беручи до уваги певну умовність такого поділу.

У ходi наукового дослiдження доведено, що першi два аспекти "фiлософiї серця" (психологiчно-емоцiйний та загальнохристиянський), якi яскраво вiдбилися в українськiй культурi, не становили якоїсь оригiнальної фiлософської традицiї, адже розгляд "серця" як образу емоцiйного життя людини та центру її морального буття i духовностi зустрiчаються в культурах багатьох народiв. Бiльш важливим для дослiдження української фiлософської думки є розгляд "фiлософiї серця" в третьому аспектi, що має нацiональну специфiку i постає як фiлософiя символiко-антропоцентричного спрямування, пов'язана з "внутрiшньою людиною серця". Творцем цiєї нової оригiнальної "кордоцентричної" фiлософiї постає Григорiй Сковорода, проте трактування символу "серця" в близькому до цього значенні знайдемо вже в творах Г.Смотрицького, К.-Т.Ставровецького, Д.Туптала.

Г.Сковорода, розглядаючи людину як "мiкрокосмос" i подiляючи її на "зовнiшню" та "внутрiшню" ("iстинну"), ототожнює останню з "чистим серцем", яке трактує символiчно. "Серце" виступає не тiльки духовним центром людини, а й першоджерелом істинного знання, адже в серцi людини повинен панувати Бог.

Далi ця символiко-антропоцентрична "фiлософiя серця" знаходить своє продовження в працях Кирило-Мефодiївських братчикiв, зокрема П.Кулiша, Т.Шевченка, М.Костомарова, а також у творчостi Лесi Українки, М.Коцюбинського, Б.-I.Антонича, П.Тичини, О.Довженка та iнших. Наголошено, що концепцією "фiлософiї серця" Дмитро Чижевський порушив ще одну проблему, важливу для розумiння особливостей кожної культури, - проблему нацiонального стилю мислення. На цьому тлi для нас є важливим звернення цiлої плеяди українських мислителів, вiд Княжої доби i до сучасностi, до концепту серця як глибинної внутрiшньої субстанцiї людської духовностi. У цьому контекстi зазначається, що однiєю iз специфiчних рис української фiлософської думки є те, що вiра серця не протистоїть осягненням розуму, а скорiше стримить до гармонiї з ним як засобу врiвноваження Всесвiту.

У другому розділі дисертації - "Внесок Дмитра Чижевського у висвiтлення ролi європейських iдей в iсторико-фiлософському процесі в Україні" - розглядаються дослiдження вченого, що стосуються впливiв iдей античностi та нiмецької класичної фiлософiї на становлення української фiлософської думки. Цi "впливи" обрано не випадково, адже, говорячи про найбiльш важливi iсторичнi моменти, що вiдбилися на розвитку української духовної iсторiї, Д.Чижевський, крiм доби Бароко, видiляв також князiвську добу, на формування якої вiдчутно вплинула антична культура, та добу романтизму, свiтогляднi пiдвалини якої сформувалися пiд певним впливом нiмецького iдеалiзму.

У першому параграфі - "Античні впливи в українській культурі" - аналізуються дослiдження Д.Чижевського української духовної iсторiї з погляду впливу на неї iдей античних мислителів.

З'ясовується, що, звертаючись до досить складного процесу сприйняття та поширення iдей античностi в Українi, Д.Чижевський вiдокремлює матерiал, що стосується XI-XIII ст., вiд матерiалу XVI-XVII ст., вважаючи такий подiл важливим i потрiбним, адже мiж цими перiодами є велика рiзниця як у мовi (в XI-XIII ст. переважають переклади з грецької мови, тодi як у XVI-XVII ст. - латина), так i в методах та формах ознайомлення з античною спадщиною. На мою думку, доцільно додати до цих двох основних ще два додатковi (допомiжнi) перiоди: початковий I-V ст. та перехiдний - середина XIV - початок XVI ст.

Що стосується початкового перiоду (I-V ст.), то, спираючись на численнi минулi й сучаснi дослiдження етногенезу слов'ян та рiзнi концепцiї щодо формування ранньосередньовiчної слов'янської культури, я вважаю, досить вiрогiдним факт безпосереднього впливу античної цивiлiзацiї, яка постала на пiвднi України, на мiсцеву культуру, до якої належали i нашi прабатьки.

Другий перiод генези антично-українських вiдносин починається з X-XI ст. i триває приблизно до середини XIV ст. Вiн пов'язаний з християнiзацiєю Русi i сильним впливом візантійської культури, підгрунтя якої становлять культурнi здобутки Грецiї та Риму. В цей перiод античнi впливи дiють на розвиток української культури опосередковано, переважно через перекладну лiтературу ("Iсторiя жидiвських вiйн" Йосифа Флавiя, "Хронiка" Георгiя Амартола, "Хронiка" Iвана Малали, "Бджоли", "Iзборник Святослава" 1073р., "Дiоптра", твори Йоана Дамаскина тощо). У зв'язку з цим я придiляю увагу з'ясуванню i висвiтленню певного кола iнформацiї про античну фiлософiю, яку мiг отримати з цiєї лiтератури староукраїнський читач. В параграфі також розглядається один з безумовних наукових здобуткiв Д.Чижевського - його дослiдницька розвiдка про життя та фiлософiю Платона в лiтературi стародавньої Русi, де на пiдставi дослiджень рiзних лiтературних джерел вчений приходить до висновку, що попри певну "поверховiсть" i деяку "неточнiсть" біографічних даних про видатного античного мисленника, що подавала стародавня лiтература, знайомство з його iдеями є безсумнiвно важливим фактом впливу античної думки на українську культуру.

Перiод з середини XIV ст. до початку XVI ст. можна вважати "перехiдним". У цей час з'являються новi переклади отцiв церкви та християнських письменникiв (наприклад, Iсаака Сiрина, Григорiя Синаїта, Григорiя Палами та iнших), а також впливова в подальшому пам'ятка - "Арiопагiтик" з коментарем Максима Iсповiдника. Продовження ж старої традицiї переважно зводилось до копiювання та оброблення старих творiв.

Наступний перiод зацiкавленостi античною культурою (XVI-XVII ст.) починається з проникнення в Україну вiдгукiв захiдного Ренесансу та Реформації i має свої особливостi: латинiзацiю мови та безпосереднє знайомство з античною лiтературою. В цей час постають численнi твори українських авторiв, написанi латинською мовою, - це i пiдручники Київської Академiї, i богословськi твори А.Зернiкова, С.Яворського, Ф.Прокоповича, вiршi тощо. За дослiдженням Д.Чижевського, античне лiтописання та нова лiтература латинською мовою вагомо впливали на так званi "козацькi лiтописи", наприклад Густинський та iншi. У цей час в українських бiблiотеках вже можна було знайти твори багатьох античних мисленникiв, а певнi їхнi погляди навiть викладались у шкiльних курсах. Наприклад, iдеї Епiкура та Сенеки широко застосовувалися в етичних курсах Києво-Могилянської Академiї та в українських колегiумах, а курси поетики переважно грунтувалися на античнiй естетико-лiтературнiй теорiї, зокрема в розробцi теорiї драми українськi автори спиралися на теорiю античної трагедiї, висвiтлену в трактатi Арiстотеля "Про поетичне мистецтво", та на поетику Горацiя.

У параграфi наголошується, що антична культура впливала на розвиток української духовної iсторiї вiд часу формування слов'янських племен на теренi України i до новiтнiх часiв. I Дмитро Чижевський, дослiджуючи українську культуру, не мiг оминути такий важливий чинник, бо вважав, що не можна применшувати значення цих впливiв, адже й новiтня українська лiтература почалася саме з вiдгукiв на лiтературу античну, хоча б i у формi травестій Котляревського, Лобисевича та Гулака-Артемовського.

Другий параграф цього розділу "Ідеї нiмецької класичної фiлософiї в контексті української фiлософської думки (першої половини XIX сторiччя)" присвячено комплексному аналiзовi дослiдження Д.Чижевським iсторико-фiлософського матерiалу цього перiоду. Я аналізую науковий доробок Д.Чижевського в контекстi зiставлення його праць з роботами сучасних учених та доповнення матерiалу новими даними.

Розгляд конкретного змiсту української та нiмецької фiлософiї здiйснюється в дисертацiї з урахуванням того, наскiльки фiлософiя певного мисленника трансформується, включаючись до змiсту iншої культури, пiд впливом нацiональних особливостей останньої. Виходячи з такого пiдходу, подано загальну картину проникнення та засвоєння iдей нiмецької класичної фiлософiї в Українi в першiй половинi XIX сторiччя.

Слiд зазначити, що дослiдження ступеня знайомства з нiмецькою фiлософiєю в Українi цього перiоду спирається на врахування дiяльностi перш за все академiчних закладiв -Харкiвського та Київського унiверситетiв, Київської Духовної Академiї, Одеського лiцею та гiмназiї вищих наук у Нiжинi.

У параграфi наголошується, що свiтоглядні підвалини доби романтизму, яка багато в чому наслiдувала бароковi традицiї, в Українi були закладенi "унiверситетським шеллiнгiанством" (П.Авсенєв, А.Дудрович, К.Зеленецький, Т.Костир, Х.Кроненберг, М.Максимович). I одна з наукових заслуг Д.Чижевського полягає саме в тому, що вiн перший пов'язав поширення в Українi iдей романтизму з розвитком "академiчної фiлософiї", зокрема iз впливом шеллiнгiанства.

З огляду на проведений в дисертацiйнiй роботi iсторико-фiлософський аналiз робот Д.Чижевського можна зробити висновок, що ретельна дослiдницька праця вченого значно збагатила українську iнтелектуальну iсторiю i йому, безсумнiвно, належить чiльне мiсце у вiтчизнянiй культурi.

Подальша розробка проблематики запропонованого дослiдження може, на мою думку, плiдно рухатися у таких напрямах:

- визначення інтелектуального середовища та кола літератури, які впливали на формування філософських поглядів Д.Чижевського; - розгляд компаративістських дослідницьких студій вченого, зокрема аналіз його порівняльних характеристик різних ланок українського духовного життя відповідно з іншими слов'янськими культурами;

- детальне дослiдження спiввiдношення стиля мислення та специфіки фiлософування в українськiй культурi;

- аналiз взаємовпливiв та взаємозв'язкiв декiлькох культурних традицiй i реалiзацiя цiєї взаємодiї у вiтчизняній культурі;

- типологiчне зiставлення фiлософського та мiстичного типiв свiдомостi як дещо рiзних за методом пiзнання;

- продовження розробок в галузi методологiї та конкретних методик дослiдження української інтелектуальної iсторiї.

ПРИМІТКИ

ЕПОХА БАРОКО В ДУХОВНОМУ ЖИТТI УКРАЇНИ

1. Тут i в подальшому текстi, коли йтиметься про Бароко як про окрему цiлiсну добу в iсторiї культури , я вважаю, за потрiбне застосовувати в  назвi велику лiтеру,  щоб підкреслити  значення цiєї доби i зрiвняти її з такими епохами в культурi, як Ренесанс, Середньовiччя, або Просвiтництво назви яких пишуться з великої лiтери. Довгий час до спадщини Бароко ставилися зневажливо, а її надбання заперечувалися. На мiй погляд, прийшов той час, коли ми повиннi переглянути застарiлi традицiї та "реабiлiтувати" культуру Бароко. Тим бiльш, що вона вагомо вплинула на розвиток української духовної історії.

2. Сафронова Л.А. Стринный украинский театр. - Москва, 1996 - С.25.

3. Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. -К.,1992р. - С.18.

4. Там само. - С.20-21.

5. Д.Чижевський. Iсторiя української лiтератури. - Тернопiль, 1994 р. - С. 241.

6. Д.Чижевський. Сiмнадцяте сторiччя в духовнiй iсторiї України. \\ Арка, N 3-4 за березень-квiтень 1948 р. - С. 13.

7. Д.Чижевський. - До проблем бароко. // Сучаснiсть, 1974р. N 4. - С.43. (Передрук з журналу "Заграва", ч.4, Авгсбург,1946р.).

8. Д.Чижевський. Iсторiя української ... - С.240.

9. Кримський С.Б. Сприйнявши серцем, осягнувши розумом. -Вiче, 1993. - Серпень. Слiд пiдкреслити, що розгляд С.Б.Кримським проблем пов'язаних з свiтовiдчуттям "людини Бароко" крiзь призму змiни геоцентричної системи на гелiоцентричну є новим i цiкавим.

10. Г.Сковорода. Твори.- У 2-х т.- К.,1994р.- Т.1.- С.155.

11. Там само.- Т.1.- С.157.

12. Там само.- Т.1.- С.169.

13. Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. -К., 1992 р. - С.22.

14. Д.Чижевський. Iсторiя української... - С.240

15. Д.Чижевський. Iсторiя української... - С. 239.

16. Д.Чижевський. До проблем бароко. - С. 52.

17. Д.Чижевський. Сiмнадцяте сторiччя в духовнiй iсторiї України. // Арка, N 3-4 за березень-квiтень 1948 р. - С. 9.

18. Там само. - С.238-239.

19. Шпенглер.О. Пессимизм? \\ Европейский альманах. -М.,1991.- С.94.

20. На цю тему див. цікаву статтю Н.Яковенко Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини.\\Сучасність N10, 1994. -С. 59-71.

21. Григорiй Сковорода (цит. праця) - Т.1.- С. 141.

22. Там само. - Т.2.- С.65.

23. Там само. - Т.1.- С.163.

24. Д. Чижевський. Фiлософiя Г.С.Сковороди.- Варшава, 1934. - С. 179.

25. Там само. - С.26.

26. Д.Чижевський. Iсторiя української ... - С. 240-241.

27. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности.\\Эстетика словесного творчества.\\ М., 1979.- С.177.

28. Сафонова Л.А. Старинный украинский театр. - С.31-32.

29. Д.Чижевський. До проблем бароко. - С. 49.

30. Д.Чижевський. Фiлософiя Г.С.Сковороди. - С.45-46.

31. А.Макаров. Свiтло українського Бароко. К.,1994 - С.91-94.

32. Д.Чижевський. Поза межами краси. - С.210-212.

33. Там само.

34. Сафронова Л.А. Старинный украинский театр. - С. 6-8.

35. Д.Чижевський. Iсторiя української ... - С. 272-276.

36. Там само. - С. 244.

37. Там само. - С.243.

38. Там само. - С.245.

39. Б.Парахонський. Бароко. Поетика i символiка.\\ Фiлосс. i соцiол. думка, 1993р. - N6.- С.112.

40. Макаров А. Свiтло... - С.234.

41. Д.Чижевський. Нариси... - С.19

42. Д.Чижевський. Iсторiя української... -С.250-257.

43. Там само. - С.281.

44. Там само. - С.262.

45. Там само. - С.265-268.

46. Там само. - С.269.

47. Там само. - С.288.

48. Там само. - С.292.

49. Там само. - С.292-293.

50. Там само. - С.295.

51. Там само. - С. 245.

52. Там само. - С. 246.

53. Г.Н.Логвiн. Українське бароко в контекстi європейського мистецтва. // Українське бароко та європейський контекст. - К.,1991 р. - С.14.

54. Там само. - С. 14-17.

55. Там само. - С. 12-13.

56. С.Р.Кравцов. Мiстобудiвельнi принципи та семантика деяких мicт Галичини XVII ст. // Українське бароко та європейський контекст. - К., 1991. - С.45.

57. Д.П.Крвавич. Львiвська барокова скульптура: джерела iнспiрацiй. // Українське бароко... - С. 105-106.

58. Б.Г.Возницький. Проблема iнспiрацiй у творчостi Майстра Пiнзеля та її вплив на Львiвську скульптуру другої половини XVIIIст. // Українське бароко ... - С.112-113.

59. Д.Антонович. Українська скульптура. // Українська культура. Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. - К.,1993, - С. 290-291.

60. Д.Чижевський. Нариси... - С.21.

61. Степовик Д.В. Леонтiй Тарасевич i українське мистецтво бароко. - К.,1986.- С.12-15.

62. В.М.Фоменко. Iван-Iларiон Мигура-Плаксич та українська панегiрична гравюра. // Українське бароко ...

63. Сидор О.Ф. Бароко в українському живопису.//Українське бароко... - С.173.

64. Шамардiн Н.В. До питання про раннє бароко в українському живописi. Новi сторiнки творчости Миколи Петрахновича.//Українське бароко...- С.165-168.

65. Свєнцiцька В.I. Український живопис XVI-XVII й XVIII ст. у контекстi вiзантiйських мистецьких традицiй та захiдноєвропейського бароко. //Українське бароко...-С.92.

66. Там само. - С.93.

67. Там само. - С.95.

68. Давидов Д. О украjинско-српским уметничким везама XVIII веку. // Зборник за ликование уместности, 1968, N 4. Пащенко Є.М. Українське бароко в Сербiї. // Всесвiт, 1977р., N2.- С. 175-179.

69. Пуцко В.Г. Новые исследования о памятниках монументальной живописи южных славян. - Сов. славяноведение, 1983г. N 6. -С. 115-119. С.Попова. Бароковий простiр у пiзнiй Середньовiчнiй Болгарськiй iконi. // Українське бароко... К., 1991 р.- С.113-114.

70. Сверстюк Є. Українська лiтература i християнська традицiя.\\ Сучаснiсть. - 1992. - Ч.12. - С.138.

71. Макаров А. Свiтло... - С.185.

72. Парахонський Б. (цит. праця).- С.104.

73. Д.Чижевський. Нариси... - С. 19.

74. Там само. - С.18-22.

75. Там само. - С.17-23.

76. Ж.Ле Гофф. Ментальности: двусмысленная история.\\История ментальностей, историческая антропология. - М., 1996. - С. 40-41.

77. На цьому наголошує i В.С.Лiсовий у своїй статтi - Дмитро Iванович Чижевський: онтологiя, гносеологiя, фiлософiя культури \\ Фiлос. i соц. думка. - 1994. - N 5-6. -С.16-17.

ОСМИСЛЕННЯ ФIЛОСОФIЇ Г.С.СКОВОРОДИ

В ПРАЦЯХ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО

 1. Детальнiше див. Горський В.С. Спадщина Г.С.Сковороди в iсторико-фiлософських дослiдженнях. \\ Сковорода Григорiй: дослiдження, розвiдки, матерiали.- Київ, 1992.-С.166-167.

2. Ефименко А.Я. Философ из народа: личность Г.С.Сковороды как мыслителя.\\ Ефименко А.Я. Южная Русь. - Спб.,1905.-Т.2. - С.236-275. Сумцов М.Ф. Сковорода i Ерн \\ Лiт.наук.вiсн.,1918.- Т.69, кн.1. - С. 41-49. Зеньковський В.В. История русской философии. В 2-х т. - Париж, 1950.

3. Эрн В.Ф. Г.Сковорода. Жизнь и учение. - М.,1912.

4. Багалiй Д.I. Українськiй мандрований фiлософ Григорiй Саввич Сковорода. - Х., 1926. Ерн В.Ф. (цит. праця). Петров Н.И. Первый малороссийский период жизни и научно-философского развития Григория Саввича Сковороды\\ Тр.Киев.духов.акад. - 1902.-Т.3,N12.- С.588-618.

5. Кудринський Ф.Философь безь системы.\\Киевская старина, 1898, N 1-3. Шпет Г.Г. Очерк истории русской философии. -Петербург, 1922, Т.1.- С.66. Олянчин Д. H. Skovoroda, Der ukrainische Philosoph des XVII. Lahrhunderts. -Berlin-Konigsberg, 1928.

6. Багалiй Д.I. (цит. праця).

7. Зеленогорский Ф.А. Философия Григория Саввича Сковороды, украинского философа XVIII ст. \\ Вопр.философии и психологии, 1894. - Кн.23\3. - С. 197-234, Кн.24\4. -С.281-315.

8. Табачников I.А. Фiлософськi i суспiльно-полiтичнi погляди Г.С.Сковороди \\ З iсторiї суспiльно-полiтичної та фiлософської думки на Українi. - К.,1956.

9. Бiлич Т.А. Свiтогляд Г.С.Сковороди. - К.,1957.

10. Попов П.М. Григорiй Сковорода: Життя i творчiсть. -К.,1960.

11. Зеленогорський Ф.А.(цит. праця), Мiрчук I. Сковорода, замiтки до iсторiї української культури. Прага, 1925.

12. Зеленогорський Ф.А., Ерн В.Ф. (цит. працi). Митрович К. Платонiчнi елементи у фiлософiї Сковороди\\ Сковорода Григорiй:дослiдження, розвiдки, матерiали. К.,1992.-С.330-344.

13. Зеленогорський Ф.А. (цит. праця)

14. Зеленогорський Ф.А. (цит. праця), Ерн В.Ф. (цит. праця)

15. Яковенко Б. Очерки русской философии. - Берлин, 1922. -С.11.

16. Ерн В.Ф., Краснюк М.\\ Вьра и Знанiе,1901,ч. 8,9,10,11, Лебедев А.С.\\ Вопросы Философiи и Психологiи, 1894, ч. 27. - С.170.

17. Єфименко О.Я. (цит. праця).

18. Єфiменко О.Я., Багалiй Д.I. (цит. працi).

19. Житецький П. \\ Кiевская Старина. - К.,1899, ч.II -С.136, почасти у М.Ф.Сумцова (цит. праця).

20. Хиджеу А. Григорий Варсава Сковорода \\ Телескоп. - 1835. - Ч. 26, N5. Кулiш П. Обзор украинской словесности\\ Основа. - 1861 - N1. Нiженець А.М. Поетична творчiсть Г.С.Сковороди i росiйська лiтература XVIII ст. \\ Пр. фiлол. фак. Харк. держ. унiверситету - 1956. - Т.3. Громова Т.М. Епiзод з iсторiї росiйсько-українського лiтературного єднання XVIII столiття (Г.С.Сковорода та В.В.Капнiст) \\ Тези... - С. 67-69. Громова Т.М. Правдi торуючи шляхи \\ Вiтчизна. - 1972. - N 12 - С.205-207.

21. Багалiй Д.I., Сумцов М.Ф. (цит. працi). Бондар С.В. Щирiсть - чiльний принцип життя i фiлософiї Г.С.Сковороди \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. -К., 1992.- С. 33-44. Шудря К.П. Дивовижний феномен української культури \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження ... С.153-163. Нiчик В.М., Ромiнець А.В. Фiлософiя Григорiя Сковороди. Iсторiя фiлософiї України. - К.,1994. -С.167-195.

22. Кулiш П. Твори. - Львiв, 1909. - Т.2. - С.322.

23. Крестовский Вс. Сочинения в стихах и прозе Григория Сковороды с его портретом и почерком его руки. \\ Рус. слово. - 1861. - Кн.7. - С. 48.

24. Д. Чижевський. Фiлософiя Г.С.Сковороди. - Варшава, 1934. - С.6.

25. Див. працi Д.Чижевського про видатних дiячiв культури:Tschizewskij D. Kulisch P.O., ein Ukrainischer Philosoph des Herzens \\ Slavische Rundschau. - April, 1931. - S. 9-10; Д.Чижевський. Т.Шевченко i релiгiя.- \\ Журнал:Щоденнi записки.- Варшава-Львiв, 1936.-Т.10. -С.329-347; Д.Чижевський. До проблеми двiйника у Достоєвського \\ О Достоєвськом. - Прага,1929; Д.Чижевський. Про "шинель" Гоголя. - \\Фiл. i соц. думка.- К.,1994.-N5.-С.75-97.

26. Д.Чижевський. - Фiлософiя Г.С.Сковороди. - Варшава, 1934. - С.5-6.

27. Д.Чижевський (цит. праця). - С.4.

28. К.Митрович. Платонiчнi елементи у фiлософiї Сковороди.\\ Григорiй Сковорода: Дослiдження... - С.340.

29. К.Митрович (цит. праця). - С. 344. Цiкаво, що у своїй працi Д.Чижевський роблячи огляд бiблiотек того часу вiдмiчає, що бракує безпосередього знайомства з Платоном (є припущення, що деякi з його творiв, нiби-то, знаходились у Львiвськiй бiблiотецi), але опосередковано через твори Плутарха, Фiлона, Боецiя, Августина, невiдомого автора "Арiопагiтик" та деякiх iнших можно було дiзнатись про фiлософськi погляди Платона. Див. цит. працю Чижевського. - С.207.

30. Григорiй Сковорода. Твори. - У 2-х т. - Київ, 1994. -Т.1. - С.141.

31. Там само.- Т.1. - С.171.

32. Там само.

33. Там само.- Т.1.- С.159.

34. Там само. -Т.1.- С.415.

35. Д.Чижевський (цит.праця). - С.18.

36. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1. -С.400.

37. Д.Чижевський (цит. праця). - С.18-19.

38. Там само. - С.10-15, 21-23.

39. Там само. - С.26.

40. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1. - С.163.

41. Там само. - С.160.

42. Там само. - С.155.

43. Сковороду часто називали другим або українським Сократом. Див. про це, наприклад: Хиджеу А. Сократ и Сковорода\\ Одес. вест.- 1983. - N37. - С.145-146; Хиряков А. Украинский Сократ \\ Образование. - 1987. -N9 - С.129-134; Эрн В.Ф. Русский Сократ \\ Сев.сияние. - 1908. - N1.-С.56-59; Кирик Д.П. Г.С.Сковорода i давньогрецька фiлософiя \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження... -С.119-123.

44. Г.Сковорода (цит. праця).- Т.1.-С.163.

45. Там само.- С.167.

46. Д.Чижевський (цит.праця).- С.26-27. Цю ж думку знайдемо i у працi Ромiнця А.В. Джерело вогняне: Учення про самопiзнання в дiалозi Г.С.Сковороди "Наркiсс". \\ Фiл. i соц. думка.-К.,1992р.- N8.- С.145-146.

47. Пiстрий I.В. Дiалог - форма фiлософствування Платона i Сковороди \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження...- С.66

48. Д.Чижевський (цит. праця). - С.34-38.

49. Там само. - С.45-46.

50. Там само. - С.29.

51. Г.Сковорода (цит. праця).- Т.2.-С.142.

52. Там само.

53. Д.Чижевський (цит.праця). - С.53.

54. Там само.- С.54-57.

55. Там само. - С.60.

56. Там само. - С.65-67.

57. Означення даються в оригiнальнiй (словено-росiйсько-українськiй) формi.

58. Г.Сковорода. - Т.2.- С.145.

59. Д.Чижевський (цит. праця).- С.63.

60. Г.Сковорода. (цит. праця). - Т.1.- С.374.

61. Д.Чижевський (цит. праця). - 99-101.

62. Там само. - С.96.

63. Там само. - С.98-99.

64. Там само. - С.83.

65. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1.- С.180.

66. Там само.- Т.1.-С.142.

67. Там само.- Т.1.-С.143.

68. Це ж пiдкреслюють у своїх працях Стратiй Я.М. та Нiчик В.М. Стратiй Я.М. Концепцiя Бога у фiлософiї Г.С.Сковороди та її зв'язок з попереднiм розвитком української думки. \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження... - С.79-90. Нiчик В.М. Проблема Бога i свiту в творах Г.С.Сковороди. \\ Сковорода Григорiй: Дослiдження... - С.69-79.

69. Д.Чижевський (цит. праця).- С.83.

70. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1.- С.368.

71. Там само. - С.142.

72. Д.Чижевський (цит. праця). - С.85-89.

73. Нiчик В.М. (цит. праця). - С.77.

74. Д.Чижевський (цит.праця). - С.84.

75. Там само. - С.92-93.

76. На цю тему детальнiше див.Кримський С.Б. Пiд сiгнатурою Софiї. \\Фiлос. i соцiол.думка.-1995,N5-6.- С.235-243

77. З цього питання див. лiт.- Громов Н.Т. Образ Софии Премудрости в культуре древней Руси.\ Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки). - К., 1988. -С. 114-119; Пугачева Н.Т. София Киевская как источник реконструкции модели мира древнерусской культуры.- Там само.-С.119-125.

78. Роменець А.В. (цит.праця). - С.129-162

79. Д.Чижевський (цит. праця). - С.104-107.

80. Там само. - С.111-113.

81. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.2.- С.142.

82. Д.Чижевський (цит. праця).- С.126-127.

83. Там само. - С.124.

84. Г.Сковорода (цит.праця). - Т.1.- С.157.

85. Там само.- С.164.

86. Там само. - С.167.

87. Там само. - С.169.

88. Там само.

89. Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. -К.,1992.- С.21-22.

90. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.2.-С.65.

91. Д.Чижевський Фiлософiя... - С.120.

92. Г.Сковорода (цит.праця). - Т.1.- С.163.

93. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.122.

94. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1.-С.157.

95. Там само.- С.160.

96. Там само.

97. Там само.- С.365.

98. Там само.- Т.2.-С.144.

99. Там само.- Т.1.-С.152.

100. Г.Сковорода (цит. праця).- Т.1.- С.155.

101. Там само.- С.168.

102. Там само.- Т.2.-С.143.

103. Там само.- Т.1.-С.415.

104. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.130.

105. Там само.- С.131-132.

106. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.131.

107. Роменець А.В. (цит.праця).- С.143.

108. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.105,133.

109. Козiй Д. Три аспекти самопiзнання у Сковороди. До 250-рiччя народження (1722- 3 грудня 1972). - \\ Сковорода Григорiй... - С.253-256.

110. Голiченко Т.С. Метафористика пiзнання у М.Кузанського та Г.Сковороди. - \\Сковорода Григорiй... - С.132-143.

111. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.135.

112. Там само. - С.136.

113. Там само. - С.140.

114. Там само. - С.150-151.

115. Г.Сковорода (цит. праця). - Т.1.- С.422.

116. Там само. - С.418.

117. Д.Чижевський. Фiлософiя...- С.158-159.

118. Г.Сковорода (цит.праця). - Т.1.- С.420.

119. Там само.- С.432.

120. Там само.- С.440.

121. Там само.- С.436.

122. Д.Чижевський. Фiлософiя...- С.156.

123. Г.Сковорода (цит праця). - Т.1.- С.420.

124. Д.Чижевський. Фiлософiя...- С.164.

125. Там само. - С.165-166.

126. Там само.- С.181.

127. Там само.- С.182.

128. Там само.- С.182-184.

129. Там само.- С.184-185.

130. Там само.- С.185-186.

131. Там само.- С.189-192.

132. Там само.- С.190.

133. Там само.- С.197-200.

134. I.Бетко. Сковорода-мiстик в культурологiчнiй концепцiї Д.Чижевського.- \\ Фiлос. i соц. думка.- К.,1994р.- N 5-6 - С.41.

135. Там само.- С.45.

136. Вс.Крестовський (цит. праця) - С.48.

137. Вейль. Странный философ. - Киев, 1903.- С.9.

138. Шпет Г.Г. Сочинения. - М.,1989. - С.83.

139. Зеленогорський Ф.А. Пам'ятi Г.С.Сковороди.- \\Григорiй Сковорода... - С.363.

140. Бондар С.В. (цит. праця) - С.42-43.

141. Арх.Гаврiиль. Исторiя фiлософiи.- Казань,1840. - Т.6.-С.53 та далi.

142. Хиджеу О. (цит. праця).

143. Ерн В.Ф. (цит. праця) - С.331.

144. Зеньковский В.В. История русской философии. - Париж,1989.- Т.1. - С.65.

145. Кулiш П. Грицько Сковорода. Староруська поема. -Твори. -Львiв, 1909. - Т.IV.- С.285 та далi.

146. Ефименко А. Личность Г.С.Сковороды как мыслителя \\ Вопр. философии и психологии. - 1894. - Кн.5 - С.444.

147. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.175.

148. Там само.- С.174-175.

149. Д.Олянчин. Значення Сковороди. - \\ Григорiй Сковорода... - С.250.

150. Калюжний А.Е. Фiлософiя серця Григорiя Сковороди. -\\Григорiй Сковорода... С.289.

151. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.76.

152. Бондар С.В., Нiчик В.М., Стратiй Я.М., Олянчин Д. (цит. працi).

153. Олянчин Д. (цит. праця). - С.249.

154. Роменець А.В. (цит.праця).- С.158-159.

155. Калюжний А.Е. (цит.праця).- С.293.

156. Бетко I.(цит.праця). - С.40.

157. Пiстрий I.(цит. праця). - С.67.

158. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.181 та далi.

159. Докладнiше див. статтю Охрiменко П.П. Г.С.Сковорода i росiйська та бiлоруська лiтератури -\\ Григорiй Сковорода...- С.143-152.

160. Д.Чижевський. Фiлософiя... - С.179.

161. Бетко I., Роменець А.В., Р.Пiч (цит. працi), Голiченко Т.С. Метафористика пiзнання у М.Кузанського та Г.Сковороди.-\\Григорiй Сковорода...- С.132-142 та iншi.

ВИОКРЕМЛЕННЯ  "ФIЛОСОФIЇ СЕРЦЯ"

В  УКРАЇНСЬКІЙ ФIЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ.

 1. Сучаснiсть.- травень 1988.- С. 61-62.

2. Енциклопедiя Українознавсва. Т.1.-С.718-719

3. Г.П.Цыганенко. Этимологический словарь русского языка. -К., 1989. - С. 374-375.

4. А.Г.Преображенский. Этимологический словарь русского языка. - М., 1959. - Т.2.- С. 277-278.

5. И.И.Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка. - СПБ, 1903. - Т.3.- С. 881-883.

6. Г.П.Цыганенко. Этимологический......- М.,1989. -С.374-375.

7. А.Г.Преображенский. Этимологический....- М.,1959 - Т.2. -С.277-278.

8. Г.П.Цыганенко. Этимологический... -М.,1989.-С.374-375.

9. И.И.Срезневский.Материалы...-СПБ.,1903.-Т.3.-С.881-883.

10. Д. Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. -К., 1992. - С.21-22.

11. Там само.

12. Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi.-К.,1992.- С. 22.

13. Так Тарас Закидальський у своїй статтi "Поняття серця в українськiй фiлософськiй думцi" стверджує, що Гоголь не має вiдношення до української фiлософської думки: по-перше, вiн не фiлософ, а по-друге, вiн прислужився лише для розвитку росiйської культури. Фiлос. i соцiол. думка. -1991, N8.- С. 136.

14. Є.Маланюк. Нариси з iсторiї нашої культури.- К.,1992.-С. 72-77

15. В.Зеньковский. Н.В.Гоголь.- Париж.- С. 233-234.

16. Розвиток української фiлософської думки в Українi.

Львiв,1991.- Частина 1. - С. 91.

17. Т.Закидальський. Дослiди в дiаспорi над iсторiєю вкраїнської фiлософiї.- Фiлос. i соцiол. думка. -1993,N4.- С. 95.

18. Н. Григор'єв. Українська нацiональна вдача.- Вiннiпег, 1941.

19. Митрополит Iларiон. Слово про Iгорiв похiд.- Вiннiпег, 1949.- С. 126.

20. Там само.- С. 141.

21. Див. додаток до книги С.Висоцкого. Княгиня Ольга i Анна Ярославна - славнi жiнки Київської Русi.- К., 1991.-С.95.

22. В.С.Горський. Нариси з iсторiї фiлософської культури Київської Русi.- К., 1993.- С. 77.

23. Там само.- С. 144.

24. А.I.Пашук. Iван Вишенський - мислитель i борець.- Львiв, 1990.- С. 121.

25. Митрополит Iларiон. Старець Паїсiй Величковський.-Вiннiпег, 1975.- С.78.

26. П.Д.Юркевич. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божего. - Философские произведения. - М., 1990.

27. П.Д.Юркевич. Философские произведения.- М., 1990.-С. 82.

28. Там само. - С. 96-100.

29. Д.Чижевський. Фiлософiя Г.С.Сковороди.- Варшава, 1934.-С. 113.

30. Французский мудрец Паскаль. Его жизнь и труды. - М., 1911.- С. 57.

31. С.Ярмусь. П.Д.Юркевич i його фiлософська спадщина.-Вiннiпег, 1979. - С.20-21.

32. Н.Лосский. История русской философии. - М., 1991; Б.Вышеславцев. Серце в христианской и индийской мистике.-Вопр. философии.- 1990, N4.- С.62-87; И.А.Ильин. Аксиомы религиозного опыта.- Париж, 1953.- Т.1.- С. 70-83; С.Л.Франк.Свет во тьме.- Париж, 1949.- С.88; В.В.Зеньковский. Принципы православной антропологии.-Вестник РСХД, N154,1989.- С.91.

33. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта.- М.,1976.-С.195.

34. Див.Б.Вышеславцев. Серце в христианской и индийской мистике. - Вопр. философии, 1990, N4. - С.66-70.

35. Вперше про те, що людина є "мiкрокосм" тобто центр в якому скупченi всi елементи буття, в Українi, здається, заговорив ще у 1199р. автор привiтального слова князевi Рюриковi Ростиславовичу Київському з нагоди освячення охоронної стiни Видубецького монастиря (мабуть iгумен Видубецький Мойсей). D.Cyzevskyj. Simnadcjate storicca v duchovnij istoriji Ukrainy. - Arka (Munchen) 4-5, 1948.- C.10. Продовження цих думок знаходимо пiзнiше у працi Кирила-Транквiлiона Ставровецького "Зерцало богословiя". Вiн говорить про людину як про малий свiт i подiляє її на тiло, що складається з чотирьох елементiв й уподобається "макрокосму"-природi та безсмертну душу. На думку Ставровецького людина являє собою єднiсть двох протилежностей: тiла й душi. (Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. -К.,1993. - С.96-98.) Але тут треба зауважити, що уявлення про людину як "мiкрокосм", який є аналогом "макрокосму" ми знайдемо вже за епоху античностi, а потiм цi думки виринають в середньовiччi та Вiдродженнi.

36. На цьому наголошує i С.Б.Кримський у своїй статтi "Сприйнявши серцем, осягнувши розумом". // Вiче, 1993.- Серпень.

37. Григорiй Сковорода. Твори. - У 2-х т. - Київ,1994. -Т.1 - С.157.

38. Там само. - Т.1.- С. 169.

39. Там само. - Т.1.- С. 167.

40. Там само. - Т.1.- С. 164.

41. Там само. - Т.1.- С. 169.

42. Там само. - Т.1.- С. 168

43. Чижевський. Нариси.... - С.69-70.

44. Григорiй Сковорода (цит. праця). - Т.1.- С.163.

45. Д.Чижевський.Фiлософiя Сковороди.- Варшава, 1934.-С.26. В цьому тлi досить цiкавим виявляється спорiдненiсть образної форми мислення Сковороди i мудрецiв Сходу.

46. Говорячи про нацiональну специфiку "фiлософiї серця" слiд пiдкреслити i деяку рiзноплановiсть, що виявилися в творчостi її представникiв. Так Чижевський дослiджуючи працi Сковороди вiдзначає, що у нього символ серця не настiльки пов'язан з емоцiоналiзмом, як скажiмо у Гоголя чи Кулiша. Д.Чижевський. Фiлософiя Г.С.Сковороди.- Варшава,1934.-С.114.

47. D.Tschizewskij. P.O.Kulisch, ein ukrainischer Philosoph des Herzens.- Slavische Rundschau.- April, 1931.-C.9-10.

48. Там само.- С.10.

49. П.Кулiш. Твори в 6-ти т.- Львiв, 1908-1910.- Т.1.-С.111

50. Там само.- С.159.

51. Там само.- Т.2.-С.380.

52. Т.Шевченко. Повне зiбрання творiв у 6-ти т. - К.,1963.-Т.2.-С.215.

53. Т.Шевченко. Повне зiбрання творiв у 10-ти т.- К.,1951.-Т.1.-С.64.

54. Т.Шевченко. Повне зiбрання творiв у 6-ти т. - К.,1963. - Т.2.-С.259.

55. Там само.- С.320.

56. Детальнiше див. С.Єлiстратов . Серце як онтологiчна передумова пiзнання (за працею П.Юркевича "Iдея") \\ Фiлос. i соц. думка, 1995, N1-2 - С.130-138.

57. Так в листi до Жуковського Гоголь пише:"Я вже давно живу внутрiшним величезним, замкненим у менi самому життям" В.Зенькiвський. Н.В.Гоголь. -Париж. -б.р. -С.146. У другому листi вiн пише: "...життя моє вже давно вiдбувається в серединi мене, а внутрiшне життя важко передати - тут потрiбнi томи". Там само. -С.147. I таких цитат можна навести безлiч.

АНТИЧНI  ВПЛИВИ В  УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ.

1. Чижевський Д. Антична лiтература в старiй Українi. - Науковий збiрник УВУ. - Мюнхен, 1956. - Т.VI - С. 274-275.

2. Там само.- С.273.

3. Там само. - С. 274.

4. Чижевський Д. Iсторiя української лiтератури.- Нью-Йорк, 1955. - С. 52.

5. Чижевський Д. Антична лiтература ...- С. 274-275.

6. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. - М.,1984.- С. 17-28.

7. В.Д.Баран, Д.Н.Козак, Р.В.Терпиловський. Походження слов'ян. К.: Наук.думка, 1991 - С.21-27

8. Детальнiше про дiячiв науки та культури пiвнiчночерноморських держав i навколишнiх племiн див.: История Украинской ССР. - Т.1. - С. 242; Археология Украинской ССР. - Т.2. - С. 514-515; Куклина И.В. Анахарсис // Вестн. рев. истории. - 1971. - N3. - С. 113-125; Спиридонов Д.С. Уроженцы северного побережья Черного моря в истории древнегнеческой мысли // Известия Таврической Ученой Архивной Комисии (год тридцать первый). - 1918. - N54. -С. 187-233; Стемпковский И. Исторические изыскания о жизни и писаниях Боспорянина Сфера, философа стоической школы // Московский вестник 1828 г. - N10. - С. 203-220.

9. Голiченко Т.С. Слов'янська мiфологiя та антична культура. - К., 1994.

10. Бондарь С.В. О времени проникновения мифологических воззрений, религиозных и философских учений античности на территорию Украины./ред. Ничик В.М. и др. Отечественная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура.- К., 1991. - С. 102.

11. Возняк М. Iсторiя української лiтератури. - Львiв, 1920. - Т.I. С. 19.

12. Чижевський Д. Антична лiтература... - С. 267.

13. Там само. - С. 268.

14. Там само.

15. Там само. - С.269-270.

16. Д.Чижевський. Платон в древней Руси \\ Записки русского исторического общества в Праге. Кн. вторая.- Прага, 1930 С.71-74 . До речі, можливо ця праця була написана Д.Чижевським у співавторстві з М.Шахматавим.

17. Там само.

18. Г.Г.Шпет: Очерк исторiи русской философiи. Т.I, Петербург 1923, Глава 1.

19. Д.Чижевський. Платон в древней Руси... С. 76-77.

20. Там само. - С. 74-78.

21. Там само. - С. 79.

22. Там само. - С. 71-75.

23. Чижевський Д. Антична лiтература... - С. 269.

24. Там само. - С. 270.

25. Там само. - С. 271.

26. Рогович М. Київська Русь i античнiсть. // Фiлософська думка, 1980, N4. - С. 96.

27. З останнiх дослiджень "Iзборникiв..." 1073 та 1076 рр.слiд виокремити статтю Замалеєва А.Ф. та Зоца В.А. у збiрнику Мыслители Киевской Руси. - Київ, 1981 та монографiю Замалеєва А.Ф. Философская мысль средневековой Руси.-Л., 1987., а також в працю В.С.Горського Фiлософськi iдеї в культурi Київської Русi XI- початок XII в. -Київ, 1988. Але бiльш повне та детальне дослiдження цих пам'яток мiстить в собi монографiя Бондаря С.В. Философско-мировоззренческое содержание "Изборников" 1073*1076 годов. -Київ, 1990.

28. Кивченя А.С. Кирил Туровский и византийская культура. /Отечественная философскаф мысль XI-XVII ст. и византийская культура. - К., 1991.- С.205.

29. Чижевський Д. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. -К.,1992. - С. 24-25.

30. Там само. -С. 28.

31. Чижевський Д. Антична лiтература... - С. 275-277.

32. Див. Студинський К. "Три панегiрики XVII вiку" - Записки Наукового товариства iменi Шевченка, 1896, кн.4, С.5-10, 23-32.

33. Чижевський Д. Антична лiтература... - С. 276.

34. Там само. - С.277.

35. Детальнiше див.: Грушевський М. Iсторiя України-Руси.-Т.VI. - С. 298, 319, 336, 418, 442, 445; Чижевський Д. Iсторiя української лiтератури. - Нью-Йорк, 1955, Екскурс II. - С. 318-320.

36. На це вказують: Єфремов С. Iсторiя українського письменства. - Нью-Йорк, 1991. - Т.1.- С. 157, 166, 204; Ничик В.М. Рецепции греческой духовной культуры на Украине в конце XVI- начале XVII в. /Отечественная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура. -К.,1991. - С. 246-258.

37. Чижевський Д. Антична лiтература... - С. 277.

38. Ласло-Куцюк Магдалена. Григорiй Сковорода i священнi числа античностi. \Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К., 1992. - С. 344-355.

39. Кашуба М. Идеи Эпикура в этике Киево-Могилянской академии. /Отечественная философская мысль ... - С. 258-266.

40. Захара И.С. Философское наследие Сенеки в Киево-Могилянской академии. /Отечественная ... - С. 266-273.

41. Детальнiше дивись: Л.П. Корнiй. До питання про особливостi музичної частини української шкiльної драми XVII - першої половини XVIII ст.\\ Українське бароко та європейський контекст. Наукова думка, 1991 р.

42. Д.Чижевський. Антична лiтература... - С. 279.

ІДЕЇ НIМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФIЛОСОФIЇ

В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

(ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОРІЧЧЯ)

 1. Философская культура Украины и Отечественная общественная мысль XIX-XX веков. - К.,1990.- С.33-40.

2. Там само - С.35.

3. М.Костомаров. Историческiе монографии и изследования Николая Костомарова. - СПб., 1863.- Т.1.- С.273; П.Кулiш. Листи з хутора. - СПб., 1861. - С.15; Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. - К.,1992. -С.18-23; I.Мiрчук. Свiтогляд українського народу (спроба характеристики). - Прага, 1942. - Т.3. -С.18; В.Янiв. Релiгiйнiсть українця з етнопсихологiчного погляду \\Релiгiя в життi українського народу. - Мюнхен,Рим, Париж, 1966.- С.193; О.Кульчицький Проблематика взаємин етнопсихологiї i диференцiальної психологiї релiгiї \\ Релiгiя в життi... - С. 75.

4. Д.Чижевський. Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi -К.,1992 - С.82-83.

5. Крiм "Нарисiв..." Чижевський торкається зазначеної теми в працях: Фiлософiя на Українi. - Прага,1926; Фiлософськi iдеї Шеллiнга (1775-1854) на Українi \\Проблеми фiлософiї. - К.,1992. - Вип.92. - С.28-34; Значiння Харькiвського Унiверситету в українському духовному життi \\ Молода Україна - Лютий,1956. -С.7-8; Гегель в Росии. - Париж, 1939. З перерахованих праць першi три здебiльше дублюються в "Нарисах...", а остання торкається переважно Росiї i тому у своїй статтi я буду головно спиратись на його "Нариси...", водночас, враховуючи матерiал, що поданий в усiх працях.

6. Д.Чижевський. Значiння Харкiвського Унiверситету... - С.7

7. Сборник из лекций профессоров Киевской духовной академии, изданный по случаю 50-летнего юбилея \1819-1869\. -К.,1869. - С.80-85; Скворцов И.М. Критическое обозрение Кантовой религии в пределах одного разума.\\ Журнал Министерства народного просвещения. - 1883, N1. - С. 55, 90-95.

8. Авсенев П.С. Сборник из лекций... - К.,1869. -С.310-317; Максимович М.А. Размышления о природе. -К.,1847. - С.70-75; Зеленецкий К.П. Опыт некоторого исследования теоретических вопросов. - Кн. 1-4.-М.,1835-1836. - Кн. 1. - С.170-175.

9. Шад И. Письмо в Херсон \\ Укр. вестн., 1818, июль; Зеленогорский Ф. И.Е.Шад \\ Записки Харьковського университета, 1896, 2.

10. Д.Чижевський. Нариси...- С.83.

11. Там само. - С.83-86.

12. Якоб Л.Г. Курс философии для гимназий Росийськой империи. - СПб, 1811.- Ч.1.- С.61 та Ч.3.-С.24.

13. Там само.- Ч.1.- С.115-116.

14. Див. Iсторiя фiлософiї на Українi. К.,1987.- Т.2.-

С.38-55.

15. Лодiй П.Д. Логические наставления. - Спб, 1815. -С.361-376.

16. Детальнiше про Петра Лодiя див. I.Мiрчук. Петро Лодiй та його переклад "Elementa Philosophiae" Баумайстра \\ Фiлос. i соц. думка, 1993, N4.- С.106-125.

17. Лодий П.Д. Логические наставления. - СПб.,1815 - С.44-55.

18. Д.Чижевський. Нариси... - С.86.

19. Детальнiше про фiлософськi погляди Й.Шада див. Шпет Г.Г. Сочинения. - М.,1989. - С.122-129.

20. Д.Чижевський Нариси....- С.86-92.

21. Там само.- С.92.

22. Цит. по: Б.В.Емельянов, В.Г.Томилов. Н.В.Станкевич как историк и критик немецкой философии конца XVIII начала веков XIX \\Кантовский сборник. - Калининград, 1987.- С.64.

23. Д.Чижевський. Нариси... - 92-93.

24. Рижский И.С. Умословие или Умственная филсофия.-СПб.,1790.- С.1-15.

25. Зеленогорский Ф.Н., Шад И.Е. Вопросы философии и психологии, 1895. - Кн.3.- С.587; Каменский З.А. Философские идеи русского Просвещения - М.,1971. - С.348-349.

26. Д.Чижевський. Нариси...- С.93.

27. Осиповский Т.Ф. О пространстве и времени. Речи, говоренные на торжественном собрании Харьковського унiверситета 30 августа 1807 г. - С.7-10.

28. Осиповский Т.Ф. О динамической системе Канта. Речи, говоренные на торжественном собрании Харьковського университета 30 августа 1814 года - С. 6-16.

29. "Боротьбу" Т.Осиповського проти впливу нiмецького iдеалiзму, щоправда цiлком з матерiалiстичних позицiй детальнiше подає у своїй статтi Почапський А.М. Фiлософiя в Харьковському унiверситетi у першшй чвертi XIX ст. \\ Фiлос. думка, 1971р., N 3. - С.108-116.

30. Щелков И.П.Из истории Харьковського университета \\ Журнал Министерства Народного Просвещения. - Октябрь,1890 -С.377-378.

31. Стойкович А.И. Система физики - Харьков, 1813. - Т.1.-С.2-10.

32. Стойкович О.И. Система физики. Харьков, 1813. -Ч.1.-С.2-4.

33. Тимковський И.Ф. О применении знаний к состоянию и целям государства. - Харьков, 1808. С.22-23.

34. Гизе Ф.И. Всеобщая химия для учащих и учащихся. - Харьков, 1813; Павловский А.Ф. О вероятности. - Харьков, 1821.

35. Д.Чижевський. Нариси... - С.94.

36. Велланский Д.М. Обозрение главного содержания философии естетвознания. - Спб., 1812. Див. також про Велланського цiкавий нарис Г.Г.Шпета (цит. праця). - С.135-143, 289-291.

37. Див. також Шпет Г.Г. Сочинения. - М.,1989.-С.143, 307.

38. Д.Чижевський. Нариси... - С.96.

39. Там само.- С.96-97.

40. Кронеберг И.Я. О изучении словесных наук.\\ Журнал Министерства народного просвещения, 1835, N 11. Замiтки про нього див. у Г.Г.Шпета (цит. праця). - С.326-337.

41. Д.Чижевський. Нариси... -С.97-98.

42. Максимович М.А. О разделении естествознания на ветви или особенные науки. \\ Новый магазин естествознания, истории, химии, физики и сведений экономических. - 1827. Ч.1. -N 9.

43. Максимович М.А. Размышления о природе. - К.,1847. -С.75.

44. Максимович М.А. Малороссийския песни.- К.,1827; Максимович М.А. Украинския народныя песни. - Ч.1. Кн.1.-М.,1834.

45. Д.Чижевський. Нариси...- С.99.

46. Зеленецкий К.П. Опыт исследования некоторых теоретических вопросов. - Кн. 1-4.- М.,1835-1836.

47. Зеленецкий К. О Логике как о систематически целом и как о науке, объясняющей факты Мышления и Знания. -М.,1836.-Кн.3.- С.9.

48. Д.Чижевський Нариси...- С.100.

49. Курляндцев М.Д. Речь о начале, постепенном развитии и настоящем состоянии опытной физики. - Одесса, 1832.-С.45-50.

50. Там само.- С.21-50.

51. Д.Чижевський. Нариси...- С.100-101.

52. Бiографiчнi данi про П.С.Авсенева див. у статтi И.Кузнецова. Славная киевская школа.\\ Новый круг, 1992, N 2. -С.27.

53. Авсенев П.С. Сборник из лекций бывших пофессоров Киевской духовной академии. - К.,1869. - С.317.

54. Див. з цього приводу зауваження Г.Г.Шпета (цит. праця).-С.195-200.

55. Авсенев П.С. Из записок по психологии \\ Сборник лекций... С. 139-140.

56. Д.Чижевський. Фiлософськi iдеї Шеллiнга (1775-1854) на Українi. \\Проблеми фiлософiї, 1992, N92. - С.30-31.

57. Див. також Шпет Г.Г. (цит. праця). - С.175-183.

58. Карпов В. О философии в мире христианском и ее направлениях\\ Журнал Министерства народного просвещения, Ч.ХСП, 1856 - С.197.

59. Д.Чижевський. Вплив фiлософiї...- С.31-32.

60. Кронеберг И.Я. (цит. праця). - С. 253-289.

61. Д.Чижевський. Нариси... - С.142-143.

62. Там само.- С.109.

63. Там само. -С.101.

64. Малахов В.А. Кант i Гоголь: подвiйний портрет \\ Фiлос. i соц. думка. - 1992р., N 1-2.

65. Д.Чижевський. Нариси... - С.101-102.

66. Див. Кузнецов И. Славная киевская школа. - С. 26.

67. Шпет Г.Г. (цит. праця). - С.197-198.

68. Д. Чижевский. Гегель в России.- Париж, 1939.

69. Про це згадує й Н.А.Куценко у своїй статтi - Етичний аспект гносеологiчної концепцiї Фiхте \\ Проблеми етики та естетики. - N 45. - К.,1991.

70. Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, изданный по случаю 50-летнего юбилея \1819-1869\. - К.,1869. -С.83.

71. Там само. - С.7.

72. Там само. - С.75-86.

73. Див. Кузнецов И. Славная киевская школа. - С.26.

74. Скворцов И.М. Критическое обозрение Кантовой религии в пределах одного разума. \\ Журнал Министерства народного просвещения.- 1883, N1. - С.55, 94-95.

75. Скворцов И.М. Последнее сочинение Иоана Михайловича Скворцова\\ Труды Киевской духовной академии. - 1863, N8. -С.512-524.

76. Там само. - С.520.

77. Д.Чижевський. Нариси... - С.104.

78. Шпет Г.Г. (цит. праця). - С. 200-204.

79. Там само. - С. 202.

80. Там само. - С. 201.

81. Детальнiше про Мiхневiча див. Шпет Г.Г. (цит. праця).-С.200-204.

82. Д.Чижевський. Нариси... - С.102-104, 105-108.

83. Гогоцкий С.С. Философський лексiкон. - К.,1857-1863. -Т.1-4. - Ч. 1-5; Гогоцький С.С. Обозрение системы Гегеля. -К.,1860.

84. Новицкий О.М. Краткое руководство к логике с предшествующим очерком психологии. - К.,1844; Новицкий О.М. Руководство по опытной философии. - К.,1840.

85. Тулов М.О. Руководство к познанию родов и форм поэзии. -К.,1853.

86. Д.Чижевський. Нариси... - С.104.

87. Там само. - С. 107-110.

88. Там само. - С.108-109.

89. Там само. - С.109-110.

90. Деякi побiжнi замiтки з цього приводу знайдемо в працi Д.Чижевский. Гегель в России. - Париж, 1939.- С.25-28.

91. Там само.- С. 28-30.

92. Там само.- С.25-31.

93. Там само. - С.26-30, 223-225.

94. Бичко I.В., Бiлодiд В.Д., Лук М.I. Фiлософiя у Київському унiверситетi (друга половина XIX - початок XX ст.)\\Фiлос. думка. -1983, N3.- С.66-70; Пашкова А.А. Философская мысль в Киевском университете в дооктябрьский период \\ Филос. науки. - 1984, N 5. - С.101-108; Кравец И.П. И.Шад - профессор философии Харьковського университета \\ Филос. науки.- 1960, N 4; Iсторiя фiлософiї на Українi. - К.,1987. -Т.2.- С.17-29, 101-135.

95. Ткачук М.Л. Київський унiверситет у росiйськiй фiлософськiй культурi XIX - початку XX ст.\\Проблеми фiлософiї. - 1992, Вип. N 92. - С.122-128; Лук М.I. Феномен Юркевича i українська духовнiсть.\\ Пробл. фiлос.- 1992, N 94; В.Жмир. М.О.Максимович- патрiарх новiтньої української науки.\\Фiлос. i соцiол. думка.- 1994, N 1-2. -С.188-193; Лiсовий В.С. Дмитро Iванович Чижевський: онтологiя, гносеологiя, фiлософiя культури.\\Фiлос. i соцiол. думка.- 1994, N 5-6. -С.4-18; Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. -К.,1994; Iсторiя фiлософiя України. Пiдручник. - К.,1994.

96. Детальнiше про погляди вчених-природознавцiв, щоправда цiлком з матерiалiстичної позицiї див. статтi А.С.Грожина -Фiлософськi погляди вчених-природознавцiв Києва (друга половина XIX - початок XX ст.)\\Фiлос. i соцiол. думка. -1982,N 2. - С.73-85 та працю Д.Ф.Острянина Материалiзм и диалектика в отечественном естествознании (конец XVIII -первая полловина XIX в.).- К.,1984.

97. Про фiлософськi погляди Юркевича див. цiкавi нариси: Лук М.I. (цит. праця); I.Мойсеїв. Фiлософська, богословська та педпгогiчна спадщина П.Д.Юркевича та її мiсце в iсторiї вiтчизняної культури.\\Фiлос. i соцiол. думка. - 1994, N 5-6. - С. 248-250; Єлiстратов С. Серце як онтологiчна передумова пiзнання дiйсностi (за працею П.Юркевича "Iдея") \\Фiлос. i соцiол. думка. - 1995, N 1-2. - С.130-138.

98. Д.Чижевський. Нариси...- С.177-204.

99. Там само.-С.185.

100. Юркевич П.Д. Философские произведения. - М.,1990.

101. Козлов О.О. Критика "критики" I.Канта \\ Фiлос. i соц.думка за 1995р., N 1-2.- С.158-169.

102. Гиляров А.Н. Введение в философию. - К.,1907.- С.30-39.

103. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. - В 2-х ч. -К.,1896 Ч. 1, - К.,1904, Ч.2.- С. 110-120.

104. Там само. - Ч.2. -С.115-118.

105. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. - К.,1904. - Ч.2; Челпанов Г.И. Введение в философию. - К.,1907.

106. Цит. по: Богдашевский Д. Философия Канта.- К.,1898.- С.9.

107. Богдашевский Д.И. Философия Канта.-К.,1898.

108. Линицкий П.И. Основные вопросы философии.- К.,1901.-С.174-178.

109. Лесевич В.В. От Конта к Авенариусу. \Собр.соч.: В 3-х т., М.,1915. - Т.2.

110. Д.Чижевский. Гегель в Росии.- Париж,1939. - С.238.

111. На цьому тезiсi наголошують також Н.О.Куценко (цит. праця) та I.В.Огородник. Українська академiчна фiлософiя XIX ст. -Iсторiя фiлософiї України. Пiдручник. - К.,1994.- С.233.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ.

1. Авсенев П.С. Из записок по психологии // Сборник из лекций бывших професоров Киевской духовной академии. - К.,1869.

2. Алеппский П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. - М.,1897, вып.2.

3. Антонович Д. Українська культура. Лекцiї за ред. Д.Антоновича. - К.,1993.

4. Археология Украинской ССР. - К., Т.2.

5. Багалiй Д.I. Українськiй мандрований фiлософ Григорiй Саввич Сковорода. - Харьков, 1926.

6. Бадзьо Ю. Україна: четверта спроба, або чи виживуть українцi? //Розбудова держави. - К., 1995, N9-10, вересень-жовтень.

7. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов'ян. - К.,1991.

8. Барокко в слов'янських культурах. - М.,1982.

9. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII-XVIII веков. - Л.,1981.

10. Бетко I. Сковорода-мiстик в культурологiйнiй концепцiї Д.Чижевського. // Фiлософська i соцiологiчна думка. - К., 1994, N5-6.

11. Бичко А.К., Бичко I.В. Феномен української iнтелегенцiї. - К.,1995.

12. Бичко I.В., Бiлодiд В.Д., Лук М.I. Фiлософiя у Київському унiверситетi (друга половина XIX - початок XX ст.) //Фiлософська i соцiологiчна думка. - К., 1983, N3.

13. Бiлич Т.А. Свiтогляд Г.С.Сковороди. - К.,1957.

14. Богдашевський Д.И. Философия Канта. - К.,1898.

15. Бондарь С.В. О времени проникновения мифологических воззрений, религиозных и философских учений античности на территорию Украины. //Отечественная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура. - К.,1991.

16. Бондарь С.В. Философско-мировоззренческое содержание "Изборников" 1073 * 1076 годов. - К.,1990.

17. Бондар С.В. Щирiсть - чiльний принцип життя i фiлософiї Г.С.Сковороди // Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К.,1992.

18. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релiгiйних поглядах та вiруваннях. - К.,1993.

19. Бурхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2-х т. Пер с нем. - Т. 1-2. - Спб., 1904-1906.

20. Вейль. Странный философ. - К.,1903.

21. Велланский Д.М. Обозрение Главного содержания философии естествознания.- Спб., 1812.

22. Вельфин Г. Ренессанс и барокко. Пер с нем. - Спб.,1913.

23. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. - М.-Л.,1930.

24. Вiд Вишенського до Сковороди: З iсторiї фiлософської думки на Українi XVI-XVIII ст. - К.,1972.

25. Винниченко В. Вiдродження нацiї: В 3-х част. - К.,1990.

26. Возняк М. Iсторiя української лiтератури. - Кн.2.- Львiв, 1994.

27. Виппер Б.Р. Архитектура русскаго барокко. - М.,1978.

28. Висоцкий С. Княгиня Ольга i Анна Ярославна - славнi жiнки Київської Русi. - К.,1991.

29. Вишенський I. Книжка. // Українська лiтература XIV-XVI ст. - К.,1988.

30. Вышеславцев Б. Вера, неверие и фанатизм. - Варшава, 1928.

31. Вышеславцев Б. Сердце в христианской и индийской мистике. //Вопросы философии. - М., 1990, N4.

32. Гаврiил архiепископ. Исторiя фiлософiи. - Т. 6 - Казань, 1840.

33. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. - М.,1988.

34. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. - Кн. 1-2-3 -Спб.,1993-1994.

35. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2-х т. - М.,1970-1971.

36. Геродот iз Галiкарнасу. Скiфiя: Найдавнiший опис України з V столiття перед Христом. - К.,1992.

37. Гизе Ф.И. Всеобщая химия для учащих и учащихся. - Харьков, 1813.

38. Гиляров А.Н. Введение в философию. - К.,1907.

39. Гогоцкий С.С. Философский лексiкон. - К., 1857-1863.

40. Гогоцкий С.С. Обозрение системы Гегеля. - К.,1860.

41. Голенищев-Кутузов И.Н. Барокко и его теоретики.//В кн. XVII век в мировом литературном развитии. - М.,1963.

42. Голiченко Т.С. Слов'янська мiфологiя та антична культура. - К.,1994.

43. Горський В.С. Фiлософськi iдеї в культурi Київської Русi XI- початок XII в.- К.,1988.

44. Горський В.С. Нариси з iсторiї фiлософської культури Київської Русi (середина XII - середина XIII ст.). -К.,1993.

45. Горський В.С. Iсторiя української фiлософiї: Курс лекцiй. - К.,1996.

46. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. //Сучаснiсть. -К., 1992, N11.

47. Григор'єв Н. Українська нацiональна вдача. - Вiннiпег, 1941.

48. Грожин А.С. Фiлософськi погляди вчених-природознавцiв Києва (друга половина XIX- початок XX в.).- К.,1984.

49. Громов Н.Т. Образ Софии Премудрости в культуре древней Руси. //Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки). - К.,1988.

50. Грот Н. Философия и ее общие задачи. - Спб.,1904.

51. Грушевський М.С. Iсторiя України-Руси. - Т.1-2. -К.,1991-1992.

52. Грушевський М.С. Нарис iсторiї Київської землi вiд смертi Ярослава до кiнця XIV сторiччя. - К.,1991.

53. Грушевський М.С. Iсторiя української козаччини.//Вiтчизна. - К.,1989, N4.

54. Гумилев Л. География етноса и исторический период. -Л.,1990.

55. Гуцало О. Стародубське барокко. // Збiрка секцiї мистецтв. - К., 1921, вип.1.

56. Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности.- Вибране.-К.,1991.

57. Драч I.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорiй Сковорода: Бiографiчна повiсть. - К.,1984.

58. Енциклопедiя Українознавства. - Т.1-5. - Торонто, 59. Ерн В.Ф. Сковорода. Жизнь и учение. - М.,1912.

60. Ерн В.Ф. Русский Сократ. //Северное сияние. - 1908, N1.

61. Єлiстратов С. Серце як онтологiчна передумова пiзнання (за працею П.Юркевича "Iдея") // Фiлософська i соцiологiчна думка. - К., 1995, N1-2.

62. Ємельянов Б.В., Томилов Н.В. Станкевич как историк и критик немецкой философии конца XVIII начала XIX в.// Кантовский сборник. - Калининград, 1987.

63. Єфiменко О.Я. Философ из народа: личность Г.С.Сковороды как мыслителя// Южная Русь.- Т.2.- Спб.,1905.

64. Єфремов С. Iсторiя українського письменства. - Нью-Йорк, 1991.

65. Жмир В. М.О.Максимович - патрiарх новiтньої української науки. //Фiлософська i соцiологiчна думка. - К., 1994, N1-2.

66. Жолтовський П.М. Український живопис XVII - XVIII столiть. - К.,1978.

67. Забужко О.С. Фiлософiя української iдеї та європейський контекст (франкiвський перiод). - К.,1993.

68. Закидальський Т. Поняття серця в українськiй фiлософськiй думцi. //Фiлософська i соцiологiчна думка. - К., 1991, N8.

69. Закидальський Т. Дослiди в дiаспорi над iсторiєю вкраїнської фiлософiї. //Фiлософська i соцiологiчна думка.- К., 1993, N4.

70. Замалеєв А.Ф. Философская мысль средневековой Руси. -Л.,1987.

71. Запаско Я.П. Мистецтво книги на Українi в XVI-XVIII ст. -Львiв, 1971.

72. Захара I.С. Ст. Яворський. - Львiв,1991.

73. Зеленецкий К.П. Опыт некоторого исследования теоретических вопросов. - Кн. 1-4. - М.,1835-1836.

74. Зеленогорский Ф. А. И.Е.Шад.//Записки Харьковського университета. - Х., 1896, N2.

75. Зеленогорский Ф.А. Философия Григория Саввича Сковороды, украинского философа XVIII ст. //Вопросы философии и психологии. - Кн.23\3, 24\4. - 1894.

76. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2-х т. -М.,1991.

77. Iваньо I.В. Фiлософiя та стиль мислення Сковороди. -К.,1983.

78. Iваньо I.В. Про українськке лiтературне барокко. - Радянське лiтературознавство. - К.,1970.

79. Iларiон, митрополит. Св. Дмитрий Туптало. - Вiннiпег, 1960.

80. Iларiон, митрополит. Старець Паїсiй Величковський. -Вiннiпег, 1975.

81. Iларiон, митрополит. Слово про Iгорiв похiд. - Вiннiпег, 1949.

82. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. - Т.1.- Париж,1953.

83. Iсторiя української культури (ред. I. Крип'якевич). -К.,1994.

84. Iсторiя фiлософiї України. - К.,1994.

85. Каменский З.А. Философские идеи русского Просвещения. -М.,1971.

86. Карпов В. О философии в мире христианском и ее направлениях. //Журнал Министерства народного просвещения. - 1856.

87. Кант И. Сочинения : В 4-х т. - М.,1993.

88. Кашуба М. Георгий Конисский. - М.,1979.

89. Киричук О.В. Ментальнiсть: сутнiсть, функцiї, генеза. //Ментальнiсть. Духовнiсть. Саморозвиток особистостi. Тези доповiдей та матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї. - Ч.1.- Київ-Луцьк, 1994.

90. Козлов О.О. Критика "Критики" I.Канта.//Фiлософська i соцiологiчна думка. -К.,1995, N1-2.

91. Козлов А. Очерки из истории философии. - К.,1887.

92. Козуля О. Жiнки в iсторiї України. - К.,1993.

93. Кониський Георгiй. Моральна фiлософiя або етика. //Фiлософськi твори: У 2-х т. - К.,1990.

94. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. - М.,1976.

95. Костомаров М. Историческiе монографии и изследования Николая Костомарова. - Спб.,1863.

96. Костомаров М. Слов'янська мiфологiя. - К.,1994.

97. Кравец И.П. И.Шад - професор философии Харьковського университета. //Философские науки. - М.,1960, N4.

98. Крестовский Вс. Сочинения в стихах и прозе Григория Сковороды с его портретом и почерком его руки. //Русское слово. - Кн.7.- 1861.

99. Кримський С.Б. Сприйнявши серцем, осягнувши розумом. //Вiче, серпень. - К.,1993.

100. Кримський С.Б. Пiд сiгнатурою Софiї.// Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1995, N5-6.

101. Кронеберг И.Я. О изучении словесных наук. //Журнал Министерства народного просвещения. - 1835, N11.

102. Кудринський Ф. Философ безь системы. //Киевская старина. - К.,1898, N1-3.

103. Кузнецов И. Славная киевская школа.// Новый круг.- 1992, N2.

104. Куклина И.В. Анахарсис.//Вестник рев. истории. - 1971, N3.

105. Кулiш П. Обзор украинской словесности.//Основа.- 1861, N1.

106. Кулiш П. Твори в 6-ти т.- Львiв, 1908-1910.

107. Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихологiї i диференцiальної психологiї релiгiї.//Релiгiя в життi украинського народу. - Мюнхен-Рим-Париж, 1966.

108. Курляндцев М.Д. Речь о начале, постепенном развитии и настоящем состоянии опытной физики. - Одесса, 1832.

109. Кьеркегор С. Страх и трепет. - М.,1993. 110. Ласло-Куцюк Магдалена. Григорiй Сковорода i священi числа античностi.// Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К.,1992.

111. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М.,1992.

112. Лесевич В.В. От Конта к Авенариусу.//Собрание сочинений: В 3-х т.- Т.2.- М.,1915.

113. Лисяк-Рудницький I. Нариси з iсторiї нової України. -Львiв, 1991.

114. Линицький П.И. Основные вопросы философии. - К.,1901.

115. Литвинов В.Д. Iдеї раннього Просвiтництва у фiлософськiй думцi України. - К.,1984.

116. Лiсовий В.С. "Культура" та "цивiлiзацiя" (концептуально-семантичний аналiз).//Фiлософська i соцiоллогiчна думка. - К.,1993, N1.

117. Лiсовий В.С. Дмитро Iванович Чижевський: онтологiя, гносеологiя, фiлософiя культури.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1994, N5-6.

118. Лiсовий В.С. Критика унiверситетської програми.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1991, N5.

119. Лiсовий В.С. Фiлософiя i метафiзика.//Генеза.- К.,1994, N2.

120. Лихачев Д.С. Барокко и его русский вариант XVII века. //Русская литература. - М.,1969, N2.

121. Лодий П.Д. Логические наставления. - Спб.,1815.

122. Лодий П.Д. Теория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем государственном праве. - Спб., 1828.

123. Лук М.I. Феномен Юркевича i українська духовнiсть. //Проблеми фiлософiї. - К.,1992, N94.

124. Лукомский Г. Украинское барокко. - Спб.,1911.

125. Любченко В.Ф. Львiвська скульптура XVI-XVII ст. - К.,1981.

126. Макаров А. Свiтло Українського Бароко. - К.,1994.

127. Макаров А. Козацтво i барокко //Дзвiн. - К.,1991, N5.

128. Максимович М.А. Размышления о природе. - К.,1847.

129. Максимович М.А. Малороссийския песни. - К.,1827.

130. Максимович М.А. Украинския народныя песни. - Кн.1, Ч.1.-М.,1834.

131. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. - К.,1992.

132. Малахов В.А. Кант i Гоголь: подвiйний портрет.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1992, N1-2.

133. Мiрчук I. Iсторiя української культури. - Мюнхен-Львiв, 1994.

134. Мiрчук I. Петро Лодiй та його переклад "Elementa Philosophiae" Баумайстра. //Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1993, N4.

135. Мiрчук I. Сковорода, замiтки до iсторiї української культури.- Прага, 1925.

136. Мiрчук I. Свiтогляд українського народу (спроба характеристики). - Прага, 1942.

137. Митрович К. Платонiчнi елементи у фiлософiї Сковороди.// Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. -К., 1992.

138. Михневич И. Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с системами других германских философов. - Одесса, 1850.

139. Модзалевський В. До бiографiї українського штихаря Григорiя Левицького.//Збiрка секцiї мистецтв. - К.,1921, вип.1.

140. Морозов А.А. Основные вопросы изучения славянского барокко. //Советское славяноведение. - М.,1971, N4.

141. Москалець В. Релiгiйнiсть як риса українського нацiонального характеру.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1993, N1.

142. Наливайко Д. Искусство: направление, течение, стили. -К.,1981.

143. Наливайко Д. Свiт барокко.//Всесвiт. - К.,1976, N3.

144. Наливайко Д. Козацька християнська республiка. - К.,1992.

145. Нечуй-Левицький I. Свiтогляд українського народу (ескиз української мiфологiї). - К.,1993.

146. Ничик В.М. Рецепции греческой духовной культуры на Украине в конце XVI- начале XVII вв.//Отечественная философская мысль XI-XVIIвв. и греческая культура. - К.,1991.

147. Нiчик В. Феофан Прокопович. - М.,1977.

148. Нiчик В. Культурна i церковна дiяльнiсть П.Могили та процес нацiонального вiдродження України.//Церква i нацiональн вiдродження. - К.,1993.

149. Нiчик В., Литвинов В., Стратiй Я. Гуманiстичнi iдеї на Українi. - К.,1991.

150. Новицкий О.М. Руководство по опытной философии. - К.,1840.

151. Огiєнко I. Українська церква: В 2-х т. - К.,1993.

152. Огiєнко I. Українська культура. - К.,1991.

153. Осиповский Т.Ф. О динамической системе Канта. // Речи, говоренные на торжественном собрании Харьковского университета 30 августа 1807 г.- Х., 1807.

154. Отечественная философская мысль XI - XVII и греческая культура. - К.,1991.

155. Павловский А.Ф. О вероятности. - Харьков, 1821.

156. Пам'ятки братських шкiл на Українi (кiнець XVI поч.XVIIст.):Тексти i дослiдження. - К.,1988.

157. Парахонський Б. Барокко. Поетика i символiка.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1993, N6.

158. Паскаль Блез. Мысли.- В кн.: Французкий мудрец Паскаль. Его жизнь и труды.- М.,1911.

159. Паславський I. З iсторiї розвитку фiлософських iдей на Українi в кiнцi XVI- першiй третинi XVII ст. - К.,1984.

160. Пашкова А.А. Философская мысль в Киевском университете в дооктябрьский период.//Философские науки. - 1984, N5.

161. Пашук А.I. Iван Вишенський - мислитель i борець. - Львiв, 1990.

162. Пащенко Є.М. Українське барокко в Сербiї. //Всесвiт. - К.,1977, N2.

163. Петров Н.И. Первый малороссийский период жизни и научно-философского развития Григория Саввича Сковороды. //Труды Киевской духовной академии. - Т.3. - К.,1902, N12.

164. Пiстрий I.В. Дiалог - форма фiлософствування Платона i Сковороды.//Сковорода Григорий: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К.,1992.

165. Пiтч Р. Найголовнiшi елементи П.Д.Юркевича.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1992, N9.

166. Попович М. Мировоззрение древних славян. - К.,1985.

167. Потебня А. Слово и миф. - М.,1989.

168. Почапський А.М. Фiлософiя в Харьковському укiверситетi у першiй чвертi XIX ст.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1971, N3.

169. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. - Т.2. - М.,1959.

170. Прiцак О. Походження Русi.//Хронiка-2000.- К., 1992, вип. 1-2; 1993, вип. 1-2 (3-4), 3-4 (5-6), 5 (7).

171. Прокопович Ф. Етика.//Фiлософськi твори: У 3-х т.- К., 1979-1980. - Т.2.

172. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. - М.,1984.

173. Рижский И.С. Умословие или Умственная философия. - Спб.,1790.

174. Рогович М. Київська Русь i античнiсть.//Фiлософська думка. - К.,1980, N4.

175. Розвиток фiлософської думки в Українi. - Ч. 1-2. -Львiв, 1991.

176. Розумний Я. Маркiян Шашкевич - символ нацiонального вiдродження.//Сучаснiсть. - К.,1992, N6.

177. Роменець А. Джерело вогняне: Учення про самопiзнання в дiалозi Г.С.Сковороди "Наркiсс".//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1992, N8.

178. Роменець В. Iсторiя психологiї епохи Вiдродження. - К.,1988.

179. Сакович Касiян. Трактати про душу.//Пам"ятки братських шкiл на Українi.- К.,1988.

180. Сборник из лекций профессоров Киевской духовной академии, изданный по случаю 50-летнего юбилея (1819-1869). -К.,1869.

181. Сверстюк Є. Українська лiтература i християнська традицiя. //Сучаснiсть.- К.,1992, N12.

182. Скворцов И.М. Критическое обозрение Кантовой религии в пределах одного разума.//Журнал Министерства народного просвещения. - 1883, N1.

183. Скворцов И.М. Последнее сочинение Иоана Михайловича Скворцова.//Труды Киевской духовной академии. - К.,1863, N8.

184. Сковорода Григорiй. Твори: У 2-х т. - К.,1994.

185. Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К.,1992.

186. Скуратiвський В. Микола Костомаров.//Сучаснiснь.- К.,1992, N9.

187. Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи. -М.,1979.

188. Спиридонов Д.С. Уроженцы северного побережья Черного моря в истории древнегреческой мысли.//Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии (год тридцать первый). - 1918, N54.

189. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. - Т.3.- Спб.,1903.

190. Стемпковский И. Исторические изыскания о жизни и писаниях Боспорянина Сфера, философа стоической школы.//Московский вестник. - М.,1828, N10.

191. Степовик Д.В. Леонтiй Тарасевич i українське мистецтво барокко. - К.,1986.

192. Степовик Д.В. Iван Щирський. - К.,1988.

193. Стойкович О.И. Система физики. - Харьков, 1813.

194. Стратий Я.М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII в.- К.,1981.

195. Стратий Я.М. Концепция человека в "Трактате о душе" И.Гизеля. //Проблемы философии. - К., 1987, вып. 74.

196. Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. - К.,1982.

197. Студинський К. Три панегiрики XVII вiку. //Записки Наукового Товариства iм.Шевченка. - Кн, 4.- 1896.

198. Сумцов М.Ф. Сковорода i Ерн.//Лiтературно-науковий вiсник. - Т.69.- Кн.1. - 1918.

199. Титов М.Ф. св.Димитрий митрополит Ростовский, бывший ученик Киевской духовной Академии. - К.,1909.

200. Ткачук М.Л. Київський унiверситет у росiйськiй фiлософськiй культурi XIX - початку XX ст.//Проблеми фiлософiї. - К.,1992, Вип.92.

201. Транквiлiон-Ставровецький К. Зерцало Богословiя. -Нью-Йорк, 1970.

202. Тулов М.О. Руководство к познанию родов и форм поэзии. -К.,1853.

203. Українське барокко та європейський контекст. - К.,1991.

204. Українська душа. - К.,1992.

205. Українська культура: iсторiя i сучаснiсть. - К.,1994.

206. Українське лiтературне бароко. - К.,1987.

207. Українська лiтература XIV-XVI столiть. - К.,1988.

208. Українська лiтература XVIII ст. - К.,1983.

209. Ушкалов Л.В., Марченко О.В. Нариси з фiлософiї Григорiя Сковороди. - Х.,1993.

210. Фiлософiя Вiдродження на Українi. - К.,1990.

211. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX-XX вв. - К.,1990.

212. Фихте И.Г. Сочинения: В 2-х т. - Спб.,1993.

 213. Флоровский Г.В. Пути русскаго богословiя. - Париж,1983.

214. Франк С.Л. Свет во тьме. - Париж, 1949.

215. Хиджеу А. Григорий Варсава Сковорода.// Телескоп. -Ч.26.- 1835, N5.

216. Хиджеу А. Сократ и Сковорода.//Одесский вестник. - 1983, N37.

217. Хижняк З. Києво-Могилянська академiя. - К.,1981.

218. Хиряков А. Украинский Сократ.//Образование. - 1987, N9.

219. Цыганенко Г.Г. Этимологический словарь русского языка. -К.,1989.

220. Челпанов Г.И. Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. - В 2-х ч.-К.,1896-1904.

221. Челпанов Г.И. Введение в философию.- К.,1907.

222. Чижевський Д.I. Працi:

- Антична лiтература в старiй Українi.//Науковий збiрник УВУ.- Т.6. - Мюнхен,1956.

- Вишенський Iван.

- Гегель в России.- Париж, 1939.

- Грушевський Михайло Сергiєвич як iсторик лiтератури. -History of Ukrainian literature.- New York, 1960.

- До проблем барокко.//Сучаснiсть. - 1974, N4.

- До проблем двiйника у Достоєвського.//О Достоєвськом. -Прага, 1929.

- До характерологiї слов'ян. Українцi.

- Етика i логiка. -Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. - К.,1993.

- Захiдноєвропейська фiлософiя в старiй Українi (XV-XVIII ст.)- Доповiдь, прочитана в Українському науковому Iнститутi в Берлiнi.- 14 сiчня 1927 р.

- Значiння Харкiвського Унiверситету в українському духовному життi.//Молода Україна. - Лютий, 1956.

- Iсторiя української лiтератури: Вiд початкiв до доби реалiзму. - Тернопiль, 1994.

- Кулiш П.О.- український фiлософ серця.- Slavische Rundschau.- April, 1931.

- Культурно-iсторичнi епохи.- Slavistica, No.78. - Second Edition. - Augsburg-Montreal,1978.

- Липинський В. як фiлософ iсторiї.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1991, N10.

- Льогiка.- Конспект лекцiй, прочитанний у Вищому Педагогiчному Iнститутi iм. М.Драгоманова. - Прага,1924.

- Мiцкевич i українська лiтература.//Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium. - Berkeley and Los Angeles, 1955.

- Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi. - К.,1992.

- Платон в древней Руси.//Записки русского исторического общества в Праге. - Кн.2. - Прага, 1930.

- Поза межами краси (До естетики бароккової лiтератури).

- Початки i кiнцi нових iдеологiчних епох.- Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя. - К.,1993.

- Праця в гвлузi фiлософiї. - Iсторiя фiлософiї України. Хрестоматiя.- К.,1993.

- Про "шинель" Гоголя. //Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1994, N5.

- Українська фiлософiя.//Фiлософськi студiї.- К.,1993, N1.

- Фiлософiя Г.С.Сковороди. - Варшава, 1934.

- Фiлософiя на Українi. - Прага, 1926.

- Фiлософськi iдеї Шеллiнга (1775-1854) на Українi.//Проблеми фiлософiї. - К.,1992, Вип.92.

- Шевченко i Давид Штраус. - Частина промови, виголошеної на святкуваннi Шевченкiвських днiв у Педагогiчному Iнститутi у Празi. - Прага, квiтень 1925 р.

- Шевченко Т. i релiгiя.//Журнал "Щоденнi записки". - Т. 10.- Варшава-Львiв, 1936.

223. Шевченко Т. Повне зiбрання творiв у 10-ти т. - К.,1964.

224. Шевченко В.I. Концепцiя пiзнання в українськiй фiлософiї. - К.,1993.

225. Шевчук В. Дорога в тисячу рокiв. - К.,1990.

226. Шевчук В. Вiдродження i Реформацiя в українськiй культурi XV-XVII ст.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1989, N4.

227. Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И.Канта. - К.,1974.

228. Шинкарук В.I. Проблеми фiлософiї культури у творчостi Г.С.Сковороди.//Фiлософська i соцiологiчна думка. - К.,1995, N1-2.

229. Шлемкевич М. Загублена українська людина. - К.,1992.

230. Шпенглер О. Пессимизм?//Европейский альманах. - М.,1991.

231. Шпет Г.Г. Сочинения. - М.,1989.

232. Шудря К.П. Дивовижний феномен української культури.//Сковорода Григорiй: Дослiдження, розвiдки, матерiали. - К.,1992.

233. Шудря К.П. Свiтогляд i духовна культура. - К.,1993.

234. Щурат I.В. Українськi джерела до iсторiї фiлософiї. -Львiв, 1908.

235. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.,1991.

236. Юркевич П.Д. Философские произведения. - М.,1990.

237. Яворницький Д. Iсторiя запорiзьких козакiв. - Львiв, 1990.

238. Якоб Л.Г. Курс философии для гимназий Росийской империи. - Спб.,1811.

239. Яковенко Б. Очерки русской философии. - Берлин, 1922.

240. Янiв В. Релiгiйнiсть українця з етнопсихологiчного погляду. //Релiгiя в життi українського народу. - Мюнхен-Рим-Париж, 1966.

241. Ярмусь С. П.Д.Юркевич i його фiлософська спадщина. -Вiннiпег, 1979.

242. Ярмусь Ст. Пасторальна антропологiя.//Київська старовина. - К.,1994, N3.

243. Angial A. Die slawiche Barockwelt. - Leipzig, 1961.

244. Bruce L. Malina. Christian Origins and Cultural Anthropology. Practical Models for Biblical Interpretation.- Jorn Knox Press. - Atlanta, Georgia, 1986.

245. Desmond William. Philosophy and Its Others. Ways of Being and Mind. - State University of New York Press.- Albany6 1990.

246. Hantula, Richard. Highlights of the Skovoroda Jubilee. -Harvard Ukrainian Studies. - 1977, N1.

247. Hernas Cz. Barok. - Warszawa, 1973.

248. Hryhorij Savyc Skovoroda (An Antology of Critical Articles). - Canadian Institute of Ukrainian Studies, Press. - Edmonton, Toronto, 1994.

249. Neuman L. Cheski barok. - Praha, 1974. 250. Oljanchin D.N. Skovoroda, Der ukrainische Philosoph des XVII Lahrhunderts. -Berlin-Konigsberg, 1928.
<<< повернутсь | ЗМІСТ | далі >>>


[ HOME ]
ДИСЕРТАЦІЯ ІРИНИ ВАЛЯВКО
© ОУНБ Кропивницький 1999-2010     Webmaster: webmaster@library.kr.ua