ОУНБ Ім.Д.І.ЧижевськогоПРОЕКТ   ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

[ Попередня | Home ]

 • Золя Э. Творчество // Золя Э.Собр. соч.: В 26 т. - М.,Гослитиздат, 1963. - Т.11. -451 с.
 • Ибсен Г. Дикая утка //Собр. соч.: В 4 т. - М.,”Искусство”, 1957. - Т.3. - С.633-738.
 • Ибсен Г. Привидения //Собр.соч.: В 4 т. - М., “Искусство”, 1957. - Т. 3.С.455-528.
 • Камю А. Бунтующий человек. - М.,Политиздат, 1990. - 414 с.
 • Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. - М., “Советский писатель”,1989. - 647 с.
 • Касьянов Г. Український соціалізм: люди, портрети, ідеї (початок ХХ сторіччя) //Політологічні читання. - Вип.2. - К.,1992.
 • Квітка К. На роковини смерти Лесі Українки //Спогади про Лесю Українку. - К., “Радянський письменник”,1963.
 • Кестлер А. Ніч ополудні. Дж.Орвелл. Свиноферма. - К., “Заповіт”, 1991. - 272 с.
 • Кміт Ю Фрідріх Ніцше //Літературно-науковий вісник. - 1901. - №1.
 • Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. - К., “Дніпро”,1982. - 358 с.
 • Колобаева Л. Горький и Ницше // Вопросы литературы. - 1990. - №10.
 • Коряк В. На Електриди! //Мистецтво. - 1919. - №1.
 • Костюк Г. Володимир Винниченко та його доба. - Нью-Йорк, 1980. - 280 с.
 • Костюк Г. У світі ідей та образів. - “Сучасність”, 1983.- 535 с.
 • Коцюбинський М. Лист до М.Мочульського від 30 листопада 1905 р. //Коцюбинський М.Твори: У 7 т. - К., “Наукова думка”, 1975. - Т.6. - С.42-44.
 • Куприн А. О Кнуте Гамсуне // Куприн А. Собр. соч.: В 9 т. - М., “Художественная литература”,1964. - Т.9.- С.471-477.
 • Лаврова Н. Ницше Фридрих //Современная западная философия. - М., Политиздат,1991.- С.211-214.
 • Ленин В.И. Письмо к Инессе Арманд //Ленин В.И. Собр соч., изд.5-е. - М., Политиздат,1964. - Т.48.- С.285-286.
 • Лепкий Б. Із спогадів. Василь Стефаник //Дивослово. - 1996. - №9.
 • Листування Володимира Винниченка з Євгеном Чикаленком //Інститут рукописів Національної бібліотеки ім.В.Вернадського. - Фонд 293. - Справа 73-183; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - Фонд 1823. - Опис 1. - Справа 35.
 • Листування Володимира Винниченка з Люсею Гольдмерштейн //Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - Фонд 1823. - Опис 1. Справа 28-29.
 • Листування Максима Горького із Володимиром Винниченком //Слово і час. - 1993. - №2.
 • Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань //Сучасність. - 1980. -№9.- С.60-77.
 • Лівицька М. На грані двох епох. -Нью-Йорк, 1972. - 354 с.
 • Литературное наследство. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. - М., “Наука”, 1965. - Т. 72.- 620 с.
 • Луців О. О.Кобилянська і Ф.Ніцше //Літературно-науковий вісник. - 1928. - №4-5.
 • Мазепа І. Підстави нашого відродження. Частина перша. Причини нашої бездержавности. - Б.м., “Прометей”, 1946.- 179 с.
 • Маланюк Є.Буряне поліття //Маланюк Є. Книнга спостережень. Статті про літературу. - К.,”Дніпро”, 1997. - С.210-227.
 • Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта// Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. - М.,Гослитиздат, 1961. - Т.10.- С.473-508.
 • Мельник В.О. Суворий аналітик доби. Валер”ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. - К., “Віпол”,1994.- 318 с.
 • Мігель де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. - К., “Дніпро”,1995.- 700 с.
 • Мольнар М. Забутий письменник? //Винниченко В. Оповідання. - Братислава, 1968.
 • Мопассан Гі де. Сповідь //Мопассан Гі де.Твори: У 8 т. - К., “Дніпро”,1971. - Т.5. -
 • Мороз Л. Драматургія Володимира Винниченка: мистецьке експериментаторство на тлі “нової драми” кінця ХІХ - початку ХХ століть. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. - К., 1997.
 • Мороз Л. “Сто рівноцінних правд”. Парадокси драматургії В.Винниченка. - К.,”Віпол”, 1994.- 206 с.
 • Наливайко Д. Підсумковий роман Томаса Манна //Манн Т. Доктор Фаустус. - К.,”Дніпро”, 1990.- С.5-23.
 • Наливайко Д. Спільність і своєрідність. - К., “Дніпро”, 1988.- 395 с.
 • Нечуй-Левицький І.С. Українська декадентщина //Нечуй-Левицький. Зібр. творів: У 10 т. - К.,”Дніпро”, 1968. - Т.10.-
 • Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - К.,”Основи”, 1993.- 414 с.
 • Ницше Ф. Сочинения: В 2 т.- М.,”Мысль”,1990. - Т.1-2.
 • Новиченко Л.Поетичний світ Максима Рильського (1910-1941). -К., “Наукова думка”,1980. - 406 с.
 • Нордау М. Вырождение //Собр. соч.: В 12 т. - К., Издание Б.К.Фукса, 1902. - Т.3. - 208 с.
 • Онацький Е. Портрети в профіль. - Чікаго,Українсько-Американська Видавнича Спілка, 1965.- С.7-21.
 • Онишкевич Л. Роботи й антироботи. “Соняшна машина” В.Винниченка і “РУР” К.Чапека //Сучасність. - 1972. - №4.- С.60-73.
 • Онишкевич Л. “Пророк” - остання драма Володимира Винниченка // Слово. - Едмонтон, 1973, зб.5.
 • Павличко С. Д. Теоретичний дискурс українського модернізму. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. - К., 1995.
 • Павличко С. Дискурс українського модернізму. - К.,”Либідь”,1997. - 276 с.
 • Панченко В. Драма “всебічника” Володимира Винниченка //Кур”єр Кривбасу. - 1997. - №77-78.- С.75-78.
 • Панченко В. Магічний кристал. Сторінки історії українського письменства. - Кіровоград, “Народне слово”,1995.- 233 с.
 • Панченко В. Молоді літа Володимира Винниченка //Київ. - 1997. - №3-4.- С.143-155.
 • Панченко В. Рання проза Володимира Винниченка (1902 -1907 рр.). Стаття перша// Дивослово. - 1995. - №4. - С.3-9; стаття друга // Дивослово. - 1996. - №3. - С.9-14; стаття третя //Дивослово. -1997. - №4.- С.8-12.
 • Панченко В. “Я не буду загрожувати переходом в чужу літературу...” //Літературна Україна. - 1996. - 24 серпня.
 • Петлюра С. “Дзвін” - збірник //Петлюра С. Статті. - К.,”Дніпро”,1993. - С.64-68.
 • Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка.- Нью-Йорк, 1981.
 • Пшибышевский С. Homo sapiens // Пшибышевский С. Полное собр. соч. - М., 1909. - Т.3. - 436 с.
 • Ревуцький В.Еміграційна драматургія В.Винниченка //Сучасність. - 1971. - №12. - С.43-53.
 • Риккерт Г. Философия жизни. - Петербург, “Academia”, 1922. - 167 с.
 • Рябчук М. “Потойбіччя” Фрідріха Ніцше //Всесвіт. - 1990. - 1990. - №9. - С.131-133.
 • Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. - М.,Госиздат, 1937. - Т.8.- 547 с.
 • Сараскина Л. “Бесы”: роман-предупреждение. - М., “Советский писатель”, 1991. - 478 с.
 • Скиба В. Феномен Леніна: революційний романтик чи переконаний терорист? //Вітчизна. - 1993. - №№5-6, 7-8.
 • Слабошпицький М. Письменник світового масштабу //Укр. мова і література в школі. - 1991. - №2.
 • Словарь литературоведческих терминов.Ред.-сост. Л.Тимофеев и С.Тураев. - М., “Просвещение”, 1974. - 500с.
 • Словарь по этике.Под ред. И.С.Кона. - М., Политиздат, 1981. - 430 с.
 • Смолич Ю. Розповідь про неспокій. - К., “Радянський письменник”, 1968.- 285 с.
 • Соколянский М. Г. Оскар Уайльд. - Киев-Одесса, “Лыбидь”,1990. - 157 с.
 • Сріблянський М. На великім шляху //Українська хата. - 1910. - №1.
 • Сріблянський М. Українське письменство року 1908 //Українська хата. - 1909. - №1.
 • Сучков Б. Кнут Гамсун //Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. - М.,”Художественная литература”,1991. -Т.1.- С.5-42.
 • Теліга О. Партачі життя //Теліга О. Збірник . - Детройт - Нью-Йорк - Париж, Видання Українського Золотого Хреста в ЗСА, 1977. - С.105-120.
 • Ткачук М. Жанрова структура романів Івана Франка. -Тернопіль, 1966. - 122 с.
 • Тригорин М. Проблема пола и “Санин” Арцыбашева. - М., “Книгоиздательство Современные Проблемы”,1908. - 54 с.
 • Троцкий Л. Литература и революция. Печатается по изданию 1923 года. - М., Политиздат, 1991. - 400 с.
 • Українка Леся (Винниченко) //Винниченко В. Раб краси. - К., “Веселка”,1994.- С.351-371.
 • Українка Леся. Лист до М.Драгоманова від 17 березня 1891 р.// Українка Леся. Зібр творів: У 12 т. - К., “Наукова думка”, 1978. - Т.10. - С.82-86.
 • Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине// Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. - К., “Наукова думка”, 1977. - Т.8. - С.62-75.
 • Українська література в загальнослов”янському і світовому контексті. - К., “Наукова думка”,1987. - Т.1. - 499 с.
 • Українська література в системі літератур Європи і Америки. - К.,”Заповіт”,1997. - 263.
 • Фащенко В.Із студій про новелу. - К., “Радянський письменник”, 1971. - 214 с.
 • Федин М. Горький среди нас. - М., “Молодая гвардия”, 1967.- 350 с.
 • Федченко П.Два полюси одного життя //Літературна панорама-1988. - К., “Дніпро”,1988. - С.183-201.
 • Филипович П. Ольга Кобилянська в літературному оточенні //Филипович П. Літературно-критичні статті. - К., “Дніпро”,1991. - С.126-142.
 • Философский энциклопедический словарь. - М., “Советская энциклопедия”,1983. - 839 с.
 • Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма, статьи: В 2 т. - М.,”Художественная литература”, 1984. - Т.2. - 500 с.
 • Франк С.Л. Ересь утопизма //Квинтэссенция. Философский альманах 1991. - М., Политиздат, 1992.- С.378-395.
 • Франк С.Л. Этика нигилизма//Вехи.Интеллигенция в России. - М., “Молодая гвардия”, 1991. - С.153-184.
 • Франко І. Інтернаціоналізм та націоналізм у сучасних літературах //Франко І. Зібр. творів: У 50 т.- К.,”Наукова думка”,1981. - Т.31. - С.33-44.
 • Франко І. Новини нашої літератури //Винниченко В. Раб краси. - К., “Веселка”,1994.- С.348-350.
 • Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі// Франко І. Зібр. творів: У 50 т. - К., “Наукова думка”,1982. - Т.35. - С.91- 111.
 • Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого “Я” //Фрейд З. “Я” и “Оно”.Труды разных лет. - Тбілісі, 1991. - Кн.1.- С.71-138.
 • Христюк П. В.Винниченко і Ф.Ніцше //Українська хата. - 1913. - №5. - С.275-299.
 • Черноиваненко Е.М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. - Одеса, “Маяк”,1997. - 710 с.
 • Чикаленко Є. Спогади (1862 - 1907). - Нью-Йорк, УВАН,1955. - 502 с.
 • Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Єлисавет. -1992. -28 жовтня.
 • Cizevskij D. Comparative History of Slavic Literature. - Vanderbilt university press. - 1971. - Р.
 • Яцимирский А.И. Новейшая польськая литература. От возстания 1863 года до наших дней. - Т.2. - 488 с.
 •  

     [ Попередня | Home ]


  © ОУНБ Кіровоград - 2000