ОУНБ Ім.Д.І.ЧижевськогоПРОЕКТ   ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

[ Попередня | Home | Наступна ]

 

 1. Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. - С. 110.
 2. Там само. - С.112.
 3. Горький М. О “карамазовщине” // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., 1953. - Т.24. - С.150.
 4. Див.: Федин К. Горький среди нас. - М., 1967. - С.187.
 5. Ольминский М. По литературным вопросам. - М.- Л., 1932. - С.С.25 -26.
 6. Горький М. Еще о “карамазовщине” // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., 1953. - Т.24. - С.156.
 7. Йдеться про оповідання В.Винниченка “Те ж саме”, пізніше знищене автором.
 8. Литературное наследство, т.72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. - М., 1965. - С.С.307-308.
 9. Винниченко В. Дизгармонія // Винниченко В. Твори. - Х.-К., 1926. - Т.ІХ. - С. 24. Далі всі цитати з п'єси “Дизгармонія” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 10. Барабаш Ю. Стоит ли “тратить время” на Винниченко? -С.12.
 11. Барабаш Ю. Стоит ли “тратить время” на Винниченко? - С.15.1 Достоевский Ф. Бесы // У кн.: Достоевский Ф. Собр. соч. в 15-ти т.т. - Т.7. - Л., 1990. - С.378. Далі всі цитати з роману “Біси” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 12. Карякин Ю. Достоевский и канун ХХІ века. - С.239.
 13. Там само. - С.217.
 14. Там само.
 15. Горький М. Несвоевременные мысли. Рассказы. - М., 1991. - С.68.Проблема “Горький і “Біси” детально досліджена Л.Сараскіною в її монографії “Бесы”: роман-предупреждение” (М.,1991).
 16. Листування Максима Горького із Володимиром Винниченком // Слово і час. - 1993. - №2. - С.54.
 17. Листування Максима Горького із Володимиром Винниченком. - С.55.
 18. Горький М. Собр. соч.: В 30т. - М., 1955. - Т.29. - С.С. 177-178.
 19. Це ще одна ознака того, що я розлінився, втомився і в поганому гуморі. Взагалі я люблю свою професію, а тепер я часто її просто ненавиджу.
 20. Я хотів би знати більше подробиць про це.
 21. Ленин В.И. Полное собр. соч., изд.5-е. - М.,1964. - Т. 48. - С.С.285-286.
 22. Винниченко В. Заповіт батьків // Винниченко В. Твори. - К., 1928. - Т.ХХ. - С.18. Далі всі цитати з роману “Заповіт батьків” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 23. “Він прагнув вигнати мораль із революції, оскільки цілком резонно вважав, що неможливо встановити революційну владу, шануючи десять заповідей”, - зауважував А.Камю, маючи на увазі В.Леніна ( Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990. - С.295).
 24. Тридцать дней. - 1934, №1. - С.18.
 25. Горький М. Несвоевременные мысли. - С.150.
 26. Про установку М.Куліша на пародіювання В..Винниченка детальніше див. у кн.: Панченко В. Магічний кристал. Сторінки історії українського письменства. - Кіровоград, 1995.
 27. Вересаев В. Живая жизнь. - М., 1991.- С.3.
 28. Винниченко В. Раб краси. - К.,1994.-С.С.105-106.
 29. Вересаев В. Живая жизнь . - С.19-20.
 30. Филипович П. Літературно-критичні статті. - К., 1991. - С.128.
 31. Лаврова Н. Ницше // Современная западная философия. - М., 1991. - С.211.
 32. Христюк П. В.Винниченко і Ф.Ніцше // Українська хата. - 1913. -№5. - С.281.
 33. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - К., 1993. - С.С.11, 22.
 34. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - С.332.
 35. Там само. - С.336.
 36. Для чого нам Ніцше? (Дискусія на сторінках часопису “Література на свєцє”). - Всесвіт. - 1997. - №5-6. - С.152.
 37. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. - М., 1989. - С.227.
 38. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. - М.,1961. - Т.10. - С.367.
 39. Наливайко Д. Підсумковий роман Томаса Манна //Манн Т. Доктор Фаустус. - К., 1990. - С.8.
 40. Аникст А. Теория драмы на Западе во второй половине ХІХ века. - М., 1968. - С.269.
 41. Див.: Яцимирский А.И. Новейшая польськая литература. От возстанія 1863 года до наших дней. - Спб, 1908. - Т.2.
 42. Див.: Онацький Е. Портрети в профіль. - Чікаго,1965. - С.С.11-12.
 43. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта. - С.350.
 44. Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. - К.,1977. - Т.8.- С.68.
 45. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. - С.551.
 46. Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. - Т.8. - С. 69.
 47. Там само. - С.70.
 48. Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. - К., 1982. - С.217. Про проблему “О.Кобилянська і Ф.Ніцше” див.: Луців Л. О.Кобилянська і Ф.Ніцше // Літ.-науковий вісник. - 1928. - №4-5; Филипович П. О.Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті. - К., 1991.
 49. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., 1953. - Т.25. - С.С. 308-320.
 50. Див.: Словарь по этике. - М., 1981.
 51. Див.: Философская энциклопедия. - М., 1962.
 52. Слова філософа П.Новгородцева. Цит. за: Христюк П. В.Винниченко і Ф.Ніцше //Українська хата. - 1913. - №5. - С.278.
 53. Донцов Д. Поетка українського Рісорджіменто //Українське слово. - К., 1994. - Кн. 1. - С. 167.
 54. Нордау М. Собр. соч.: В 12 т. - К., 1902. - Т.3. - С.152; К., 1902. - Т.4. - С.7.
 55. Христюк П. В.Винниченко і Ф.Ніцше. - С. 289. Що ж до генези формули “чесності з собою”, то, можливо, вона бере початок з афоризмів Ф.Ніцше на зразок ось цього: “Найглибші закони життя й розвитку вимагають, щоб кожен мав свою чесноту, свій Категоричний імператив... (Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - С.339).
 56. Винниченко В. Дизгармонія // Винниченко В. Твори. - К., 1926. Т.ІХ-Х. - С.С.19, 21.
 57. Див.: Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. - С.С.330, 332, 334.
 58. У “Жаданні влади”, різко критикуючи християнство, Ф.Ніцше, до речі, виголошує похвальне слово буддизмові. Зрештою, його Заратустра - духовний родич Зороастра; можна погодитися з М.Рябчуком, який вважає, що “ідея ніцшеанської “надлюдини” може бути адекватно осягнута лише в контексті інтуїтивного “пробудження”, сповідуваного багатьма східними релігійно-філософськими системами... Проповідуючи ідеал “надлюдини”, Ніцше, як ми бачимо, щонайменше мав на увазі соціальний аспект людського буття, суспільно-політичну ієрархію тощо. “Надлюдина” за Ніцше - це приблизно те саме, що в давньокитайській традиції “досконаломудрий”, інакше кажучи, це людина, яка осягла дао, пізнала чотири священні істини Гаутами чи пройнялася складною діалектикою християнської трійці і боговтілення тощо.Така людина, безумовно, може вважати себе “по той бік добра і зла” - приблизно тією мірою, якою “по той бік добра і зла” є вітер, трава і ліс, морська хвиля - будь-яка частина цілісної світобудови” (Рябчук М. “Потойбіччя” Фрідріха Ніцше //Всесвіт. - 1990. -№9. - С.133).
 59. Винниченко В.Хочу! // Винниченко В. Твори. - К.,-Відень, 1919. - Т.11. - С.269. Далі всі цитати з роману “Хочу!” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 60. Брандес Г. Собр. соч.: В 20 т. - Спб., 1906-1914. - Т.ХІУ. - С.С.311-312.
 61. Квітка К. На роковини смерти Лесі Українки // Спогади про Лесю Українку. - К., 1963. - С. 234.
 62. Про загадки “Оргії” і її зв”язок із “поводінням Винниченка” див.: Панченко В. “Я не буду загрожувати переходом в чужу літературу...” // Літ. Україна. - 1996. - 24 серпня; або : Вежа. 1996. - №3.
 63. Винниченко В. Щоденник. - Т.1. - С.177.
 64. Винниченко В. Великий молох // Винниченко В. Твори. 2-ге вид. - К., 1929. - Т.10. - С.68.
 65. Замятин Е.Мы. - М., 1991. - С.18.
 66. Кестлер А. Ніч ополудні. Дж. Орвелл. Свиноферма. - К.,1991. - С.С.178-179, 183.
 67. Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма, статьи: В 2 т. - М., 1984. - Т.2. - С.С.266, 268.
 68. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта. - С.366.
 69. Винниченко В. Брехня // Винниченко В.Вибрані п”єси. - К., 1991. - С.167. Далі всі цитати з п'єси “Брехня” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 70. Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. - М.,1957. - Т.3. - С.721.
 71. Мороз Л. “Сто рівноцінних правд”. Парадокси драматургії В.Винниченка. - К., 1994. - С.С.108-109.
 72. Лаврова Н. Ницше Фридрих //Современная западная философия. - С.211.
 73. Лаврова Н. Ницше Фридрих. - С.213.
 74. Винниченко В. Таємна пригода //Український декамерон. - К.,1993. - С.287.
 75. Винниченко В. Момент // Винниченко В. Раб краси. - К., 1994.- С.265.
 76. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991. - С.265.
 77. Тригорин М. Проблема пола и “Санин” Арцыбашева. - М., 1908. - С.12.
 78. Там само. - С.С. 5, 12.
 79. Про це див.: Панченко В. “Я не буду загрожувати переходом в чужу літературу...”// Літ. Україна. - 1996. - 24 серпня.
 80. Нечуй-Левицький І.С. Українська декадентщина // Нечуй-Левицький І.С. Зібр. творів: У 10 т. - Т.10. - К., 1968. - С. 214.
 81. Інститут рукописів НБУ ім.В.Вернадського. - Фонд 293, справа 73-183.
 82. Винниченко В. Момент // Винниченко В. Раб краси. - С.129. Далі всі цитати з новели “Момент” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 83. Сучков Б. Кнут Гамсун //Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. - Т.1. - С.21.
 84. Гамсун К. Пан // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1991. - Т.1. - С.458.
 85. Сучков Б. Кнут Гамсун. - С.22.
 86. Куприн А. О Кнуте Гамсуне // Куприн А. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1964. - Т.9. - С.471.
 87. Там само. - С. 472.
 88. Словарь литературоведческих терминов. - М., 1974. - С.295.
 89. Словарь литературоведческих терминов. - С.295.
 90. Винниченко В. Рабині справжнього // Український декамерон. - К., 1993. - С.231. Далі всі цитати з оповідання “Рабині справжнього” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 91. Нечуй-Левицький І.С. Українська декадентщина. - С.209.
 92. Див.:Бодлер Шарль. Життя // Українська хата. - 1912. - №9-10.
 93. Великовский С. В скрещенье лучей. - М., 1987. - С.66.
 94. Винниченко В. Чудний епізод // Український декамерон. - К.,1993. - С.294. Всі цитати з оповідання “Чудний епізод” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 95. Соколянский М.Г. Оскар Уайльд. - Киев - Одесса, 1990. - С.96.
 96. Дзюба І. Читаючи Кобилянську // Сучасність . - 1969. - №5. - С.63.
 97. Винниченко В. Базар // Винниченко В. Вибрані п”єси. - С.93.
 98. Цит. за: Життя і революція. - 1925.- №4.
 99. Гусар-Струк Д. Винниченкова моральна лабораторія// Українське слово. - Кн.1. - К., 1993. - С.376.
 100. Див.: Багрій Р.”Записки кирпатого Мефістофеля”, або Секс, подружжя і ще деякі проблеми// Всесвіт. - 1990. - №11.
 101. Бебель А. Женщина и социализм. - С.С.353-354.
 102. Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. -М., 1957. - Т. 3. - С.706-707.
 103. Винниченко В. Щоденник.1911-1920. - Едмонтон-Нью-Йорк, 1980. - Т.1. - С.277.
 104. Винниченко В. Пригвождені // Винниченко В. Вибрані п'єси. - С.411. Далі всі цитати з п'єси “Пригвождені” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 105. Винниченко В. Щоденник. 1911-1920. - Т.1.- С.205.
 106. Ибсен Г. Привидения// Ибсен Г. Собр. соч.:В 4 т. - Т.3. - С.479.
 107. Винниченко В. Щоденник.- Т. 1. - С.227.
 108. Франко І. Твори:В 50 т. - Т.35. - С.. 237.
 109. Листування В.Винниченка і М. Горького// Слово і час. - 1993. - №2.
 110. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь // Винниченко В. Вибрані п”єси. - С.292. Далі всі цитати з п'єси подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 111. Нечуй-Левицький І. Українська декадентщина. - С.215.
 112. Золя Э. Творчество // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. - М., 1963. - Т.11. - С.248.
 113. Винниченко В. Мохноноге // Вежа. - 1996. - №4-5. - С.16. Далі цитати з п'єси “Мохноноге” подаємо за цим виданням (друга частина публікації - “Вежа”- 1997.- №6-7). Номер журналу і сторінку вказуємо в тексті.
 114. Детальніше про п'єсу “Мохноноге” див.: Панченко В. Мертве, яке хапає за ноги живих. - Літ. Україна. - 1997. - 20 жовтня.
 115. Винниченко В. Щоденник. - Т.1. - С.249.
 116. Троцкий Л. Литература и революция. Печатается по изданию 1923 года. - М., 1991. - С.С.195-196.
 117. Винниченко В. Щоденник. - Т.1. - 141.
 118. Барабаш Ю. Стоит ли “тратить время” на Винниченко? -С.13.
 119. Винниченко В. Співочі товариства //Винниченко В. Вибрані п'єси. - С.232.
 120. Тригорин М. Проблема пола и “Санин” Арцыбашева. - С.15.
 121. С.Павличко вважає, що “радикальне розширення меж сексуальності (взаємна любов жінок)” мало місце в прозі молодої О.Кобилянської, проте варто пам”ятати, що в творах письменниці “взаємна любов жінок” має форму лише духовної близькості, а не лесбійського кохання в його фізичному сенсі (див.: Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К., 1997. - С.79).
 122. Мігель де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. - К.,1995. -С.207 (розділ про безрозсудно-цікавого Ансельмо переклав А.Перепадя). Далі всі цитати з роману “Дон Кіхот” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 123. Винниченко В. Історія Якимового будинку // Винниченко В. Краса і сила. - /Авсбург/, “Заграва”, /1946/. - С.58. Далі всі цитати подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 124. Барабаш Ю. К проблеме “концы - переходы - начала” (В связи с одной сковородинской реминисценцией у И.Котляревского)// Вопросы литературы. - 1997. - №3. - С.191.
 125. Барабаш Ю. К проблеме “концы - переходы - начала”. - С. 191.
 126. Там само. - 201.
 127. Мельник В.О. Суворий аналітик доби. Валер”ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. - К., 1994. - С.47.
 128. Листування Максима Горького з Володимиром Винниченком// Слово і час. - 1993. -№2. - С.52.
 129. Винниченко В. Спостереження непрофесіонала. Марксизм і мистецтво// Дзвін. - 1913.- №12. - С.С.475-476. Далі всі цитати - за цим виданням.
 130. В.Коряк, один із таких шукачів, зі сторінок журналу “Мистецтво” проголошуватиме: “Нова тепер путь і до іншої мети правує керма загальна.
 131. На бурштинові острови! На Електриди!” (Коряк В. На Електриди! // Мистецтво. - 1919. - №1. - С.4).
 132. Євшан М. Українська література в 1913 році // Українська хата. - 1914. - №1. - С.40.
 133. Євшан М. Українська література в 1913 році. - С.С.40-41.
 134. ЦДАВО України. - Фонд 1823. - Справа 22. Що ж до спільного розбивання “українофільського капища”, то М.Євшан мав цілковиту рацію: того ж 1911 року В.Винниченко надрукував у “Літературно-науковому віснику” п”єсу “Співочі товариства”, в якій змалював українофілів-народників у карикатурному світлі. У репліках декого з них є навіть слова, які доводилося чути на свою адресу самому В.Винниченку. Ось хоч би Секлетія Лазарівна Кендюх (псевдонім - Доброчесна) з її сердитим монологом про “модерністів” і “бернштейнівців”: “От до чого дожилася Україна! Почитайте наших молодих. Боже милосердний, спаси й помилуй нас! Стидно в сімейнім колі читати, що вони пишуть!” (Винниченко В. Співочі товариства// Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., 1991. - С.232).
 135. Ткачук М. Жанрова структура романів Івана Франка. - Тернопіль. - 1996. - С.117.
 136. ЦДАВО України. - Фонд1823. -№1. -Справа 35.
 137. Інститут рукописів НБУ ім. В.Вернадського. - Фонд 293. - Справа 73-183.
 138. Див.: Пшибышевский С. Homo sapiens// Пшибышевский С. Полное собр. соч. - М.,1909. - Т.3.
 139. Інститут рукописів НБУ ім.В.Вернадського. - Фонд 293. - Справа 73-183.
 140. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1972. - С.С.7-8.
 141. Винниченко В. Студент// Винниченко В. Краса і сила. - С.469.
 142. Винниченко В. Салдатики! //Винниченко В. Раб краси. - С.66. Далі всі цитати з новели “Салдатики!” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 143. Слова Г.Лебона цит. за вид.: Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого “Я” //Фрейд З. “Я” и “Оно”.Труды разных лет.- Тбілісі, 1991.- Кн.1.- С.82.
 144. На роль цього чинника звертав увагу Макс Вебер, який спеціально досліджував природу і хід революції 1905 р. в Росії (див.: Weber M. Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905-1912.//Weber M. Gesamtausgabe. Bd.10. Tubingen. - 1988).
 145. Наливайко Д. Вірність життєвій правді// Золя Е. Твори: У 2 т. - К.,1988. - Т.1. - С.20.
 146. Золя Е. Жерміналь //Золя Е. Твори: У 2 т. - Т.2. - С.473. Всі цитати з роману “Жерміналь” подаємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.
 147. Данилин Ю. Жизнь и творчество Мопассана. - М., 1968. - С.247.
 148.  

 149. Данилин Ю. Жизнь и творчество Мопассана. - С.233.
 150. ЦДАВО України. - Фонд 1823.- Опис 1. - Справа 35.
 151. Словарь литературоведческих терминов. - М., 1974. - С.17.
 152. Українка Леся. (Винниченко) //Винниченко В.Раб краси. - С.360.
 153. Детальніше про це див.: Панченко В. Рання проза Володимира Винниченка (1902 1907 рр.). Стаття третя //Дивослово. - 1997.- №8.
 154. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей//Українське слово. - К., 1994. - Кн.1. - С.389.
 155. Зеров М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т.2. -С.440.
 156. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза. - С.154.
 157. Там само. - С.156.
 158. Фащенко В. Із студій про новелу. - К., 1971. - С.С.115-117.
 159. Мороз Л. Драматургія Володимира Винниченка: мистецьке експериментаторство на тлі “нової драми” кінця ХІХ - початку ХХ століть. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. - К., 1997. - С.3.
 160. Сріблянський М. На великім шляху //Українська хата. - 1910. - №1. - С.51.
 161. Багрій Р. “Записки кирпатого Мефістофеля”, або Секс, подружжя і ще деякі проблеми // Всесвіт. - 1990. - №11. - С.167.
 162. Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. - М., 1966. - Т.24. - С.С.277-278.
 163. З листа В.Винниченка до В.Миролюбова від 18 серпня 1913 р. Листи В.Винниченка до цього петербурзького видавця розшукані О.Дуном і підготовлені до друку в ж. “Слово і час”.
 164.  

 165. Мороз Л. Драматургія Володимира Винниченка: ідейно-мистецьке експериментаторство на тлі “нової драми” кінця ХІХ - початку ХХ століть. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. - К., 1997. - С.21.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Агеєва В.Українська імпресіоністична проза. - К., “Віпол”, 1994. - 158 с.
 2. Адмони В. Г. Генрик Ибсен. - М., “Художественная литература”, 1989. - 270 с.
 3. Аникст А. Теория драмы на Западе во второй половине ХХ века. - М., “Наука”, 1968. - 310 с.
 4. Аникст А. “Фауст” Гете. Литературный комментарий. - М., “Просвещение”, 1979. - 240 с.
 5. Аничков Евг. Предтечи и современники. - Спб.,1909. - 444 с.
 6. д”Аннунцио Г. Невинная жертва // д”Аннунцио Г. Собр.: соч.: У 12 т. - СПб.,”Шиповник”, 1909. - Т.2. - 303 с.
 7. Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М., “Мысль”, 1984. - 316 с.
 8. Багрій Р. “Записки кирпатого Мефістофеля, або Секс, подружжя і ще деякі проблеми //Всесвіт. - 1990. - №11. - С.166-171.
 9. Багрій Романа. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. - К., “Всесвіт”, 1993. - 288 с.
 10. Барабаш Ю. К проблеме “концы - переходы - начала” (В связи с одной сковородинской реминисценцией у И.Котляревского) //Вопросы литературы. - 1997. - №3. - С.186-202.
 11. Барабаш Ю. Стоит ли “тратить время” на Винниченко? // Винниченко В. Честность с собой. Записки курносого Мефистофеля. - М., “Художественная литература”, 1991. - С.5-20.
 12. Бахтин М.Проблемы поэтики Достоевского. - М., “Художественная литература”, 1972. - 468 с.
 13. Бебель А Женщина и социализм. - Одеса,”Буревестник”, 1905. - 387 с.
 14. Білецький О.І. Українська література серед інших літератур світу //Білецький О.І. Зібр. праць: У 5 т. - К., “Наукова думка”, 1965. - С.5-49.
 15. Бодлер Шарль. Життя // Українська хата. - 1912. - №9-10. - С.89-90.
 16. Брандес Е. Литературные характеристики. Фердинанд Лассаль. Ницше //Собр. соч. : В 20 т. - Спб, “Просвещение”, 1906-1914. - Т.ХІХ. - С.306 -386.
 17. Weber M. Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905-1912// Weber M. Gesamtausgabe. Bd. 10. Tubingen. - 1988.
 18. Великовский С. В скрещенье лучей. - М., “Советский писатель”, 1987. - 400 с.
 19. Венгерова З Предисловие к изданию: Г.д”Аннунціо. Собр. соч.: В 12 т. - Спб., “Шиповник”, 1907. - Т.1. - С.ІІІ-ХІУ.
 20. Вересаев В. Живая жизнь. - М., Политиздат, 1991. - 334 с.
 21. Вильмонт Н. Достоевский и Шиллер //М., “Советский писатель”,1984. - 278 с.
 22. Винниченко В. Базар //Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”,1991. -С.85 - 142.
 23. Винниченко В. Брехня //Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”, 1991. - С.143-208.
 24. Винниченко В. Великий молох // Винниченко В. Твори, 2-ге вид. - К., 1929 . - Т.10. - С.9-106.
 25. Винниченко В. Дизгармонія// Винниченко В.Твори. - К.,”Рух”,1926. - Т.1Х-Х. - С.9-98.
 26. Винниченко В. Записки кирпатого Мефістофеля //Прапор. - 1989. -№1. - С.10-43; №2.- С.20-84; №3. - С.40-101; №4. - С.11-47; №5.- С.15-58.
 27. Винниченко В. Заповіт батьків // Винниченко В. Твори.- Х., “Рух”,1928. - Т.ХХ.- 200 с.
 28. Винниченко В. Історія Якимового будинку //Винниченко В.Краса і сила. - /Авсбург/, “Заграва”, /1946/. - С.49-102.
 29. Винниченко В.Краса і сила. - К., “Дніпро”, 1989.- С.750 с.
 30. Винниченко В. Memento// Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”,1990. - С.17-142.
 31. Винниченко В. Момент // Винниченко В. Раб краси. - К., “Веселка”, 1994.- С.119-134.
 32. Винниченко В.Мохноногое // Вежа. - 1996. - №4-5. -С.3-30; 1997. - №6-7. - С.23-66.
 33. Винниченко В. О морали господствующих и морали угнетенных: открытое письмо моим читателям и критикам. - Львів, 1911.- С.3-38.
 34. Винниченко В. По-свій //Винниченко В. Твори: У 24 т. - К., 1927. - Т.18.- 126 с.
 35. Винниченко В.Пригвождені //Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”,1991. - С.407-476.
 36. Винниченко В. Раб краси. - К., “Веселка”,1994.- 403 с.
 37. Винниченко В. Рабині справжнього // Український декамерон. - К., “Довіра”, 1993. - С.231-246.
 38. Винниченко В. “Салдатики!” //Винниченко В.Раб краси. - К., “Веселка”,1994.- С.45 - 75.
 39. Винниченко В. Співочі товариства //Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”,1991. -С.209-270.
 40. Винниченко В.Студент //Винниченко В. Краса і сила. - К.,”Дніпро”, 1990. - С.467-473.
 41. Винниченко В. Спостереження непрофесіонала. Марксизм і мистецтво //Дзвін. - 1913. - №12.- С.474-480.
 42. Винниченко В. Таємна пригода //Український декамерон. - К., “Довіра”,1993. - С.273-288.
 43. Винниченко В. Хочу! //Винниченко В. Твори. - К., - Відень., 1919. - Т.11.- 303 с.
 44. Винниченко В. Чесність з собою. - К., - Відень,1919.- 268 с.
 45. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь //Винниченко В. Вибрані п”єси. - К., “Мистецтво”, 1991.- С.271-330.
 46. Винниченко В. Чудний епізод // Український декамерон. - К., “Довіра”, 1993.- С.288-299.
 47. Винниченко В. Щоденник. - Едмонтон-Нью-Йорк, 1980. - Т.1. -499 с.
 48. Винниченко Розалія. Як писав свої літературні твори Володимир Винниченко //Україна. - 1992. -№11. -
 49. Волгин И. Завещание Достоевского //Вопросы литературы. - 1980. - №6. -
 50. Володимир Винниченко. Анотована бібліографія. Упорядник Вадим Стельмашенко. - Едмонтон, 1989. -760 с.
 51. Вороний М.Драма живих символів //Вороний М. Твори. - К., “Мистецтво”, 1989.- С.159-191.
 52. Гайденко П. Философия жизни //Философская энциклопедия. - М.,“Советская энциклопедия”,1970. -Т.5. - С.349-351.
 53. Галаган М. З моїх споминів. - Львів, “Червона калина”,1930. - Т.1. - 216 с.
 54. Гамсун К. Пан //Собр. соч.: У 6 т. - М.,”Художественная литература”, 1991. - Т.1. -С.455-553.
 55. Гермайзе О. Рання творчість Винниченкова на тлі громадянського життя// Винниченко В. Вибрані твори. - К., “Книгоспілка”,1927. - С.3-21.
 56. Гнідан О.Д., Дем”янівська Л.С. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість. - К., “Четверта хвиля”, 1996. -252 с.
 57. Горький М. Беседы о ремесле //Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., ГИХЛ,1953. - Т.25.- С.291-359.
 58. Горький М. Несвоевременные мысли:Заметки о революции и культуре. - М., “Советский писатель”, 1990. - 394 с.
 59. Горький М. О “карамазовщине” //Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М.,ГИХЛ,1953. - Т.24. - С.146-157.
 60. Горький М. Письмо к В.С. Миролюбову от 20 августа 1911 г. //Горький М. Собр. соч.: В 30 т. - М., ГИХЛ, 1955. - Т.29.- С.177-180.
 61. Грабовський П.Вибрані твори: У 2 т. - К., “Дніпро”, 1985. - Т.2.- 343 с.
 62. Гусар-Струк Д. Винниченкова моральна лябораторія //Українське слово. - К., “Рось”,1994. - Кн.1.- С.374-383.
 63. Данилин Ю.Жизнь и творчество Мопассана. - М., “Советский писатель”,1968. - 256 с.
 64. Дзеверін І.Про В.Винниченка та його ранню прозу //Винниченко В. Краса і сила. - К., “Дніпро”, 1989.- С.3-20.
 65. Дзюба І. Тарас Шевченко і Віктор Гюго //Дивослово. - 1997. №№4-7.
 66. Дзюба І. Читаючи Кобилянську //Сучасність. - 1969. - №5.- С.60-73.
 67. Для чого нам Ніцше? (Дискусія на сторінках часопису “Література на свєці”) // Всесвіт. - 1997. -№5-6. - С.146-157.
 68. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. Репринтне видання 1958 р. (Видавництво “Гомін України”,Торонто). - Львів,”Книгозбірня “Просвіти”, 1991. -295 с.
 69. Донцов Д. Поетка українського Рісорджіменто //Українське слово. - К., “Рось”, 1994. - Кн.1. - С.149-183.
 70. Дорошкевич О. До історії модернізму на Україні //Життя і революція. - 1925. -№10.
 71. Достоевский Ф.М. Бесы //Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 15 т.- Л., “Наука”,1990. - Т.7.- 846 с.
 72. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание //Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 5 т. - Л., “Наука”,1989. - Т.5. - 574 с.
 73. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М., “Прогресс”,1979. - 318 с.
 74. Євшан М. Боротьба генерацій і українська література// Українська хата. - 1911. - №1.-
 75. Євшан М.Рецензія на роман В.Винниченка “На весах жизни” //Українська хата. - 1912. - №9-10.
 76. Євшан М. Сучасна польська література і її вплив на нашу //Літературно-науковий вісник. - 1912. - №12.
 77. Євшан М.Українська література в 1913 році //Українська хата. - 1914. -№1.
 78. Єфремов С. Історія українського письменства. - К., “Феміна”, 1995. - 688 с.
 79. Єфремов С. Літературний намул //Нариси історії української літератури й критики. - Мюнхен, 1994.
 80. Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. - К., “Дніпро”,1990. - С.128-173.
 81. Журавская И Леся Украинка и зарубежная литература. - М., “Наука”,1968.- 175 с.
 82. Замятин Е. Мы. - М.,”Советский писатель”, 1991.- 766 с.
 83. Зеров М. “Сонячна машина” як літературний твір //Зеров М. Твори: У 2 т. - К., “Дніпро”, 1990. - Т.2. - С.435-456.
 84. Золя Е. Жерміналь //Золя Е. Твори: У 2 т. -К.,”Дніпро”, 1988. -Т.2. - С.285-724.


[ Попередня | Home | Наступна ]


© ОУНБ Кіровоград - 2000