<<<  |  DC.Metadata
Назва:			Набір елементів метаданих Dublin Core
(Дублінського ядра) Версія 1.1: Довідковий опис


Дата випуску: 1999-07-02
Ідентифікатор: http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/
Заміняє: http://dublincore.org/documents/1998/09/dces/
Замінено на: Незастосовно
Остання версія: http://dublincore.org/documents/dces/
Статус документа: Є рекомендацією Ініціативи метаданих Dublin Core (Дублінського ядра).
Публікація у якості рекомендації означає, що приведені специфікації є
стабільними і підтримуються для прийняття спільнотою Dublin Core.
Опис документа: Дійсний документ є довідковим описом версії 1.1
Набору елементів метаданих Dublin Core. Він заміняє Набір елементів
метаданих Dublin Core, версія 1.0., версія 1.0.
Метадані оригиналу http://purl.org/dc/documents/rec-dces-19990702.htm.rdf
документа:

Передмова

  Дійсний документ узагальнює оновлені визначення елементів метадани Dublin Core Дублінського ядра), спочатку
визначених у RFC2413 (Метадані Dublin Core для знаходження ресурсів). Ці нові дефініції офіційно відомі як Версія 1.1.

   У дефініціях використовується формальний стандарт для опису
елементів метаданих. Формалізація допомагає поліпшити взаємодію з іншими спільнотами, що використовують Метадані, підвищити чіткість, визначити границі і внутрішній зв'язок дефініцій елементів метаданих Dublin Core. Для визначення кожного елемента Dublin Core використовується набір з десяти атрибутів зі стандарту  ISO/IEC 11179 (ІСО 11179 - Специфікація і стандартизація елементів даних) для опису елементів даних, що містять у собі:

  На щастя, шість з перерахованих вище атрибутів є загальними для всіх елементів Dublin Core. Вони представлені з відповідними значеннями у такий спосіб:

 Версія:				1.1
Орган реєстрації: Ініціатива метаданих Дублінського ядра
Мова: en
Обов'язковість: Довільна
Тип даних: Ланцюжок символів
Максимальна поширеність: Необмежена

  Представлені атрибути, будучи частиною формальних визначень елементів, не будуть, проте, повторюватися у визначеннях, що нижче приводяться.

  Визначення, представлені тут, включають обидві форми елементів Dublin Core - концептуальну і репрезентативну, тобто їхній зміст і представлення. Атрибут Визначення фіксує семантичну концепцію, а атрибути - Тип даних і Коментарі - представлення даних.

  Кожне визначення Dublin Core відноситься до описуваного ресурсу. Ресурс визначається  RFC2396 (Уніфікований ідентифікатор ресурсу (URI): Загальний синтаксис) як "усе, що має індивідуальність / своєрідність / особливість". Для метаданих Dublin Core типовим ресурсом є інформаційний чи службовий ресурс, але може бути використано і більш широке тлумачення.

Елемент: Назва

Ім'я:		Назва
Ідентифікатор: Title
Визначення: Ім'я, надане ресурсу.
Коментар: Звичайно назвою є ім'я, під яким ресурс офіційно відомий.

Елемент: Творець

Ім'я:		Творець
Ідентифікатор: Creator
Визначення: Особа, що несе первинну відповідальність за створення змісту ресурсу.
Коментар: Приклади Творця включають персону, організацію або службу.
Звичайне ім'я Творця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Предмет

Ім'я:		Предмет і ключові слова	
Ідентифікатор: Subject
Визначення: Тема змісту ресурсу.
Коментар: Звичайно Предмет відображається за допомогою ключових слів, ключових
чи фраз класифікаційних кодів, які описують тему ресурсу.
Для практичного використання рекомендується вибирати значення
з контрольованого словника чи формальної класифікаційної схеми.

Елемент: Опис

Ім'я:		Опис	
Ідентифікатор: Description
Визначення: Повідомлення про зміст ресурсу.
Коментар: Опис може бути представлено (при необхідності) у вигляді: реферату,
змісту, посилання на графічне представлення змісту чи простого
текстового викладу змісту.

Елемент: Видавець

Ім'я:		Видавець		
Ідентифікатор: Publisher
Визначення: Особа, відповідальна за введення ресурсу в обіг.
Коментар: Приклади Видавця включають персону, організацію або службу.
Звичайне ім'я Видавця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Співвиконавець

Ім'я:		Співвиконавець	
Ідентифікатор: Contributor
Визначення: Особа, яка зробила внесок у створення змісту ресурсу.
Коментар: Приклади Співвиконавця включають персону, організацію або службу.
Звичайне ім'я Співвиконавця використовується для індикації об'єкта.

Елемент: Дата

Ім'я:		Дата	
Ідентифікатор: Date
Визначення: Дата, зв'язана з подією у життєвому циклі ресурсу.
Коментар: Звичайно Дата асоціюється із створенням або доступністтю ресурсу.
На практиці рекомендується для кодування значення дати використовувати
визначення профілю
ISO 8601 (Формати дати і часу W3C),
яке підтримує формат РРРР-ММ-ДД.

Елемент: Тип

Ім'я:		Тип ресурсу
Ідентифікатор: Type
Визначення: Природа або жанр змісту ресурсу.
Коментар: Тип вміщує терміни, які описують загальні категорії, функції, жанри
або об'єднані рівні змісту. Для практичного використання рекомендується
вибирати значення із контрольованого словника (наприклад, робочого проекту
списку Типів Dublin Core
DCT1). Для опису физичного або цифрового
представлення ресурсу використовується елемент Формат.

Елемент: Формат

ИІм'я:		Формат
Ідентифікатор: Format
Визначення: Фізичне або цифрове представлення ресурсу.
Коментар: Звичайно Формат може включати тип аудіовізуальної інформації
(медіа-тип) або величину ресурсу. Формат може використовуватися
для визначення апаратного, програмного забезпечення чи іншого обладнання,
необхідного для відтворення роботи з ресурсом. Приклади величини включають
розмір і тривалість. Для практичного використання рекомендується вибирати
значення з контрольованого словника (наприклад, списку Медіа-типів Інтернет
MIME, який визначає комп'ютерні формати аудіовізуальної інформації).

Елемент: Ідентифікатор

Ім'я:		Ідентифікатор ресурсу		
Ідентифікатор: Identifier
Визначення: Однозначне посилання на ресурс у межах даного контексту.
Коментар: Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою
рядка або числа, який відповідає формальній ідентифікаційній системі.
Приклади формальних ідентифікаційних систем включають Уніфікований Ідентифікатор
Ресурсу (URI), (Уніфікований Локатор Ресурсу URL включно), Ідентифікатор
Цифрового Об'єкта (DOI) та Міжнародний Стандартний Книжковий Номер (ISBN).

Елемент: Джерело

Ім'я:		Джерело		
Ідентифікатор: Source
Визначення: Посилання на ресурс, з якого витягнутий дійсний.
Коментар: Дійсний ресурс може бути витягнутий із Джерела цілком або частково.
Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою
рядка або числа, який відповідає формальній ідентифікаційній системі.

Елемент: Мова

ИІм'я:		Мова	
Ідентифікатор: Language
Визначення: Мова інтелектуального змісту ресурсу.
Коментар: Для практичного використання рекомендується значення елемента Мова брати
із документу
RFC 1766 (Теги для ідентифікації мови), який включає двобуквений
код мови (узятий із стандарту
ISO 639 (Коди для представлення назв мов)),
за яким слідує (при необхідності) двобуквений код країни (які в свою чергу
узяті із стандарту
ISO 3166 (Коди для представлення назв країн)).
Наприклад, "en" - для англійського, "fr" - для французького,
"en-uk" - для англійського, використовуваного у Великобританії.

Елемент: Відношення

Ім'я:		Відношення	
Ідентифікатор: Relation
Визначення: Посилання на родинний ресурс.
Коментар: Для практичного використання рекомендується ідентифікувати ресурс за допомогою
рядка або числа, що відповідає формальній ідентифікаційній системі.

Елемент: Охоплення

ИІм'я:		Охоплення		
Ідентифікатор: Coverage
Визначення: Довжина і границі змісту ресурсу.
Коментар: Охоплення звичайне включає просторове місцезнаходження (назва місцевості
або географічні координати), часовий проміжок (вказівка періоду, дата
або рядок дат) чи юрисдикцію (вказівка одиниці адміністративного розподілу).
На практиці рекомендується вибирати значення з контрольованого словника
(наприклад, Тезауруса географічних назв
TGN) і, якщо це доречно, перевага
віддається вказівкам місцевостей або часових проміжків замість цифрових
ідентифікаторів, як, наприклад, систем або координат часових рядів.

Елемент: Права

Ім'я:		Правове регулювання	
Ідентифікатор: Rights
Визначення: Інформація про права використання, що міститься усередині та поза ресурсом.
Коментар: Звичайно елемент Права містить положення про правові норми, що регулюють
функціонування ресурсу або посилання на службу, яка надає цю інформацію.
Правова інформація звичайно включає відомості про Права інтелектуальної
власності, Авторського права чи інші Майнові права. Відсутність елемента
Права не може бути підставою для будь-яких припущень про правовий статус
та інші права, що стосуються ресурсу.